Socialistische Partij (SP)

Artikelindex

Verkiezingsprogramma SP 2021-2025


Stel een daad 

De teelt en de verkoop van softdrugs voor de Nederlandse markt gaan we reguleren en legaliseren. Zo kunnen we drugscriminaliteit tegengaan en de veiligheid van drugs beter controleren.

Drugsgebruik ontmoedigen we, maar gebruikers criminaliseren we niet.

Meer onderzoek naar de schade van verschillende typen drugs is nodig om te bepalen of de huidige lijst met verboden drugs zal moeten worden aangepast.

De SP wil slimmer reguleren. De partij wil de teelt reguleren en de verkoop legaliseren. Zo wil de partij criminaliteit tegengaan, voorlichting verbeteren en wiet beter controleren in het belang van de volksgezondheid. De patij zette in december 2016 een goede stap en dwong de Kamer kleur te bekennen met het voorstel "Softdrugs slimmer reguleren"


SP Europees verkiezingsprogramma 2019: ‘Breek de macht van Brussel’  gaat in op behoud van biodiversiteit en bespreekt een verbod op genetisch gemanipuleerde gewassen (p.24):

‘Er komt een algeheel verbod in de EU op het invoeren van genetisch gemanipuleerde gewassen en andere organismen (GGO’s), waaronder ook genetisch gemanipuleerde dieren. Patenten op plantenrassen vullen vooral de zakken van multinationals terwijl de risico’s voor de mensen en het milieu zijn. Dergelijke patenten moeten dan ook onmogelijk worden gemaakt. Lidstaten behouden altijd de vrijheid om GGO’s te weren. Ook de vraag of en onder welke voorwaarden onderzoek naar GGO’s plaatsvindt, is aan de lidstaten.

Europees beleid zet in op het herstellen van de balans tussen landbouw en natuur. De belangrijkste natuurgebieden in Europa, Natura 2000, worden versterkt en zoveel mogelijk met elkaar verbonden. Behoud van de biodiversiteit wordt een prioriteit. De laatste oerbossen in Europa moeten ongeschonden blijven. Bijen¬ en andere insectensterfte wordt tegengegaan door gevaarlijke bestrijdingsmiddelen te verbieden’.

Echter wordt er hierbij wel over Europees (soft)drugsbleid gesproken (p.36);

‘De EU moet niet in de weg staan van een eventueel Nederlands besluit om softdrugs te legaliseren. Het legaliseren van softdrugs heeft veel voordelen ten opzichte van het verbieden ervan. Die afweging moet Nederland zelf kunnen maken’.

gue ngl

De Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links (GUE/NGL) is een fractie in het Europees Parlement.

De fractie verzet zich tegen het supranationale en "neo-liberale" karakter van de Europese Unie. Lidmaatschap of geassocieerd lidmaatschap staat open voor partijen en individuele Europarlementsleden. De fractie ontstond in 1995 als fusie van twee bestaande fracties. De fractie werd gevormd door (al dan niet voormalige) communistische, marxistische, maoïstische, links-populistische partijen en door groene Eurosceptische partijen uit de landen van de Noordse Raad. Deze fractie in het Europees Parlement bestaat hoofdzakelijk uit partijen met een (soms voormalige) communistische achtergrond, zoals de Duitse partij Die Linke, de Griekse en Tsjechische communisten. De SP heeft zich hierbij ook aangesloten, evenals de Partij voor de Dieren.

 


Wetsontwerp experiment gesloten coffeeshopketen

De Tweede Kamer heeft het Wetsontwerp experiment gesloten coffeeshopketen op 22 januari 2019 aangenomen - Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, D66, VVD, CDA, ChristenUnie en FvD. Tegen: PVV, DENK en SGP.

Het voorstel ligt nu voor behandeling in de Eerste Kamer. Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) vindt plaats op 26 maart 2019.

De stemming werd vooraf gegaan door een plenair debat (in 2 delen) op 17 januari 2017. Er was in de Tweede Kamer verdeeldheid en onduidelijkheid over het wetsontwerp experiment gesloten coffeeshopketen (de AMvB was alleen in concept nog maar verschenen).

cannabis kieswijzer SP480x280

SP, GroenLinks en PvdA willen graag experimenteren met legale wietteelt,maar vinden de opzet van het wetsvoorstel te mager en hebben getracht de grenzen van het experiment te "verruimen", hierbij (vrijwel) altijd gesteund door het de Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, Denk, en 50PLUS.

De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie bleken tegen elke poging van links het experiment te "verruimen". Hierbij vrijwel altijd gesteund door de PVV en SGP.

