Het coffeeshopbeleid van Waadhoeke: Je fietst maar naar Leeuwarden

Coffeeshopbeleid gemeente Waadhoeke, Vastgesteld op: 29 oktober 2019, Besproken in de driehoek: 6 november 2019

Ook in de gemeente Waadhoeke blijft het nulbeleid in stand aangezien: "De buurgemeenten Harlingen en Leeuwarden voldoende coffeeshops hebben om de inwoners van de gemeente Waadhoeke te faciliteren."

"Coffeeshopbeleid gemeente Waadhoeke

Samenvatting

Inleiding

In Nederland geldt voor het onderwerp ‘softdrugs’ een gedoogbeleid. Dit wil zeggen dat het voorhanden hebben van drugs weliswaar strafbaar is, maar dat tegen bepaalde situaties niet strafrechtelijk zal worden opgetreden. Binnen het gedoogbeleid is het mogelijk om de verkoop van kleine hoeveelheden softdrugs toe te staan in de zogenaamde coffeeshops. Iedere gemeente kan zelf kiezen of zij één of meerdere coffeeshops wil toestaan binnen de eigen gemeentegrenzen. Dit legt men vast in een beleidsdocument, het zogenaamde coffeeshopbeleid.
De gemeente Waadhoeke heeft in 2019 onderzocht op welke wijze zij het onderwerp ‘coffeeshops’ in de gemeente gaat implementeren. Dit beleidsdocument is de uitkomst van het onderzoek.

Beleid

De gemeente Waadhoeke is per 1 januari 2018 ontstaan ten gevolge van een fusie tussen de gemeenten het Bildt, Franekeradeel, Menameradiel en een deel van Littenseradiel. Deze gemeenten hanteerden allen een zogenaamd nulbeleid met betrekking tot coffeeshops. Dat wil zeggen dat het binnen de gemeentegrenzen niet mogelijk was om een coffeeshop te exploiteren.

Ook in de gemeente Waadhoeke blijft het nulbeleid in stand aangezien:

1. De provincie Fryslân voldoende coffeeshops heeft gezien het landelijke gemiddelde;
2. De buurgemeenten Harlingen en Leeuwarden voldoende coffeeshops hebben om de inwoners van de gemeente Waadhoeke te faciliteren;
3. De coffeeshops in de buurgemeenten Harlingen en Leeuwarden op relatief korte afstand van de stad Franeker zijn gevestigd;
4. Voorkomen dient te worden dat de bewoners van de diverse zorginstellingen in de gemeente, met name de personen met onbegrepen gedrag en jongeren, eenvoudig in aanraking komen met drugs;
5. Het gedogen van een coffeeshop de illegale straathandel niet volledig oplost doordat harddrugsgebruikers en minderjarigen gebruik blijven maken van de straathandel;
6. De gemeente zich inzet voor de bestrijding van ondermijning en de georganiseerde criminaliteit en het gedogen van een coffeeshop niet past binnen deze aanpak;
7. De vestiging van een coffeeshop de leefbaarheid in de gemeente in negatieve zin kan aantasten; en
8. Het (regelmatige) gebruik van softdrugs een risico is voor de volksgezondheid en dit zoveel als mogelijk voorkomen moet worden."

 

"Hoofdstuk 1. Coffeeshopbeleid

1.2 Coffeeshops in Fryslân

Voor het onderzoek naar het coffeeshopbeleid in de gemeente Waadhoeke is in eerste instantie gekeken naar de situatie in de provincie Fryslân. Gebleken is dat er in de gehele provincie 22 coffeeshops zijn gevestigd. Zij zijn gesitueerd op de volgende locaties:

- Drachten 2
- Harlingen 2
- Heerenveen 3
- Leeuwarden 12
- Sneek 2
- Wolvega 1

Dit zijn in totaal 22 coffeeshops op een inwonersaantal van 647.672 personen in Fryslân. Daarmee is er in 2019 Fryslân een gemiddelde van één coffeeshop per 29.440 inwoners.

