Democraten '66 (D66)

Artikelindex

Het recht op het streven naar genot
Het streven naar genot is een kernonderdeel van de menselijke aard. Daar hoort ook bij dat mensen middelen tot zich nemen die dat genot versterken. Wij vinden dit allereerst de eigen keuze van die mensen, ook als het ongezond is. Bij dit recht hoort uiteraard goede voorlichting, want mensen kunnen pas een keuze maken als ze weten wat de gevolgen zijn. Bij dit recht past niet dat we alles verbieden. D66 vindt het belangrijk om de gezondheidsschade te verminderen. Daarom willen we naast goede voorlichting een veilig en gereguleerd aanbod, door allereerst softdrugs te legaliseren. Tegen aanbieders die verboden middelen verkopen, middelen verkopen aan jonge gebruikers voor wie dit verboden is of aansturen op het verslaafd maken van mensen treden we strafrechtelijk op.


cannabis kieswijzer D66480x280

Het Europese verkiezingsprogramma D66 in 2019 heet: In Europa maken we de toekomst'

Hierbij wordt stil gestaan bij een transitie naar een duurzamer energiegebruik, de invloed op het klimaat en kringlooplandbouw. Net als bij het VVD-programma van 2019 wordt ook door D66 over behoud van biodiversiteit gesproken (p.8);

‘Het wordt nu tijd om iets te doen aan de achteruitgang van biodiversiteit en de beschadigde natuur. Dat is een grensoverschrijdende en dus gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het verlies van dier- en plantensoorten is op zichzelf kwalijk genoeg, maar het gaat ook om het effect hiervan op onze natuurlijke hulpbronnen: water, lucht en natuurlijke materialen zoals hout.

We moeten nu toewerken naar een internationaal biodiversiteit- akkoord waarin alle aspecten worden meegenomen: de bescherming van natuur en oceanen, aandacht voor de drastische afname van bijen en andere insecten en een omslag naar landbouw die voedsel produceert zonder chemische bestrijdingsmiddelen. Deze overgang betekent bijvoorbeeld dat we geen granen als soja en mais voeren aan onze dieren, maar inzetten op reststromen uit de voedselindustrie, gras en insecten… De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties gaan niet alleen om armoedebestrijding, maar om alle aspecten van duurzame ontwikkeling: vrede en veiligheid, de zorg voor een beter milieu en meer biodiversiteit’.

Echter wordt er door D66 betreft het Europese verkiezingsprogramma op geen enkele wijze gerefereerd naar de Europese vezelhennep-sector of een Europees gedragen softdrugsbeleid.

Alliance of Liberals and Democrats for Europe

Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE) - Alliance of European Liberals and Democrats (ALDE)

De Partij van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE) is een transnationale, overkoepelende partij van liberalen. De ALDE, voorheen ELDR, bestaat sinds 1976 als samenwerkingsverband en werd in 1993 een zelfstandige Europese partij. Er zijn bijna 60 partijen bij de ALDE aangesloten, waaronder de Nederlandse partijen VVD en D66, de Britse Liberal Democrats, de Duitse Freie Demokratische Partei (FDP) en de Deense partijen Venstre en Radikale Venstre.


Wetsontwerp experiment gesloten coffeeshopketen

De Tweede Kamer heeft het Wetsontwerp experiment gesloten coffeeshopketen op 22 januari 2019 aangenomen - Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, D66, VVD, CDA, ChristenUnie en FvD. Tegen: PVV, DENK en SGP.

Het voorstel ligt nu voor behandeling in de Eerste Kamer. Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) vindt plaats op 26 maart 2019.

De stemming werd vooraf gegaan door een plenair debat (in 2 delen) op 17 januari 2017. Er was in de Tweede Kamer verdeeldheid en onduidelijkheid over het wetsontwerp experiment gesloten coffeeshopketen (de AMvB was alleen in concept nog maar verschenen).

SP, GroenLinks en PvdA willen graag experimenteren met legale wietteelt, maar vinden de opzet van het wetsvoorstel te mager en hebben getracht de grenzen van het experiment te "verruimen", hierbij (vrijwel) altijd gesteund door het de Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, Denk, en 50PLUS.

cannabis kieswijzer D66480x280

 

 

 

De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie bleken tegen elke poging van links het experiment te "verruimen". Hierbij vrijwel altijd gesteund door de PVV en SGP.

Stemmingen over de moties (22 januari 2019) - De SP, GroenLinks en PvdA willen o.a. dat het aantal gemeenten dat aan de proeven meedoet, niet op voorhand wordt vastgelegd op de zes tot tien die in het regeerakkoord zijn afgesproken. Zij zien bijvoorbeeld ook niets in een verplicht I-criterium. Een beperkt aantal vergunningen voor kwekers heeft ook niet hun voorkeur. De drie linkse partijen werden bij de stemmingen over de moties vaak gesteund door Partij voor de Dieren, Denk, Forum voor Democratie en 50PLUS. Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie waren zoals gezegd tegen "experiment-verruiming". Ze vonden hiervoor steun bij de PVV en SGP.