Stemmingen over de moties (22 januari 2019) - De SP, GroenLinks en PvdA willen o.a. dat het aantal gemeenten dat aan de proeven meedoet, niet op voorhand wordt vastgelegd op de zes tot tien die in het regeerakkoord zijn afgesproken. Zij zien bijvoorbeeld ook niets in een verplicht I-criterium. Een beperkt aantal vergunningen voor kwekers heeft ook niet hun voorkeur. De drie linkse partijen werden bij de stemmingen over de moties vaak gesteund door Partij voor de Dieren, Denk, Forum voor Democratie en 50PLUS. Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie waren zoals gezegd tegen "experiment-verruiming". Ze vonden hiervoor steun bij de PVV en SGP.


Uit het SP verkiezingsprogramma #PAK DE MACHT

Meer veiligheid en meer agenten in de wijk

De teelt en verkoop van softdrugs voor de Nederlandse markt wordt gereguleerd en gelegaliseerd. Zo gaan we criminaliteit tegen, kunnen we de voorlichting verbeteren en de wiet beter controleren ook in het belang van de volksgezondheid. De gezondheidsschade van gebruikers van mdma, xtc en paddo’s moet worden geminimaliseerd, gebruikers moeten weten wat zij innemen, bijvoorbeeld door inzet van mobiele testpunten. (pagina 27)

Onze jeugd, onze toekomst

Vanaf groep 7 tot en met het voorgezet onderwijs willen we meer aandacht voor het ontstaan en de gevolgen van verslaving (alcohol-, tabak-, drugs-, game-, gokverslaving). We maken een plan om te bevorderen dat kinderen geen rokers worden en kiezen voor een gezonde levensstijl, op school en thuis. Ook leren we jongeren het belang om goed om te gaan met geld en schulden te voorkomen.(pagina 33)

Op de SP website vinden we de volgende standpunten:

Drugs: Het legaliseren van softdrugs

De verkoop en teelt van softdrugs voor de Nederlandse markt moet worden gelegaliseerd. Aan de vreemde situatie dat het gedoogd wordt dat coffeeshops softdrugs mogen verkopen maar het niet geteeld mag worden moet een einde komen. Het wordt steeds duidelijker dat legalisering grote voordelen heeft. Er kunnen eisen en beperkingen worden gesteld, bijvoorbeeld aan het THC-gehalte. Kwaliteitscontroles van de softdrugs die in coffeeshops wordt aangeboden wordt mogelijk, het beperken van de gezondheidsschade moet voorop staan. Lees meer...

Succes SP: Kamermeerderheid wil softdrugs slimmer reguleren

Vanaf 2017 moet softdrugs slimmer gereguleerd worden. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde dit voorstel van de SP. Hiermee wordt een einde gemaakt aan de vreemde situatie dat de verkoop van cannabis aan de voordeur wordt gedoogd, maar dat de inkoop ervan illegaal is. Tweede Kamerlid Nine Kooiman: ‘Op dit moment worden coffeeshophouders gedwongen zaken te doen met criminelen. Het kabinet moet stoppen met het creëren van boeven en kan zich beter bezighouden met Volksgezondheid en preventie.’

Opvallend was dat het SP–voorstel niet werd gesteund door de VVD en de VVD-minister van Veiligheid en Justitie Van der Steur. ‘Vreemd’, vindt Kooiman, ‘want vorige maand werd op het VVD-congres nog een zelfde voorstel aangenomen. Mijn tekst is juist op het VVD-voorstel gestoeld, om ook deze partij uit te dagen zich aan hun verkiezingsbelofte te houden.’

‘Het aannemen van de motie is een mooie eerste stap’ vindt Kooiman. ‘In 2010 berekende de Rijksoverheid dat van softdrugs maar liefst 420 miljoen op kan leveren. Dat geld kan beter geïnvesteerd worden in preventie zoals betere voorlichting en controle.’

Uiteindelijk wil de SP de verkoop en teelt van softdrugs voor de Nederlandse markt volledig legaliseren. Er kunnen dan eisen en beperkingen worden gesteld, kwaliteitscontroles worden mogelijk en er is geen plaats meer voor georganiseerde misdaad als mensen hun softdrugs legaal kunnen telen, verkopen en kopen.


Op 1 en 14 februari 2017 is in de Tweede Kamer de initiatiefwet (*) "Gesloten coffeeshopketen" van D66 besproken. Deze wet moet ervoor zorgen dat er mogelijkheden komen om "gedoogd" cannabis te telen. (Meer weten!?)

Tijdens het debat op 1 en 14 februari 2017 zijn er drie amendementen (**) en zeven moties (***) aangekondigd en ingediend.

