Wet experiment gesloten coffeeshopketen

Artikelindex

overzicht aangemelde en genomineerde gemeenten experiment sept. 2019 2

 

Afbeelding
Vera Bergkamp (indienster D66 wietwet) is 7 april 2021 verkozen tot Tweede Kamervoorzitter, hier in gesprek met Raad van State voorzitter Thom de Graaf

Rijksoverheid 21-07 Besluit op Wob-verzoek over experiment geloten coffeeshopketen 

Besluit op een verzoek om informatie over de aanvraagprocedure en loting voor kandidaat-telers in het kader van het experiment gesloten coffeeshopketen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Rijksoverheid 12-07-2021 Internetconsultatie Wijziging Besluit experiment gesloten coffeeshopketen (einddatum 08-08-2021) 

In het kader van de voorbereiding van het Experiment gesloten coffeeshopketen is het wenselijk gebleken om enkele eisen voor coffeeshophouders en aangewezen telers aan te passen of te verduidelijken.

De regeldrukeffecten voor coffeeshophouders zijn uiteengezet in paragraaf 3 van de nota van toelichting. Voor aangewezen telers zijn er geen additionele regeldrukeffecten.

Er kan worden gereageerd op het ontwerpbesluit en de nota van toelichting.

Afbeelding

BCD 02-07-2021  Start wietproef voor onbepaalde tijd uitgesteld 

De start van het experiment gesloten coffeeshopketen is voor onbepaalde tijd uitgesteld. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch schrijft dit in een brief van 30 juni aan zijn gemeenteraad.

Dit uitstel komt niet onverwacht. Het was de ‘geringe voortgang’ bij de wietproef die Tweede Kamerlid Vera Bergkamp er toe aanzette om begin maart de wietwet van D66 door te geleiden naar de Eerste Kamer. ‘Sinds het regeerakkoord in 2017 tot nu zit er nog geen zaadje in de grond’, aldus Bergkamp op 4 maart in het Algemeen Dagblad. En: ‘Op basis van de verkiezingsprogramma’s is er nu ook een meerderheid voor legalisering in de Tweede Kamer. Ik zie een win-win-situatie.’

Volkskrant, 01-07-2021 Dit najaar had een groot eperiment met staatswiet moeten beginnen, maar het blijft wachten op de legale joint

De start van het experiment voor legale, overheidsgereguleerde wietteelt en levering aan coffeeshops loopt uit. Tien gemeenten hadden in september of oktober aan het wietexperiment moeten beginnen. Maar de procedure duurt langer dan verwacht.

De vertraging zit in de procedures, blijkt nu. In december werden tien telers ingeloot voor het experiment, voor elke gemeente één. (red: de coffeeshops in de tien experimentgemeenten kunnen bij elke van de 10 telers inkopen doen!) 

Rijksoverheid, 21-04-2021 Besluit Wob verzoek over het experiment gesloten coffeeshopketen

Rijksoverheid, 16-04-2021 Aanpak preventie cannabis experiment gesloten coffeeshop & voortgangsbrief 

Gedurende het experiment wordt er op verschillende wijzen aandacht besteed aan preventie. In de regelgeving zijn eisen opgenomen die een preventieve werking beogen. Daarnaast zijn - op basis van het advies van het Trimbos-instituut (aanbiedingsbrief TK, 26 juni 2020), de wensen van de deelnemende gemeenten en van het ministerie van VWS- aanvullende preventieve maatregelen opgezet of voorbereid. In deze brief notitie wordt ingegaan op de uitkomsten van dit proces.

Rijksoverheid, 04-04-2021 Memorie van antwoord

Hierbij doe ik u de memorie van antwoord bij het voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen, 34165) toekomen.
Bij brief van 15 november 2017 heb ik meegedeeld dat ik had besloten de beantwoording van het voorlopig verslag vooralsnog aan te houden. Daarbij verwees ik naar het regeerakkoord van het kabinetRutte-III dat voorziet in een experiment met een gesloten coffeeshopketen.
Daarbij is echter zo veel vertraging opgelopen, dat de uitvoering van het experiment nog niet is gestart. Inmiddels is het kabinet Rutte-III demissionair geworden.
Onder deze omstandigheden wil ik de beantwoording van de door de leden van de Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie gestelde vragen niet langer aanhouden. Daarmee wil ik voorkomen dat na de vertraging die het vorenbedoelde experiment heeft opgelopen, ook de totstandkoming van de wet die beoogd wordt met het voorliggende initiatiefwetsvoorstel onnodig wordt vertraagd. Dit vind ik, gelet op de internationale ontwikkelingen en vooral ook op de mogelijkheden die het wetsvoorstel biedt om bij te dragen aan de volksgezondheid en aan de aanpak van
overlast en onveiligheid, onverstandig.