Tweede Kamerverkiezingen 2017

Uit het D66 verkiezingsprogramma SAMEN STERKER KANSEN VOOR IEDEREEN

Zorg met en voor elkaar
Wij zorgen dat softdrugs veilig en gereguleerd worden aangeboden. Dat bevordert de gezondheid en vermindert criminaliteit. (pagina 9)

Verder kijken dan morgen: toekomstvast
We gaan bepaalde typen (soft)drugs veilig en gereguleerd aanbieden, om de gezondheidsschade door drugsgebruik terug te dringen en criminele winsten weg te nemen (pagina 95)

Veilig en verantwoord drugsgebruik
Drugsgebruik is van alle tijden. Zowel het gebruik van soft- als harddrugs is onderdeel van de samenleving. De keuze om drugs te gebruiken is voor iedereen een eigen, individuele keuze. Wel vindt D66 dat de overheid een verantwoordelijkheid heeft om het gebruik van drugs die schadelijk kunnen zijn, op een verantwoorde en veilige manier te reguleren. D66 verzet zich daarom tegen het verbieden van drugs, omdat dit het gebruik ervan alleen maar gevaarlijker maakt. Jaarlijks sterven mensen, omdat zij vervuilde XTC-pillen gebruiken. Ook is onbekend hoe hasj en hennep worden geteeld en komt het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen voor, die de gezondheid kunnen schaden. D66 vindt het belangrijk dat consumenten weten wat zij gebruiken of innemen, net zoals voor alle andere producten die genuttigd kunnen worden het geval is. Gereguleerde productie en verkoop is daarom noodzakelijk. De Nederlandse politiek durft, ondanks het pleidooi van D66, dit taboe niet te doorbreken. Dit terwijl sommige landen in de wereld al wel tot regulering zijn overgegaan. Waar Nederland ooit koploper was met een vooruitstrevend drugsbeleid, realistisch en gericht op het terugdringen van gezondheidsrisico’s, lopen we nu achter de feiten aan. D66 wil daarom stappen zetten naar regulering van (soft)drugs en waar mogelijk legalisering, inclusief het heffen van accijns, waarbij maatwerk als het gaat om de soort drug voorop staat. De focus ligt hierin op de beperking van gezondheidsschade en decriminalisering van het gebruik. Op deze manier komt bovendien ruimte voor adequate voorlichting aan (jonge) gebruikers, die gepaard moet gaan met een ontmoedigingsbeleid vanuit de overheid, zoals ook voor alcohol en tabak het geval is. Ook lijdt de natuur onder het ongecontroleerd gebruik van drugs, aangezien drugsafval in de natuur gedumpt wordt en in ons drinkwater terecht kan komen. Met de regulering van drugs kan georganiseerde criminaliteit uit de handel van drugs geweerd worden. Politie en justitie kan zich gerichter focussen op de aanpak van illegale drugscriminaliteit. Ten slotte vindt D66 dat Nederland zich op internationaal niveau moet inzetten om de internationale drugsverdragen te flexibiliseren, zodat deze beter aansluiten op de huidige ontwikkelingen. Deze zijn nog teveel gericht op de criminalisering van drugs, terwijl het tegengaan van de gezondheidsproblematiek centraal moet staan. (pagina 114/ 115)

Het recht op het streven naar genot
Het streven naar genot is een kernonderdeel van de menselijke aard. Daar hoort ook bij dat mensen middelen tot zich nemen die dat genot versterken. Wij vinden dit allereerst de eigen keuze van die mensen, ook als het ongezond is. Bij dit recht hoort uiteraard goede voorlichting, want mensen kunnen pas een keuze maken als ze weten wat de gevolgen zijn. Bij dit recht past niet dat we alles verbieden. D66 vindt het belangrijk om de gezondheidsschade te verminderen. Daarom willen we naast goede voorlichting een veilig en gereguleerd aanbod, door allereerst softdrugs te legaliseren. Tegen aanbieders die verboden middelen verkopen, middelen verkopen aan jonge gebruikers voor wie dit verboden is of aansturen op het verslaafd maken van mensen treden we strafrechtelijk op. (pagina 123)

Op de D66 website vinden we onder het kopje "Zorg en samenleving" het standpunt van de partij over drugs, alcohol en tabak

Drugsbeleid

D66 wil zowel de voor- als achterdeur van de coffeeshop reguleren, hiermee wordt zowel de teelt als verkoop geregeld via een gesloten en belastingplichtige (coffeeshop)keten. Dit maakt een eind aan de huidige gedoogsituatie, waarbij je wel cannabis mag verkopen, maar niet mag telen en aanvoeren. Door het reguleren van de voor- en achterdeur van de coffeeshop beperk je de gezondheidsrisico’s, bespaar je op politiecapaciteit en de algemene veiligheid is erbij gebaat.

