Het failliet van het gedogen: op weg naar de cannabiswet.

Het failliet van het gedogen: op weg naar de cannabiswet.

Het huidige gedoogbeleid voor softdrugs is onhoudbaar. Het staat een effectieve aanpak van problemen in de weg. Een cannabiswet met strikte regels voor de verkoop én de productie van cannabis is nodig om tot oplossingen te komen. Dat concludeert de bestuurlijke VNG-werkgroep cannabisbeleid in het rapport ‘Het failliet van het gedogen'. Op weg naar de cannabiswet. 
De werkgroep voor de modernisering van cannabisbeleid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) pleit voor vernieuwd softdrugsbeleid en bestond uit wethouder Victor Everhardt uit Utrecht, burgemeester Paul Depla uit Breda, burgemeester Antoin Scholten uit Venlo, burgemeester Elly Blanksma uit Helmond, burgemeester Ederveen uit Valkenswaard, burgemeester Jaques Niederer uit Roozendaal, burgemeester Pieter Smit uit Oldambt onder voorzitterschap van voormalig burgemeester van Haarlem Bernt Schneiders, die tevens voorzitter was van het genootschap van burgemeesters.
De notitie met begeleiding van het COT (instituut voor veiligheid en crisismanagement) in opdracht van de bestuurlijke werkgroep wordt in juni 2016 door 89,5% van de Nederlandse gemeenten onderschreven tijdens de verenigde VNG-vergadering.

Reflectie – Frappant: De titel van het rapport gaat om het failliet van het gedogen, waarbij wordt gepleit te komen tot een cannabiswet. In 2016 echter wordt een initiatiefwet van D66 voor het wettelijk gedogen van de toelevering van cannabis aan coffeeshops met een nipte tweede kamer meerderheid aangenomen, waarover door burgemeesters en gemeenten die het failliet van het gedogen onderschrijven geen commentaar over wordt gegeven, wat de vraag oproept; burgemeesters wilden toch juist van het gedogen af? D66 gaf hierbij qua toelichting echter wel aan dat de teelt gedogen een eerste stap is om tot een volledige regulering/legalisering van de cannabis-productie over te kunnen gaan. Nu het kabinet uniforme wietteeltexperimenten heeft aangekondigd hebben de burgemeesters met hun pleidooi voor het houden van experimenten dan uiteindelijk toch (gedeeltelijk) gehoor gekregen bij de centrale overheid, immers gemeenten zijn pleitbezorgers van diverse wietteeltexperimenten en het kabinet gaat bij het regeerakkoord echter uit van ‘uniforme wietteeltexperimenten’.

VNG, 2015
https://vng.nl/onderwerpenindex/veiligheid/softdrugsbeleid/publicaties/het-falliet-van-het-gedogen 
+ VNG-ledenbrief over experimenten met gedoogd telen van wiet, 10-11-2017
 https://vng.nl/files/vng/brieven/2017/20171110_ledenbrief_experimenten-met-het-gedoogd-telen-van-wiet.pdf