Hoofd Menu

ALDE - VVD & D66

Alliance of Liberals and Democrats for Europe

Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE) - Alliance of European Liberals and Democrats (ALDE)

De Partij van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE) is een transnationale, overkoepelende partij van liberalen. De ALDE, voorheen ELDR, bestaat sinds 1976 als samenwerkingsverband en werd in 1993 een zelfstandige Europese partij. Er zijn bijna 60 partijen bij de ALDE aangesloten, waaronder de Nederlandse partijen VVD en D66, de Britse Liberal Democrats, de Duitse Freie Demokratische Partei (FDP) en de Deense partijen Venstre en Radikale Venstre.

cannabis kieswijzer VVD480x280

Het Europese VVD verkiezingsprogramma 2019 “Focus en lef focust bij eerste hoofdstuk vooral op veiligheid & defensie (dus ook drugsbestrijding - red.) : 

Europa ondersteunt landen om nationale veiligheidsdiensten, politie en openbaar ministerie te versterken. ‘Zwakke schakels in Europa vergroten de veiligheidsrisico’s. Waar de kwaliteit van nationale diensten onvoldoende is, stelt Europa experts en middelen ter beschikking om dit te versterken. Voorwaarde voor steun is het effectief terugdringen van corruptie. Europa investeert in diensten die extra kosten maken om snel informatie uit te wisselen’. 
-De aanpak van witwassen, fraude en belastingontduiking krijgt meer prioriteit.‘Verdachte geldstromen zijn vaak een ingang om zware criminaliteit en terrorisme op te sporen. In Europa werken politie- en opsporingsdiensten nauwer samen met banken, belastingdiensten en fiscale opsporingsdiensten. Deze zijn verplicht verdachte transacties te melden en worden hieraan gehouden’. p.10

Betreft landbouw stelt “Focus en lef”: 

Europa vervangt inkomenssubsidies stapsgewijs door investeringen in efficiënte en duurzame productiemethoden.Nederlandse boeren zijn vol nieuwe ideeën, bijvoorbeeld door het inzetten van insecten, satellietgegevens en drones. Europa investeert in deze ecologische en technologische innovaties in plaats van vast te houden aan inkomensondersteuning. Plattelandsontwikkeling is een lokale taak en hoeft niet langer Europees te worden gefinancierd.
-Europa investeert in biotechnologie. Indien dit bijdraagt aan doelen als duurzaamheid, voedselveiligheid en plantgezondheid stimuleert Europa nieuwe veredelingstechnieken, zoals CRISPR-Cas. Wel moet een ethische discussie plaatsvinden over hoe ver we gaan in het aanpassen van DNA. Europa past standaarden aan om innovatie op een ethische manier mogelijk te maken. p.17-18


Hoe denkt de VVD op nationaal niveau over cannabis?

"Coffeeshops zijn in Nederland toegestaan, maar tegelijkertijd moet hinder en overlast voor omwonenden worden voorkomen door tegen die overlast te blijven optreden. Wij willen coffeeshops die overlast geven altijd onmiddellijk sluiten. Terwijl de verkoop van cannabis aan de voordeur wordt gedoogd, is de inkoop daarvan nu illegaal. Wij willen van die vreemde situatie af en het beleid rond softdrugs slimmer reguleren. Het is tijd om het gehele domein van en rondom softdrugs opnieuw in te richten. Die herinrichting kan alleen landelijk plaatsvinden. Gemeenten moeten zo snel mogelijk stoppen met experimenteren met wietteelt." Lees verder...

 

cannabis kieswijzer D66480x280

Het Europese verkiezingsprogramma D66 in 2019 heet; In Europa maken we de toekomst'

Hierbij wordt stil gestaan bij een transitie naar een duurzamer energiegebruik, de invloed op het klimaat en kringlooplandbouw. Net als bij het VVD-programma van 2019 wordt ook door D66 over behoud van biodiversiteit gesproken (p.8);

‘Het wordt nu tijd om iets te doen aan de achteruitgang van biodiversiteit en de beschadigde natuur. Dat is een grensoverschrijdende en dus gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het verlies van dier- en plantensoorten is op zichzelf kwalijk genoeg, maar het gaat ook om het effect hiervan op onze natuurlijke hulpbronnen: water, lucht en natuurlijke materialen zoals hout.

We moeten nu toewerken naar een internationaal biodiversiteit- akkoord waarin alle aspecten worden meegenomen: de bescherming van natuur en oceanen, aandacht voor de drastische afname van bijen en andere insecten en een omslag naar landbouw die voedsel produceert zonder chemische bestrijdingsmiddelen. Deze overgang betekent bijvoorbeeld dat we geen granen als soja en mais voeren aan onze dieren, maar inzetten op reststromen uit de voedselindustrie, gras en insecten… De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties gaan niet alleen om armoedebestrijding, maar om alle aspecten van duurzame ontwikkeling: vrede en veiligheid, de zorg voor een beter milieu en meer biodiversiteit’.

Echter wordt er door D66 betreft het Europese verkiezingsprogramma op geen enkele wijze gerefereerd naar de Europese vezelhennep-sector of een Europees gedragen softdrugsbeleid.

Hoe denkt D66 op nationaal niveau over cannabis?

"D66 vindt het belangrijk dat consumenten weten wat zij gebruiken of innemen, net zoals voor alle andere producten die genuttigd kunnen worden het geval is. Gereguleerde productie en verkoop is daarom noodzakelijk. De Nederlandse politiek durft, ondanks het pleidooi van D66, dit taboe niet te doorbreken. Dit terwijl sommige landen in de wereld al wel tot regulering zijn overgegaan. Waar Nederland ooit koploper was met een vooruitstrevend drugsbeleid, realistisch en gericht op het terugdringen van gezondheidsrisico’s, lopen we nu achter de feiten aan. D66 wil daarom stappen zetten naar regulering van (soft)drugs en waar mogelijk legalisering, inclusief het heffen van accijns, waarbij maatwerk als het gaat om de soort drug voorop staat. De focus ligt hierin op de beperking van gezondheidsschade en decriminalisering van het gebruik." Lees verder...