  1. Beperking gezondheidsrisico’; Een van de belangrijkste redenen waarom D66 de teelt en verkoop wil reguleren, is het beperken van de gezondheidsrisico’s. Door te reguleren kan de overheid toezicht houden op het productieproces en voorkomen dat er gevaarlijke bestrijdingsmiddelen worden gebruikt of andere schadelijke stoffen worden toegevoegd. Op deze manier kan de bescherming van de volksgezondheid van bijna een half miljoen consumenten gewaarborgd worden.
  2. Sterkere juridische grondslag; Nederland kent nu een gedoogsituatie voor coffeeshops. Een coffeeshop mag cannabis verkopen en een zeer beperkte voorraad in beheer hebben. D66 stelt voor dat verkoop in beginsel strafbaar blijft maar dat een coffeeshop een ontheffing kan krijgen. Daarnaast wil D66 een belangrijke verandering als het gaat om de voorraad die een coffeeshop in beheer heeft. Waar die handelsvoorraad nu maximaal 500 gram mag zijn, schept D66 ruimte voor lokaal maatwerk: de burgemeester blijft met politie en justitie verantwoordelijk voor de vaststelling van de maximaal toegestane handelsvoorraad en mag van die 500 gram afwijken. De burgemeester kan zo per geval beslissen welke toegestane omvang redelijk en reëel is.

D66 is voor het op de lange termijn decriminaliseren van het gebruik van alle drugs. Gereguleerde productie en verkoop is daarom noodzakelijk. Hierbij dient recht te worden gedaan aan de grote verschillen tussen de verschillende drugssoorten. Preventie, toezicht en controle op de markt moeten bijdragen aan het verminderen van de gezondheidsrisico’s.


De Tweede Kamer heeft tijdens de stemmingen op dinsdag 21 februari 2017 met een meerderheid van 77 van 149 stemmen ( een Kamerlid van de ChristenUnie was verhinderd) het Initiatiefwetsvoorstel Gesloten Coffeeshopketen van Vera Bergkamp van D66 aangenomen. De Initiatiefwet (*) die gedoogd gereguleerde cannabisteelt ten behoeve van de coffeeshops mogelijk maakt, gaat nu naar de Eerste Kamer, waar de behandeling zeker enige maanden zal duren. De Eerste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie (V&J) bespreekt op 7 maart 2016 de procedure.

Met dit voorstel wordt een einde gemaakt aan de situatie dat het bezit en verkoop van een gebruikershoeveelheid cannabis via coffeeshops wordt gedoogd, maar de teelt en aanvoer van hennep verboden zijn. Voorgesteld wordt dat bedrijfsmatige telers die bepaalde voorwaarden naleven van de Minister van VWS een ontheffing kunnen krijgen en daarmee niet strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Ten slotte wordt het telen, bewerken en verkopen van hard- en softdrugs indien daarvan levensgevaar of zwaar lichamelijk letsel te duchten valt of indien het feit iemands dood ten gevolge heeft, afzonderlijk strafbaar gesteld.

De stemming in de Tweede Kamer over de wet was hoofdelijk in plaats van bij hand opsteken. De volgende fracties stemden voor de Initiatiefwet: 77 voor, te weten PvdA, SP, D66, GroenLinks, Groep Kuzu/Öztürk (DENK), PvdD, Groep Bontes/Van Klaveren (VNL), Van Vliet, 50 Plus, Klein (Vrijzinnige Partij), Houwers, en Monasch (Nieuwe Wegen) en 72 stemmen tegen (SGP, VVD, CDA, ChristenUnie en PVV).

Vera Bergkamp (nr. 6 op de kandidatenlijst van D66 voor de komende Tweede Kamerverkiezingen – wordt dus gezien de peilingen vrijwel zeker herkozen) zal als indiener haar initiatiefwet gaan verdedigen in de Eerste Kamer. De Eerste Kamer is in de huidige samenstelling (sinds 26 mei 2015) waarschijnlijk geen voorstander van de wet, omdat een te verwachten meerderheid van 40 van de 75 zetels tegen zal gaan stemmen: het betreft hier dan de fracties van de VVD, het CDA, de PVV, de ChristenUnie, de SGP en de OSF.

Voorafgaand aan de stemming op 21 februari werd de initiatiefwet op 1 en 14 februari 2017 in de Tweede Kamer plenair behandeld. Tijdens het deze behandeling in eerste en tweede termijn zijn er drie amendementen (**) en zeven moties (***) aangekondigd en ingediend.

Namens D66 voerde Wouter Koolmees het woord. Hieronder volgen enkele bijdragen uit zijn eerste termijn op 1 februari 2017:

- Burgemeesters vragen ook om regulering. Ze worden dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van het scheve gedoogbeleid en weten dus waar ze het over hebben. Het zogenaamde manifest Joint Regulation — mooie naam trouwens — is door 59 burgemeesters ondertekend. 59 burgemeesters vragen om de regulering van de cannabisteelt. Dat zijn 59 burgermeesters wier gemeenten samen 465 coffeeshops hebben. Dat is bijna 80% van het totaal aan coffeeshops in Nederland. Van die 59 burgemeesters zijn er overigens 11 van CDA-huize en maar liefst 15 van de VVD. Daar komt nog bovenop dat 89% van de gemeenten onlangs de VNG-resolutie ondertekenden, waarin werd opgeroepen tot lokale experimenten met gereguleerde wietteelt.

