Coffeeshop-monitor 2018

Het rapport Coffeeshops in Nederland 2018, aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999-2018 van Breuer en Intraval (juli 2019) is de veertiende meting van het aantal coffeeshops in Nederland en het gemeentelijk coffeeshopbeleid (1999-2018). De monitor wordt sinds 2012 tweejaarlijks uitgevoerd, waarbij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) van het ministerie van J en V opdrachtgever is.

aantal coffeeshops 2018

Nederland telt eind 2018 567 coffeeshops verspreid over 102 coffeeshopgemeenten (een coffeeshopgemeente minder dan 2016 i.v.m een fusie). Dit is een daling ten opzichte van eind 2016 toen er nog 573 coffeeshops waren en eind 2014 toen er 591 coffeeshops waren. 

In maart 2019 is het aantal coffeeshops weer iets gestegen naar 570.
De voornaamste redenen voor minder coffeeshops sinds de vorige meting zijn sluitingen als het gevolg van een negatief BIBOB-advies en overtreding van de gedoogcriteria. Redenen voor nieuwe coffeeshops zijn dat deze in plaats van coffeeshops zijn gekomen die zijn gesloten en omdat enkele gemeenten het aantal coffeeshops nader wil overeenstemmen met het maximaal aantal coffeeshops dat in de gemeente is toegestaan. 16-09-2019 kondigde Eindhoven bijvoorbeeld aan meer coffeeshops te willen toestaan (van 12 naar 18). 

In vergelijking met voorgaande metingen is er in het gemeentelijke coffeeshopbeleid weinig veranderd. Alle 102 coffeeshopgemeenten hebben een maximumbeleid voor wat betreft het aantal coffeeshops in de gemeente. In geval een gemeente aangeeft het beleid nader te hebben gespecifieerd, gaat het vaak om regionale afspraken (23 van de 102 gemeenten). Die afspraken hebben vooral betrekking op het al dan niet handhaven van het ingezetenencriterium. Voor de handhaving van de meeste landelijke gedoogcriteria 
A (geen affichering), 
H (geen harddrugs), 
O (geen overlast), 
J (geen jeugdigen) en 
G (geen grote hoeveelheden) 
geldt dat nagenoeg alle gemeenten deze in hun beleid hebben opgenomen. Het aantal gemeenten dat het I-criterium in het beleid heeft staan is gestegen van 75,5% naar 84,3%.

Afstandscriterium
In 94 van de 102 coffeeshopgemeenten is naast de landelijke gedoogcriteria ook een vestigingscriterium van toepassing. Het gaat het vaakst om het afstandscriterium waarbij een afstand van 250 meter of minder wordt gehanteerd van een coffeeshop tot een onderwijsinstelling (51 van de 102 gemeenten).

Het praktische toezicht in het overgrote deel van de gemeenten is de gezamenlijke taak van politie en gemeente (63,7%). De meeste coffeeshopgemeenten (94,1%) geven aan dat de bestuursrechtelijke sancties voor het overtreden van de van toepassing zijnde gedoogcriteria formeel zijn vastgelegd in een handhavingsarrangement. In 2018 zijn er meer overtredingen geconstateerd dan in 2016 (2018: 26 overtredingen in 14 gemeenten; 2016: 19 overtredingen in 17 gemeenten). Van de in 2018 vastgestelde overtredingen werd het vaakst overtreding van de maximale handelshoeveelheid geconstateerd (15 keer).
Deze landelijke meting wordt voortgezet naast de monitor die in het kader van het Experiment gesloten coffeeshopketen zal worden uitgevoerd, schrijft Minister Grapperhaus naar de Tweede kamer.