Nota Daadkrachtig Drugsbeleid

Nota Daadkrachtig Drugsbeleid


Het Regionaal College van de regio Midden en West-Brabant heeft op 26 maart 2009 de commissie Fränzel ingesteld die als opdracht meekreeg om het College te adviseren over een gezamenlijke aanpak door Bestuur, Openbaar Ministerie en Politie op het gebied van drugs. De nota dient mede ter herijking van het in 1997 regionaal opgestelde beleid. In juli 2010 is er in het regionaal college voor een groot aantal aanbevelingen tot besluitvorming gekomen. Deze aanbevelingen ‘zijn nu aan de burgemeesters gestuurd, zodat zij het kunnen voorleggen aan hun colleges en gemeenteraden. De opstellers pleiten in dit rapport voor een versterkte aanpak van de overlast van soft – en harddrugs. Het bestrijden van drugstoerisme en het terugdringen van de drugs-gerelateerde criminaliteit zijn hier belangrijke onderdelen van. Ook het drugsgebruik door jongeren wordt in het rapport specifiek benoemd. Het voorkomen, beheersen en verminderen van gezondheids- en sociale schade voor hen is daarbij van groot belang. Dat sluit nauw aan bij de door de Adviescommissie van der Donk geformuleerde doelstelling van het drugsbeleid:


Het Nederlands drugsbeleid richt zich op het tegengaan en reduceren van drugsgebruik, zeker voor zover leidend tot gezondheids- en sociale schade, en eveneens op het voorkomen en verminderen van de schade die aan het gebruik van, de productie van en de handel in drugs is verbonden. (Hoofdlijnen drugsbeleid, kamerstuk, 2009)


Enkele voorgenomen besluiten n.a.v deze nota ‘Daadkrachtig Drugsbeleid’ zijn: 
-Voor de verkoop van alcohol en cannabis wordt in de regio (wanneer dit wettelijk mogelijk is) de leeftijdsgrens van 18 jaar gehanteerd. 
-Op alle scholen voor voortgezet onderwijs en basisscholen in onze regio wordt het voorlichtingsprogramma ‘de gezonde school en genotsmiddelen’ aangeboden. 
-De aanpak van onze regio moet zich meer gaan richten op specifieke preventieactiviteiten onder risicogroepen. 
-Gemeenten brengen alle smart- en growshops onder het exploitatievergunningstelsel en onderwerpen deze aan de Bibob-toets. 
-Gemeenten pakken bestuursrechterlijk de illegale verkooppunten aan. 
-Regio MW-Brabant gaat werken met een eenduidige regionale aanpak van hennepkwekerijen. 
-De politie MWB prioriteert de bestrijding van de georganiseerde misdaad achter de hennep en komt verder met een voorstel om de operationele slagkracht te vergroten. 
-Geen experimenten met pasjessystemen. 
-Expertise wordt zoveel mogelijk gebundeld en gemonitord.
-Gezamenlijke (regionale) communicatie (zgn. omgekeerde marketing conform model Bergen op Zoom/Roosendaal in de richting van drugstoeristen). 
-Conform de lokale Nota cannabisbeleid 2009 zullen de gemeenten Bergen op Zoom/Roosendaal op termijn een onderzoek starten naar het toepassen van een coffeeshop op niet-commerciële basis. 


De commissie Fränzel blijft bestaan en gaat de implementatie van de aanbevelingen monitoren. Betreft softdrugs gaat het dan om pilots te starten:
Pilot 1: Starten met strikter handhaven en toewerken naar kleinschalige coffeeshops
Pilot 2: Toe te werken naar kleinschalige coffeeshops door het implementeren van de besloten coffeeshopclub met een maximaal aantal leden al dan niet gecombineerd met de voorwaarde van ‘non-commercialiteit’.
De commissie Fränzel is dan ook van mening dat kleinschalige coffeeshops (beperken toegang door opwerpen van drempels en de coffeeshopclub) wel toekomst hebben binnen de regio, waarbij verder aan de orde komt:


-Het voeren van een gezamenlijke regionale communicatiestrategie gericht op het afwenden van de stroom drugstoeristen
-Minder afficiëring door coffeeshophouders
-Toepassen bestuurlijke boete woonoverlast/ preventieve last dwangsom
-Afsluiten convenanten met koepelorganisaties (bijvoorbeeld verzekeraars die inkomsten van banken uit hypotheken verzekeren).
-Striktere strafrechtelijke handhaving van AHOJ-G criteria bij varianten met besloten coffeeshops en coffeeshops met drempels


Bovendien gaat de commissie zich buigen over nadere voorstellen om te komen tot: 
-Een regionale aanpak voor het ruimen van hennep. 
-Aanpak van illegaliteit in relatie tot drugs. 
-Regionale aanpak t.a.v. de gevolgen van het toegenomen gebruik van harddrugs. 
-De implementatie van een expertisecentrum.
-Een voorstel vanuit de politie om de operationele slagkracht te vergroten.


Reflectie – Door dit soort ‘Fijnautiaanse’, op repressie ingezette rapporten worden aanzetten tot hennep-taskforces gelegitimeerd. Het geeft een doorkijk hoe er op selectieve wijze wordt gerefereerd aan de commissie van der Donk, waarbij er duidelijk nog niet wordt geopteerd voor de regulering van de achterdeur, terwijl van der Donk dat wel aankaartte en er vervolgens wel werd ingezet op een ‘growshopverbod’. Opmerkelijk: de terminologie van ‘ondermijning’ had zijn intrede nog niet gedaan.

Commissie Fränzel, 2010 http://www.d66etten-leur.nl/site/images/stories/PDF-s/Daadkrachtig_drugs_1543853a.pdf