- De volksgezondheid is het eerste punt. Door de teelt en de aanvoer van cannabis te reguleren, kunnen we ook de kwaliteit van het product verbeteren. We kunnen voorwaarden stellen. We kunnen het controleren. Daarmee voorkomen wij dat er allerlei schadelijke stoffen of bestrijdingsmiddelen in de cannabis komen. Bovendien kunnen we de preventieve aanpak intensiveren door informatie over wat er in de cannabis zit en waarschuwingen over de schadelijke stoffen op de verpakkingen te plaatsen, zoals wij al bij tabak doen. Ook zou er een gericht voorlichtings- en ontmoedigingsbeleid moeten worden gevoerd. Het lijkt mij dat reclame voor hennep en hasj dan ook verboden blijft, net als bij tabak.

-Ik kom op het tweede punt: de veiligheid en de openbare orde. Door de teelt te gedogen wordt dit uit de criminaliteit gehaald en worden criminele organisaties uit de handel geweerd. Daardoor is er ook minder capaciteit nodig van politie en justitie. De vraag is natuurlijk wel of hiermee alle illegaliteit en export worden aangepakt. Het antwoord op die vraag is natuurlijk nee. Daar moet meer gebeuren, maar dit wetsvoorstel is wel een stap in de goede richting.

-Mijn derde punt is de rechtszekerheid voor de coffeeshophouders. Met dit wetsvoorstel wordt het systeem van gereguleerd gedogen geïntroduceerd voor de achterdeur van coffeeshops, dus de teelt en de aanvoer van cannabis. Daarmee wordt het de coffeeshophouders mogelijk gemaakt om een sluitende boekhouding te voeren. Ze kunnen volledig en transparant opereren als een normaal bedrijf. Dat zijn ze natuurlijk ook gewoon.

-Dat brengt mij op het laatste punt: de financiële opbrengsten. Ook daar is sprake van. Als financieel woordvoerder van de D66-fractie bevalt het mij uitermate goed dat er nog financiële opbrengsten zijn ook. Dat is namelijk geld dat wij kunnen inzetten voor de preventieve aanpak.

Tijdens de tweede termijn op 14 februari 2014 (die meer dan 5 uur duurde) verdedigde Vera Bergkamp op een gedreven en eloquente wijze haar initiatiefwet.

Lees het complete verslag van 1 februari 2017K

ijk naar het debat op debat gemist 1 februari 2017

Lees het complete verslag van 14 februari 2017 februari 2017

Kijk naar het debat op debat gemist 14 februari 2017

Link naar de amendementen in het voorstel en de moties van 21 februari 2017

Link naar stemmingsuitslagen van 21 februari 2017 

Stemmingen over de amendementen en het voorstel

Stemmingen over de Moties.

(*)    Een initiatiefwet is een wetsvoorstel van een kamerlid.
(**)   Een amendement is een (voorgestelde) wijziging van het voorliggende voorstel. 
(***)  Een motie is een opdracht/ verzoek aan het kabinet. Het voorliggende voorstel wijzigt door een motie niet.


Jonge Democraten

De Jonge Democraten zijn de de jongerenafdeling van D66. De Jonge Democraten zijn via deze link te bereiken.

In januari 2016 hebben de Jonge Democraten hun politiek programma vastgesteld. Op de pagina's 51 tot en met 53 en de pagina's 82 tot en met 83 uitgelegd. De jonge democraten pleiten voor regulering en legalisering van hard- en softdrugs. Ze wegen het nadelige gezondheisdseffect af tegen het recht op zelfbeschikking. Ze geven aan dat op basis van goede informatie afgewogen gebruik minder verslavingsrisico's met zich meebrengt. Daarnaast zorgt legalisering ervoor dat er een goede kwaliteitscontrole mogelijk wordt.

Naast dat wat in het politieke programma te vinden is staat er onder standpunten het volgende op de site:

Harddrugs
Harddrugs zijn een belangrijke oorzaak van gezondheidsproblematiek. Daarnaast vormen harddrugs een bron van criminaliteit en overlast. Het is gebleken dat het voeren van een repressiebeleid het gebruik van harddrugs niet kan verkomen, maar wel een negatief effect heeft op het bieden van voorlichting, en medische zorg aan drugsgebruikers. Bovendien is de bestrijding van harddrugs een grote financiële belasting voor politie en justitie. De Jonge Democraten pleiten voor legalisering en regulering van harddrugs als minst slechte oplossing is om de drugsproblematiek zo veel mogelijk te beperken.