De stemming in de Tweede Kamer over de wet was hoofdelijk in plaats van bij hand opsteken. De volgende fracties stemden voor de Initiatiefwet: 77 voor, te weten PvdA, SP, D66, GroenLinks, Groep Kuzu/Öztürk (DENK), PvdD, Groep Bontes/Van Klaveren (VNL), Van Vliet, 50 Plus, Klein (Vrijzinnige Partij), Houwers, en Monasch (Nieuwe Wegen) en 72 stemmen tegen (SGP, VVD, CDA, ChristenUnie en PVV)

Namens de SP voerde de heer Van Nispen het woord. De meest opmerkelijke uitspraken plaatsen we hierna:

 • Wij hebben in Nederland al zeer geruime tijd een vreemd beleid voor softdrugs. Dat is niet langer houdbaar en dat was het eigenlijk al langer niet. Softdrugs zijn verboden, maar de verkoop via coffeeshops niet. De voordeur wordt gedoogd, maar dat geldt dus niet voor de achterdeur. De teelt en bevoorrading van de gedoogde verkooppunten is illegaal en dus in handen van criminelen. Wij staan dus toe dat softdrugs via verkooppunten worden verkocht, maar hoe dat spul in de coffeeshops terecht moet komen, willen wij zogenaamd officieel niet weten. Dat is een soort struisvogelbeleid waar de SP liever vandaag dan morgen vanaf wil. Volgens de SP moet het echt anders. Legalisering kent veel voordelen. Dat is een welbekend standpunt van ons. Dat is beter voor de veiligheid, beter voor de volksgezondheid en ook beter vanuit financieel oogpunt.

 • Als we gereguleerd gaan legaliseren, kunnen we de inspanningen van politie en justitie veel gerichter inzetten op het resterende, overblijvende, illegale deel. Dat zou de minister van Veiligheid en Justitie, die gaat adviseren over deze wet, toch moeten toejuichen? Met belangstelling horen wij dan ook zijn advies over deze wet, zeker nu zijn partij sinds kort ook voorstander is van slimmer reguleren.

 • Reguleren heeft ook voordelen voor de volksgezondheid. We kunnen meer gaan doen aan voorlichting. Het biedt kansen om meer regels te stellen en toe te zien op de samenstelling van softdrugs, hierop te gaan handhaven en gevaarlijke bestrijdingsmiddelen of groeiversnellende middelen tegen te gaan. Dus ook naar het advies van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van een partij die al jaren voorstander is van reguleren, ben ik erg benieuwd.

 • Daarnaast levert het legaliseren van softdrugs vele miljoenen op. Politie en justitie kun je daardoor gerichter inzetten en er kan belasting op softdrugs geheven worden. De minister van Financiën is hier vandaag niet, maar hij zal ongetwijfeld zeer verheugd zijn over dit initiatief.

 • Van tegenstanders van legalisering hoor je geregeld het argument dat je met legalisering het signaal afgeeft dat je softdrugs zomaar kunt verkrijgen en veilig kunt gebruiken, zonder risico's. Dat vind ik een misvatting. Het is in ieder geval niet het standpunt van de SP. Dat zeggen we immers ook niet over alcohol, een stof die bewezen schadelijker is dan hennep. Voor de schadelijke gevolgen van alcohol wordt ook gewaarschuwd en ook daarvoor stellen wij allerlei regels op over de kwaliteit. Wij verkopen niet aan jongeren enz. Dat doen coffeeshops ook niet. Als ze wel aan jongeren verkopen, dan worden ze daar streng voor gestraft. Kortom, juist door gereguleerde teelt, bevoorrading en verkoop toe te staan, aan strenge regels gebonden, handel je in het belang van de volksgezondheid.

 • Dat ook de meest geharnaste tegenstanders, zoals eerder ook de VVD, van gedachten kunnen veranderen, is recent gebleken. Ook de VVD is nu voor slimmer reguleren. Er was een congres voor nodig en het was niet de minister zelf die tot inkeer kwam, maar het is evengoed mooi nieuws. We gaan straks dus vol verwachting naar de VVD-woordvoerder luisteren.

 • Het signaal "het is wel oké" is het stempeltje, het frame, dat de ChristenUnie op dit wetsvoorstel wil plakken. Ze moeten het wel heel zuiver houden. Volgens mij staat het nergens in de stukken en nergens in het wetsvoorstel. Volgens mij heeft tot nu toe ook niemand het gezegd vanavond. "Het is oké", "jongeren, het is oké", dat zegt helemaal niemand. Wat dit voorstel feitelijk doet is een stapje verder gaan in wat ik de goede richting vind: de richting van het gedogen. We hebben nu de vreemde situatie dat er aan de voordeur gedoogd wordt en dat we niet willen weten waar alles aan de achterdeur vandaan komt. We houden daarbij de hand voor onze ogen. Daarvoor is dit wetsvoorstel een oplossing. Ik vraag de heer Segers dus nogmaals: denk nog eens heel diep na. Ik weet dat de ChristenUnie geen voorstander is van legaliseren, maar dit wetsvoorstel gaat over gereguleerd gedogen. Het is een consequente stap …

 • Afrondend. Begrijp ik goed dat wij meer gaan vragen van de rijksoverheid omdat het gaat om de toetsing van de teelt, dat wij meer gaan vragen aan de gemeenten omdat er officieel beleid van ze wordt verwacht en dat wij meer gaan vragen van de coffeeshopondernemers? Begrijp ik goed dat wij op al die gebieden meer gaan doen aan preventie, ontmoediging en voorlichting? Mevrouw Bergkamp (D66) antwoord: Ik had het niet beter kunnen samenvatten.

