Fractievoorzitter CDA Leeuwarden ondermijnt coffeeshopbeleid gemeente Waadhoeke

sytse brouwer 04 11 2019 3 7

Leeuwarden, 4 december 2019 - Met zijn oproep om een "een experiment op te starten waarin de verkoop van drugs en het gebruik ervan helemaal worden geweerd uit de binnenstad" trapte Sytse Brouwer (fractievoorzitter CDA Leeuwarden) vorig jaar af voor zijn persoonlijke kruistocht tegen coffeeshops.

Onlangs, tijdens het begrotingsdebat 2019 in de raad, maakte hij opnieuw werk van zijn maatschappelijk ideaal (een drugsvrije samenleving) en antwoordde op vragen van collega-raadsleden als volgt: "Geen coffeeshop in deze stad en al helemaal niet in de buurt van woonhuizen!" & "In Leeuwarden is geen plaats voor coffeeshops."

Met deze rabiate opstelling ondermijnt hij (onwetend?) het beleid van de buurgemeente Waadhoeke. Waadhoeke hanteert een nulbeleid als het gaat om de vestiging van coffeeshops. Dit kan volgens burgemeester Marga Waanders gehandhaafd blijven omdat Friesland voldoende coffeeshops heeft als naar het landelijk gemiddelde wordt gekeken. Inwoners van Waadhoeke kunnen terecht in Harlingen en Leeuwarden. Of zoals het "Coffeeshopbeleid gemeente Waadhoeke" dit formuleert:

"1. De provincie Fryslân voldoende coffeeshops heeft gezien het landelijke gemiddelde;
 2. De buurgemeenten Harlingen en Leeuwarden voldoende coffeeshops hebben om de inwoners van de gemeente Waadhoeke te faciliteren;
 3. De coffeeshops in de buurgemeenten Harlingen en Leeuwarden op relatief korte afstand van de stad Franeker zijn gevestigd;"

Merk op: Gaan we uit van de "niet-officiële maar veelal gebruikte norm dat er ruimte voor één coffeeshop is op 15.000 inwoners", dan zou deze gemeente 46.039 (inwoners) : 15.000 = 3,07 d.w.z. 3 coffeeshops moeten telen, quod non!

Geheel in lijn met de overtuiging van de redactie dat kansarme politici drugs nodig hebben om te kunnen scoren, kwam Sytse Brouwer woensdagavond 4 december 2019 met een motie waarin hij de burgemeester (het enig bevoegde bestuursorgaan) het volgende verzocht:

motie cda leeuwarden 04 12 2019 2

In dit scenario blijft coffeeshop Smokey dan gevestigd in de nauwe Nieuwesteeg in de Leeuwarder binnenstad. Dit staat haaks op zijn idee om drugs te weren uit de binnenstad, staat haaks op zijn ideaal van nul coffeeshops in Leeuwarden. Mocht Sytze Brouwer zijn ideaal verwezenlijkt zien, zal Marga - je fietst maar naar Leeuwarden - Waanders haar coffeeshopbeleid  moeten herzien.

Met 10 coffeehops in de stad zal de drukte bij iedere coffeeshop substantieel toenemen en zullen anderen (binnenstadbewoners en -ondernemers) de lasten mogen dragen van Brouwers ideaal.

 

Fragmenten uit het debat:

brouwer december 2019

Sytse Brouwer (CDA):

"In 2016 is in deze raad door een krappe meerderheid van 3 partijen het coffeeshopbeleid gewijzigd en in 2018 is dat geformaliseeerd."

"Wat het CDA betreft verdwijnen de coffeeshops van het Vliet."

"Burgemeester Buma gaf vorige week aan dat er eigenlijk amper overlast van coffeeshops is, althans bekend is bij de gemeente. Voorzitter ik heb geen redenen om daaraan te twijfelen. Echter de buurt geeft ons duidelijk te kennen dat zij geen gedoogde verkoopunten van drugs in hun wijk willen hebben."

"Door de bijeenkomsten die we gehad hebben blijkt dat de jongeren die in de wijk zorg ontvangen, te kampen hebben met veel problemen. Deze zijn veelal psycho-sociaal van aard. Het bleek echter ook zo te zijn dat er jongeren zijn die te kampen hebben met een drugsverslaving of wel overmatig gebruik van drugs. Hoe onverstandig, voorzitter, kan het dan zijn om 2 coffeeshops op steenworp afstand van deze zorghuizen te plaatsen. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het huidige coffeeshopbeleid in deze gemeente de drugsproblemen in de wijk faciliteert."

