Schaarse vergunningen - Schiedam

Artikelindex

logo schiedam

 

"BESLUIT

vast te stellen de navolgende:

"Beleidsregels ten behoeve van het creëren van gelijke kansen om in aanmerking te komen voor een vergunning om een coffeeshop te exploiteren"

Artikel 1: Bekendmaking te vergeven schaarse vergunning
1. De burgemeester maakt bekend dat een vergunning voor het exploiteren van een coffeeshop is vrijgekomen dan wel vrij komt.
2. De bekendmaking vindt in elk geval plaats:
a.in het elektronisch gemeenteblad van Schiedam;
b.in het Nieuwe Stadsblad;
c.op de gemeentelijke website.
3. In de bekendmaking vermeldt de burgemeester:
a.de termijn waarbinnen een aanvraag om een vergunning moet worden ingediend;
b.de eisen waaraan een aanvraag moet voldoen;
c.de procedure hoe de vergunningen worden verdeeld;
d.het aantal coffeeshops dat maximaal geëxploiteerd kan worden;
e.de geldigheidsduur van een vergunning."

 

"Bij een aanvraag om een vergunning worden de volgende documenten overgelegd:

a. een kopie van een identiteitsbewijs, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht, van elke exploitant en/of leidinggevende;
b. een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
c. een ondernemingsplan, dat in elk geval bevat:
i. een beschrijving van de exploitant(en), waaronder hun persoonsgegevens, opleidingen, ervaring in de branche, hun persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden ten aanzien van het exploiteren van een coffeeshop;
ii. een beschrijving van de onderneming en in welke behoefte zal worden voorzien;
iii. een overzicht van te verrichten investeringen;
iv. de financiële haalbaarheid van de onderneming;
v. de bijdrage/aansluiting aan de gemeentelijke doelstellingen zoals genoemd in het coffeeshopbeleid van Schiedam;
vi. de locatie van de te vestigen onderneming.
d. een plattegrond van de coffeeshop met daarop weergegeven de indeling en de oppervlaktematen;
e. een document waaruit blijkt dat de aanvrager gerechtigd is over de ruimte te beschikken;
f. een ingevuld Bibob-vragenformulier, met daarbij inbegrepen de stukken waaruit blijkt welk bedrag met de totale investering is gemoeid en wie de financier(s) is;
g. een preventieplan om verslaving te voorkomen, waar in elk geval ingegaan wordt op:
- het toegangs- en deurbeleid;
- de wijze waarop personeel kennis en inzicht vergaart en behoudt over verdovende middelen, de herkenning van verslavingssymptomen en de kans op en de risico’s van verslaving;
- de wijze van eigen inzet en te treffen maatregelen ter voorkoming van verslaving als ook de samenwerking met verslavingszorg en/of andere partners.
h. een veiligheidsplan, dat in elk geval bevat:
- een risicoanalyse met betrekking tot de openbare orde en veiligheid en het omliggende woon- en leefklimaat;
- de te nemen maatregelen ter bescherming van de openbare orde en veiligheid en het omliggende woon- en leefklimaat;
- de wijze van toezicht in de coffeeshop en de directe omgeving daarvan;
- een beschrijving van de bereikbaarheid van de coffeeshop, de aanwezige parkeervoorzieningen voor bezoekers en het te verwachten effect op het verkeer;
- een afschrift van de huisregels.
i. een communicatieplan, waaruit de betrokkenheid van de exploitant met de bewoners en bedrijven in de omgeving van zijn bedrijf blijkt en wordt aangegeven hoe de exploitant hier concreet vormt aan geeft."