Keurmerk Haarlemse Coffeeshops

Keurmerk Haarlemse Coffeeshops

Het keurmerk is ‘het Haarlemse model’ als antwoord op het landelijke beleid ten aanzien van de wietpas en het afstandscriterium voor coffeeshops. Naast de bekende AHOJG criteria (geen openlijke Affichering, geen Harddrugs, geen Overlast, geen verkoop aan Jongeren beneden de 18, geen verkoop van meer dan 5 Gram pp), is er tevens een pakket van maatregelen ten aanzien van deurbeleid, huisregels, informatieverstrekking, een risicoanalyse voor de omgeving en opleidingen. Ook streven de houders van dit keurmerk ernaar met gebruikmaking van de nu beschikbare technische hulpmiddelen goede productinformatie te verschaffen. De coffeeshops komen in aanmerking voor het keurmerk indien de BIBOB-toets voor het betreffende bedrijf positief is verlopen.


De aanleiding tot ontwikkeling van het keurmerk was het verzoek van de 16 Haarlemse coffeeshophouders aan de burgemeester tot verlaging van de sancties bij overtreding van de AHOJG criteria, met name op het gebied van de handelsvoorraad. Op grond van artikel 13b van de Opiumwet is de burgemeester bevoegd om bestuursdwang toe te passen en een handhavingsbeleid (inhoudende de sancties bij overtredingen) ten aanzien van de coffeeshops vast te stellen. Als men voldoet aan het keurmerk komt men bij geconstateerde overtreding in aanmerking voor een milder sanctieregime. Het keurmerk zal ervoor zorgen dat de verkoop van softdrugs met nog veel meer waarborgen op het gebied van veiligheid, bestrijding van overlast en bescherming van de consument wordt omgeven dan tot nu toe het geval is. Het ontwikkelen en invoeren van het keurmerk in 2012 is daarom in samenwerking met de gemeente Haarlem, de politie Kennnemerland, de THC-ondernemers en We Smoke de belangenorganisatie voor cannabisconsumenten vormgegeven. Ook streven de houders van dit keurmerk ernaar goede productinformatie te verschaffen. Dit is vooral belangrijk voor medicinale gebruikers (patiënten) zodat deze duidelijk kunnen herkennen dat er kwalitatief verantwoorde cannabis wordt verkocht.

 

Reflectie - Opmerkelijk is dat in deze Keurmerk notitie niets expliciets over het mildere handhavingsregime gekoppeld aan de verruiming van de handelsvoorraad staat vermeldt. Echter in de Amsterdamse notitie vanwege aangenomen moties over regulering van de achterdeur wel expliciet staat dat dit: ‘In Haarlem al praktijk is (coffeeshops met een Keurmerk krijgen bij het aantreffen van een handelsvoorraad van 500 tot 1500 gram eerst een waarschuwing conform het stappenplan handhaving)’ p 22, gemeente Amsterdam, november 2014.

Gemeente Haarlem, 18-09-2012 keurmerk haarlemse coffeeshops - Bestuurlijke informatie gemeente ...