Hoofd Menu

Wet experiment gesloten coffeeshopketen

Artikelindex

Kamerbrief van 13-06-2019 over het aantal aanmeldingen experiment gesloten coffeeshopketen.

Burgemeesters van 26 gemeenten hebben hun belangstelling kenbaar gemaakt op basis van het ontwerp-besluit voor de inrichting van het wietexperiment. In de Tweede Kamer is het wetsvoorstel 'Experiment geloten coffeeshopketen' en het ontwerp-besluit behandeld. Het ligt nu ter behandeling voor in de Eerste Kamer.
Het kabinet zal op basis van het advies van de Commissie Knottnerus beslissen en bekendmaken welke gemeenten gaan deelnemen aan het experiment. 

34997 Wet experiment gesloten coffeeshopketen

Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk om te experimenteren met het gedogen van wiet en de verkoop van op kwaliteit gecontroleerde hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeschopketen. Een gesloten coffeeshopketen is een keten waarbinnen de handel volgens de in het wetsvoorstel gestelde regels plaatsvinden.

Het experiment wordt uitgevoerd in 6 tot 10 (middel)grote gemeenten. Welke gemeenten dat zijn is nog niet bekend. Ook worden er ondernemers aangewezen die de cannabis gaan telen voor de coffeeshops die deelnemen aan het experiment. Deze telers moeten daar een vergunning voor hebben. Er worden maximaal 10 vergunningen verleend. Wanneer ondernemers een vergunning aan kunnen vragen, wordt later bekend gemaakt. In de media wordt deze proef vaak ‘het wietexperiment’ of ‘de wietproef’ genoemd.


Commissies experiment gesloten coffeeshopketen

De adviescommissie experiment gesloten coffeeshopketen adviseerde over de inrichting van het experiment met cannabisteelt voor recreatief gebruik. Deze commissie Knottnerus bracht ook advies uit over de voorwaarden waaraan het beoogde experiment zou moeten voldoen. Mede op basis van het advies van de commissie maakten de minister voor Medische Zorg en de minister van Justitie en Veiligheid de wet- en regelgeving over het experiment. Tijdens en na het experiment zorgt een andere onafhankelijke commissie voor de begeleiding en evaluatie.

De onafhankelijke adviescommissie werd ingesteld door de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Medische Zorg. Op 20 juni 2018 presenteerde de commissie het adviesrapport Een experiment met een gesloten cannabisketen. In het tweede kwartaal van 2019 volgt een tweede advies over deelname van gemeenten aan het experiment.

De adviescommissie startte haar werkzaamheden op 1 maart 2018. De commissie noemde zichzelf Adviescommissie Experiment gesloten cannabisketen omdat zij naar de gehele cannabisketen kijkt en niet alleen naar de verkooppunten.


Taakomschrijving commissie

De commissie geeft advies over:

  • de vormgeving van het experiment, in het bijzonder ten aanzien van de teelt van hennep;
  • selectiecriteria voor gemeenten die deelnemen aan het experiment;
  • de deelname door coffeeshops;
  • preventiemaatregelen;
  • toezicht op de naleving en de handhaving van de regels van het experiment;
  • de meting van effecten.

Op een later moment zal de commissie adviseren over welke gemeenten zouden moeten deelnemen aan het experiment.

Deelnemers commissie: Prof. dr. J.A. (André) Knottnerus is de voorzitter van de adviescommissie. Verder bestaat de commissie uit deskundigen en wetenschappers, zowel op het terrein van preventie en (verslavings)zorg, voedsel en waren als op het terrein van justitie, lokaal bestuur en internationaal recht.


Er komt ook nog een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) - Hierin komen de regels voor bijvoorbeeld de cannabisteelt en -verkoop. In november 2018 is een eerste concept van deze AMvB bekend gemaakt. Iedereen kon suggesties doen voor verbetering van het "Ontwerpbesluit experiment gesloten coffeeshopketen". In totaal zijn 54 reacties op deze consultatie openbaar. De reacties die zijn ontvangen worden op dit moment bestudeerd. Een nieuwe versie van de AMvB zal in het voorjaar van 2019 aan de Tweede Kamer gestuurd worden.

Toelichting

Algemene Maatregel van Bestuur - Een AMvB is een besluit van de regering, waarin wettelijke regels nader worden uitgewerkt. De meeste AMvB's berusten op een formele wet. Wanneer dat niet het geval, spreekt men van een 'zelfstandige' AMvB. De regering moet over een ontwerp-AMvB eerst advies van de Raad van State inwinnen.

Soms wordt in de wet een bepaling opgenomen dat aan de totstandkoming van de AMvB een zogenaamde 'voorhangprocedure' vooraf moet gaan. De 'voorhangprocedure' wil zeggen dat Eerste en/of Tweede Kamerleden gedurende dertig dagen kunnen vragen om de AMvB alsnog in de vorm van een wetsvoorstel aan de Staten-Generaal voor te leggen.

Wanneer van een AMvB een wetsvoorstel wordt gemaakt wordt deze ook door de Eerste Kamer behandeld.