 • Het is geen risicoloos product, hebben verschillende woordvoerders en ook de bewindspersonen gezegd. Wij hebben veel gesproken over preventie, ontmoediging en voorlichting, en terecht. Dat is uiterst belangrijk. Wij gaan op dat gebied dus meer vragen van de rijksoverheid, de gemeentes en de coffeeshopondernemers.
 • Hier begrijp ik eigenlijk helemaal niets van. We bespreken een wetsvoorstel dat het gedoogbeleid verder uitbreidt. Dat is eigenlijk een kleine stap. Wat de heer Segers voorstelt, is nogal ingrijpend. Het is nogal wat dat je mensen op straat wilt gaan beboeten of vervolgen. Het Openbaar Ministerie en de politie krijgen daar werk aan. Dit is potentieel vele malen ingrijpender dan wat de initiatiefneemster voorstelt.
 • Waar blijven uw moties en amendementen, mijnheer Van Oosten? Waar blijven uw voorstellen om de straathandel aan te pakken, om de woningbranden tegen te gaan, om te investeren in de politiecapaciteit et cetera? Waar blijven nou de voorstellen van de VVD?
 

Lees het complete verslag van 1 februari 2017

Kijk naar het debat op debat gemist 1 februari 2017

Lees het complete verslag van 14 februari 2017 februari 2017

Kijk naar het debat op debat gemist 14 februari 2017

Link naar de amendementen in het voorstel en de moties van 21 februari 2017

Link naar stemmingsuitslagen van 21 februari 2017:

Stemmingen over de amendementen en het voorstel

Stemmingen over de Moties.

Conclusie over de SP: De SP is groen. Zij willen graag reguleren en legaliseren. Ze zien deze initaitiefwet als een goede stap in de richting daarvan.

(*)    Een initiatiefwet is een wetsvoorstel van een kamerlid.
(**)   Een amendement is een (voorgestelde) wijziging van het voorliggende voorstel. 
(***)  Een motie is een opdracht/ verzoek aan het kabinet. Het voorliggende voorstel wijzigt door een motie niet.


ROOD

ROOD is de jongerenafdeling van de SP. ROOD is via deze link te bereiken.

Citaten van de Jongerenwebsite.

Op dit moment geven de zoektermen: drugs, cannabis, wiet, coffeeshop etc.geen resultaten. 

Een oud citaat uit ons eigen archief:

Weblog van het landelijk bestuur

7 juli 2012
Drugsdebat in Amsterdam

Filed under: In het land, Opinie, Persoonlijk  —  Mark @ 19:34

Gisteravond (vrijdag) was ik te gast bij een debat georganiseerd door de Jonge Democraten Werkgroep Justitie & Veiligheid. Zij organiseerden in samenwerking met de Amsterdamse JD een drugsdag, en ik mocht meedoen met het afsluitende debat. Er is vermoedelijk maar één stad waar een dergelijk debat over drugs gevoerd kan worden, en dat is Amsterdam. In een snikheet kroegje, op een barkruk. De ironie wil trouwens dat hoe later het werd, hoe meer het zaaltje naar wiet ging ruiken. Logisch, met twee coffeeshops er tegenover.

Aan het debat namen naast ROOD ook de JOVD, de JD, de Jonge Socialisten, DWARS en Perspectief, de jongeren van de ChristenUnie deel. Interessant was, dat met uitzondering van de christelijke debater, alle PJO’s, jargon voor politieke borrelclubjes, voor legalisering van softdrugs zijn. Maarten, voorzitter van Perspectief, kreeg het dan ook zwaar te verduren. Vaak redeneren sociaal-conservatieven als het over drugs gaat op een irrationale manier: drugs is slecht, dus het moet verboden worden.

Gelukkig werd dit debat wat rationeler gevoerd. Dat zou het drugsbeleid ook moeten zijn, rationeler. Wij zijn niet voor of tegen drugs; het is er, dus moeten we het zo regelen dat de gezondheidsschade zo beperkt mogelijk blijft. Dat doen we door het legaliseren van de teelt en verkoop van softdrugs. Op die manier kunnen er richtlijnen gesteld worden over bijvoorbeeld de hoeveelheid thc, het werkende deel in wiet en hasj, en kunnen de gevolgen voor de gezondheid beperkt blijven. Ook wordt door legalisering de teelt uit handen van criminelen gehaald, en kan er een einde gemaakt worden aan de rare situatie dat coffeeshops via de achterdeur niks binnen mogen krijgen, maar via de voordeur wel mogen verkopen. Legaliseer softdrugs, dus.