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) doet regelmatig onderzoek naar het onderwerp ‘coffeeshops’. Uit het onderzoek van juli 2019 blijkt dat eind 2018 het landelijke gemiddelde lag op 33.489 inwoners per coffeeshop. Het gemiddelde ligt in de provincie Fryslân ruim boven dit aantal."

Noot van de redactie:

Dit gemiddelde zegt geen moer over het benodigde aantal (kleinschalige) coffeeshops in Nederland. Het gemiddelde aantal is slechts het quotient van het toaal aantal inwoners van Nederland gedeeld door het aantal BESTAANDE shops. Het gemiddelde is dus GÉÉN STREEFGETAL, GÉÉN NORM!

Nu we toch met cijfers bezig zijn. Gaan we uit van de "niet-officiële maar veelal gebruikte norm dat er ruimte voor één coffeeshop is op 15.000 inwoners", dan zou dit land 17.398.130 inwoners (zaterdag 16 november 2019) gedeeld door 15.000 = 1160 coffeeshops moeten tellen.

In maart 2019 telde dit land 570 coffeeshops. DAT ZIJN ER 590 TE WEINIG! Er dient dus ruim verdubbeld te worden!

Zouden we de norm op 1 cofeeshop per 20.000 inwoners stellen dan zou dit land 17.398.130 inwoners (zaterdag 16 november 2019) gedeeld door 20.000 = 870 coffeeshops moeten tellen. Nog 300 te gaan!

En als we de norm op 1 cofeeshop per 25.000 inwoners stellen dan zou dit land 17.398.130 inwoners (zaterdag 16 november 2019) gedeeld door 25.000 = 696 coffeeshops moeten tellen.

We vragen ons af in welke gemeenten de nog te openen 126 coffeeshops komen te staan. In ieder geval in of andere verre Waadhoeke?

SAMENVATTING Mennes, R., I. Schoonbeek, J. van der Molen, B. Bieleman (2019) Coffeeshops in Nederland 2018. Aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999-2018

"Aantallen coffeeshops

Eind 2018 telt Nederland 567 coffeeshops verspreid over 102 coffeeshopgemeenten. Ten opzichte van de voorgaande meting over 2016 - toen er nog 573 coffeeshops waren - zijn er 14 coffeeshops verdwenen en acht bijgekomen. Ook in 2019 lijkt de stabilisatie van het aantal coffeeshops door te zetten, in maart 2019 is het aantal coffeeshops iets gestegen naar 570. De coffeeshopdichtheid (gemiddeld aantal inwoners per coffeeshop) ligt eind 2018 op 33.489 voor de 102 coffeeshopgemeenten, nagenoeg gelijk met eind 2016 toen het 32.671 bedroeg."

 Coffeeshops in Nederland 2018 Aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999-2018, R. Mennes, I. Schoonbeek, J. van der Molen en B. Bieleman (Breuer&Intraval), juli 2019. Opdrachtgever: WODC, Ministerie van Justitie en Veiligheid

"Coffeeshopdichtheid

Het gemiddeld aantal inwoners per coffeeshop ligt voor de 102 coffeeshopgemeenten eind 2018 op 33.489. De mediaan (middelste waarneming) ligt iets lager op 28.925 inwoners per coffeeshop. Het gemiddeld aantal inwoners per coffeeshop komt sterk overeen met dat van 2016 (32.671)."