De Tweede Kamer heeft het Wetsontwerp experiment gesloten coffeeshopketen op 22 januari 2019 aangenomen - Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, D66, VVD, CDA, ChristenUnie en FvD. Tegen: PVV, DENK en SGP.

Het voorstel ligt nu voor behandeling in de Eerste Kamer. Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) vindt plaats op 26 maart 2019.

wetsvoorstel experiment stemming 22 01 2019


De stemming werd vooraf gegaan door een plenair debat (in 2 delen) op 17 januari 2019. Er was in de Tweede Kamer verdeeldheid en onduidelijkheid over het wetsontwerp experiment gesloten coffeeshopketen (de AMvB was alleen in concept nog maar verschenen).

SP, GroenLinks en PvdA willen graag experimenteren met legale wietteelt,maar vinden de opzet van het wetsvoorstel te mager en hebben getracht de grenzen van het experiment te "verruimen", hierbij (vrijwel) altijd gesteund door het de Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, Denk, en 50PLUS. 

De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie bleken tegen elke poging van links het experiment te "verruimen". Hierbij vrijwel altijd gesteund door de PVV en SGP.

Kijk het eens (op je gemak) terug allemaal: Plenair debat Experiment gesloten coffeeshopketen 17 januari 2019 (deel 1) & Plenair debat Experiment gesloten coffeeshopketen 17 januari 2019 (deel 2)

Extraatje voor de liefhebbers:
Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Algemeen overleg Coffeeshopbeleid 20 december 2017

Amendement verworpen - Een amendement van de SP om het aantal gemeenten niet al in de wet vast te leggen, werd verworpen. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wees er tijdens het debat vorige week op dat het internationaal recht grootschalige experimenten niet toestaat. ‘In het regeerakkoord is niet voor niets afgesproken om zes tot tien gemeenten deel te laten nemen aan het experiment. Met een controlegroep kom je op twaalf tot twintig. Dan zit je op 12 tot 20 procent van de gemeenten die coffeeshops hebben. Dat is toch een behoorlijk aantal.’

34997-8 Amendement van het lid Van Nispen over het niet wettelijk maximeren van het aantal deelnemende gemeenten

Amendement 34997 8

34997-10 Gewijzigd amendement van het lid Van Nispen ter vervanging van nr. 9 over het niet afbouwen van het experiment ongeacht de resultaten

Amendement 34997 8

34997-12 Amendement van het lid Laan-Geselschap over het verlengen van de voorhangtermijn naar acht weken. Ingetrokken.


Stemmingen over moties - SP, GroenLinks en PvdA willen graag experimenteren met legale wietteelt, maar vinden de opzet van het wetsvoorstel te beperkt, te mager. De drie linkse partijen willen o.a. dat het aantal gemeenten dat aan de proeven meedoet, niet op voorhand wordt vastgelegd op de zes tot tien die in het regeerakkoord zijn afgesproken. Zij zien bijvoorbeeld ook niets aan een verplicht I-criterium. Een beperkt aantal vergunningen voor kwekers heeft ook niet hun voorkeur. De drie linkse partijen werden hierin vaak gesteund door Partij voor de Dieren, Denk, Forum voor Democratie en 50PLUS. 

De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie stemden zorgvuldig tegen elke poging van links het experiment te "verruimen". Hierbij vrijwel altijd gesteund door de PVV en SGP

34997-13 Motie van het lid Buitenweg c.s. over de overgang van een illegaal aanbod naar een gereguleerd aanbod. Aangehouden (tijdens debat).

34997-14 Motie van de leden Buitenweg en Van Nispen over afwijken van het ingezetenencriterium in grensgemeenten.

14

 

34997-15 Motie van het lid Buitenweg over een structuur om de wensen en behoeften van consumenten te verzamelen

15

 

34997-16 Motie van het lid Van Nispen c.s. over uitgaan van de definitie van een geslaagd experiment

16

 

34997-17 Motie van de leden Van Nispen en Ploumen over tussentijdse bijsturing van het experiment met gereguleerde wietteelt

17

 

34997-18 Motie van het lid Van Nispen over uitgaan van een open vergunningstelsel

18

 

34997-19 Motie van het lid Bergkamp over voorzien in een overgangsperiode  Aangehouden (tijdens debat).

34997-20 Motie van de leden Bergkamp en Ploumen over diversiteit in teeltopzet  Aangehouden (tijdens debat).

34997-21 Motie van het lid Ploumen over met de voorbereiding beginnen na instemming van de Tweede Kamer

21

 

34997-24 Gewijzigde motie van het lid Laan-Geselschap c.s. over begeleiding en ondersteuning van burgemeesters van experimenteergebieden (t.v.v. 34997-22) 

24

 

34997-23 Motie van het lid Bisschop over een experiment parallel aan het experiment gesloten coffeeshopketen

23

 

34997 Wetsvoorstel - Wet experiment gesloten coffeeshopketen - Het wetsvoorstel heeft al doel een experiment mogelijk maken met het telen van cannabis voor recreatief gebruik, ook wel bekend als het wietexperiment. Het doel van het experiment is om te onderzoeken of en hoe op kwaliteit gecontroleerde cannabis aan de coffeeshops geleverd kan worden, zonder dat dit verboden is (gesloten coffeeshopketen). Aldus onze regering.