De LC over de derde bijeenkomst van bewoners uit de Vlietzone met de gemeenteraad in het Cambuurstadion. Aanleiding voor de (derde) bijeenkomst met de politiek was opnieuw de overlast in de Vlietzone die bewoners ervaren.

LC 31-10-2019 Vlietzone slaakt noodkreet bij de gemeenteraad: 'De grens is bereikt' 

"Meer dan tien bewoners en ondernemers deden hun verhaal tegenover de raad. Ruim honderd bewoners van de wijk luisterden mee met de voorbeelden die zij gaven. ,,Ik ben deze zomer in de Vlietzone komen wonen, recht tegenover Strong ID. Ik wist niet dat de vorige bewoners gevlucht waren voor de overlast”, meldde een bewoner uit de Willem Loréstraat.

,,In de zomer lopen jongens rond met ontbloot bovenlijf alsof ze de wijk bezitten. Ik voel mij geïntimideerd”, vulde een andere bewoner aan.

Wijkbewoner Sebas Veenstra ziet een nieuwe tweedeling in de wijk ontstaan. ,,Het eerste deel van het Vliet wordt de drugsstraat met de heroïne-unit en straks een tweede coffeeshop, het tweede deel een zorgboulevard.” Veenstra reageerde daarmee op het nieuws dat er hoogstwaarschijnlijk een tweede coffeeshop in de wijk komt."

 

Vervolg Sytse Brouwer (CDA):

"Voorzitter, het lijkt dus zo te zijn dat de coffeeshops geen overlast veroorzaken, maar als volksvertegenwoordigers hier bij elkaar behoren wij de algemene wil te vertegenwoordigen. De wijk is duidelijk: geen coffeeshops in onze buurt. En ook vanuit de zorgplicht die de gemeente heeft, is het duidelijk."

 

molenaar 04 12 2019

Vraag van Femke Molenaar (PAL GroenLinks Leeuwarden) aan Sytse Brouwer:

[Molenaar] "Zeg, hoor ik u nu zeggen dat de wil van de wijk boven alles gaat als het gaat om wel of niet iets accepteren voor de wijk?

[Brouwer] Ja, ik spreek over de algemene wil.

[Molenaar] Ja, de algemene wil van de wijk neem ik aan. Of een hogere macht?

[Brouwer] In dit geval als het gaat om de veiligheid, voorzitter, als het gaat om de zorg die je hebt voor jongeren, dan vind ik dat inderdaad belangrijker dan het plaatsen van een coffeeshop. Ja.

[Molenaar] Mag ik nog een vervolgvraag stellen? Uw antwoord begreep ik niet helemaal. De algemene veiligheid komt niet in gedrang, zeggen zowel politie als de portefeuillehouder, maar de "wil van de wijk" zegt anders. En dat zegt u: Die is doorslaggevend! Boven die van handhaving, veiligheid, de politie, onze portefeillehouder de burgemeester. Dat is wat u zegt?

[Brouwer] In dit geval zeker!"

 bruijnincx 04 12 2019

Julie Bruijnincx (fractievoorzitter D66) over de CDA-motie "Het Vliet coffeeshop vrij":

"We hebben er ongelooflijk veel moeite mee dat het CDA coffeeshops en softdrugs en de gebruikers daarvan criminaliseert! En dat deze motie gebruikt wordt om het aantal coffeeshops binnnen onze gemeente terug te brengen van 12 naar 10!"

rijpma 04 12 2019

 visser 04 12 2019

de groot 04 12 2019

LC -4-12-2019 CDA haalt bakzeil: geen beperking coffeeshops Vliet

"Het voorstel van het CDA om de komst van een tweede coffeeshop op het Vliet tegen te houden en voor de bestaande een uitsterfconstructie te bedenken, viel niet goed bij coalitiegenoten PvdA, Pal GroenLinks en D66. ,,De discussie over de Vlietzone is veel groter dan dit. Ik heb moeite met het criminaliseren van coffeeshops en gebruikers, aldus Bruijnincx van D66. ,,Het CDA grijpt de discussie over de Vlietzone aan om dit weer te agenderen. Ik vind dit bijna misbruik”, stelde Mirka Antolovic van de PvdA. Wat weer tegen het zere been was van Sytse Brouwer van het CDA."

