TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 17 MAART 2021

Blowverbod in APV van 218 gemeenten

Uit een inventarisatie van v.d Klundert en Riemens blijkt dat 218 van de 355 gemeenten een algeheel verbod op drugsgebruik in de openbare ruimte in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) hebben opgenomen. Het gaat daarbij niet alleen om het gebruik van softdrugs, maar vooral om het gebruik harddrugs in straten, parken, pleinen of in openbare gebouwen. Overtreding van de APV in een gemeente met zo'n verbod kan een boete opleveren, voor softdrugs is dat 95 euro en voor harddrugs 380 euro. Deze gemeenten gaan dus in tegen de Opiumwet die het gebruik van drugs expliciet niet strafbaar stelt, alleen wel de handel en productie ervan, NOS 03-07-2019

Ook zijn er specifieke gebiedsverboden, zoals het Mercatorplein of de Scheveningse boulevard waar lokaal veel overlast is, terwijl elders in de gemeente er geen blowverbod aan de orde is.

Een gemeentelijk of gebiedsblowverbod kan als bijeffect etnisch profileren hebben stelt feministe Tessel ten Zweege in Parool 26-07-2019, want het evenredig handhaven van blowverboden in gemeenten is vrijwel onmogelijk, dus zal de handhaving selectief moeten plaatsvinden. Vorig jaar waren er bij de politie al 43 klachten waarbij er sprake was van ethnische profilering. Volgens organisatie Control Alt Delete worden mensen met een niet westerse migratieachtergrond 3 tot 7 keer vaker staande gehouden.In de volksmond wordt het plaatselijke blowverbod dan ook wel 'Marokkaantje pesten genoemd, ondertussen blijft bewijs van de noodzaak van een blowverbod uit en kunnen burgers ongeacht hun migratieachtergrond wel met een boete vanwege blowen op straat geconfronteerd worden. 

Uit eerdere jurisprudentie blijkt dat rechters verschillend oordelen of boetes wel rechtmatig zijn vanwege drugsgebruik in de openbare ruimte, gelet op de hogere opiumwet die gebruik niet strafbaar stelt.

Hoewel het verbod volgens rechtsgeleerden prof. Brouwer (RUG) en prof. Schilder (VU) ingaat tegen de Opiumwet, zal het waarschijnlijk standhouden in de rechtszaal. Dit is omdat gemeenten het verbod motiveren met het aargument dat zij de overlast beperken. 'Of dat argument van overlast realistisch is kan worden bewist, zegt Brouwer. 'Veroorzaakt het roken van een joint in de publieke ruimte nu meer overlast dan het roken van een sigaret?'

Op 28 augustus beantwoordde Minister Grapperhaus hierover de kamervragen van Vera Bergkamp (D66); "Het enkele feit dat het gebruik van drugs in de Opiumwet niet strafbaar is gesteld, wil nog niet zeggen dat het gemeenten niet is toegestaan om in de lokale Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV) het gebruik van drugs in de openbare ruimte strafbaar te stellen." Daarbij wordt nog verwezen naar jurisprudentie bij de Hoge raad van 13-10-2015 (ECLI:NL:HR:2015:3031). Hierop reageert hoogleraar Schilder op 2-09-2019 die het uiterst onverstandig vind dat lagere overheden de Opiumwet kunnen overrulen; 'De vrijheid om drugs in de publieke ruimte te gebruiken die de wetgever voor ogen had, wordt door gemeenten expliciet om zeep geholpen'. 

 In Jamaica geldt onderstaand een eigen lokale kijk op overlast in de publieke ruimte en softdrugsgebruik... 

 

LC 04-07-2019 D66: blowverbod in strijd met Opiumwet

"De NOS berichtte woensdag dat 218 van de 355 Nederlandse gemeenten een algeheel verbod op drugsgebruik hebben afgekondigd in de APV. In Friesland geldt dit voor zeven gemeenten, waaronder Leeuwarden.

Volgens de Opiumwet is gebruik van soft- en harddrugs niet strafbaar.

D66 vindt dat 'het zware instrument van een APV-verbod alleen moet worden ingesteld op basis van gedegen juridische gronden en zuivere argumentatie'.

Ze vraagt het college daarom hoe een algeheel blowverbod zich verhoudt tot de Opiumwet. Ook wil ze weten of de overlast van een sigarettenroker volgens burgemeester en wethouders fundamenteel verschilt van iemand die een joint rookt."


Schriftelijke vragen 03-07-2019 Bruijnincx, J. (D66) Blowverbod in hele gemeente

blowverbod d66 leeuwarden 03 07 2019

blowverbod d66 leeuwarden 03 07 2019 2


LC 03-07-2019 Aanpak drugs op straat in Friesland nog dode letter

"Van de achttien gemeenten in Friesland hebben zeven het gebruik van drugs op straat strafbaar gesteld. Speuren naar overtredingen gebeurt echter niet."