Rijksoverheid, 27-11 2020 Kamerbrief over voortgang wet experiment gesloten coffeeshopketen 

De eerder aangegeven 149 aanvragen voor de teelt van de wietproef betrof een telfout: het waren 147 aanvragen. Er zijn in totaal 96 aanvragen afgewezen en 51 aanvragen zijn door de selectie gekomen. Dat betekent dat er geloot zal worden. De loting door de notaris vindt plaats op 3 december aanstaande. Aan alle aanvragers die doorgaan wordt een lotnummer toegekend. In totaal doen 39 lotnummers mee in de loting.

Rijksoverheid, 24-11 2020 Spelregels experiment gesloten coffeeshopketen

Deze (2e) spelregel-brochure is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over het experiment met een gesloten coffeeshopketen (ook wel ‘wietexperiment’) en benieuwd is naar hoe dit experiment eruit komt te zien.

Na een algemene introductie worden in 3 delen de voorwaarden die gelden voor coffeeshops in deelnemende gemeenten, de deelnemende gemeenten en aspirant-telers uiteen gezet. Daarna wordt de opzet van het experiment, met de verschillende fases, uitgelegd.

RIEC 23-11-2020:   

Image 23 11 20 at 23.02

Offiele bekendmakingen 27-10-2020 Onderzoeksrapport NVWA

Kamerbrief 23-09-2020 Vragen en antwoorden nav sessie met teeltgemeenten over experiment gesloten coffeeshopketen

Nieuwsbericht Rijksoverheid, 29-07-2020 149 aanvragen voor experiment geslotern coffeeshopketen

Naast de toetsing op volledigheid en inhoudelijke beoordeling vindt er een Bibob-onderzoek (toets op grond van Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) plaats naar de aangemelde telers. Ook worden de burgemeesters in de gemeenten waar de aspirant telers zich willen vestigen, gevraagd te adviseren over mogelijke effecten op de openbare orde en veiligheid.

Gelet op het aantal ingediende aanvragen is het streven de maximaal tien telers begin 2021 aan te wijzen.



Officiele bekendmakingen, 27-07-2020 Brief over preventie tijdens experiment gesloten coffeeshopketen, met Trimbos-preventierapport bijlage

Om de preventieaanpak goed te laten aansluiten bij de lokale en landelijke behoeften, is een werkgroep ingesteld met deelnemers van de experimentgemeenten en experts. De werkgroep zal vanaf deze zomer tot het einde van het experiment de actuele ontwikkelingen van het cannabisge- bruik volgen. Met de werkgroep zullen wij binnenkort de aanbevelingen van het Trimbos-instituut bespreken, evenals de invoering van al ontwikkelde onderdelen, zoals de informatiebrochure voor cannabis- consumenten en de verplichte voorlichtings- en waarschuwingsbood- schappen (in de vorm van symbolen) op de verpakking.

Mjbizdaily, The Netherlands clarifies application process to grow adult-use cannabis, 16-07-2020 ivm update FAQ-publicatie.

WODC, Onderzoek experiment gesloten coffeeshopketen van start, 06-07-2020 

Een onderzoeksconsortium bestaande uit Breuer&Intraval, RAND Europe en het Trimbos-instituut voert dit onderzoek voor het WODC uit. Het onderzoek moet in kaart brengen in hoeverre en op welke wijze het mogelijk is om een ‘gesloten keten’ te creëren, waarbij uitsluitend op kwaliteit gecontroleerde cannabis, zonder inmenging van criminelen, aan coffeeshops wordt geleverd. Ook moet het onderzoek duidelijk maken welke eventuele effecten deze ‘gesloten keten’ heeft op ontwikkelingen op het gebied van openbare orde, veiligheid, overlast en volksgezondheid.

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een quasi-experimentele onderzoeksopzet. In het onderzoek worden een experimentele en een controlegroep onderscheiden. Enerzijds zijn 10 interventiegemeenten geselecteerd (experimentele groep): in deze gemeenten wordt de gesloten coffeeshopketen ingevoerd. Anderzijds zullen 10 vergelijkingsgemeenten worden geselecteerd (controlegroep): in deze gemeenten blijft de huidige situatie gehandhaafd.
In zowel de interventiegemeenten als de vergelijkingsgemeenten zal een nulmeting worden uitgevoerd voordat het experiment start, gevolgd door jaarlijkse metingen gedurende de experimenteerfase. Naast het in kaart brengen van de effecten wordt ook gekeken naar het implementatieproces van het experiment in de gemeenten.

In het onderzoek worden diverse methoden toegepast, verdeeld over drie fasen: de voorfase, de monitoringsfase en de evaluatiefase. 