2019 12 04 CDA Motie Vliet Coffeeshopvrij

Bekijk hieronder aan de hand van vele bronnen een min of meer chronologisch overzicht in deze kwestie.


Met zijn oproep om een "een experiment op te starten waarin de verkoop van drugs en het gebruik ervan helemaal worden geweerd uit de binnenstad" trapte Sytse Brouwer (fractievoorzitter CDA Leeuwarden) vorig jaar af voor zijn persoonlijke kruistocht tegen coffeeshops.

“Fractievoorzitter Sytse Brouwer vroeg de burgemeester gisteren om een experiment op te starten waarin de verkoop van drugs en het gebruik ervan helemaal worden geweerd uit de binnenstad. Dit zou de overlast en criminaliteit kunnen verminderen. Met drugs doelde Brouwer ook op marihuana.

,,Weren? Ik weet niet hoe ik dat 1-2-3 zou moeten doen’’, antwoordde Crone. Hij erkende wel het onveiligheidsgevoel rond harddrugs, maar gaf tegelijk aan dat het juist met de overlast van coffeeshops ,,ontzettend meevalt’’.” (LC 01-11-2018)

 Vanavond (4 december 2019) komt het CDA met een motie. Dit tijdens het debat (kijk live mee) in de Raad over de sociale problemen in De Vlietzone (LC Dossier Vlietzone)

"Het CDA wil het Leeuwarder coffeeshopbeleid verandert. Het Vliet moet weer coffeeshopvrij worden. De partij komt met dit punt op het moment dat er juist een tweede shop op het Vliet lijkt bij te komen.

Volgens het CDA heeft de raad in 2018 een fout gemaakt bij het vaststellen van een nieuw vestigingsbeleid in Leeuwarden. Door dat besluit is het mogelijk voor coffeeshops om zich ook buiten de stadsgrachten te vestigen.

De coffeeshop die al jarenlang op het Vliet zat, had tot dan toe een uitzonderingspositie - als de eigenaar zou stoppen, zou er geen nieuwe shop mogen komen." ( LC 03-12-2019)

Op de website van de gemeente Leeuwarden was gisteren nog de tekst te vinden van de motie. Om een of andere reden is deze tekst nu niet meer beschikbaar. Ingetrokken? Er wordt gewerkt aan een niuwe tekst? Gelukkig hebben we de tekst opgeslagen.

"De Raad van de gemeente Leeuwarden bijeen, in vergadering op 4 december 2019, behandelende de situatie op Het Vliet.

Overwegende dat:
- de burgemeester (op voorspraak van de meerderheid van De Raad) in 2017 besloten heeft ook coffeeshops buiten de gracht toe te staan
- Dit tot gevolg heeft dat er nu een tweede coffeeshop op Het Vliet komt

- Het Vliet een straat is met veel nering en woningen

Constaterende dat:

- De bewoners van Het Vliet niet zitten te wachten op coffeeshops in hun buurt

Verzoekt het college op:
a) het Vliet niet meer als vestigingsgebied voor coffeeshops aan te wijzen;
b) met een voorstel te komen hoe er omgegaan wordt met de bestaande coffeeshop(s) op het Vliet. Te denken valt aan een uitsterfbeleid (voor elke coffeeshop die stopt op Het Vliet mag geen nieuwe komen op Het Vliet);
c) gelet op bovenstaande een advies te schrijven of 10 dan wel 12 coffeeshops in deze gemeente wenselijk is;
d) uitkomsten van bovenstaande voor 1 maart 2020 aan de Raad aan te bieden.
En gaat over tot de orde van de dag,

Sytse Brouwer, CDA Leeuwarden"

Op 4 november 2019 werd de begroting besproken in de gemeenteraad van Leeuwarden. Fractievoorzitter Sytse Brouwer van het CDA Leeuwarden zei dit over drugs en coffeeshops tijdens zijn algemene politieke beschouwing.

Sytse Brouwer 04-11-2019 Een krachtige samenleving met een dienende overheid

(...) "Een belangrijke randvoorwaarde die de overheid moet scheppen voor een krachtige samenleving is veiligheid. De handhaving hiervan is bij uitstek een taak van de dienende overheid en niet van de samenleving. Als CDA zijn we trots op de handhavers in deze gemeente. Niet alleen de eigen BOA’s maar ook de politie in deze gemeente doet goed werk. Ook de burgemeester neemt hier een belangrijke plek in. Wij spreken onze steun uit voor de door de burgemeester gesloten drugspanden. Het baart het CDA zorgen dat het steeds meer worden. Aan de andere kant wordt er een duidelijk signaal gegeven: in Leeuwarden is geen plek voor drugs!