Softdrugs
De Jonge Democraten vinden dat softdrugs gelegaliseerd moeten worden. Het telen, transporteren, verkopen en gebruiken van softdrugs moet legaal worden. De leeftijdsgrens voor het kopen van softdrugs moet op 18 jaar blijven. Het verkopen van softdrugs aan personen jonger dan 18 jaar of bezit van softdrugs door minderjarigen dient strafbaar te worden gesteld, en streng te worden gehandhaafd. Net als bij alcohol en tabak dient er een ontmoedigingsbeleid te worden gevoerd door middel van het heffen van accijns.


Periode 2012 - 2015

Wetsvoorstel regulering voor- en achterdeur coffeeshop - D66-Kamerleden Magda Berndsen en Vera Bergkamp hebben een initiatiefwetsvoorstel ingediend waarmee zowel de voor- als achterdeur van de coffeeshop gereguleerd wordt. D66 vindt dat de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten en belastingplichtige coffeeshopketen moet plaatsvinden. Magda Berndsen verteld over het initiatiefvoorstel.

Drugsbeleid - D66 is voor afschaffing van de landelijke wietpas. Deze bevordert illegale straathandel en overlast en is discriminerend voor en tast de privacy aan van coffeeshopbezoekers. De wietpas zorgt ervoor dat er geen scheiding meer is van de hard- en softdrugsmarkten. Wij willen de teelt van cannabis legaliseren en reguleren, zodat teelt en verkoop worden geregeld via een gesloten en belastingplichtige (coffeeshop)keten, waaruit zware criminelen worden geweerd. Site D66: Standpunten

D66 is voor legalisering van wietteelt. Het legaliseren en reguleren van de wietteelt is een cruciale manier om de gezondheidsrisico’s van gebruikers te beperken, politiecapaciteit voor andere prioriteiten in te zetten en de georganiseerde criminaliteit een slag toe te brengen. (Bron: Stelling 3 - De teelt van softdrugs voor coffeeshops moet legaal worden - ProDemos Stemwijzer 2015 Eerste Kamer)

Eerste Kamer

De wijziging van de Opiumwet om alle handelingen die illegale hennepteelt voorbereiden en bevorderen strafbaar te stellen (met een gevangenisstraf tot 3 jaar of een geldboete) werd in het najaar van 2014 in de Eerste Kamer behandeld. De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 4 november 2014 en de stemming hierover een week later. Het wetsvoorstel is op 11 november 2014 bij hoofdelijke stemming met 39 stemmen voor (van VVD, CDA, PVV, ChristenUnie, SGP en OSF) en 31 stemmen tegen(van PvdA, SP, D66, GroenLinks, 50PLUS en PvdD) aangenomen. Dit zijn 70 van de 75 Eerste Kamerzetels: 5 Eerste Kamerleden hadden zich wegens ziekte of verblijf elders afgemeld.

Tijdens hetzelfde debat werd de motie - Ter Horst (PvdA) c.s.  (EK 32.842, L ) ingediend. In deze motie wordt de regering verzocht een commissie in te stellen om haar te adviseren over het toekomstige softdrugsbeleid in Nederland dat effectief de criminaliteit bestrijdt en de volksgezondheid dient. De motie werd mede ondertekend door M.M. de Boer (GroenLinks), Th.C. de Graaf (D66), J.G. Nagel (50PLUS), R.F. Ruers (SP). Na stemming bij zitten en opstaan op 11 november 2014 verworpen. PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD en 50PLUS stemden voor.

Zie ook Cannabis in de Eerste Kamer.

De heer Thom de Graaf (D66): Een krachtige en op feiten gebaseerde argumentatie waarom dit wetsvoorstel noodzakelijk is, is helaas uitgebleven. Aan veronderstellingen dat het aantal personen dat zich bezighoudt met voorbereidingshandelingen zal teruglopen, heb ik eerlijk gezegd niet vreselijk veel. Bovendien kan de vraag worden gesteld of het uit een oogpunt van controle en inzichtelijkheid verstandig is om die growshops in het zwarte criminele circuit te brengen. Er zijn binnen gemeenten discussies geweest om de growshops juist aan vergunningenbeleid te onderwerpen, om zo meer controle te hebben, ook met het oog op de relatie met de volksgezondheid. (...) De minister meent dat dit wetsvoorstel volstrekt los moet worden gezien van het brede debat over het coffeeshop- en hennepteeltbeleid. Hij ziet, zo las ik in de nadere memorie van antwoord, geen enkele aanleiding om het wetsvoorstel in dat bredere kader te plaatsen. Wij wel. Dit wetsvoorstel levert naar ons oordeel een bijdrage aan de verdere criminalisering van de softdrugsmarkt, net als overigens het overhevelen van cannabis met een hoog THC-gehalte naar lijst 1 van de Opiumwet, van softdrug naar harddrug, waarop het AHOJG-beleid niet van toepassing is. (Behandeling - Verslag van de vergadering van 4 november 2014 (2014/2015 nr. 6) Eerste Kamer)