Ook werd er gediscussieerd over de legalisering van harddrugs. Wat me opviel, was dat de andere debaters van de JD, DWARS en JOVD harddrugs vanuit een puur recreatief opzicht benaderden: het is leuk op feestjes, dus legaliseer het zodat we het kunnen reguleren. Daarmee gaan ze nogal voorbij aan een belangrijk verschil tussen soft- en harddrugs: het laatste is vele malen gevaarlijker en verslavender dan wiet of hasj. Natuurlijk, drugs als xtc of lsd kunnen recreatief gebruikt worden en dat gebeurt ook veel, maar andere harddrugs als cocaïne of heroïne zijn destructief voor levens. Om de verkoop daarvan te legaliseren is dus onverstandig en om dat met het argument ‘harddrugs kunnen ook gewoon heel leuk zijn’ te doen, is absurd. Zouden drugsverslaafden in een afkickkliniek harddrugs ook ‘gewoon heel leuk’ vinden?

Het was mijn eerste debat als bestuurslid van ROOD en soms voelde ik me een beetje een vreemde eend in de bijt. Zoals toen een JOVD’er na afloop aan me vroeg of ik niet bang ben voor m’n carrière in het bedrijfsleven, omdat ik bij de SP zit. Of toen een JD’er vroeg, of er bij de SP veel ruimte is voor je eigen politieke carrière. Of toen een JS’er vroeg of actie voeren met de mensen niet een beetje eng is. Enfin, interessante avond…


Periode 2012 - 2015

Drugs - De verkoop en teelt van softdrugs voor de Nederlandse markt moet worden gelegaliseerd. Aan de vreemde situatie dat coffeeshops wel softdrugs mogen verkopen maar het niet geteeld mag worden moet een einde komen. Het wordt steeds duidelijker dat legalisering grote voordelen heeft. Er kunnen eisen en beperkingen worden gesteld, bijvoorbeeld aan het THC-gehalte. Naar de SP-website

De teelt van softdrugs voor coffeeshops moet legaal worden. Legale verkoop 'aan de voorkant', maar illegale bevoorrading 'aan de achterkant' bevordert de criminaliteit en schaadt de volksgezondheid. (Bron: Stelling 3 - De teelt van softdrugs voor coffeeshops moet legaal worden - ProDemos Stemwijzer 2015 Eerste Kamer)

Eerste Kamer

De wijziging van de Opiumwet om alle handelingen die illegale hennepteelt voorbereiden en bevorderen strafbaar te stellen (met een gevangenisstraf tot 3 jaar of een geldboete) werd in het najaar van 2014 in de Eerste Kamer behandeld. De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 4 november 2014 en de stemming hierover een week later. Het wetsvoorstel is op 11 november 2014 bij hoofdelijke stemming met 39 stemmen voor (van VVD, CDA, PVV, ChristenUnie, SGP en OSF) en 31 stemmen tegen (van PvdA, SP, D66, GroenLinks, 50PLUS en PvdD) aangenomen. Dit zijn 70 van de 75 Eerste Kamerzetels: 5 Eerste Kamerleden hadden zich wegens ziekte of verblijf elders afgemeld.

Tijdens hetzelfde debat werd de motie - Ter Horst (PvdA) c.s.  (EK 32.842, L ) ingediend. In deze motie wordt de regering verzocht een commissie in te stellen om haar te adviseren over het toekomstige softdrugsbeleid in Nederland dat effectief de criminaliteit bestrijdt en de volksgezondheid dient. De motie werd mede ondertekend door M.M. de Boer (GroenLinks), Th.C. de Graaf (D66), J.G. Nagel (50PLUS), R.F. Ruers (SP). Na stemming bij zitten en opstaan op 11 november 2014 verworpen. PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD en 50PLUS stemden voor.

Zie ook Cannabis in de Eerste Kamer .

De heer Ruers (SP): Voorzitter. Wij betreuren het dat de minister van Veiligheid en Justitie niet ontvankelijk is gebleken voor de door ons naar voren gebrachte argumenten tegen het wetsvoorstel. Niet alleen hebben wij aangetoond dat de minister met het wetsvoorstel de bestaande ernstige maatschappelijke problemen niet oplost, we hebben ook aannemelijk gemaakt dat het wetsvoorstel om verschillende redenen contraproductief is. Het wetsvoorstel zal immers de illegale hennepteelt niet effectief tegengaan, de criminele uitwerking van de handel niet verminderen maar zelfs bevorderen, de maatschappelijke onrust niet beteugelen en de enorme verspilling van menskracht en geld bij politie en OM in stand laten. Evenzeer is het jammer dat de minister alle redelijke suggesties voor alternatieven naast zich heeft neergelegd. Wij hadden gehoopt, de minister tot andere en betere gedachten te kunnen brengen, maar dat is niet gelukt. Daarom moeten wij tegen het wetsvoorstel stemmen. (Stemming - Verslag van de vergadering van 11 november 2014 (2014/2015 nr. 7) Eerste Kamer)