In de voorfase worden de voorbereidingen getroffen om het experiment te kunnen monitoren en evalueren. De drie onderzoeksactiviteiten in de voorfase zijn: contactlegging interventie- en vergelijkingsgemeenten; opstellen interventielogica; en opstellen van de meetinstrumenten voor de monitormetingen en de evaluatie.
In de monitoringfase wordt eerst een nulmeting uitgevoerd gevolgd door vier jaarlijkse vervolgmetingen. De onderzoeksactiviteiten in de monitoringsfase zijn: interviews met (in)direct betrokkenen; veldwerk (bestaande uit tellen van coffeeshopbezoeken, afnemen van enquetes bij coffeeshopbezoekers en omwonenden c.q. omwerkenden, interviewen van coffeeshopeigenaren en opstellen van veldwerkverslagen); menukaartanalyse; longitudinale online gebruikersenquete op basis van ‘crowdsourcing’; en opvragen en analyseren van cijfermatige systeemkennis.
In de evaluatiefase wordt de verzamelde informatie voor de monitoring verrrijkt met aanvullende informatie om de vraag ‘wat werkt en waarom?’ goed te kunnen beantwoorden. De (aanvullende) onderzoeksactiviteiten in de evaluatiefase zijn: deskresearch; organiseren focusgroepen c.q. expertmeetings; analyse samenstelling cannabisproducten; en cohortstudie coffeeshopbezoekers.

Over het onderzoek verschijnen zes Nederlandstalige onderzoeksrapporten, die na openbaarmaking te downloaden zullen zijn. Het gaat om: een rapport over de nulmeting; vier rapporten over de achtereenvolgende monitoringmetingen; en een rapport over de evaluatie.

Staatscourant, onderzoeksteam experiment gesloten coffeeshopketen, 03-07-2020 

Voorzitter VU-prof. criminologie Catrien Bijleveld 

Afbeelding Afbeelding

Staatscourant, Ministriele regeling wet gesloten coffeeshopketen, publicatie 29-06-2020 

Advies preventieaanpak experiment gesloten coffeeshopketen, brief VWS Minister van Rijn 26-6-2020, inclusief Trimbos Advies preventieaanpak (28-05-2020) gepubliceerd 26-6-2020.

Geachte voorzitter,

Hierbij stuur ik u, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, het rapport ‘Advies preventieaanpak Experiment Gesloten Coffeeshopketen’ dat het Trimbos- instituut op mijn verzoek heeft opgesteld.

Het rapport beschrijft de risicogroepen voor cannabisgebruik, geeft een overzicht van beschikbare interventies en benoemt aanbevelingen voor een preventieve aanpak. Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van literatuuronderzoek, interventie-databanken, en informatie uit interviews met preventiewerkers en beleidsmedewerkers van de aan het experiment deelnemende gemeenten.

Zoals beschreven in onze brief van 29 oktober 2019 (kenmerk 34 997, nr. 32) is dit onderzoek bedoeld om na te gaan welke aanvullende maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat de prevalentie van (risicovol) gebruik en overmatig gebruik van cannabis toenemen bij het experiment.

Om de preventieaanpak goed te laten aansluiten bij de lokale en landelijke behoeften, is een werkgroep ingesteld met deelnemers van de experimentgemeenten en experts. De werkgroep zal vanaf deze zomer tot het einde van het experiment de actuele ontwikkelingen van het cannabisgebruik volgen. Met de werkgroep zullen wij binnenkort de aanbevelingen van het Trimbos-instituut bespreken, evenals de invoering van al ontwikkelde onderdelen, zoals de informatiebrochure voor cannabisconsumenten en de verplichte voorlichtings- en waarschuwingsboodschappen (in de vorm van symbolen) op de verpakking.

Zodra wij samen met de werkgroep in kaart gebracht hebben met welke aanbevelingen wij aan de slag gaan en op welke termijn zullen wij uw Kamer daarover nader informeren. Dit zal naar verwachting tegen het eind van het jaar het geval zijn.

Hoogachtend, de minister voor Medische Zorg en Sport, Martin van Rijn

Afbeelding

Geen btw over transacties binnen het experiment gesloten coffeeshopketen, 26-6-2020

Het experiment gesloten coffeeshopketen moet duidelijk maken of legale levering, inkoop en verkoop van cannabis mogelijk is. Ook wordt de kwaliteit van deze cannabis gecontroleerd. Dit experiment wordt ook wel het wietexperiment of wietproef genoemd. De transacties binnen dit experiment blijven buiten de btw.

Wanneer een ondernemer handelingen verricht die zijn verboden binnen de Europese Unie, vallen deze handelingen buiten het bereik van de btw. Dit geldt bijvoorbeeld voor de levering en invoer van vals geld, maar ook voor de verkoop van drugs.

De Wet experiment gesloten coffeeshopketen leidt volgens de Memorie van Toelichting en verdere parlementaire behandeling niet tot een veranderd inzicht in het strafbare karakter van deze handelingen. Het experiment is beperkt van omvang, streng gereguleerd en tijdelijk van aard. Hierdoor ontstaat geen economische, legale markt voor de handel in softdrugs waar sprake is van mededinging tussen handelaren. Dit alles in samenhang bezien doorbreekt dit experiment niet het absolute handelsverbod en blijven de transacties binnen dit experiment buiten de heffing en aftrek van omzetbelasting.

