Hoofd Menu

Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links

gue ngl

De Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links (GUE/NGL) is een fractie in het Europees Parlement.

De fractie verzet zich tegen het supranationale en "neo-liberale" karakter van de Europese Unie. Lidmaatschap of geassocieerd lidmaatschap staat open voor partijen en individuele Europarlementsleden. De fractie ontstond in 1995 als fusie van twee bestaande fracties. De fractie werd gevormd door (al dan niet voormalige) communistische, marxistische, maoïstische, links-populistische partijen en door groene Eurosceptische partijen uit de landen van de Noordse Raad. Deze fractie in het Europees Parlement bestaat hoofdzakelijk uit partijen met een (soms voormalige) communistische achtergrond, zoals de Duitse partij Die Linke, de Griekse en Tsjechische communisten. De SP heeft zich hierbij ook aangesloten, evenals de Partij voor de Dieren.

cannabis kieswijzer SP480x280

 

 

 

SP Europees verkiezingsprogramma 2019: ‘Breek de macht van Brussel’  gaat in op behoud van biodiversiteit en bespreekt een verbod op genetisch gemanipuleerde gewassen (p.24):

‘Er komt een algeheel verbod in de EU op het invoeren van genetisch gemanipuleerde gewassen en andere organismen (GGO’s), waaronder ook genetisch gemanipuleerde dieren. Patenten op plantenrassen vullen vooral de zakken van multinationals terwijl de risico’s voor de mensen en het milieu zijn. Dergelijke patenten moeten dan ook onmogelijk worden gemaakt. Lidstaten behouden altijd de vrijheid om GGO’s te weren. Ook de vraag of en onder welke voorwaarden onderzoek naar GGO’s plaatsvindt, is aan de lidstaten.

Europees beleid zet in op het herstellen van de balans tussen landbouw en natuur. De belangrijkste natuurgebieden in Europa, Natura 2000, worden versterkt en zoveel mogelijk met elkaar verbonden. Behoud van de biodiversiteit wordt een prioriteit. De laatste oerbossen in Europa moeten ongeschonden blijven. Bijen¬ en andere insectensterfte wordt tegengegaan door gevaarlijke bestrijdingsmiddelen te verbieden’.

Echter wordt er hierbij wel over Europees (soft)drugsbleid gesproken (p.36);

‘De EU moet niet in de weg staan van een eventueel Nederlands besluit om softdrugs te legaliseren. Het legaliseren van softdrugs heeft veel voordelen ten opzichte van het verbieden ervan. Die afweging moet Nederland zelf kunnen maken’.

 

 

cannabis kieswijzer PVDD480x280

 

 

 

Europees verkiezingsprogramma 2019 van Partij voor de Dieren heet ‘Plan B voor Europa’.

Hierin wordt op p.10 over teelt in het algemeen gesteld dat:

‘Planten- en dierenrassen en variëteiten kunnen geen eigendom van bedrijven zijn’ en octrooien op vormen van leven worden verboden. Het kwekersrecht (het recht van boeren en veredelaars om zelf te kweken met zaden van hun eigen planten) is belangrijk voor de diversiteit van voedselgewassen en wordt versterkt. Boeren en veredelaars moeten vrij gebruik kunnen maken van de aanwezige agro-biodiversiteit, zonder dat octrooien dat onmogelijk maken. Registratieregels mogen de vrije handel in zaden niet belemmeren. De belangen van kleine boeren en tuinders, voedselzekerheid en diversiteit van gewassen horen voorop te staan. De ontwikkeling van biologische weerbare rassen en gewassen wordt ondersteund door de EU. Europa teelt geen genetisch gemanipuleerde gewassen (inclusief crispr-cas en cisgenese) en importeert deze ook niet’.
Over biodiversiteit wordt op p22 gesteld: ‘Wereldwijd is de biodiversiteit in crisis: iedere dag sterven plant- en diersoorten uit en ecosystemen raken steeds verder uit balans. De EU heeft een belangrijk aandeel in de achteruitgang van de natuurlijke rijkdommen elders op Aarde.’

Al wordt er in ‘Plan B voor Europa’ niet over softdrugs gesproken wordt op de website van de Partij voor de Dieren wel het standpunt over softdrugs uiteengezet:

“De Partij voor de Dieren is tegen een verbod op softdrugs. Dit gaat in tegen de persoonlijke keuzevrijheid van mensen. Wij pleiten voor de legalisering van softdrugs en voor een minder restrictief softdrugsbeleid in Europa."

"De Partij voor de Dieren is tegen een betuttelende overheid. De keuze om al dan niet softdrugs te gebruiken betreft de persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid van de individuele burger. Via voorlichting moet de overheid de nadelen die kleven aan het gebruik van drugs duidelijker aan jongeren communiceren. Het ligt niet voor de hand het ene stimulerende middel toe te staan en het andere te verbieden zonder dat er duidelijk onderscheid in termen van gevaren is tussen bijvoorbeeld alcohol, cannabis en xtc. Ook de verstrekking van softdrugs voor medische doeleinden moet minder ingeperkt worden. Juist door softdrugs in het criminele of grijze circuit te drukken bestaat de kans dat jongeren sneller in aanraking komen met gevaarlijke harddrugs.”