Tweede Kamer

De heer Van Nispen (SP): Portugal, de Verenigde Staten, Uruguay en Spanje zijn staten die wel verstandige stappen zetten in hun softdrugsbeleid, zonder dat dit tot sancties leidt, althans ik heb de blauwhelmen van de VN de VS nog niet zien binnentreden. Dat is misschien nog wel het beste bewijs dat het standpunt van de Minister niet langer houdbaar is. Waar een politieke wil is, kan een weg gevonden worden. Zeg dus niet dat het niet kan. De Minister wil het gewoon niet. Dat is heel wat anders. Deze VVD-Minister wil het al jaren niet, maar de PvdA is natuurlijk evengoed verantwoordelijk. (...) Het enige wat de PvdA voor elkaar heeft gekregen, is dat de gemeenten hun plannen en experimenten voor gereguleerde teelt naar de Minister mochten sturen. Op het ministerie verdwenen die plannen echter regelrecht de prullenbak in. De burgemeesters en wethouders uit Heerlen, Utrecht, Eindhoven en al die andere steden worden regelrecht in de steek gelaten door dit kabinet. Gelukkig is de Eerste Kamerfractie van de PvdA nu ook duidelijk: er moet een proef komen met gereguleerde wietteelt. Ik daag de Tweede Kamer-fractie van de PvdA uit om niet alleen dit standpunt te herhalen, maar om ook te eisen dat het beleid verandert. (...) De SP wil een herbezinning. Ik citeer nogmaals de burgemeester van Heerlen: toon politieke moed. Kies voor een ander beleid. Dat is echt hard nodig. Sta ten minste experimenten toe. Waar zijn deze bewindspersonen bang voor? Dat zo’n experiment een succes wordt? (Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Tweede Kamer, 16 oktober 2014).

Mevrouw Kooiman (SP): De PvdA vroeg Minister Opstelten alle goede initiatieven van de gemeentes om wiet te reguleren, te onderzoeken. Dat hebben we geweten. Alle gemeenten hebben er heel hard aan gewerkt om al die plannen op papier te zetten, waarna Minister Opstelten al die mooie plannen keihard de prullenbak in heeft geknikkerd. Zo gaat deze Minister om met goede initiatieven van het lokaal bestuur. Hij zegt: regulieren van wietteelt, no way, ik luister niet naar argumenten. Dat is gek, want de Minister wil juist de georganiseerde criminaliteit aanpakken. Maar dan moet deze Minister juist de wietteelt reguleren, lijkt mij. Zo hoeven coffeeshops geen zaken meer te doen met criminelen en hebben criminelen geen werk meer. Dus stopt de Minister nu met werkverschaffing voor boeven? (Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Tweede Kamer, 19 februari 2014)

Mevrouw Kooiman (SP): Daarom zijn wij voor regulering, maar laten we het hebben over de banenmachine van de VVD-fractie. De VVD staat voor het creëren van banen. Dat doet zij zeker, maar het gaat daarbij om boevenbanen, omdat zij het mogelijk maakt dat de straathandel toeneemt en omdat zij de achterdeur niet reguleert. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft het zelf uitgerekend: als je gaat reguleren, maakt dat heel veel handhavingscapaciteit vrij. (Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Tweede Kamer, 19 februari 2014)

24077-323 - Motie van de leden Berndsen-Jansen (D66) en Van Nispen (SP) over een proef met gereguleerde en gecertificeerde hennepteelt ten behoeve van coffeeshops. 73 VOOR - 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, SP. 77 TEGEN - PVV, CDA, Groep Bontes/Van Klaveren, ChristenUnie, SGP, VVD, Van Vliet. Verworpen.

24077-324 - Motie van de leden Berndsen-Jansen (D66) en Van Nispen (SP) over aanvullend onderzoek naar de internationale ruimte voor het legaliseren, decriminaliseren, beleidsmatig gedogen en/of anderszins reguleren van cannabisteelt. 35 VOOR: 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP. 115 TEGEN: VVD, PvdA, CDA, PVV, ChristenUnie, SGP, Groep Bontes/Van Klaveren, Van Vliet. Verworpen.

24077-328 - Motie van het lid Van der Staaij (SGP) c.s. over bevorderen dat in het gemeentelijk coffeeshopbeleid uitdrukkelijk ook de verbinding wordt gelegd met een preventief beleid ter voorkoming van drugsverslaving. 148 VOOR - VVD, PvdA, SP, CDA, D66, PVV, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, PvdD, 50PLUS/Baay-Timmerman, Van Vliet, 50Plus/Klein . 2 TEGEN - Groep Bontes/Van Klaren, Van Vliet. Aangenomen.

