Democraten '66 (D66) - Verkiezingen TK 2012

Artikelindex

Verkiezingen 12 september 2012

www.d66.nl

Verkiezingsprogramma "En nu vooruit"

Citaten uit het verkiezingsprogramma.

Belonen gezond gedrag, voorkomen ongezond gedrag

D66 steunt financiële beloningen van gezond gedrag in de zorgverzekeringswet. D66 wil dat de eerder uit het basispakket geschrapte dieetadvisering en ‘stoppen-met-roken-programma’s’ er weer in worden opgenomen. D66 wil normen voor het percentage zout in levensmiddelen en maatregelen om overmatige consumptie van vet, suiker en zout terug te dringen, bijvoorbeeld door de keuze van het BTW tarief. Ook zorgverzekeraars worden gestimuleerd om te investeren in preventie.

Roken ontmoedigen

D66 is voorstander van een tabaksontmoedigingsbeleid. Het rookverbod moet streng worden gehandhaafd. De ingevoerde uitzondering voor kleine café’s is een verkeerd signaal dat D66 wil terug draaien. Bij onvoldoende daling van het roken onder jongeren zijn afschrikwekkende foto’s op verpakkingen en het beperken van het aantal verkooppunten mogelijke vervolgstappen voor D66. In het Begrotingsakkoord is al een verhoging van de accijns opgenomen.

Voorlichting remt alcohol en drugs

D66 wil goede voorlichting over alcohol- en drugsgebruik voor jongeren en hun ouders en docenten. D66 wil strenger toezien op de handhaving van de leeftijdsgrens voor verkoop van alcohol en drugs aan kinderen onder de 16 jaar.

(Pagina 33)

Bestrijden criminaliteit

D66 wil dat politie zichtbaar aanwezig is op straat en vindt het vooral belangrijk dat criminelen opgespoord, gearresteerd en veroordeeld worden. Daar is nog wel een slag te slaan door het doen van aangifte eenvoudiger te maken, ondersteund met een aangiftevolgsysteem. Vervolgens moet de pakkans omhoog. D66 wil een betere aanpak van georganiseerde criminaliteit zoals mensenhandel, drugshandel, kinderporno en financieel-economische en milieudelicten.

Afschaffen wietpas

D66 is voor afschaffing van de landelijke wietpas want deze bevordert illegale straathandel en overlast. D66 wil dat de teelt van cannabis wordt gelegaliseerd en gereguleerd zodat teelt en verkoop worden geregeld via een gesloten en belastingplichtige keten, waaruit criminelen worden geweerd

(Pagina 52)

Citaten van de partijwebsite.

Van der Ham: nuchter drugsbeleid!

D66-Tweede Kamerlid Boris van der Ham pleit voor gereguleerde wietteelt in Nederland tijdens het drugsdebat in de Tweede Kamer vandaag.

Gereguleerde teelt

D66 stelt een aantal criteria voor waaronder gereguleerde teelt plaats kan vinden. Van der Ham: "Als we zorgen dat zowel de verkoop als de aanvoer van cannabis goed geregeld is, kunnen we illegaliteit en misdaad beter aanpakken. De verkoop in de coffeeshop is al aan eisen gebonden, die moet je ook stellen aan de teelt. Daarnaast kunnen we dan ook eisen stellen aan de kwaliteit van de teelt, zoals een maximum aan THC, een belangrijke werkzame stof in wiet."

Lokaal maatwerk, geen wietpas

D66 is tegen de landelijke invoering van de wietpas. "Door de wietpas zal er een toename komen van straathandel en zal de overlast alleen maar toenemen. Terwijl coffeeshops zich aan strenge regels houden, trekken illegale dealers zich daar niets van aan. Bovendien hebben die drugskoeriers niet alleen illegale wiet, maar ook harddrugs bij zich." Van der Ham vindt ook dat lokale overheden zelf moeten bepalen hoeveel coffeeshops er wenselijk zijn in een gemeente, om het risico van drugsafname van straatdealers zo klein mogelijk te houden. "Het is zeer onwenselijk om de grensregio hetzelfde beleid op te leggen als de grote steden in de Randstad, waar de problematiek geheel anders is," aldus Van der Ham.

Nuchter

D66 verzet zich tegen de wijze waarop het kabinet met drugs omgaat. Van der Ham: "Wij waarschuwen voor deze blinde ideologische benadering van drugs, die praktische oplossingen in de weg staat. Er komen allerlei voorstellen die niet werken, tegelijkertijd wordt er wel bezuinigd op verslavingszorg en zijn er te weinig agenten om illegale dealers aan te pakken."

Nederland scoort internationaal goed

Internationaal gezien scoort het Nederlandse drugsbeleid goed: er is weinig softdrugconsumptie, weinig harddrugsgebruik, minder drugsdoden en minder gezondheidsschade in Nederland. Van der Ham: "Je ziet dat restrictief beleid leidt tot meer problemen. Kijk naar de Verenigde Staten en Frankrijk. Internationaal wordt er hoopvol naar het succes van ons beleid gekeken en krijgt het steeds meer navolging. Maar conservatisme krijgt Nederland in haar greep. Internationaal dreigen we daardoor van voorloper tot achterloper te worden."

Citaten uit het drugsdebat (1 & 28 maart 2012)

- Of het nu gaat om het verbod op paddo's, qat, xtc en wiet, verstandsverbijstering voert vaak de boventoon.
- De coffeeshops zijn namelijk het probleem helemaal niet in de regio's, want die coffeeshops kun je aan eisen onderwerpen. Het zijn de illegale dealers die ook in de grensregio het probleem veroorzaken.
- Ik vind dat op scholen veel meer voorlichting moet worden gegeven over alcohol en drugs, want dat gebeurt te weinig.
 

Noot van de redactie: De heer Van der Ham staat niet op de kieslijst voor de komende verkiezingen. Een andere woordvoerder van de D66 zal zijn plek innemen. Een andere stem met hetzelfde verhaal?