How to regulate cannabis - a practical guide

 

How to regulate cannabis - a practical guide

Transform Drug Policy Foundation is een internationale denktank uit Engeland en Mexico, met als doel veranderingen naar een gereguleerd drugbeleid te bevorderen t.b.v volksgezondheid, veiligheid, duurzaamheid, juiste prijs/kwaliteit-verhoudingen en mensenrechten. Transform heeft inmiddels een tweede editie uitgegeven van een gids voor de regulering van legale markten van niet-medicinale/recreatieve cannabis, wat in Spanje met non-profit cannabis social clubs, commerciële bedrijven in staten van de Verenigde Staten, het Nederlandse en Uruguayaanse meer overheid gecontroleerde drugsbeleid al in praktijk wordt gebracht. De gids gaat daarbij in op de praktische uitdagingen bij het ontwikkelen en implementeren van effectieve legale systemen van legale regulering vanuit het scala van verbodsregime’s tot strenge regulering tot die van een ongereguleerde context.

De kernthema’s die Transform hierbij ziet zijn:
Optreden tegen over-commercialisering, n.a.v alcohol en tabaks-regulering, waarbij commerciële belangen prevaleren boven volksgezondheidsbelangen en men betreft cannabisregulering dus alert op dient te blijven.
Voorzichtigheid de overhand te laten voeren, cannabis-regulering zou eerder strikter dan losser moeten worden vormgegeven, ook weer vanwege ervaringen met alcohol en tabaks-regulering; restricties in een latere fase van beleidsontwikkeling zijn later lastiger door te voeren vanwege de tegenwerking uit de industrie.
Plaats wetenschap in de kern van ontwikkeling van drugsbeleid; Transform gaat er hierbij vanuit dat door wetenschappelijke onderbouwing van drugsbeleid gezondheidsrisico’s kunnen verminderen en voordelen van drugs kunnen maximaliseren. Echter kan ook wetenschap bloot staan aan ongewenste normatieve inmenging, zoals zichtbaar is geworden bij de WODC-affaire, waarbij onafhankelijkheid en objectiviteit vooraf niet kan worden gegarandeerd. De gids gaat verder in op:
-Productie; productveiligheid en kwaliteitscontrole door productie-monitoring ter voorkoming van uitlek naar de illegale (straat)handel. Hierbij kunnen verschil in productie schaalgrote geldt, grote bedrijven tot kleine thuisteelt en cannabis social clubs.
-Prijs; prijscontrole gaat over de balans tussen conflicterende belangen, waar hogere prijzen bedoeld zijn om gebruik te ontmoedigen en lagere prijzen juist beogen te kunnen concurreren met de illegale markt.
-Belastingen; bij diverse mogelijkheden om belastinginkomsten te genereren zal wel met de ‘prijselasticiteit’ van de conflicterende belangen rekening gehouden dienen te worden. Een belastingheffings-systeem waarbij productie en verkoop gebaseerd zijn op THC naar gewicht per gram kan aantrekkelijk zijn, maar dient wel aan te sluiten bij het bestaande belastingstelsel.
-Bewerking & toedieningsmethoden; reguleringsmodellen dienen rekening te houden met bestaande gebruiksgewoonten en de verschillende toedieningsvormen. Gebruiksrisico’s verschillen per soort en toedieningsmethode, waar de mogelijkheid bestaat om het verdampen via vaporizers te promoten in plaats van cannabis te roken. Ook is het van belang om veilige gebruiksruimtes te stimuleren.
-Sterke/concentratie werkzame stoffen; risico’s die aan de sterke van cannabis verbonden zijn worden gemonitord door controle op de concentratie werkzame stoffen, die ook op de verpakking staan aangegeven. Voorlichting over de risico’s van gebruik bij de uitgifte van cannabis is ook van belang, waarbij betreft cannabis meerdere stoffen van invloed zijn op de werkzaamheid. Een combinatie van interventies lijkt hierbij effectiever te zijn dan het stellen van limieten aan de sterkte van cannabis.
-Verpakkingen worden zo vormgegeven dat die niet makkelijk door kinderen open te maken zijn. Op de verpakking dient ingrediëntinformatie te staan en een houdbaarheidsdatum, waarbij betreft de vormgeving er geen affichiëring dient te zijn die aanzet tot gebruik. Verkopers, dienen adequate informatie te kunnen verstrekken en op leeftijdslimieten te kunnen controleren.
-Consumenten/gebruikers dienen op leeftijd te kunnen worden gecontroleerd (ID-kaart) en kunnen worden gebonden aan een maximaal volume qua aankoop per moment. Ook waar cannabis kan worden aangeschaft en geconsumeerd kan verschillen.
-Verkooppunten staan bloot aan controle betreft locatie en openingstijden, gelet op de gebruiksdichtheid in een regio ter voorkoming van illegale handel. Verkooppunten dienen praktisch te zijn, met of zonder consumptiegelegenheid.
-Marketing; de WHO geeft aan ‘geen reclame’ (toch zijn er bepaalde cannabis-advertenties in USA)
-Rijden onder invloed is niet toegestaan, wel zijn er vragen over testmethoden en de metabolieten bij cannabis, dus de mate dat cannabis in het lichaam traceerbaar is, daarbij geeft een bloedtest juridisch uitsluitsel boven speekseltesten. Er kunnen verschillende limieten en sanctie-regimes bij gelden.
-Bij de interactie van systemen voor medicinaal en niet medicinaal gebruik van cannabis wordt aangeraden deze van elkaar te scheiden zodat ze apart kunnen worden gemonitord en er scherpe beleidsconclusies kunnen worden getrokken, tenzij er een duidelijke reden is om deze met elkaar te verbinden.
-Het toestaan van cannabis kan leiden tot specifiek cannabistoerisme waar pragmatisch mee omgegaan zou moeten worden in plaats van aan te pakken via strenge grenscontrole’s. De beste oplossing zou zijn dat aan beide kanten van de grens cannabis wordt toegestaan. -Cannabis en de VN-verdragen. De internationale verbodsregime’s zijn al lang over de houdbaarheidsdatum heen, waarbij er verschillende problemen voor verdragsaanpassingen betreft volwassen gebruik van cannabis zijn, zoals een veto van repressieve regime’s.

Reflectie - Deze gids geeft een helder beeld welke aspecten bij de regulering van cannabis in de praktijk een rol spelen. Bij de opsomming is er wel een normatieve invulling traceerbaar, waarbij duidelijk is dat een nadruk van de risico’s van gebruik naar voren komt. Ook is gekeken naar de regulering van alcohol en tabak en wordt gewaarschuwd om geen louter commerciële belangen boven die van de volksgezondheid te laten prevaleren. Opvallend is dat er niet naar Europese jurisprudentie betreft het heffen van omzetbelasting op cannabis wordt gekeken. Wel wordt er op een beleidsmatig onderscheid tussen medicinaal en volwassen (recreatief) cannabis gebruik gewezen, waarbij de betekenis van medicinale cannabis voor het aspect volksgezondheidsbelangen curieus genoeg achterwege blijft. Ook is er geen aandacht besteed aan het aspect van de beschikbaarheid aan cannabis-genetica.

Transform, 2016 
http://www.tdpf.org.uk/resources/publications/how-regulate-cannabis-practical-guide