24077-329 - Motie van het lid Van Nispen (SP) c.s. over afschaffen van het ingezetenencriterium. 33 VOOR - D66, GroenLinks, de PvdD en de SP. 117 TEGEN - VVD, PvdA, CDA, PVV, ChristenUnie, SGP, Groep Bontes/Van Klaveren, 50PLUS/Klein, 50PLUS/Baay-Timmerman, Van Vliet. Verworpen.

24077-330 - Motie van het lid Van Nispen (SP) c.s. over onderzoek naar de effecten van regulering. 34 VOOR -50PLUS/Baay-Timmerman, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP. 116 TEGEN - VVD, PvdA, CDA, PVV, ChristenUnie, SGP, Groep Bontes/Van Klaveren, 50PLUS/Klein, Van Vliet. Verworpen.

Landelijk verkiezingsprogramma "Nieuw vertrouwen ".

Website SP .

Standpunten over Cannabis SP .

16 oktober 2014 | Moties 24077-323 t/m 24077-332 Lees meer...

16 oktober 2014 | Algemeen overleg Coffeeshopbeleid (tweede termijn). Lees meer...

19 februari 2014 | Algemeen overleg Coffeeshopbeleid. Lees meer...

3 juli 2013 | Algemeen overleg Coffeeshopbeleid. Lees meer...

17 januari 2013 | Moties 24077-298 t/m 24077-306. Lees meer...

13 december 2012 | Algemeen overleg Clubpas. Lees meer...

 

Verkiezingen 12 september 2012

www.sp.nl

Verkiezingsprogramma "Nieuw vertrouwen"

Citaten uit het verkiezingsprogramma.

13. Er komt betere voorlichting over de gevolgen van drank- en drugsgebruik voor jongeren en voor hun ouders.
14. De verkoop en teelt van softdrugs voor de Nederlandse markt wordt gelegaliseerd en gereguleerd, om overlast en criminaliteit tegn te gaan. Daarmee kan ook de controle op de kwaliteit en de voorlichting worden verbeterd. We hebben geen behoefte aan een wietpas. Verkoop en productie van harddrugs blijven strafbaar.(Pagina 28)
 
16. Er komt een betere voorlichting over de gevolgen van drank- en drugsgebruik voor jongeren en voor hun ouders. Alcoholpoli's bieden nazorg als jongeren met een alcoholvergiftiging in een ziekenhuis worden opgenomen.(Pagina 44)

Citaten van de partijwebsite.

29-03-2012 • SP-Kamerlid Nine Kooiman pleit voor een fundamentele verandering van het Nederlandse drugsbeleid. ‘Door het gedoogbeleid langzaam om zeep te helpen, floreren de straathandel en de georganiseerde criminaliteit. Ook kan het reguleren van softdrugs de staatskas maar liefst een half miljard opleveren. Dat lijkt me in deze tijd mooi meegenomen.’
Volgens Kooiman geven de maatregelen die het kabinet neemt aan dat men nauwelijks kennis van zaken heeft. ‘Zo moet het THC-gehalte in wiet verlaagd worden naar 15% zonder dat het kabinet weet hoe dit gecontroleerd moet worden en wordt een wietpas ingevoerd, terwijl de gemeentes die het meest overlast hebben, aangeven dat ze hier niks aan hebben.’
Kooiman wijst erop dat gemeentes die veel overlast hebben, prima zelf in staat zijn om dit aan te pakken. ‘In Venlo zorgden drugstoeristen voor flinke problemen. Daar heeft de gemeente zelf besloten twee coffeeshops richting de Duitse grens te verplaatsen en nam de overlast zienderogen af.’
De oplossing ligt volgens Kooiman in het reguleren van de teelt van softdrugs. Dat is de enige manier waarop de samenstelling van wiet goed gecontroleerd kan worden. ‘Daarmee haal je de handel ook weg uit het criminele circuit. Wanneer de handel compleet ondergronds verdwijnt, heb je totaal geen zicht meer op controle en kan je geen voorlichting meer geven aan experimenterende jongeren.’
Tenslotte stelt Kooiman dat de opbrengst voor de staatskas van een gereguleerde teelt en aanvoer naar coffeeshops een forse financiële meevaller zou betekenen. ‘Lage schattingen gaan ervan uit dat een combinatie van minder noodzakelijke politie-inzet en een heffing van accijnzen een half miljard kan opleveren. Sommige experts stellen dat dit zelfs het dubbele is. Elk jaar weer. In het belang van de gezondheid, de schaarse politie-inzet, het bestrijden van overlast en de staatskas is regulering de enige begaanbare weg.’
Op de dag van het drugsdebat bevatte de voorpagina van De Pers een foto van minister Opstelten met een koptelefoon, met daarbij de tekst: ‘Ik luister lekker toch niet!’ Tijdens het debat concludeerde Kooiman dat De Pers het bij het rechte eind had met de stelling dat minister Opstelten zich doof houdt voor goede argumenten voor een verstandiger drugsbeleid.
Standpunt : Coffeeshops
De verkoop en teelt van softdrugs voor de Nederlandse markt moet worden gelegaliseerd. Dat is de beste manier om overlast en criminaliteit tegen te gaan, en de controle op de kwaliteit te verbeteren. Verkoop van harddrugs blijft strafbaar.
Standpunt : Drugs
De verkoop en teelt van softdrugs voor de Nederlandse markt moet worden gelegaliseerd. Aan de vreemde situatie dat coffeeshops wel softdrugs mogen verkopen maar het spul niet geteeld mag worden moet een einde komen. Het wordt steeds duidelijker dat legalisering grote voordelen heeft. Er kunnen eisen en beperkingen worden gesteld, bijvoorbeeld aan het THC-gehalte. Kwaliteitscontroles van de softdrugs die in coffeeshops wordt aangeboden wordt mogelijk, het beperken van de gezondheidsschade moet voorop staan. Ook wordt met legalisering voorkomen dat de georganiseerde misdaad enorm veel geld verdient met de productie en handel in softdrugs. Legalisering van softdrugs leidt ook tot een forse besparing voor politie en justitie en tot extra inkomsten door belastingheffing. Er moet meer ingezet worden op preventie en het geven van goede voorlichting aan de jeugd.
Handel in harddrugs moet strafbaar blijven. Voorlichting over de schadelijke gevolgen van het gebruik van harddrugs blijft van groot belang.
 
