Coffeeshopbeleid Leeuwarden - 2017

Artikelindex

advertentie De Os LC 20 november 2017

 

 

advertentie HAH 15 07 2017

 

Vergadering Politiek Podium - Debat/besluit 9 oktober 2017 5 Uitwerking motie onderzoek verruiming vestigingseisen coffeeshops

KIJK TERUG

Getekende motie coffeeshops 09 10 2017 still

getekende motie herstel coffieshopbeleid 09 10 2019


 

Brief burgemeester Leeuwarden Uitwerking Motie onderzoek verruiming vestigingseisen coffeeshops 17-07-2017 Bijlage: Rapport locatiebeleid coffeeshops Leeuwarden

"Geachte leden van de raad,

Ik stel u voor kennis te nemen van het Rapport locatiebeleid coffeeshops Leeuwarden en de daarop gebaseerde (mogelijke) wijzigingen van het coffeeshopbeleid.

Inleiding

Op 18 januari 2016 heeft uw raad een motie aangenomen waarin wordt verzocht om onderzoek te doen naar verruiming van de vestigingseisen voor coffeeshops. Onderzocht moest worden welke gebieden buiten de grachtenring geschikt zouden zijn voor verplaatsing van coffeeshops, rekening houdend met de gevolgen voor handhaving, veiligheid, de omwonenden, verkeerstromen en omgevingsbelangen. Ook moest onderzocht worden wat het nut en de noodzaak is van de indeling van de coffeeshops in horecacategorie 4 en de mogelijkheden om dat te verlagen.

Een onderzoek naar de gebieden heeft in 2016 plaats gevonden en heeft dit jaar geresulteerd in bijgaand rapport.
Hieronder treft u mijn standpunt aan ten aanzien van de mogelijke en ook noodzakelijke wijzigingen binnen het coffeeshopbeleid. Het vaststellen van het coffeeshopbeleid behoort tot mijn bevoegdheden. Ik heb deze wijzigingen uiteraard ook besproken in het college.

Hoofdlijn van mijn beleid blijft een beperking van het aanbod van coffeeshops tot 12 maar daarbij het aantal gebieden c.q. panden voor vestiging te verruimen zodat beperkt meer spreiding mogelijk is."

Brief gemeente Leeuwarden Rapport locatiebeleid coffeeshops Leeuwarden 17 07 2017


Brief van Burgemeester aan raad over voorgenomen beleidswijzigingen 12 juli 2017

brief bm leeuwarden juli 2017

 


 

Horecabeleid Leeuwarden 21 maart 2017

3.2 Openings-en sluitingstijden

Voor wat betreft de openingstijden wordt de gemeente verdeeld in drie gebieden, die niet overeenkomen met de gebieden, zoals genoemd in het vestigingsbeleid. Dit stelsel is vastgelegd in de APV. De indeling van de sluitingstijden kent, net als nu,een eigenkaart, die bij de wijziging van de APV wordt vastgesteld(Bijlage 2).

Naar aanleiding van de inspraak is er voor gekozen om gebieden, die in het concept-beleid in het 03.00 uurs-gebied lagen, maar waar eerder een sluitingstijd van 05.00 uur gold en geen sprake was van overlast, in te delen in het 05.00 uurs-gebied.

Naar aanleiding van de inspraak is er ook voor gekozen daghoreca in het 05.00 uurs-en 03.00 uurs-gebied (rood en roze) toe te staan een uur eerder open te gaan.Daardoor wordt de indeling als volgt.

3.2.1Gebiedsindeling sluitingstijden

Gebied 1(rood)

Binnen gebied 1 geldt:

  • Voor alle horecabedrijven een sluitingstijd van 05.00 tot 08.00 uur met een toelatingstijd van 03.00 uur voor “natte” horeca(horeca met een Drank-en Horecavergunning) en coffeeshops;
  • Voor daghorecazaken (Horeca 1) en afhaalbedrijven (Detailhandel) geldt een sluitingstijd van 22.00 uur tot 07.00uur;
  • Voor “droge” horeca (snackbars etc, zonder Drank-en Horecavergunning) geldt geen toelatingstijd;

Binnen dit gebied is het toegestaan een terras geopend te hebben en aldaar bezoekers toe te laten of te laten verblijven van 08:00 uur tot 01:00 uur, met dien verstande dat het in de maanden juni, juli, augustus en september toegestaan is het terras in de nachten van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag tot 02:00 uur geopend te hebben.