 

Staatscourant, Algemene Maatregel van Bestuur / AMvB experiment gesloten coffeeshopketen inclusief Nota van toelichting 19-06-2020 

De wet regelt de hoofdlijnen van het experiment, te weten het doel, het bereik en de geldingsduur van de experimenteerregeling en biedt een grondslag om bij of krachtens algemene maatregel van bestuur (hierna: besluit) regels te stellen waaraan de deelnemers aan het experiment moeten voldoen. Dit besluit bevat die regels. Een aantal onderdelen van die regels wordt nader uitgewerkt bij ministeriële regeling. De wet, dit besluit en die ministeriële regeling vormen tezamen het juridisch kader voor het experiment.

Het experiment vloeit voort uit het regeerakkoord «Vertrouwen in de toekomst» (2017). Daarin is afgesproken om te komen tot een experiment met de teelt en verkoop van hennep of hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen. Het doel hiervan is om te bezien of en hoe op kwaliteit gecontroleerde hennep of hasjiesj gedecriminaliseerd aan coffeeshops kan worden geleverd. Daarnaast wil het kabinet bezien wat de effecten van een dergelijk experiment zijn op de criminaliteit, veiligheid, overlast en de volksgezondheid. Het uitgangspunt van het kabinet met betrekking tot de effectmeting is te zorgen voor een experiment dat (wetenschappelijk) relevant is en voldoende informatie oplevert om politieke besluitvorming op te baseren.

Raad van State

Advies AMvB wietproef door Raad van State, publicatie op 19-06-2020

De Afdeling maakt opmerkingen over de beperkte aandacht voor de rol en positie van de teler in het experiment. Tevens vraagt zij aandacht voor een aantal aspecten van het experiment die de meetbaarheid van de resultaten negatief zouden kunnen beïnvloeden. Ook maakt de Afdeling opmerkingen over het handhavingsarrangement. Tot slot merkt de Afdeling op dat in het bijzonder het hanteren van een ingezetenencriterium door (grens)gemeenten vragen oproept in het licht van het Unierecht. In verband hiermee is aanpassing gewenst van de toelichting, en zo nodig van het ontwerpbesluit. 

De teler moet als scharnierpunt in het experiment worden beschouwd. Immers, voor het welslagen van experiment moet gegarandeerd kunnen worden dat telers kwaliteit kunnen leveren en in verschillende soorten producten kunnen voorzien. Dit is nodig om de deelnemende coffeeshops aantrekkelijk te houden in vergelijking met de illegale markt. Daarnaast zijn de telers in het experiment kwetsbaar omdat zij concurreren met telers die hun activiteiten volledig in de illegaliteit uitvoeren. Hun activiteiten zijn dan ook niet zonder gevaar voor henzelf en hun omgeving.

De Afdeling merkt op dat de toelichting weinig aandacht besteedt aan de vraag hoe deze risico’s worden gemitigeerd en in hoeverre gemeenten bereid gevonden zullen worden om telers binnen hun grondgebied toe te staan. De Afdeling wijst daarbij in het bijzonder op de volgende punten;
-Prijs van het product (o.a concurrentiepositie t.o.v illegale straathandel)
-Kwaliteit en diversiteit van het product (wat te doen bij misoogsten en/of teruglopende klandizie?)
-Veiligheid en beveiliging tijdens wietproef (o.a overleg met omgeving teeltlocatie).

Ook maakt de afdeling opmerkingen voerde meetbaarheid van de resultaten, met o.a selectie deelnemende gemeenten (met uitgebreidere onderbouwing van geen G4 gemeente), vergelijkbaarheid van de uitkomsten (inkankering lokaal maatwerk), waterbedeffect(uitloop naar aangrenzende coffeeshopgemeenten. Ook is er aandacht voor het Handhavingsarrangement en Europees rechtelijke aspecten.

Het kabinet heeft hierop een reactie toegevoegd.

Binnenlands bestuur Rijk draagt 7 miljoen aan voor wietproef 09-06-2020

Gemeente coffeeshops rijksbijdrage [€]

Almere                 3               485.000
Arnhem              11               845.000
Breda                   8               710.000
Groningen          12               890.000
Heerlen                2               440.000
Hellevoetsluis      1               395.000
Maastricht          13              935.000
Nijmegen            13              935.000
Tilburg                11              845.000
Zaanstad              3              485.000
Totaal                  77           6.965.000

Bron: Frontinfo

rivm-logo - Viattence

RIVM Inventarisatie gewasbescherming toepasbaar in de teelt 'Experiment gesloten coffeeshopketen' 09-06-2020

Onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar welke ziekten en plagen bij de teelt van cannabis kunnen ontstaan en hoe deze kunnen worden voorkomen of bestreden.

Rijksoverheid Aspirant telers wietproef kunnen zich voorbereiden en zich vanaf 1 juli 2020 aanmelden 09-06-2020

Aspirant telers die willen deelnemen aan het wietexperiment kunnen vanaf 1 juli 2020 een aanvraag daarvoor indienen. Vanaf die datum gaat de zogenoemde voorbereidende fase in van het experiment met cannabisteelt voor recreatief gebruik in de gesloten coffeeshopketen, zoals in het regeerakkoord is afgesproken.

