Schaarse vergunningen - Zwolle

Artikelindex

 
 

logo zwolle 1

Beleid coffeeshops gemeente Zwolle 2019, 8 juli 2019

"Artikel 8 Wisseling ondernemer

1. Indien een ondernemer de exploitatie van zijn coffeeshop beëindigt, vervalt de gedoogbeschikking van rechtswege.

2. Indien de zeggenschap van de natuurlijke persoon wijzigt, kan de burgemeester de gedoogbeschikking intrekken. Onder wijziging van zeggenschap wordt onder meer verstaan: een wijziging in personenvennootschappen alsmede het sluiten van overeenkomsten waarin aan een (ten tijde van de verlening van de gedoogbeschikking) natuurlijke persoon met betrekking tot bepaalde beslissingen een doorslaggevende stem wordt toegekend.

3. In het geval beëindiging van de gedoogbeschikking het gevolg is van het overlijden van een ondernemer dient, indien voortzetting van de exploitatie wordt beoogd, door de rechtsopvolgers onder algemene titel binnen twaalf weken een nieuwe gedoogbeschikking te worden aangevraagd ter voortzetting van de exploitatie zoals aan de overleden ondernemer vergund.

4. De nieuwe gedoogbeschikking als bedoeld in artikel 8, lid 3 wordt ingeval van:
een gedoogbeschikking die voor een termijn van 10 jaar is verleend wordt overgeschreven voor de resterende looptijd;
een gedoogbeschikking die voor onbepaalde tijd is verleend wordt overgeschreven voor een termijn van 10 jaar.

5. Indien de gedoogbeschikking ingevolge het eerste lid is vervallen of ingevolge het tweede lid is ingetrokken, geeft de burgemeester toepassing aan de procedure als bedoeld in artikel 2 en de nadere regels voor zover de burgemeester opnieuw tot het verlenen van een gedoogbeschikking wil overgaan.

6. In alle andere gevallen is wisseling van ondernemer niet mogelijk.

7. Zolang op een tijdig ingediende aanvraag als bedoeld in het derde lid niet is beslist, is voortzetting van de exploitatie toegestaan met inachtneming van de voorschriften en beperkingen, verbonden aan de van rechtswege vervallen gedoogbeschikking."

 

 "Artikel 9 Exploitatievergunning

1. De exploitatievergunning kan uitsluitend op naam worden gesteld van de ondernemer en is niet overdraagbaar.

2. In de exploitatievergunning wordt het adres van de inrichting waar de coffeeshop wordt geëxploiteerd vermeld.

3. In de exploitatievergunning wordt de naam van de ondernemer en beheerder(s) vermeld. Bij wijziging van beheerder(s) dient zulks onverwijld te worden gemeld waarna de exploitatievergunning wordt aangepast.

4. Een exploitatievergunning voor een coffeeshop kan alleen worden verleend als er tevens een gedoogbeschikking voor een coffeeshop kan worden afgegeven.

5. Bij de aanvraag exploitatievergunning dient een volledig ingevuld en ondertekend vragenformulier in het kader van de Wet Bibob overlegd te worden."

 

 

Procedure regels voor de indiening en beoordeling van een aanvraag gedoogbeschikking coffeeshop gemeente Zwolle, 8 juli 2019

De burgemeester heeft op 8 juli 2019 het beleid coffeeshops gemeente Zwolle 2019 (hierna te noemen: Beleid) vastgesteld. In het Beleid zijn de uitgangspunten voor de door de burgemeester vast te stellen procedure regels voor het verlenen van een
gedoogbeschikking voor een coffeeshop vastgesteld.

7. Vergunningverlening en rechtsbescherming

De burgemeester zal besluiten aan welke ondernemer de gedoogbeschikking zal worden gegund. Indien er geen geschikte aanvraag is ingediend is het de beleidsvrijheid van de burgemeester om hetzij een nieuwe ronde van aanvragen open te stellen, of dat niet te doen. Op het indienen van een aanvraag voor een gedoogbeschikking coffeeshop zijn de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing. De grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in haar uitspraak van 24 april 2019, ECLl:NL:RVS:2019:1356 bepaald dat een gedoogbeslissing geen besluit is. Dat geldt ook voor de weigering of de intrekking ervan. Dit betekent dat een gedoogbeslissing niet meer kan worden aangevochten bij de bestuursrechter. Opgemerkt zij dat een exploitatievergunning wel een besluit is waartegen bestuursrechtelijke rechtsmiddelen open staan. De burgemeester zal de beslissing tot verlenen van de gedoogbeschikking op de gemeentelijke website bekend maken.