 

Citaat uit ZIENSWIJZE Herijking Beleidsnota Bijzondere wetten 3 juli 2012 Maya's Grow - Koffieshop De Os

"4. AANTALLEN COFFEESHOPS

In de herijkingsnota wordt het voorstel gedaan om het huidige aantal coffeeshops (12) te handhaven. Dankzij wat genoemd wordt het uitsterfbeleid heeft Leeuwarden nog steeds 13 coffeeshops, waarvan 2 coffeeshops op dit ogenblik gesloten zijn. Volgens de herijkingsnota bedienen de Leeuwarder coffeeshops niet alleen de inwoners van de stad zelf (natuurlijk alleen diegenen van 18 jaar of ouder - GJtB), maar ook de inwoners van de regio: “Leeuwarden heeft ongeveer 100.000 inwoners maar vervult daarbovenop ook een regiofunctie voor een groot deel van voornamelijk noord Friesland. De gemeente Leeuwarden heeft geen invloed op het nulbeleid van de omringende gemeenten. Met in ogenschouw nemen van de regiofunctie is twaalf coffeeshops voor Leeuwarden veel, maar niet buiten proportie”.

We willen ter aanvulling wijzen op het getal dat de gemeente Leeuwarden noemde in haar officiële aanvraag voor de Pilot Buurtgastheren bij het ministerie van BiZa, te weten: “Verzorgingsgebied coffeeshops Leeuwarden 256.750” (inwoners)19. Hanteren we de in de herijkingsnota genoemde "niet-officiële maar veelal gebruikte norm dat er ruimte voor één coffeeshop is op 15.000 inwoners" dan leert een eenvoudige berekening ons dat we dan uitkomen op 17 coffeeshops.

Wellicht is het een goed idee om de 4 vacatures ruimtelijk in te vullen aan de hand van de 4 windstreken of anders geordend in de periferie."

 

De Groene Norm: Gaan we uit van de "niet-officiële maar veelal gebruikte norm dat er ruimte voor één coffeeshop is op 15.000 inwoners", dan zou dit land 17.398.130 inwoners (zaterdag 16 november 2019) gedeeld door 15.000 = 1160 coffeeshops moeten tellen.

Gegevens inwonersaantallen zijn van CBS Statline, 1 januari 2019.

Achtkarspelen - (Surhuisterveen, Buitenpost, Harkema, Kootstertille, Twijzelerheide, Drogeham)
27.852 (inwoners) : 15.000 = 1,86, d.w.z. 2 coffeeshops per gemeente
102,23 (km2) : 2 = 51,12 d.w.z. 1 coffeeshop per 51 km2

NULBELEID

 

Dantumadeel / Dantumadiel - (Broeksterwoude, Damwoude, Veenwouden, Zwaagwesteinde)
18.923 (inwoners) : 15.000 = 1,26 d.w.z. 1 coffeeshop per gemeente
84,66 (km2) : 1 coffeeshop(s) = 84,66 d.w.z. 1 coffeeshop per 85 km2

NULBELEID

 

De Friese Meren / De Fryske Marren - (Bakhuizen, Balk, Echtenerbrug, Joure, Lemmer, Oudehaske, Oudemirdum, Sintjohannesga, Sint Nicolaasga)              
51.430 (inwoners) : 15000 = 3,43 d.w.z. 3 coffeeshops per gemeente
351,29 (km2) : 3 coffeeshop(s) = 117,10 d.w.z. 1 coffeeshop per 117 km2

NULBELEID

 
Harlingen - (Harlingen)        
15.758 (inwoners) : 15000 = 1,05 d.w.z. 1 coffeeshop per gemeente
24,96 km2 : 1 coffeeshop(s) = 24,96 d.w.z. 1 coffeeshop per 25 km2
2 coffeeshops

24,96 km2 : 2 coffeeshop(s) = 12,48 d.w.z. 1 coffeeshop per 12 km2

 

Heerenveen - (Heerenveen, Jubbega, Akkrum, Oranjewoud)   
50.257 (inwoners) : 15000 = 3,35 d.w.z. 3 coffeeshops per gemeente
190,09 (km2) : 3 coffeeshop(s) = 63,36 d.w.z. 1 coffeeshop per 63 km2
3 coffeeshops