Binnenlands bestuur Paul Depla: 'Wietproef deze kabinetsperiode niet haalbaar' 16-04-2020

De ambitie om nog in deze kabinetsperiode met het landelijke experiment gesloten coffeeshopketen te beginnen is ‘zo goed als onmogelijk’. Dat zegt de Bredase burgemeester Paul Depla een van de voorvechters van het experiment.

Op 30 maart j.l. zouden de tien deelnemende gemeenten aan het wietexperiment bijeenkomen om duidelijkheid te krijgen over de eisen aan het experiment en een hogere kostenvergoeding. Maar de coronacrisis gooit ook hier roet in het eten. De bijeenkomst is tot nader order uitgesteld. ‘Het is ook nog wachten op de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), dan moet de selectie van telers plaatsvinden en daarna is er nog tijd nodig tussen de selectie en het realiseren van de eerste gereguleerde teelt’, somt Depla op. De ambitie was om de ‘wietproef’ tijdens deze kabinetsperiode van start te laten gaan. ‘Als je kijkt naar de planning, dan zijn de verkiezingen al achter de rug, dus dat gaat niet meer lukken. Er is nog minstens een jaar nodig.’ De kwaliteit, kwantiteit en prijsstelling van de wiet moet immers zodanig zijn dat deze concurrerend is.

Rijksoverheid Vragen en antwoorden n.a.v een informatiebijeenkomst voor gemeenten over het experiment gesloten coffeeshopketen. 02-04-2020

De vragen in dit document zijn gesteld tijdens een informatiebijeenkomst voor gemeenten op 11 maart 2020 over de teelt van hennep en hasjiesj in het kader van het Experiment Gesloten Coffeeshopketen, of middels een e-mail voorafgaande aan deze bijeenkomst.

De antwoorden zijn gebaseerd op de wet- en regelgeving Experiment Gesloten Coffeeshopketen. Sommige regelgeving is nog niet definitief. Daarom kunnen de antwoorden op de vragen nog wijzigen.

Nieuwsbericht uit Eerste Kamer: Wetsvoorstel gesloten coffeeshopketen aangenomen, 12-11-2019 

Tijdens de stemming, bij zitten en opstaan, stemden de fracties van CDA, GroenLinks, D66, SP, PvdD, PvdA, ChristenUnie, OSF, FVD, VVD, 50PLUS en Fractie-Otten voor en de fracties van PVV en SGP tegen (68 voor en 7 tegen).

Nieuwsbericht uit de Eerste Kamer; Debat Experiment Gesloten Coffeeshopketen, verslag van 5-11-2019 met op 12-11 stemming wetsvoorstel in de Senaat. 

Debat Experiment gesloten coffeeshopketen

Verslag van de vergadering van 5-11-2019 nr. 5 item 11
Eerste termijn kabinet, met reactie van Minister voor Medische Zorg Bruno Bruins en Minsiter van Jusitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus, inclusief interrupties door Senatoren & tweede termijn Senatoren (waarbij FvD afzag van een reactie). 

Verslag van de vergadering van 5-11-2019 nr. 5 item 8 
Voordracht van de Senatoren;
PVV - Bezaan
VVD - Meijer 
PvdA  - Recourt 
SGP - van Dijk

Opmerkelijke uitspraak van Senator Meijer iz handhaving op 500 gram handelsvoorraad: "In de voorwaarden voor het experiment lees ik dat deelnemende coffeeshophouders een handelsvoorraad voor een week mogen aanhouden. Als ik het rapport getiteld De achterkant van Amsterdam lees en aan het rekenen sla, kom ik op een voorraad van gemiddeld 30 kilo per week, terwijl in de door mij net zo bejubelde criteria 500 gram wordt aangehouden. Dat is een verschil van een factor 60. Het lijkt mij lastig om dit criterium in een niet-deelnemende gemeente te blijven handhaven."

Motie Q van Rombouts CDA tijdens 1e termijn behandeling wet 34997 op 5-11-2019, die gedurernden de beraadslaging werd ingetrokken: 

Afbeelding

Verslag van de vergadering van 5-11-2019 nr. 5 item 4
Voordracht van Senatoren na korte intro van de voorzitter
FvD - van Wely
D66 - Dittrich
SP - Janssen 
GroenLinks - De Boer
ChristenUnie - Bikker
CDA - Rombouts 

Brief over Cannabislegalisering in Canada, werkbezoek Pieter Tops van juli jongslede, dag van wetsbehandeling verzonden aan Eerste kamer, 4-11-2019
Dit nav verzoek fractie SGP. 