Tweede Kamer

D66-Kamerlid Magda Berndsen presenteerde 26 februari 2015 een wetsvoorstel voor de regulering van de voor- en achterdeuren van de coffeeshops. D66 vindt dat de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten en belastingplichtige coffeeshopketen moet plaatsvinden. Het huidige gedoogbeleid, waarbij cannabis niet mag worden geteeld en aangevoerd, is volgens Magda Berndsen onhoudbaar. In haar voorstel blijven teelt en aanvoer van softdrugs strafbaar, maar kunnen telers onder strikte voorwaarden een ontheffing krijgen. Er komt toezicht op het productieproces, zodat zeker is dat er geen gevaarlijke (bestrijdings)middelen gebruikt worden. Magda Berndsen: “Het reguleren van zowel de voor- als de achterdeur is noodzakelijk. De huidige gedoogsituatie waarbij je wel cannabis mag verkopen, maar niet mag telen en aanvoeren is onhoudbaar. Het zorgt voor te hoge gezondheidsrisico’s, kost te veel politiecapaciteit en is een gevaar voor de algemene veiligheid.” Magda Berndsen verteld over het initiatiefvoorstel.

Zie ook deze Tweede Kamerstukken: Geleidende brief Nummer 34165-1 , Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) Nummer 34165-2, Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) Nummer 34165-3, Publicatiedatum 26 februari 2015, Eerste ondertekenaar Magda Berndsen-Jansen (Kamerlid D66), Medeondertekenaar Vera Bergkamp (Kamerlid D66)

Tweede Kamerlid Magda Berndsen praat over het manifest voor gereguleerde wietteelt: kijk hier de video op YouTube

24077-323 - 16 oktober 2014 - Motie van de leden Berndsen-Jansen (D66) en Van Nispen (SP) over een proef met gereguleerde en gecertificeerde hennepteelt ten behoeve van coffeeshops. 73 Voor - 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, SP. 77 Tegen - PVV, CDA, Groep Bontes/Van Klaveren, ChristenUnie, SGP, VVD, Van Vliet. Verworpen.

24077-324 - 16 oktober 2014 - Motie van de leden Berndsen-Jansen (D66) en Van Nispen (SP) over aanvullend onderzoek naar de internationale ruimte voor het legaliseren, decriminaliseren, beleidsmatig gedogen en/of anderszins reguleren van cannabisteelt. 35 Voor: 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP. 115 Tegen: VVD, PvdA, CDA, PVV, CU, SGP, Groep Bontes/Van Klaren, Van Vliet. Verworpen.

24077-328 - Motie van het lid Van der Staaij (SGP) c.s. over bevorderen dat in het gemeentelijk coffeeshopbeleid uitdrukkelijk ook de verbinding wordt gelegd met een preventief beleid ter voorkoming van drugsverslaving. 148 VOOR - VVD, PvdA, SP, CDA, D66, PVV, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, PvdD, 50PLUS/Baay-Timmerman, Van Vliet, 50Plus/Klein . 2 TEGEN - Groep Bontes/Van Klaren, Van Vliet. Aangenomen. 

Landelijk verkiezingsprogramma "En nu vooruit ".

Website D66 .

Standpunten over Cannabis D66 (nieuw plan "voor- en achterdeur" D66)

16 oktober 2014 | Moties 24077-323 t/m 24077-332 Lees meer...

16 oktober 2014 | Algemeen overleg Coffeeshopbeleid (tweede termijn). Lees meer...

19 februari 2014 | Algemeen overleg Coffeeshopbeleid. Lees meer...

3 juli 2013 | Algemeen overleg Coffeeshopbeleid. Lees meer...

17 januari 2013 | Moties 24077-298 t/m 24077-306. Lees meer...

13 december 2012 | Algemeen overleg Clubpas. Lees meer...


Verkiezingen 12 september 2012

www.d66.nl

Verkiezingsprogramma "En nu vooruit"

Citaten uit het verkiezingsprogramma.

Belonen gezond gedrag, voorkomen ongezond gedrag

D66 steunt financiële beloningen van gezond gedrag in de zorgverzekeringswet. D66 wil dat de eerder uit het basispakket geschrapte dieetadvisering en ‘stoppen-met-roken-programma’s’ er weer in worden opgenomen. D66 wil normen voor het percentage zout in levensmiddelen en maatregelen om overmatige consumptie van vet, suiker en zout terug te dringen, bijvoorbeeld door de keuze van het BTW tarief. Ook zorgverzekeraars worden gestimuleerd om te investeren in preventie.

Roken ontmoedigen

D66 is voorstander van een tabaksontmoedigingsbeleid. Het rookverbod moet streng worden gehandhaafd. De ingevoerde uitzondering voor kleine café’s is een verkeerd signaal dat D66 wil terug draaien. Bij onvoldoende daling van het roken onder jongeren zijn afschrikwekkende foto’s op verpakkingen en het beperken van het aantal verkooppunten mogelijke vervolgstappen voor D66. In het Begrotingsakkoord is al een verhoging van de accijns opgenomen.

