Bankrekening bij voorbereiding wietproef toegekend

Update 4-11-2019 : Rechter Floris Bakels stelt na kort geding dat ABNAMRO een IBAN-nr moet verstrekken aan de initiatiefnemers van Project C. 
De bank mag de wiettelers het recht op een bankrekening niet weigeren, zo heeft deze Amsterdamse voorzieningenrechter besloten. Binnen veertien dagen moet Project C alsnog kunnen bankieren.

Maandag 21 oktober 2019 diende bij een mondige voorzieningenrechter een zaak van vier mannen die de ABNAMRO gedaagd hadden een IBAN rekening te verstrekken. Een bankrekening is nodig in het kader van de voorbereiding van de aanvraag van een kweekvergunning vanwege de wet experiment gesloten coffeeshopketen. De vier mannen zijn strafrechtadvocaat Schouten, huisarts Roothans, ex SP statenlid in Brabant van Meel en de laatste die zich bij het Bredase Project C initiatief schaarde, kassenbouwer van Oers (alleen beoogde teler van Nassau ontbrak).   

Project C

Onder een brede pers-belangstelling inclusief documentairemaker Bromet die zijj verzoek om opnames te maken tijdens de zitting ingewilligd zag verzocht rechter Bakels na een korte introductie van alle aanwezigen de advocaat van project C mr. Zomer zijn pleidooi te starten, zie ook Belleman's twit-verslag. 

Transparante administratie
Op 5 november ligt dit wetsvoorstel voor ter behandeling in de Eerste kamer. De initiatiefnemers van Project C willen in lijn met het rapport van de adviescommissie Knottnerus een transparante administratie voeren en daar hoort een bankrekening bij zodat alle betalingen giraal kunnen verlopen. ABNAMRO weigert Project C een betaalfaciliteit te verschaffen vanwege 'een hoog risicoprofiel tot witwassen', echter wordt door ABNAMRO niet onderbouwd waaruit dat risico precies blijkt. Het gevolg is dat Project C geen kapitaal kan verschaffen bij investeerders en ook geen kosten voor een vergunningsaanvraag kan voldoen zoals voor een Bibop-toets, noch kan btw worden terug gevorderd.
ABNAMRO is zoals blijkt uit de verstrekte producties net als andere banken door Project C benaderd betreft het verzoek voor een betaalrekening. Doordat twee van de drie oprichters zowel zakelijk als prive al jaren klant van ABNAMRO zijn, lag het voor de hand om ook Project C onder te brengen bij de huisbank. Hierdoor is besloten ABNAMRO aan te schrijven en te sommeren een betaalrekening te verschaffen. Hierop is afwijzend gereageerd, bij een bespreking ten kantore van de bank werd niet meer duidelijk over de beweegredenen te weigeren dan in de afwijzingsbrief al stond aangegeven, er is echter ook geen Costumer Due Diligence check geweest.
Op een opmerking tijdens de rechtszitting door de rechter waarom er niet een buitenlandse bank is gezocht, reageerde Schouten dat in het kader van een geslotenheid van de keten binnen het wetsvoorstel dus geen plaats is voor buitenlandse inmenging en hoe zou dat anders met btw moeten bijvoorbeeld. 

Contractvrijheid en nutsfunctie
ABNAMRO doet een beroep op de contractvrijheid die ze als privaat rechtssubject heeft, echter heeft een bank ook een maatschappelijke nutsfunctie stelt mr. Zomer. In deze procedure wordt de bank dus op diens nutsfuntie aangesproken, aangezien er daarbij een bijzondere bancaire zorgplicht betracht zou moeten worden. Project C staat als privaat rechtssubject nu in feite tegen de muur omdat ze niet in staat is deel te nemen aan het Nederlandse betalingsverkeer.

Op vragen van de voorzieningenrechter aan Schouten om een toelichting werd aangegeven dat zonder bankrekening in het kader van de aanvraag gesloten coffeeshopketen dat bij alle banken zodra het C-woord valt, dus cannabis, alle lichten op rood gaan maar dat ze dus met open vizier in transparantie wel het beestje bij de naam willen noemen.
Aan de huisarts werd gevraagd over het aspect van volksgezondheid en verslavingszorg; aangezien wiet door de jaren heen steeds sterker geworden zou zijn hij dan ook zou merken in zijn huisartstenpraktijk dat er meer mensen met verslavingsproblematiek bij hem komen. Hierop werd door huisarts Roothans gereageerd dat er bij verslavingszorg een aantal nuances spelen en dat ongeveer 10 % bij laag opgeleide mensen gevoeligheid voor verslaving kan spelen, maar dat bij het leveren van een product ook een zorgplicht geldt en er vanuit een volksgezondheidbelang dus wel een bijsluiter met voorlichtingsinformatie bijgeleverd dient te worden.
Het voormalige SP statenlid van Meel reageerde dat er met het experiment en de deelname van Project C een aanzet gemaakt wordt met een oplossing voor het tegenstrijdige softdrugsbeleid, maar dat het op een knulligheid als het niet kunnen beschikken over een bankrekening voor Project C mis dreigt te lopen.
Kassenbouwer van Oers gaf aan dat hij voor de technische inrichting en verbouwing verantwoordelijkheid draagt bij de aanvraag en dat er al een optie voor een geschikte locatie aanbetaald `zou moeten worden, de tijd zou bovendien gelet het tijdsvlak van het indienen van een aanvraag erg krap worden bij de voorbereidingen. 