Kamerbrief Grapperhaus & Bruins iz Preventiebeleid wet gesloten coffeeshopketen, 29-10-2019 

• Er komen verplichte voorlichtings- en waarschuwingsboodschappen (in de vorm van symbolen) op de verpakking. Ook moet op elke verpakking het gehalte THC-CBD worden vermeld en worden eisen gesteld aan de uiterlijke kenmerken van de verpakking om te voorkomen dat de verpakking een aanzuigende werking heeft op mensen die niet van plan waren om hennep te gebruiken.
• Daarnaast wordt een informatiebrochure (een ‘bijsluiter’) met gebruikersin-formatie verplicht gesteld bij elke verpakking. In deze brochure wordt de consument geïnformeerd over cannabis en de (ongewenste) effecten en bijwerkingen van cannabisgebruik, zoals het risico op verslaving en de ge-varen van cannabisgebruik bij verkeersdeelname of (het plannen van) zwangerschap.
• Het verkopend personeel in de coffeeshops wordt verplicht een cursus te volgen, gericht op het geven van voorlichting over het gebruik van canna-bis en het herkennen van problematisch gebruik en het doorverwijzen in geval van vermoeden van problematisch gebruik
• In de coffeeshop moet verplicht voorlichtingsmateriaal liggen dat wijst op de risico’s van het gebruik van cannabis.

34977 Nota nav nader verslag 17-10-2019 

Afbeelding

34977 Beantwoording kamervragen nav kamerbrieven experiment gesloten coffeeshopketen 11-09-2019

34977 Kamerbrief met reactie op moties experiment gesloten coffeeshopketen 11-10-2019

Reactie schriftelijk overleg experiment gesloten coffeeshopketen en reactie op moties van de leden Ploumen (PvdA), Buitenweg (groenlinks) en Laan-Geselschap (VVD).

34997 Nadere vragen in de Senaat nav nadere memorie van antwoord 01-10-2019 

Vragen door Groen Links oa over de inwerktreding, mogelijke condities voor deelname Utrecht aan de wietproef en ervaringen van oa Venlo betreft grensoverschrijdende afstemming met buurlanden en gesprek met VNG over financiele ondersteuning i.v.m de wietproef alsmede diversiteit van het aanbod en telers, D66 over de noodremprocedure en rapportage van het RIVM betreft plantenziekten voorkomen en overheidsmonitoring bij een consumentenpanel vanwege volksgezondheidsaspecten alsmede de vraag of Canada een cannabis genenbank heeft, ChristenUnie over ethische onderzoeksaspecten van de proef en relatie verslavingsgevoeligheid en opleidingsniveau alsmede de THC CBD verhouding en het prijsbeleid gedurende de proef, SGP over het Ingezetenencriterium en repressieretoriek nav moord op advocaat Wiersum.

34997 Internetconsultatie ontwerp regeling gesloten coffeeshopketen 30-09-2019 

Deze regeling geeft nadere uitwerking aan het voorstel van Wet experiment gesloten coffeeshopketen en het Ontwerp-Besluit experiment gesloten coffeeshopketen. De regeling bevat regels over de selectie van telers, de verpakking en kwaliteit van hennep of hasjiesj en de te voeren administratie en unieke identificatiemarkering. Tot 12 november kunnen reacties op deze concept regeling online worden aangegeven. De reacties zijn hier te vinden.

34997 Nieuwsbericht Eerste kamer 25-09-2019 

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (De Boer), D66 (Dittrich), ChristenUnie (Bikker) en SGP (Van Dijk). De commissie besluit de datum voor het plenaire debat te handhaven op 5 november

34997 Memorie van antwoord nav nader voorlopig verslag Eerste kamer, 30-08-2019 

34997 Nader voorlopig verslag vaste kamercommissie Justitie en Veiligheid, Eerste kamer, 09-07-2019
De memorie van antwoord heeft de commissie aanleiding gegeven tot het maken van de volgende opmerkingen en het stellen van de volgende vragen door de fracties van VVD, CDA, ChristenUnie, PvdA, D66 en groen links. "De leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid zien de reactie van de regering – bij voorkeur uiterlijk 30 augustus 2019 – met belangstelling tegemoet".  

Cannagenethics Foundationheeft Senatoren hierbij aangespoord vragen over het VN Biodiversiteitsverdrag te stellen (09-07-2019): Senatoren staan op scherp Op 30-08-2019 achtte het kabinet internationale verdrachtsverplichtingen onder art 1 echter niet als verplicht, maar als vrijwillig op, zodat de Nederlandse overheid bijvoorbeeld geen cannabis genenbank zou hoeven faciliteren (lees: financieren). Op 1-10-2019 heeft D66 dus wederom vragen in de Senaat gesteld over welke landen verdragspartij zijn bij het Biodiversiteitsverdrag met ook de vraag of Canada een genenbank heeft (zie par 12). 

Kamerbrief van 13-06-2019 over het aantal aanmeldingen experiment gesloten coffeeshopketen.