Voorlichting remt alcohol en drugs

D66 wil goede voorlichting over alcohol- en drugsgebruik voor jongeren en hun ouders en docenten. D66 wil strenger toezien op de handhaving van de leeftijdsgrens voor verkoop van alcohol en drugs aan kinderen onder de 16 jaar.

(Pagina 33)

Bestrijden criminaliteit

D66 wil dat politie zichtbaar aanwezig is op straat en vindt het vooral belangrijk dat criminelen opgespoord, gearresteerd en veroordeeld worden. Daar is nog wel een slag te slaan door het doen van aangifte eenvoudiger te maken, ondersteund met een aangiftevolgsysteem. Vervolgens moet de pakkans omhoog. D66 wil een betere aanpak van georganiseerde criminaliteit zoals mensenhandel, drugshandel, kinderporno en financieel-economische en milieudelicten.

Afschaffen wietpas

D66 is voor afschaffing van de landelijke wietpas want deze bevordert illegale straathandel en overlast. D66 wil dat de teelt van cannabis wordt gelegaliseerd en gereguleerd zodat teelt en verkoop worden geregeld via een gesloten en belastingplichtige keten, waaruit criminelen worden geweerd

(Pagina 52)

Citaten van de partijwebsite.

Van der Ham: nuchter drugsbeleid!

D66-Tweede Kamerlid Boris van der Ham pleit voor gereguleerde wietteelt in Nederland tijdens het drugsdebat in de Tweede Kamer vandaag.

Gereguleerde teelt

D66 stelt een aantal criteria voor waaronder gereguleerde teelt plaats kan vinden. Van der Ham: "Als we zorgen dat zowel de verkoop als de aanvoer van cannabis goed geregeld is, kunnen we illegaliteit en misdaad beter aanpakken. De verkoop in de coffeeshop is al aan eisen gebonden, die moet je ook stellen aan de teelt. Daarnaast kunnen we dan ook eisen stellen aan de kwaliteit van de teelt, zoals een maximum aan THC, een belangrijke werkzame stof in wiet."

Lokaal maatwerk, geen wietpas

D66 is tegen de landelijke invoering van de wietpas. "Door de wietpas zal er een toename komen van straathandel en zal de overlast alleen maar toenemen. Terwijl coffeeshops zich aan strenge regels houden, trekken illegale dealers zich daar niets van aan. Bovendien hebben die drugskoeriers niet alleen illegale wiet, maar ook harddrugs bij zich." Van der Ham vindt ook dat lokale overheden zelf moeten bepalen hoeveel coffeeshops er wenselijk zijn in een gemeente, om het risico van drugsafname van straatdealers zo klein mogelijk te houden. "Het is zeer onwenselijk om de grensregio hetzelfde beleid op te leggen als de grote steden in de Randstad, waar de problematiek geheel anders is," aldus Van der Ham.

Nuchter

D66 verzet zich tegen de wijze waarop het kabinet met drugs omgaat. Van der Ham: "Wij waarschuwen voor deze blinde ideologische benadering van drugs, die praktische oplossingen in de weg staat. Er komen allerlei voorstellen die niet werken, tegelijkertijd wordt er wel bezuinigd op verslavingszorg en zijn er te weinig agenten om illegale dealers aan te pakken."

Nederland scoort internationaal goed

Internationaal gezien scoort het Nederlandse drugsbeleid goed: er is weinig softdrugconsumptie, weinig harddrugsgebruik, minder drugsdoden en minder gezondheidsschade in Nederland. Van der Ham: "Je ziet dat restrictief beleid leidt tot meer problemen. Kijk naar de Verenigde Staten en Frankrijk. Internationaal wordt er hoopvol naar het succes van ons beleid gekeken en krijgt het steeds meer navolging. Maar conservatisme krijgt Nederland in haar greep. Internationaal dreigen we daardoor van voorloper tot achterloper te worden."

Citaten uit het drugsdebat (1 & 28 maart 2012)

- Of het nu gaat om het verbod op paddo's, qat, xtc en wiet, verstandsverbijstering voert vaak de boventoon.
- De coffeeshops zijn namelijk het probleem helemaal niet in de regio's, want die coffeeshops kun je aan eisen onderwerpen. Het zijn de illegale dealers die ook in de grensregio het probleem veroorzaken.
- Ik vind dat op scholen veel meer voorlichting moet worden gegeven over alcohol en drugs, want dat gebeurt te weinig.
 

Noot van de redactie: De heer Van der Ham staat niet op de kieslijst voor de komende verkiezingen. Een andere woordvoerder van de D66 zal zijn plek innemen. Een andere stem met hetzelfde verhaal?


Verkiezingen 9 juni 2010

Een redelijk cannabis vriendelijke stem. Boris van der Ham presenteerde vorig jaar de initiatiefnota "Toegankelijker medicinale cannabis", een voorstel tot meer soorten wiet via de apotheek voor patiënten en vergoeding door de zorgvezekeraars, in plaats van de aangekondigde wijziging van de opiumwet. Blijft Boris woordvoerder in het drugsdebat of gaat Magda Berndsen het van hem overnemen? Zij heeft als voormalig burgemeester (o.a Beverwijk) en korpschef van de Politie Fryslân de nodige (bestuurlijke) praktijkervaring met coffeeshops.