Het CDA maakt zich überhaupt ernstig zorgen over druggerelateerde criminaliteit in de stad. De actuele problemen op Het Vliet spreken boekdelen: dealen op straat, drugspanden, naalden in speeltuinen en jongens onder invloed van drugs tussen spelende kinderen. Het CDA wil vóór begrotingsjaar 2020 dan ook het coffeeshopbeleid in deze gemeente opnieuw ter discussie stellen: verkoop van drugs hoort niet tussen woonhuizen, hoort niet in speeltuinen en hoort niet naast scholen." (...)

Op een vraag van Julie Bruijnincx (fractievoorzitter D66 Leeuwarden) naar aanleiding van bovenstaand betoog antwoordde Sytse Brouwer: "Geen coffeeshop in deze stad en al helemaal niet in de buurt van woonhuizen!"

En op de vraag van plaatsvervangende fractievoorzitter Andries Ekhart (PvdA Leeuwarden) of het CDA nu wel of geen shops wil hebben in Leeuwarden: "In Leeuwarden is geen plaats voor coffeeshops", daarbij verwijzend naar het verkiezingsprogramma van 2017.

KIJK HIER TERUG. Sytse schittert van 0:27:15 tot 0:42:15

De redactie vraagt zich af welk verkiezingsprogramma de jonge fractievoorzitter nu bedoelt. Het kan onmogelijk zijn eigen "Dichtbij, voor elkaar – Verkiezingsprogramma CDA Leeuwarden 2018-2022" zijn, want daar staat geheel iets anders!

"Het CDA ontmoedigt drugsgebruik en wil mede daarom ook het hoge aantal coffeeshops in onze gemeente terugdringen. Er mogen geen coffeeshops in de dorpen gebouwd worden. Er komen geen nieuwe coffeeshops bij en bij sluiting wordt dat niet ergens anders gecompenseerd. Het CDA staat open voor de eventuele concentratie van bestaande coffeeshops, als die bijdraagt aan het tegenhouden en terugdringen van drugsoverlast in de wijken en dorpen. De gemeente gaat in gesprek met coffeeshophouders over het THC-gehalte, een van de werkzame stoffen in hasj en wiet."

Enig naslawerk leerde ons dan ook dat hij (waarschijnlijk) verwijst naar het landelijke verkiezingsprogramma KEUZES VOOR EEN BETER NEDERLAND uit 2017. 

"2.4.4 – Aanpak coffeeshops en synthetische drugs

Omdat het overgrote deel van de in Nederland geproduceerde softdrugs bestemd is voor de export, biedt legalisering geen enkele oplossing. Het leidt alleen tot een sterkere vermenging van boven- en onderwereld en een verdere normalisering van het drugsgebruik. Daarom kiezen wij voor een terugdringing van het aantal coffeeshops, te beginnen in de buurt van scholen. De illegale handel in drugs, straatverkoop en illegale verkooppunten worden hard aangepakt. Uiteindelijk willen wij toe naar het sluiten van alle coffeeshops. Alleen op die manier kunnen we de drugshandel een halt toeroepen."

Of misschien verwees hij ook naar de (inmiddels vervallen?) visie van de voormalige roerganger van de de CDA-fractie in de Tweede Kamer, te weten Sybrand Buma.

De Gelderlander, 10 maart 2017 Sybrand Buma wil alle coffeeshops sluiten

"Alle coffeeshops moeten op termijn dicht. Het gedoogbeleid is failliet en regulering van wietteelt is naïef en geen oplossing. Die boodschap bracht CDA-leider Sybrand Buma vrijdag in het lijsttrekkersinterview bij De Gelderlander. ,,Ik wil dat de voordeur meer dicht gaat. Of de coffeeshops helemaal dicht moeten? Op termijn wel ja. In een vorig CDA-kabinet zijn er al stappen gezet, door de minimale afstand tot scholen groter te maken. Dat heeft al geleid tot de sluiting van coffeeshops. Het is namelijk niet logisch dat scholieren in hun pauze cannabis gaan halen.’’ "