Hoofd Menu

Provinciale Statenverkiezingen

Artikelindex

Provinciale Statenverkiezingen - Voortaan worden de leden van de Provinciale Staten tegelijkertijd met de verkiesbare leden van het algemeen bestuur van de waterschappen gekozen. De leden van de Provinciale Staten worden eenmaal in de 4 jaar rechtstreeks gekozen. De laatste verkiezingen voor de Provinciale Staten werden op 18 maart 2015 gehouden. De volgende verkiezingen voor de provinciale staten vinden plaats op 20 maart 2019.

Provinciale Staten in vogelvlucht - Nederland telt 12 provincies. In de Grondwet is bepaald dat het hoogste gezag in de provincies ligt bij de provinciale staten. Iedere provincie heeft een dus zo'n eigen vertegenwoordigend orgaan: Provinciale Staten. De leden van dit ‘provinciale parlement’ worden eens in de vier jaar gekozen door de inwoners van de provincie. Het aantal leden is afhankelijk van het aantal inwoners in de provincie. Zeeland heeft weinig inwoners en heeft 39 Statenleden. De provincies met de meeste inwoners, zoals Noord-Holland en Noord-Brabant, hebben er 55. Provinciale Staten nemen de belangrijkste beslissingen in de provincie. Een voorstel wordt aangenomen als een meerderheid van de aanwezige Statenleden vóór stemt. Provinciale Staten hebben ook een controlerende taak. Als bijvoorbeeld besloten is dat er moet worden bezuinigd op het openbaar vervoer, dan moeten de Statenleden in de gaten houden of het bestuur deze bezuinigingen wel echt doorvoert. Een bijzondere bevoegdheid van de Provinciale Staten is het kiezen van de leden van de Eerste Kamer. Dit gebeurt binnen 3 maanden na de verkiezingen voor de Provinciale Staten.