"Leeuwarden deed dit een jaar geleden al. Het leidde hier nog niet tot boetes voor drugsgebruik op straat. ,,We gaan niet met speurhonden door de stad om maar iemand te kunnen pakken", zegt Tjalling Landman van de gemeente. ,,De regel is meer bedoeld voor overlastsituaties. Dan hebben we nu een middel om er wat aan te doen."

Vorig jaar zijn er landelijk 151 boetes uitgedeeld voor drugsgebruik op straat: 90 voor softdrugs, 61 voor harddrugs. Rotterdam was met 67 bekeuringen de koploper. Friese gemeenten komen geen enkele keer voor in de cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), dat de strafbeschikkingen verstuurt en de boetes int. Ook in de twee voorgaande jaren is er in Friesland niemand voor beboet.

Eilanden: gebruik niet strafbaar

Terschelling is een van de gemeenten bij uitstek waar vooral in het zomerseizoen weleens een jointje wordt opgestoken in de buitenlucht. Maar dat is op het eiland bepaald geen reden om het dan maar strafbaar te maken. ,,Je hebt hier genoeg duinpannetjes waar vast weleens iets gebeurt. Alleen heeft niemand daar last van", zegt gemeentewoordvoerder Marjolein Izeboud. Ook de andere eilandgemeenten hebben het gebruik niet strafbaar gesteld.

Als er groepjes jongeren op bijvoorbeeld schoolpleintjes in de dorpen een joint roken, dan is dit op Terschelling wel aanleiding om contact te leggen. ,,Dat is vervelend voor de omgeving en dan moet je actie ondernemen. Dit is in principe een taak van de fietsende agenten die we hier hebben", zegt Izeboud. Omdat het op Terschelling niet is opgenomen in de APV, zal er op blowen in de openbaarheid geen boete volgen. Izeboud: ,,Als je er geen last van hebt, hoef je er ook geen oplossing voor te vinden. Dan krijg je regels om de regels en daar heb je niks aan." "


Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden. Vastgesteld in de raadsvergadering van 7 februari 2018. Bekendgemaakt op 22 februari 2018.

Hoofdstuk 2 Openbare orde

Afdeling 1 Bestrijding van ongeregeldheden

Artikel 2:1d Openlijk gebruik en handel van drugs

1. Het is verboden op of aan de weg in een voor publiek toegankelijk gebouw of vaartuig voorwerpen of stoffen openlijk voorhanden te hebben ten behoeve van gebruik van middelen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet.

2. Onverminderd het bepaalde in de Opiumwet is het verboden op of aan de weg post te vatten of zich daar heen en weer te bewegen en zich op of aan de wegen in of op een voertuig te bevinden indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit gebeurt om middelen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet of daarop gelijkende waar, al dan niet tegen betaling af te leveren, aan te bieden of te verwerven, daarbij behulpzaam te zijn of daarin te bemiddelen.

3. Het in het eerste lid en tweede lid gestelde verbod is niet van toepassing op voorwerpen of activiteiten die in het belang van de Volksgezondheid, in het bijzonder de preventie, de bestrijding van drugsverslaving of de hulpverlening aan de verslaafden, van overheidswege worden bevorderd of zijn goedgekeurd.

Afdeling 14 Drugsoverlast

Artikel 2:74 Verzameling van personen in verband met drugs of heling

Onverminderd het bepaalde in de Opiumwet is het verboden zich op een openbare plaats op te houden met het kennelijke doel om middelen als bedoeld in artikel 2 en 3 van de Opiumwet, of daarop gelijkende waar, al dan niet tegen betaling, af te leveren, aan te bieden of te verwerven, daarbij behulpzaam te zijn of daarin te bemiddelen.

Artikel 2:74a Openlijk drugsgebruik

Het is verboden op of aan de weg, op een andere openbare plaats of in een voor publiek toegankelijk gebouw middelen als bedoeld in de artikelen 2 of 3 van de Opiumwet of daarop gelijkende waar te gebruiken, toe te dienen, danwel voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen voorhanden te hebben.

 

 

Opnieuw manifest van burgemeesters: legaliseer cannabis!

23 september 2021 Nieuws
De overheid moet veel meer doen tegen ondermijnende criminaliteit, vinden bijna veertig burgemeesters die daarover een manifest hebben ondertekend. De burgemeesters willen dat het onderwerp prominent op de politieke agenda van het nieuwe kabinet komt te staan. Het rapport is gepubliceerd op de dag…

Partijen 2e kamer 2021

Verkiezingsprogramma DENK 2021-2025 Denk anders Gedoogbeleid rondom cannabis reguleren, gecombineerd met een stevig ontmoedigingsbeleid. Geen enkele vorm van...

Lees meer...