In het verkiezingsprogramma Anders Ja , is het volgende te vinden over cannabis (gerelateerde) zaken:

Criminaliteit en veiligheid

Regulering cannabisteelt. Handel in en kweek van cannabis zijn belangrijke bronnen van criminaliteit. D66 wil dat de teelt van cannabis wordt gereguleerd, zodat teelt en verkoop worden geregeld via een gesloten keten, waaruit criminelen worden geweerd. Het grootste probleem van het Nederlandse sofdrugsbeleidvormen de illegale dealers die aan minderjarigenverkopen en ook harddrugs verkopen. Door teelt en verkoop verder te reguleren kan de kwaliteit van de cannabis worden verbeterd en de hoogte van de hoeveelheid THC in de cannabis worden gereguleerd. Tevens levert het reguleren een besparing en belastinginkomsten op. D66 zet verder in op effectieve preventievemaatregelen voor de groep van risicogebruikers,zoals kinderen onder 18 jaar. [pag. 73].

Drugs, alcohol en medicijnen

D66 gaat zich in internationaal verband inzetten voorverschuiving van de focus op criminalisering van drugs naar een focus op beperking van gezondheidsschade als gevolg van drugsgebruik. Alcohol-, drugs- en medicijngebruik ziet D66 allereerst als een kwestie van volksgezondheid. Het beperken van gezondheidsschade, zeker bij jongeren, vindt D66 belangrijker dan de strafrechtelijke kant. De repressievan de ene drug kan een aanmoediging zijn om een andere, soms schadelijker drug juist meer te gebruiken. De nadruk moet liggen op het bestrijden van overmatig alcohol-, drugs- en medicijngebruik bij jongeren.

Voorlichting verbeteren. D66 wil specifieke voorlichtingover alcohol- en drugsgebruik voor ouders en docenten zodat ze sluimerende problemen bij kinderen op tijd kunnen identificeren. Ook jongeren moeten extra geïnformeerd worden op school en feesten over de schadelijke gevolgen van overmatig alcoholgebruik.Eventueel kunnen alcohol- en drugspoli's op scholen worden ingericht. [pag.69].

Mid-sixties ontstond de partij, Van Mierlo verklaarde desgevraagd dat een stickie niet zo'n kwaad kon. Deze partijlijn werd voortgezet door Kohnstamm (druk bezig met het beschermen van onze privacy) en Wolfensperger (uit de politiek). De eerste vrouwelijke procureur-generaal Sorgdrager (D66-lid) kon in Paars I minister van justitie worden. In overeenstemming met de partijlijn maakte Winnie Sorgdrager in 1995 mooie plannen, maar in het parlementaire jaar 1996-1997 kwamen niet de mooie plannen tot stand, maar wat we nu kennen als "de huidige regels".  En daar bestaat best veel kritiek op. Mevrouw Borst (arts, Volksgezondheidsminister, D66-lid) heeft via postkantoren heel Nederland beflyerd met drugsvoorlichtingsflyers, waarvoor onze dank.

Leeft de partijlijn weer op bij Boris? Op ons eerste symposium "Wordt de voordeur een achterdeur?", na het deprimerend nauwkeurig verslag van Klazien Moorlag konden we onder toehoorders de sympathie voor mediwiet zien toenemen. Diverse coffeeshops ondersteunen de gedachte "medicinale wiet", lokale en nationale patiëntengroepen of stichtingen die zich daarmee bezighouden. Boris kon zich warm ondersteund weten bij het indienen van zijn initiatiefvoorstel aangaande de mediwiet. Nu gaat de fractie grote worden en het is zelfs mogelijk dat bij de portefeuilleverdeling na 10 juni ineens mevrouw Berndsen de woordvoerder drugsbeleid blijkt te zijn geworden. We hopen op voortzetting van de partijlijn.

Want Boris van der Ham heeft tijdens AO (Algemeen Overleg) in de commissievergadering (cie. Volksgezondheid) diverse malen herhaald dat als je zo'n project cannabis als medicijn doet, dat niets te maken kan hebben met coffeeshops en illegale handel. Je gaat (gemiddeld) 10 jaar doen over het analyseren van de juiste cannabidiol-achtigen voor de juiste medicatie. Dus celkweken, ratten/muizenproeven, bepaling dodelijke dosis (LD), dubbelblindtesten, opbouw statistiek gebruik door proefpersonen op vrijwillige basis, inventarisatie van mogelijk optredende schadelijke bijwerkingen (resultaten van deelonderzoeken op deze punten), in productie nemen en op de markt zetten en, tenslotte, na publicaties (New England Journal of Medicine (VS) of de Britse The Lancet) het product krachtig bijstellen, om maar wat te noemen. Dat is tien jaar werk voor de goede zaak. Maar niet voor de coffeeshops, die moeten zich er niet mee bemoeien. Dat is ook D66.