Gebied 2(roze)

Binnen gebied 2 geldt:

  • Voor alle horecabedrijven een sluitingstijd van03.00 tot08.00 uur met een toelatingstijd van 02.00 uur voor “natte” horeca en coffeeshops;
  • Voor daghorecazaken (Horeca 1) en afhaalbedrijven (Detailhandel)geldt een sluitingstijd van 22.00 uurtot 07.00 uur;
  • Voor “droge” horeca (snackbars etc) geldt geen toelatingstijd.

Binnen dit gebied is het toegestaan een terras geopend te hebben en aldaar bezoekers toe te laten of te laten verblijven van 08:00 uur tot 01:00 uur, met dien verstande dat het in de maanden juni, juli, augustus en september toegestaan is het terras in de nachten van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag tot 02:00 uur geopend te hebben.

Gebied 3 (wit)

In gebied 3 geldt:

  • Voor “natte” horeca en coffeeshops een sluitingstijd van 01.00 uur tot 08.00 uur, met een toelatingstijd van 00.00 uur;
  • Voor daghorecazaken (Horeca 1) en afhaalbedrijven (Detailhandel)geldt een sluitingstijd van 22.00 uur tot 08.00 uur;
  • Voor “droge” horeca(snackbars etc) geldt geen toelatingstijd.

Binnen dit gebied is het toegestaan een terras geopend te hebben en aldaar bezoekers toe te laten of te laten verblijven van 08:00 uur tot 24:00 uur.

kaart horecabeleid sluitingstijden leeuwarden 2017 2

 

"3 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Horeca-activiteiten bieden de bezoeker van een horeca-inrichting over het algemeen een plezierig verblijf, vaak in samenhang met het schenken van alcoholische dranken. Soms zijn er echternadelige gevolgen voor de omgeving. Daarbij kan gedacht worden aan verstoring van de openbare orde door openlijke geweldpleging, vernielingen, vervuiling en verstoring van de nachtrust van de bewoners in de omgeving van de horeca.Om deze nadelige gevolgen te beperken, zijn er de volgende instrumenten.

3.1Exploitatievergunning

Op grond vande APV is het verboden om een openbare inrichting te exploiteren zonder vergunning van de burgemeester. In het kader van deregulering is sinds 2009 deze vergunning niet langer nodig voor horecabedrijven die alcohol schenken. Dit houdt in dat horecabedrijven die alcohol schenken alleen een Drank-en Horecavergunning nodig hebben op basis van de Drank-en Horecawet. Als het horecabedrijf een terras exploiteert, dan is er naast de Drank-en Horecavergunning een terrasvergunning nodig.

De exploitatievergunning bestaat welvoor droge horecabedrijven(zonder alcohol),voor afhaalbedrijvenen coffeeshops, zodat er vooraf getoetst kan worden welke ondernemer zich in de gemeente wil gaan vestigen. Daarnaast biedt de exploitatievergunningeen basis om een BIBOB-toets uit te kunnen voeren. In de exploitatievergunning kunnen onder meer voorschriften opgenomen worden om overlast te voorkomen. Ook kunnen er nadere eisen van zedelijkheid ten aanzien van de houder van de inrichting gesteld worden. Naast de exploitatievergunning is, indien er een terras is, ook een terrasvergunning nodig.

De aanvraag voor een exploitatievergunning kan op grond van artikel 2:28 van de APV geweigerd worden als er sprake is van strijd met het bestemmingsplan, de aanvrager geen Verklaring omtrent het gedrag kan tonen, of naar het oordeel van de burgemeester de woon-en leefsituatie in de omgeving van de openbare inrichting of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed. Bij de toepassing van deze laatste weigeringsgrond houdt de burgemeester rekening met het karakter van de straat en de wijk, waarin de openbare inrichting is gelegen of zal zijn gelegen, de aard van de openbare inrichting en de spanning, waaraan het woonmilieu ter plaatse reeds blootstaat of bloot zal komen te staan door de exploitatie van de openbare inrichting.

