Tweede Kamerverkiezingen 15 maart 2017

 

Democraten '66 (D66)

Artikelindex

 
Tweede Kamerverkiezingen 2017
 
Uit het D66 verkiezingsprogramma SAMEN STERKER KANSEN VOOR IEDEREEN 
 
Zorg met en voor elkaar
Wij zorgen dat softdrugs veilig en gereguleerd worden aangeboden. Dat bevordert de gezondheid en vermindert criminaliteit. (pagina 9)
 
Verder kijken dan morgen: toekomstvast
We gaan bepaalde typen (soft)drugs veilig en gereguleerd aanbieden, om de gezondheidsschade door drugsgebruik terug te dringen en criminele winsten weg te nemen (pagina 95)
 
Veilig en verantwoord drugsgebruik
Drugsgebruik is van alle tijden. Zowel het gebruik van soft- als harddrugs is onderdeel van de samenleving. De keuze om drugs te gebruiken is voor iedereen een eigen, individuele keuze. Wel vindt D66 dat de overheid een verantwoordelijkheid heeft om het gebruik van drugs die schadelijk kunnen zijn, op een verantwoorde en veilige manier te reguleren. D66 verzet zich daarom tegen het verbieden van drugs, omdat dit het gebruik ervan alleen maar gevaarlijker maakt. Jaarlijks sterven mensen, omdat zij vervuilde XTC-pillen gebruiken. Ook is onbekend hoe hasj en hennep worden geteeld en komt het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen voor, die de gezondheid kunnen schaden. D66 vindt het belangrijk dat consumenten weten wat zij gebruiken of innemen, net zoals voor alle andere producten die genuttigd kunnen worden het geval is. Gereguleerde productie en verkoop is daarom noodzakelijk. De Nederlandse politiek durft, ondanks het pleidooi van D66, dit taboe niet te doorbreken. Dit terwijl sommige landen in de wereld al wel tot regulering zijn overgegaan. Waar Nederland ooit koploper was met een vooruitstrevend drugsbeleid, realistisch en gericht op het terugdringen van gezondheidsrisico’s, lopen we nu achter de feiten aan. D66 wil daarom stappen zetten naar regulering van (soft)drugs en waar mogelijk legalisering, inclusief het heffen van accijns, waarbij maatwerk als het gaat om de soort drug voorop staat. De focus ligt hierin op de beperking van gezondheidsschade en decriminalisering van het gebruik. Op deze manier komt bovendien ruimte voor adequate voorlichting aan (jonge) gebruikers, die gepaard moet gaan met een ontmoedigingsbeleid vanuit de overheid, zoals ook voor alcohol en tabak het geval is. Ook lijdt de natuur onder het ongecontroleerd gebruik van drugs, aangezien drugsafval in de natuur gedumpt wordt en in ons drinkwater terecht kan komen. Met de regulering van drugs kan georganiseerde criminaliteit uit de handel van drugs geweerd worden. Politie en justitie kan zich gerichter focussen op de aanpak van illegale drugscriminaliteit. Ten slotte vindt D66 dat Nederland zich op internationaal niveau moet inzetten om de internationale drugsverdragen te flexibiliseren, zodat deze beter aansluiten op de huidige ontwikkelingen. Deze zijn nog teveel gericht op de criminalisering van drugs, terwijl het tegengaan van de gezondheidsproblematiek centraal moet staan. (pagina 114/ 115)
 
Het recht op het streven naar genot
Het streven naar genot is een kernonderdeel van de menselijke aard. Daar hoort ook bij dat mensen middelen tot zich nemen die dat genot versterken. Wij vinden dit allereerst de eigen keuze van die mensen, ook als het ongezond is. Bij dit recht hoort uiteraard goede voorlichting, want mensen kunnen pas een keuze maken als ze weten wat de gevolgen zijn. Bij dit recht past niet dat we alles verbieden. D66 vindt het belangrijk om de gezondheidsschade te verminderen. Daarom willen we naast goede voorlichting een veilig en gereguleerd aanbod, door allereerst softdrugs te legaliseren. Tegen aanbieders die verboden middelen verkopen, middelen verkopen aan jonge gebruikers voor wie dit verboden is of aansturen op het verslaafd maken van mensen treden we strafrechtelijk op. (pagina 123)
 
Op de D66 website vinden we onder het kopje "Zorg en samenleving" het standpunt van de partij over drugsbeleid

Drugsbeleid
D66 wil zowel de voor- als achterdeur van de coffeeshop reguleren, hiermee wordt zowel de teelt als verkoop geregeld via een gesloten en belastingplichtige (coffeeshop)keten. Dit maakt een eind aan de huidige gedoogsituatie, waarbij je wel cannabis mag verkopen, maar niet mag telen en aanvoeren. Door het reguleren van de voor- en achterdeur van de coffeeshop beperk je de gezondheidsrisico’s, bespaar je op politiecapaciteit en de algemene veiligheid is erbij gebaat.

Beperking gezondheidsrisico’s
Een van de belangrijkste aspecten waarom D66 de teelt en verkoop wil reguleren is het beperken van de gezondheidsrisico’s. Door te reguleren kan de overheid toezicht houden op het productieproces en voorkomen dat er gevaarlijke bestrijdingsmiddelen worden gebruikt of andere schadelijke stoffen worden toegevoegd. Op deze manier kan de bescherming van de volksgezondheid van bijna een half miljoen consumenten gewaarborgd worden.

Sterkere juridische grondslag
Nederland kent nu een gedoogsituatie voor coffeeshops. D66 wil een sterkere juridische grondslag dan nu het geval is. Een coffeeshop mag cannabis verkopen en een zeer beperkte voorraad in beheer hebben. D66 stelt voor dat verkoop in beginsel strafbaar blijft maar dat een coffeeshop een ontheffing kan krijgen. Daarnaast wil D66 een belangrijke verandering als het gaat om de voorraad die een coffeeshop in beheer heeft. Waar die handelsvoorraad nu maximaal 500 gram mag zijn, schept D66 ruimte voor lokaal maatwerk: de burgemeester blijft met politie en justitie verantwoordelijk voor de vaststelling van de maximaal toegestane handelsvoorraad en mag van die 500 gram afwijken. De burgemeester kan zo per geval beslissen welke toegestane omvang redelijk en reëel is.

Reguleren levert geld op
Het reguleren van de voor- en achterdeur levert minimaal 500 miljoen euro op. Zo wordt er 200 miljoen euro bespaard op politie en justitie, en levert het heffen van accijnzen 300 miljoen euro op.

Lange termijn decriminaliseren alle drugs
Voor wat betreft het drugsbeleid gaat D66 op de langere termijn verder. D66 is voor het decriminaliseren van het gebruik van alle drugs. Productie, handel en verkoop dienen op een verstandige wijze gereguleerd te worden. Hierbij dient recht te worden gedaan aan de grote verschillen tussen de verschillende drugssoorten. Preventie, toezicht en controle op de markt kunnen bijdragen aan het verminderen van de gezondheidsrisico’s.