 

Citaten uit het drugsdebat (1 & 28 maart 2012)

Nine Kooiman (SP)
- Elke keer dat wij hier spreken over het drugsbeleid vraag ik mij af: hebben we het vandaag over feiten of over emotie?
- Sluit je de coffeeshops, dan komen de straatdealers wel naar het schoolplein. Ook weten wij dat het afstandscriterium geen effect heeft op het gebruik van drugs door minderjarigen; dat is onderzocht. Wel leidt het tot een drastische verkleining van het aantal coffeeshops.
- Het is dom om sterke wiet enkel te verbieden, zeker in het kader van de volksgezondheid. De kans is groot dat consumenten veel meer gaan blowen om hetzelfde resultaat te krijgen.

Lees hier de Handelingen Tweede Kamer 1 maart 2012

Lees hier de Handelingen Tweede Kamer 28 maart 2012

Lees hier over de stemmingen over de moties drugsdebat

Noot van de redactie: Mevrouw Kooiman staat op de kieslijst voor de komende verkiezingen. De vraag is of de SP haar weer het woordvoerderschap geeft voor Justitie. Als zij geen woordvoerder Justitie wordt, zal een andere woordvoerder van de SP haar plek innemen. Een andere stem met hetzelfde verhaal?


Verkiezingen 9 juni 2010

Een redelijk cannabisvriendelijke stem. De SP heeft de laatste jaren steeds meer oog voor een realistisch cannabisbeleid. Ronald van Raak : ‘Reguleer teelt en levering aan coffeeshop'

Een beter Nederland voor minder geld - Verkiezingsprogramma SP 2011-2015 :

• De verkoop en teelt van softdrugs voor de Nederlandse markt wordt gelegaliseerd, om overlast en criminaliteit tegen te gaan. En de controle op de kwaliteit te verbeteren. Verkoop en productie van harddrugs blijven strafbaar.

• Er komt betere voorlichting over de gevolgen van drugsgebruik bij jongeren onder de 18 jaar. Ouders worden aangesproken op de verantwoordelijkheid die zij hierin hebben.

En Emile Roemer zet de beleidslijn van Jan Marijnissen voort.

De SP is een rechttoe rechtaan partij en dat heeft zo zijn aantrekkingskracht, zelfs voor iemand die coffeeshopeigenaar is. De SP heeft zo iemand als lid. De VVD trouwens ook. Er zijn coffeeshopmedewerkers die lid zijn van een politieke partij. Tot zover inventariseerden wij daarbij: GroenLinks, SP, VVD en zelfs PvdA! Dit is een aardig begin in reactie op onze oproepen vooral lid te worden van zo'n partij en mee te spreken. Het Eindhovense SP gemeenteraadslid met de portefeuille Volksgezondheid en Openbare Orde heeft op zaterdag 26 februari op de derde bijeenkomst-in -het-land in verband met het debat over een nieuw gedoogbeleid de-coffeeshop-model (taskforce THC) opgemerkt dat de SP al jaren voor legalisatie is en dat het er nu om gaat de zeer grote telers die niks aan de coffeeshop leveren maar alleen voor het buitenland werken zwaar aangepakt moeten worden. Er waren die zaterdag meer gemeenteraadsleden, het is duidelijk dat allen scherp in de gaten houden dat de Brabantse taskforce zich niet concentreert op telers van 199 planten of minder en dat er echt gezocht wordt naar loodsen met 14000 planten.