Integriteitsgevoeligheid
Na de introductie van advocaat Achterberg voor de ABNAMRO en korte toelichting van een bedrijfsjurist die de ABNAMRO vertegenwoordigde startte het pleidooi aan de zijde van de bank waarbij uiteengezet werd dat de bank door de toezichthouder van De Nederlandse Bank (DNB) wordt gecontroleerd of ze preventieve acties ondernemen aan de poort in het kader van het bestrijden van witwassen. Bovendien zou recent het beleid hierop aangescherpt zijn (i.e max 3000 euro cash kunnen betalen/storten). Tijdens ditt pleidoooi werd ook aangegeven dat er voor coffeeshops en growshops en de seksbranche een integriteitsgevoeligheid speelt. Deze bestrijding van witwassen geldt overigens recentelijk ook bij de bancaire kwesties rond voetbalclubs en vanwege bancaire problemen binnen de prostitutie-branche wordt er binnenkort door de Amsterdamse ombudsman met een niet nader genoemde bank gesproken over discriminatie vanwege weigeren van een betaalrekening aan prostituees. 

De verdediging namens ABNAMRO stelde ook dat na de moord op advocaat Wiersum het draagvlak voor het wetsvoorstel aan het afbrokkelen is en het nog maar de vraag is of de wet in de Eerste kamer uberhaupt aangenomen zal worden. Hij memoreerde ook recente uitspraken van Rutte bij het gesprek met de MP dat ook cannabis consumptie bijdraagt aan criminaliteit. Ook is het onzeker of Project C wel wordt ingeloot voor deelname aan het experiment. Doordat ABNAMRO niet op schoot zit bij de verzoekers van Project C is ook niet bekend of de voorbereidingshandelingen onder Opiumwet 11a het growshopverbod vallen en dat vanwege de integriteitskwestie dus het verzoek om een bankrekening terecht werd geweigerd. Bovendien zou er een spoedeisend belang ontbreken; vorig jaar werd het verzoek om een bankrekening al ingediend en nu pas een jaar later is er een kort geding aangespannen, zo spoedeisend is dat dus blijkaar niet aldus de advocaat Achterberg. Mogelijk dat nadat het wetsvoorstel is aangenomen een andere afweging door de bank kan worden gemaakt, maar dat de bank zich tot die tijd zich er dus niet toe leent een rekening te verschaffen aan Project C, alhoewel hij niet dacht dat de heren een criminele achtergrond zouden hebben.

Bij investico is de inconsistentie en hypocrisie van de bancaire sector aan het licht gekomen dat enerzijds er bankrekeningen in het kader van witwassen worden geweigerd maar er anderzijds wel heel veel hypotheekportefeuilles van coffeeshops bij banken in beheer zijn. Spijtig dat de strekking van dit artikel niet tijdens de rechtszitting aan de orde is gekomen, maar het ging in dit geval dan ook niet om een banklening maar een betaalrekening. 

De voorzieningenrechter stelde echter dat het draagvlak zou liggen in het regeerakkoord en kaartte echter nog een ander aspect aan bij advocaat Achterberg; Waarom er een verschil betreft het bancaire beleid zit betreft een natuurlijk en een rechtspersoon, aangezien iemand die veroordeeld is voor een strafbaar feit nog wel een bankrekening kan hebben, maar een rechtspersoon waarbij geen sprake is van strafbare feiten daarentegen geweigerd kan worden? Over deze inconsistentie kon de advocaat geen duidelijke toelichting geven. Hierbij voegde advocaat Schouten toe dat in het kader van het wetsvoorstel toe dat voorbereidingen voor de wietproef niet hetzelfde zijn als voorbereidingshandelingen in het kader van de growshopwet en dat anders de leden van de commissie Knottnerus dan ook geen bankrekening meer zouden kunnen hebben.

Precedent
De advocaat van ABNAMRO waarschuwde bij de slotfase de rechter dat indien deze een bankrekening verzoek toe zou kennen er een precedent mee geschapen kan worden en dat er mogelijk dan minder ideologische typen op de steop staan bij de bank met het verzoek van een betaalrekening. Niet vermeld of gevraagd is echter hoeveel mensen al op de stoep hebben gestaan voor een soortgelijke kwestie; Stichting Cannagenethics werd geweigerd door o.a ABNAMRO, aangezien hierbij vanuit het kader van het recenste VN Biodiversiteitsverdrag wordt gewerkt heeft deze not-for profitmaximalisatie cannabis genenbank stichting uiteindelijk zonder moeite of kosten een Europese internetbetaalrekening geopend. 

De advocaat van Project C sloot af met een laatste verzoek aan de rechter "misschien kunt u de andere partij veroordelen tot betaling van de proceskosten, want mijn clienten zijn niet in staat het bedrag over te maken". 

Uitspraak volgt op 4 november per email aan de partijen, daags voor de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste kamer zodat deze uitspraak ook betrokken kan worden bij de behandling, want dit punt is duidelijk blijven liggen in het besluit en de regeling van het wetsvoorstel, al is dat vanuit de VCE wel reeds bij de beleidsambtenaren aangekaart. Uit de kritische vragen van de rechter aan beide partijen is nog niet op te maken hoe de uitslag uit zal vallen.

Onduidelijk ook is wanneer de uitzending van Bromet bij de KRO/NCRV met een documentaire over cannabis zal zijn, dit is dus de 3e documentaire over cannabis bij deze omroep (de documentaire omtrent cannabis door Robert Oei/Topkapi bij deze zender is namelijk ook nog aanstaande, na al rookgordijn).