190,09 (km2) : 3 coffeeshop(s) = 63,36 d.w.z. 1 coffeeshop per 63 km2

 

Leeuwarden - (Leeuwarden, Stiens, Goutum, Grouw, Irnsum, Mantgum, Wirdum)        
123.107 (inwoners) : 15000 = 8,21 d.w.z. 8 coffeeshops per gemeente
238,38 (km2) : 8 coffeeshop(s) = 29,80 d.w.z. 1 coffeeshop per 30 km2
12 coffeeshops

238,38 (km2) : 12 coffeeshop(s) = 19,87 d.w.z. 1 coffeeshop per 20 km2


Noardeast-Fryslân - (Dokkum, Ferwerd, Hallum, Holwerd, Kollum, Kollumerzwaag)  
45.181 (inwoners) : 15000 = 2,75 d.w.z. 3 coffeeshops per gemeente
377,83 (km2) : 3 coffeeshop(s) = 125,89 d.w.z. 1 coffeeshop per 126 km2

NULBELEID

 

Ooststellingwerf - (Appelscha, Donkerbroek, Haulerwijk, Oosterwolde)     
25.497 (inwoners) : 15000 = 1,70 d.w.z. 2 coffeeshops per gemeente
223,42 (km2) : 2 coffeeshop(s) = 111,17 d.w.z. 1 coffeeshop per 111 km2

NULBELEID

 

Opsterland - (Beetsterzwaag, Gorredijk, Ureterp, Wijnjewoude)          
29.723 (inwoners) : 15000 = 1,98 d.w.z. 2 coffeeshops per gemeente
224,40 (km2) : 2 coffeeshop(s) = d.w.z. 1 coffeeshop per 126 km2

NULBELEID

 

Smallingerland - (Boornbergum, Drachten, Opeinde, Oudega)     
55.938 (inwoners) : 15000 = 3,73 d.w.z. 4 coffeeshops per gemeente
117,31 (km2) : 4 coffeeshop(s) = 29,33   d.w.z. 1 coffeeshop per 29 km2
2 coffeeshops

117,31 (km2) : 2 coffeeshop(s) = 58,66   d.w.z. 1 coffeeshop per 59 km2

 

Súdwest-Fryslân - (Bolsward, Sneek, IJlst, Wommels, Workum)     
89.710 (inwoners) : 15000 = 5,98 d.w.z. 3 coffeeshops per gemeente
523,01 (km2) : 3 = 174,34 d.w.z. 1 coffeeshop per 174 km2
2 coffeeshops

523,01 (km2) : 2 = 261,51 d.w.z. 1 coffeeshop per 262 km2

 

Tietjerksteradeel / Tytsjerksteradiel - (Bergum, Giekerk, Hardegarijp, Noordbergum)
31.780 (inwoners) : 15000 = 2,12 d.w.z. 3 coffeeshops per gemeente
148,86 (km2) : 3 coffeeshop(s) = d.w.z. 1 coffeeshop per 126 km2

NULBELEID

 

Waadhoeke - (Berlikum, Dronrijp, Franeker, Marssum, Menaldum, Minnertsga, Sexbierum, Sint Annaparochie, Sint Jacobiparochie, Tzum, Tzummarum, Winsum)          
46.039 (inwoners) : 15000 = 3,07 d.w.z. 3 coffeeshops per gemeente
284,86 (km2) :   coffeeshop(s) = d.w.z. 1 coffeeshop per 126 km2

NULBELEID

 

Weststellingwerf - (Noordwolde, Oldeholtpade, Steggerda, Wolvega)  
25.840 (inwoners) : 15000 = 1,72 d.w.z. 2 coffeeshop per gemeente
220,30 (km2) : 2 coffeeshop(s) = 110,15 d.w.z. 1 coffeeshop per 110 km2
1 coffeeshop

220,30 (km2) : 1 coffeeshop(s) = 220,30 d.w.z. 1 coffeeshop per 220 km2