Burgemeesters van 26 gemeenten hebben hun belangstelling kenbaar gemaakt op basis van het ontwerp-besluit voor de inrichting van het wietexperiment. In de Tweede Kamer is het wetsvoorstel 'Experiment geloten coffeeshopketen' en het ontwerp-besluit behandeld. Het ligt nu ter behandeling voor in de Eerste Kamer.
Het kabinet zal op basis van het advies van de Commissie Knottnerus beslissen en bekendmaken welke gemeenten gaan deelnemen aan het experiment. 

34997 Wet experiment gesloten coffeeshopketen

Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk om te experimenteren met het gedogen van wiet en de verkoop van op kwaliteit gecontroleerde hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeschopketen. Een gesloten coffeeshopketen is een keten waarbinnen de handel volgens de in het wetsvoorstel gestelde regels plaatsvinden.

Het experiment wordt uitgevoerd in 6 tot 10 (middel)grote gemeenten. Welke gemeenten dat zijn is nog niet bekend. Ook worden er ondernemers aangewezen die de cannabis gaan telen voor de coffeeshops die deelnemen aan het experiment. Deze telers moeten daar een vergunning voor hebben. Er worden maximaal 10 vergunningen verleend. Wanneer ondernemers een vergunning aan kunnen vragen, wordt later bekend gemaakt. In de media wordt deze proef vaak ‘het wietexperiment’ of ‘de wietproef’ genoemd.


Commissies experiment gesloten coffeeshopketen

De adviescommissie experiment gesloten coffeeshopketen adviseerde over de inrichting van het experiment met cannabisteelt voor recreatief gebruik. Deze commissie Knottnerus bracht ook advies uit over de voorwaarden waaraan het beoogde experiment zou moeten voldoen. Mede op basis van het advies van de commissie maakten de minister voor Medische Zorg en de minister van Justitie en Veiligheid de wet- en regelgeving over het experiment. Tijdens en na het experiment zorgt een andere onafhankelijke commissie voor de begeleiding en evaluatie.

De onafhankelijke adviescommissie werd ingesteld door de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Medische Zorg. Op 20 juni 2018 presenteerde de commissie het adviesrapport Een experiment met een gesloten cannabisketen. In het tweede kwartaal van 2019 volgt een tweede advies over deelname van gemeenten aan het experiment.

De adviescommissie startte haar werkzaamheden op 1 maart 2018. De commissie noemde zichzelf Adviescommissie Experiment gesloten cannabisketen omdat zij naar de gehele cannabisketen kijkt en niet alleen naar de verkooppunten.


Taakomschrijving commissie

De commissie geeft advies over:

  • de vormgeving van het experiment, in het bijzonder ten aanzien van de teelt van hennep;
  • selectiecriteria voor gemeenten die deelnemen aan het experiment;
  • de deelname door coffeeshops;
  • preventiemaatregelen;
  • toezicht op de naleving en de handhaving van de regels van het experiment;
  • de meting van effecten.

Op een later moment zal de commissie adviseren over welke gemeenten zouden moeten deelnemen aan het experiment.

Deelnemers commissie: Prof. dr. J.A. (André) Knottnerus is de voorzitter van de adviescommissie. Verder bestaat de commissie uit deskundigen en wetenschappers, zowel op het terrein van preventie en (verslavings)zorg, voedsel en waren als op het terrein van justitie, lokaal bestuur en internationaal recht.


Er is ook een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) - Hierin staan regels voor bijvoorbeeld de cannabisteelt en -verkoop. In november 2018 is een eerste concept van deze AMvB bekend gemaakt. Iedereen kon suggesties doen voor verbetering van het "Ontwerpbesluit experiment gesloten coffeeshopketen". In totaal zijn 54 reacties op deze consultatie openbaar, het is nog maar de vraag of deze voor de uiteindelijke versie wel zullen worden benut.

Toelichting

Algemene Maatregel van Bestuur - Een AMvB is een besluit van de regering, waarin wettelijke regels nader worden uitgewerkt. De meeste AMvB's berusten op een formele wet. Wanneer dat niet het geval, spreekt men van een 'zelfstandige' AMvB. De regering moet over een ontwerp-AMvB eerst advies van de Raad van State inwinnen.

Soms wordt in de wet een bepaling opgenomen dat aan de totstandkoming van de AMvB een zogenaamde 'voorhangprocedure' vooraf moet gaan. De 'voorhangprocedure' wil zeggen dat Eerste en/of Tweede Kamerleden gedurende dertig dagen kunnen vragen om de AMvB alsnog in de vorm van een wetsvoorstel aan de Staten-Generaal voor te leggen.

Wanneer van een AMvB een wetsvoorstel wordt gemaakt wordt deze ook door de Eerste Kamer behandeld.

Naast de AMvB wordt er nog een ministriele regeling opgesteld met bijvoorbeeld aanvullende eisen. 


De Tweede Kamer heeft het Wetsontwerp experiment gesloten coffeeshopketen op 22 januari 2019 aangenomen - Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, D66, VVD, CDA, ChristenUnie en FvD. Tegen: PVV, DENK en SGP.