Deze vergunningen worden voor onbepaalde tijd verstrekt. Indien er wijzigingen zijn met betrekking tot de inrichting, de leidinggevenden of bij een overname, dan dient de exploitant de wijziging door te geven of eennieuwevergunning aan te vragen."


 

Reactie en antwoordnota zienswijzen concept horecabeleid betreffend sluitingstijden Eindverslag van Inspraak Concept-Horecabeleid 4 maart 2017

Eindverslag van Inspraak Concept Horecabeleid d.d. 4 maart 2017


 

LC 31-01-2017 Welke kroegen in Leeuwarden moeten eerder dicht?

"De nieuwe concept-nota voor Leeuwarder horecabeleid stelt voor, om een aantal cafés en eetgelegenheden vroeger te laten sluiten.

Kort geleden is een nieuw voorstel gepresenteerd voor horecabeleid in Leeuwarden. De binnenstad krijgt drie zones. Gebieden waar weinig kan omdat er veel mensen wonen, gebieden met meer mogelijkheden en zones waar cafés om vijf uur dicht mogen. Dat zijn het Ruiterskwartier, het stationsgebied en de Grote Hoogstraat."

Overzicht van gewijzigde sluitingstijden voor café's, coffeeshops en eetgelegenheden in de Leeuwarder binnenstad


 

Suksawat 17-05-2017 Vrije sluitingstijden horeca: gemeente Leeuwarden is onwetend, bang en niet capabel

"D66 heeft in de gemeenteraad voorgesteld om een groter gebied in Leeuwarden te vrijwaren van verplichte sluitingstijden voor horeca. Het voorstel heeft het niet gehaald. Want Leeuwarden wordt geregeerd door angst en onwetenden."


 

Suksawat 24-01-2017 Over een paar weken definitief besluit sluitingstijden - wat wil jij?

"Over een paar weken staat het weer hoog op de politieke agenda: het nieuwe horecabeleidsplan met daarin de aanpassing van de sluitingstijden voor de Leeuwarder horeca.

Halverwege vorig jaar wordt de conceptnota voor het eerst gepresenteerd. De insteek van de nota is om het makkelijker te maken voor nieuwe horeca. Als je nu een café of club wilt openen, loop je vast in allerlei ambtelijke procedures.
Nieuwe plannen nodig voor nieuwe horeca

Dat is niet de bedoeling. Want Leeuwarden moet bruisen. Zeker richting 2018. Tijd dus voor een nieuw beleid waarin opgeworpen drempels worden weggeslagen. In dat nieuwe beleid zit ook de aanpassing voor de sluitingstijden van de horeca.

De binnenstad wordt in de plannen opgedeeld in drie regio’s met elk een eigen sluitingstijd. Het gebied rondom het Ruiterskwartier (heel toevallig de spot van Neushoorn) mag tot vijf uur in de nacht door. Wel moet je voor drie uur binnen zijn.

Culturele Doodstad

Dezelfde restricties gelden voor het stationsgebied en een stukje Zaailand. De Grote Hoogstraat zou net zoals de complete Nieuwestad om drie uur de deuren moeten sluiten. Publiek moet dan om één uur binnen zijn. De rest van de binnenstad moet om één uur dicht.

Dat stuit veel mensen tegen de borst. Zowel nachtbrakers, stapliefhebbers als ondernemers komen in protest onder de noemer Culturele Doodstad. Met succes. Zo blijkt bij de presentatie van de vernieuwde plannen vorige week. Voor de Grote Hoogstraat is onder publieke druk een uitzondering gemaakt."


D 8ZvSWWkAAw3gv.jpg large

'Model Crone' reguleringsformat 2017 


 

GPTV 18-01-2017 Gemeente Leeuwarden presenteert concept horecanota