Hoofd Menu

Experiment Tilburg

Tilburg • 11 coffeeshops •


Brabants dagblad 03-06-2019 Tilburg meldt zich aan voor wietproef

"Ook Tilburg meldt zich aan voor deelname aan de wietproef, maar stelt wel voorwaarden. Burgemeester Weterings wil buitenlanders niet opnieuw gaan weren uit de coffeeshops. Net als eerder Breda heeft Tilburg zich onder voorwaarden aangemeld voor deelname aan de wietproef van het kabinet. Zo wil de gemeente niet hoeven opdraaien voor eventuele kosten voor het geval coffeeshops afhaken en vervolgens mogelijk schade claimen. Den Bosch en Eindhoven bedankten eerder voor deelname. Burgemeester Weterings, die namens een VNG-werkgroep de gesprekken met justitieminister Grapperhaus leidde, stelt zich op het standpunt dat Tilburg geen grensgemeente is. Dat betekent dat Tilburgse coffeeshops ook aan buitenlanders mogen verkopen, of dat nu toeristen zijn of arbeidsmigranten. ,,Handhaven op het ingezetenen-criterium is voor ons niet meer aan de orde. Als het kabinet ons toch als grensgemeente ziet? Dan moeten we ons nader beraden”, zegt de woordvoerster van Weterings."

 

Brief burgemeester Theo Weterings van aan Minister Grapperhaus (J&V) 22-05-2019

Experiment gesloten coffeeshop

22 mei 2019

Excellentie,

Bij brief van 17 april jongstleden heeft u mij geïnformeerd over het experiment gesloten coffeeshopketen en aangegeven dat gemeenten tot 10 juni aanstaande schriftelijk aan u hun belangstelling kenbaar kunnen maken voor deelname aan het experiment.

Sinds de aankondiging van het voornemen een experiment te starten door het kabinet is er veel gebeurd. Door de commissie Knottnerus is advies uitgebracht hoe het experiment vorm te geven. Over de uitwerking van het experiment zijn gesprekken gevoerd met een veelheid aan partijen in de samenleving. Ook met de bestuurlijke werkgroep van de VNG -onder mijn leiding- is uitgebreid gesproken, zowel door de adviescommissie als door u en uw collega voor Medische Zorg. Dit heeft geleid tot verbeteringen in het concept wetsvoorstel en de ontwerp algemene maatregel van bestuur.

Er is echter nog een aantal aandachtspunten waar duidelijkheid over moet komen.
Vanuit de VNG is in reactie op het voorliggende wetsontwerp gewezen op enkele resterende verbeterpunten. Vanuit lokaal perspectief gelden in het bijzonder als voorwaarden voor de uiteindelijke deelname het afdekken van de juridische en financiële risico's voor de aan dit landelijk experiment deelnemende gemeenten en het bieden van extra steun -al dan niet tijdelijk- bij het bestrijden van mogelijk ongewenste neveneffecten rondom de deelnemende coffeeshops.

Het constructieve overleg dat wij tot nu toe over de vormgeving van het wietexperiment hebben gehad geeft mij het vertrouwen dat ook op de nog openstaande vraagpunten een bevredigend antwoord komt.
Ik verzoek u dan ook Tilburg op te nemen in de belangstellingsregistratie als kandidaat voor deelname aan het experiment gesloten coffeeshopketen.

Tevens verzoek ik u gelet op artikel 12 i van de concept AMvB in Tilburg geen toepassing van het I criterium te verlangen.

Hoogachtend,

drs. Th.L.N. Weterings

burgemeester

 Uitnodiging debatavond 7 mei 2019 'Wiet of niet?'

"Op dinsdag 7 mei a.s. organiseert het CDA Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout een gespreksavond rondom het thema ‘wiet of niet?’ Tijdens deze avond zullen landelijk CDA woordvoerder Madeleine van Toorenburg, Dr. Pieter Tops, schrijver van het boek ‘De achterkant van Nederland’ en vanwege zijn onderzoek naar (lokale) democratie en naar ondermijnende criminaliteit. Tenslotte zal ook Alex Meijer aanwezig zijn. Hij is coffeeshophouder van coffeeshop Maximillian aan de Korvelseweg en woordvoerder van ‘de Achterdeur’, de vereniging van de Tilburgse coffeeshops. Iedere spreker zal vanuit zijn of haar expertise en zijn of haar blik op de materie een voordracht houden, waarna we als zaal daarover met hen in gesprek gaan over de vraag; ‘Wiet of niet?’ "