Hoofd Menu

Wet experiment gesloten coffeeshopketen

Artikelindex

Er komt ook nog een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) - Hierin komen de regels voor bijvoorbeeld de cannabisteelt en -verkoop. In november 2018 is een eerste concept van deze AMvB bekend gemaakt. Iedereen kon suggesties doen voor verbetering van het "Ontwerpbesluit experiment gesloten coffeeshopketen". In totaal zijn 54 reacties op deze consultatie openbaar. De reacties die zijn ontvangen worden op dit moment bestudeerd. Een nieuwe versie van de AMvB zal in het voorjaar van 2019 aan de Tweede Kamer gestuurd worden.

Toelichting

Algemene Maatregel van Bestuur - Een AMvB is een besluit van de regering, waarin wettelijke regels nader worden uitgewerkt. De meeste AMvB's berusten op een formele wet. Wanneer dat niet het geval, spreekt men van een 'zelfstandige' AMvB. De regering moet over een ontwerp-AMvB eerst advies van de Raad van State inwinnen.

Soms wordt in de wet een bepaling opgenomen dat aan de totstandkoming van de AMvB een zogenaamde 'voorhangprocedure' vooraf moet gaan. De 'voorhangprocedure' wil zeggen dat Eerste en/of Tweede Kamerleden gedurende dertig dagen kunnen vragen om de AMvB alsnog in de vorm van een wetsvoorstel aan de Staten-Generaal voor te leggen.

Wanneer van een AMvB een wetsvoorstel wordt gemaakt wordt deze ook door de Eerste Kamer behandeld.