Het voorstel ligt nu voor behandeling in de Eerste Kamer. Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) vindt plaats op 26 maart 2019.

wetsvoorstel experiment stemming 22 01 2019


De stemming werd vooraf gegaan door een plenair debat (in 2 delen) op 17 januari 2019. Er was in de Tweede Kamer verdeeldheid en onduidelijkheid over het wetsontwerp experiment gesloten coffeeshopketen (de AMvB was alleen in concept nog maar verschenen).

SP, GroenLinks en PvdA willen graag experimenteren met legale wietteelt,maar vinden de opzet van het wetsvoorstel te mager en hebben getracht de grenzen van het experiment te "verruimen", hierbij (vrijwel) altijd gesteund door het de Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, Denk, en 50PLUS. 

De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie bleken tegen elke poging van links het experiment te "verruimen". Hierbij vrijwel altijd gesteund door de PVV en SGP.

Kijk het eens (op je gemak) terug allemaal: Plenair debat Experiment gesloten coffeeshopketen 17 januari 2019 (deel 1) & Plenair debat Experiment gesloten coffeeshopketen 17 januari 2019 (deel 2)

Extraatje voor de liefhebbers:
Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Algemeen overleg Coffeeshopbeleid 20 december 2017

Amendement verworpen - Een amendement van de SP om het aantal gemeenten niet al in de wet vast te leggen, werd verworpen. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wees er tijdens het debat vorige week op dat het internationaal recht grootschalige experimenten niet toestaat. ‘In het regeerakkoord is niet voor niets afgesproken om zes tot tien gemeenten deel te laten nemen aan het experiment. Met een controlegroep kom je op twaalf tot twintig. Dan zit je op 12 tot 20 procent van de gemeenten die coffeeshops hebben. Dat is toch een behoorlijk aantal.’

34997-8 Amendement van het lid Van Nispen over het niet wettelijk maximeren van het aantal deelnemende gemeenten

Amendement 34997 8

34997-10 Gewijzigd amendement van het lid Van Nispen ter vervanging van nr. 9 over het niet afbouwen van het experiment ongeacht de resultaten

Amendement 34997 8

34997-12 Amendement van het lid Laan-Geselschap over het verlengen van de voorhangtermijn naar acht weken. Ingetrokken.


Stemmingen over moties - SP, GroenLinks en PvdA willen graag experimenteren met legale wietteelt, maar vinden de opzet van het wetsvoorstel te beperkt, te mager. De drie linkse partijen willen o.a. dat het aantal gemeenten dat aan de proeven meedoet, niet op voorhand wordt vastgelegd op de zes tot tien die in het regeerakkoord zijn afgesproken. Zij zien bijvoorbeeld ook niets aan een verplicht I-criterium. Een beperkt aantal vergunningen voor kwekers heeft ook niet hun voorkeur. De drie linkse partijen werden hierin vaak gesteund door Partij voor de Dieren, Denk, Forum voor Democratie en 50PLUS. 

De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie stemden zorgvuldig tegen elke poging van links het experiment te "verruimen". Hierbij vrijwel altijd gesteund door de PVV en SGP

34997-13 Motie van het lid Buitenweg c.s. over de overgang van een illegaal aanbod naar een gereguleerd aanbod. Aangehouden (tijdens debat).

34997-14 Motie van de leden Buitenweg en Van Nispen over afwijken van het ingezetenencriterium in grensgemeenten.

14

 

34997-15 Motie van het lid Buitenweg over een structuur om de wensen en behoeften van consumenten te verzamelen

15

 

34997-16 Motie van het lid Van Nispen c.s. over uitgaan van de definitie van een geslaagd experiment

16

 

34997-17 Motie van de leden Van Nispen en Ploumen over tussentijdse bijsturing van het experiment met gereguleerde wietteelt

17

 

34997-18 Motie van het lid Van Nispen over uitgaan van een open vergunningstelsel

18

 

34997-19 Motie van het lid Bergkamp over voorzien in een overgangsperiode  Aangehouden (tijdens debat).

34997-20 Motie van de leden Bergkamp en Ploumen over diversiteit in teeltopzet  Aangehouden (tijdens debat).

34997-21 Motie van het lid Ploumen over met de voorbereiding beginnen na instemming van de Tweede Kamer

21

 

34997-24 Gewijzigde motie van het lid Laan-Geselschap c.s. over begeleiding en ondersteuning van burgemeesters van experimenteergebieden (t.v.v. 34997-22) 

24

 

34997-23 Motie van het lid Bisschop over een experiment parallel aan het experiment gesloten coffeeshopketen

23

 

34997 Wetsvoorstel - Wet experiment gesloten coffeeshopketen - Het wetsvoorstel heeft al doel een experiment mogelijk maken met het telen van cannabis voor recreatief gebruik, ook wel bekend als het wietexperiment. Het doel van het experiment is om te onderzoeken of en hoe op kwaliteit gecontroleerde cannabis aan de coffeeshops geleverd kan worden, zonder dat dit verboden is (gesloten coffeeshopketen). Aldus onze regering.