 

Informatienota voor de raad, 3 juli 2019 - Onderwerp Beleid coffeeshops gemeente Zwolle 2019 en procedure regels

1. De wachtlijst afschaffen en als verdeelsystematiek de 'vergelijkende toets' hanteren met als gunningcriteria:
- Omschrijving concept coffeeshop
- Plan preventie verslaving
- Plan van aanpak openbare orde en leefbaarheid
- Plan van aanpak verkeer en parkeren
2. Geen vestiging van coffeeshops op industrieterreinen;

3. Een horecabestemming op het pand is het uitgangspunt voor een locatie voor een coffeeshop;

4. Geen coffeeshops te gedogen in een gebied met uitsluitend woonstraten;

5. Geen keurmerk coffeeshops instellen;

6. De termijn van de te verlenen gedoogbeschikking is 10 jaar;

7. Het aantal gedoogbeschikkingen vast te stellen op 1 per 25.000 inwoners

8. Verzoekt de burgemeester de gemeente Zwolle aan te melden als deelnemer aan het experiment 'Gesloten coffeeshopketen' en daarbij draagvlak (coffeeshophouders) en uitvoerbaarheid (in het kader van openbare orde en veiligheid) als voorwaarden aan te voeren bij het Rijk."

 

Raadsplein besluitvormend (Raadzaal) - 27 mei 2019

"6 Uitgangspunten nieuw coffeeshopbeleid

Op 15 april jl. heeft een informatieronde plaatsgevonden, waarbij de raad in gesprek is gegaan met verschillende Zwolse organisaties en belangengroepen over hun visie op het voorstel. Op 13 mei jl. heeft de debatronde plaatsgevonden, bijgaand treft u de korte terugblik aan.

Aan de gemeenteraad is de toezegging gedaan dat - na het verlenen van een gedoogbeschikking voor een vijfde coffeeshop - een ander systeem van toewijzing onderzocht zou worden. Daarnaast ligt er de wens tot heroverweging van het hele coffeeshopbeleid. Het college stelt daarom nu aan de raad voor om uitgangspunten voor het nieuwe coffeeshopbeleid vast te stellen. In het voorstel zijn de in de zienswijzen over de vijfde coffeeshop veelvuldig genoemde punten ook onderzocht en meegenomen. Deze punten hebben betrekking op de afstand ten opzichte van basisscholen en specifieke doelgroepen, de suggestie om coffeeshops juist op een industrieterrein te vestigen en de verwachte verkeersproblematiek. Een en ander heeft geleid tot het voorliggende voorstel van het college aan de raad. Benadrukt wordt dat het dus gaat om uitgangspunten voor het nieuwe coffeeshopbeleid en niet om concrete locaties."

Alle stukken behorende bij dit agendapunt:

Beslisnota Uitgangspunten nieuw coffeeshopbeleid.docx 

Schema coffeeshopbeleid vergelijkbare gemeenten.docx

Schriftelijke reactie Busch en van der Worp - coffeeshopbeleid.pdf

tkn van dhr Houpt- Illustratief is de gemeente Maastricht..jpeg

Memo schriftelijke toelichting n.a.v. raadsinformatieplein uitgangspunten coffeeshopbeleid..docx

JOVD - Aanvullend voorstel nieuw coffeeshopbeleid.pdf

JOVD - Inspraak GR 13-5-19.pdf

Ministerie van BZK - Deelname experiment gesloten coffeeshopketen.pdf

Korte terugblik debatronde d.d. 13 mei 2019- Uitgangspunten nieuw coffeeshopbeleid.pdf

informatienota beantwoording toezeggingen n.a.v. debat 13 mei 2019.docx

Bijlage 1 prestatieafspraken Tactus 2019.doc

Bijlage 2 preventie scholen.docx

Bijlage 3. experiment geesloten coffeeshopketen.docx

Bijlage 4 Bedrijfsoverdracht en UBO register.docx

6-1 AM   D66- coffeeshopbeleid.doc

6-2 AM   CU- afstandscriterium scholen naar 350 meter .docx

6-3 AM   SW- afstandscriterium zorginstellingen.docx

6-4 AM   SW-schrappen beslispunt 4 - geen coffeeshops op industrieterreinen .docx

6-5 M   SW- onderzoek vestiging coffeeshop op industrieterrein.docx

6-6 M   GL- een voorraad van een realistisch formaat.docx

6-7M   PvdA- overdraagbaarheid vergunning Coffeeshop.docx

6-8 M   SW - wie goed doet goed ontmoet.docx

6-9 M   CDA- bijscholing coffeeshop.docx

6-10 M   CU- integrale preventie ter voorkoming van verslavingen bij middelengebruik.docx

2019-05-27 Getekend raadsbesluit Uitgangspunten nieuw coffeeshopbeleid.pdf