Coffeeshopbeleid Leeuwarden - Buurtgastheren

Artikelindex

 

BUURTGASTHEREN 2010 - 2012

"Niet alleen rijden de auto’s veel te snel, vaak moeten ze zich door nauwe straten wurmen. Coffeeshops worden in Leeuwarden uit het kernwinkelgebied geweerd en zitten daardoor vaak achteraf, in nauwe stegen. Daar kan het behoorlijk druk worden: de klanten komen niet alleen uit Leeuwarden, maar ook uit veel omringende dorpen. De coffeeshops zelf houden zich over het algemeen goed aan de regels: de overlast vindt buiten plaats. Coffeeshophouder Gerrit Jan ten Bloemendal kan zich de ergernis goed voorstellen. Hij vindt dat coffeeshops over de hele stad moeten worden gespreid."Leeuwarden bedient een gebied met 360.000 inwoners. Dat legt een enorme druk op de binnenstad." "

LC 20100414 Binnenstad is herrie beu bij coffeeshops

Koffieshop De Os brief aan buurtbewoners 05-04-2010 uitnodiging buurtbijeenkomst 15-04-2010

Leeuwarden, 5 april 2010

Geachte buren,

Vanwege haar ligging in de binnenstad, de vestiging van een groot aantal (horeca-)bedrijven in een straal van 50 meter, haar functie als doorgaande weg van Voorstreek richting Tuinen en de Oosterkade en bovendien vanwege de huidige situatie in verband met de nieuwbouw van het Provinciehuis is erin de Korfmakersstraat vaak sprake van overlast door parkeer-en verkeersovertredingen van automobilisten.

We beseffen dat een deel van deze automobilisten tot onze klantenkring behoren. De maatregelen die we nu kunnen treffen zijn onvoldoende. Daarnaast weten we ook dat ze tot de klantenkring behoren van andere bedrijven in en grenzend aan de Korfmakersstraat of dat ze passerend verkeer zijn.

Om een begin te maken met een oplossing van dit probleem lijkt het ons een goed idee om hier als direct betrokkenen eens van over gedachten te wisselen tijdens een korte bijeenkomst van een uur. Daarom willen wij u uitnodigen om donderdag 15 april 2010 om 10.00 langs te komen in onze shop voor dezebijeenkomst aangaande de verkeers-en parkeeroverlast. De wijkagent H.van der Veen zal aanwezig zijn om vanuit zijn deskundigheid het één en ander toe te lichten.

Graag vernemen we van u of u wil deelnemen aan ons initiatief.

Met vriendelijke groet,Maya’s Grow VOF en haar vennoten, namens deze hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd,

Gerrit Jan ten Bloemendal

 

Koffieshop De Os verslag buurtbijeenkomst 15-04-2010

verslag 15 04 2010 buurtbijeenkomst
DSC 0055
 IMGP1552 2

 

 

Koffieshop De Os brief aan buurtbewoners 22-04-2010 uitnodiging buurtbijeenkomst 11-05-2010

brief aan buurtbewoners d.d. 22 04 2010 uitnodiging buurtbijeenkomst 11 05 2010

LC 20100501 Buurtgastherentegen overlast bij coffeeshops

LC 20100503 Wijkwachters tegen hinder bij coffeeshops

 

Koffieshop De Os verslag buurtbijeenkomst 11-05-2010

"5. Buurtgastheren: overzicht (filmpje, foto’s, mondeling verslag en cijfers), evaluatie en “hoe nu verder?”

♦ G.J. ten Bloemendal (Koffieshop De Os): Vertoning van het filmpje over de buurtgastheren gemaakt door Jacek Trzcińki (filmregisseur Videofilmproducties.nl en werkzaam bij Coffeeshop Miami).
♦ B. Dijkstra (bewoner en buurtgastheer): Vertelt over zijn ervaringen. Het helpt echt; ook tegen (minderjarige) (hang-)jongeren. Het zijn niet allen klanten van de coffeeshops, maar ook veel mensen voor winkels op de Voorstreek. Van deze mensen krijgt hij ook relatief veel weerstand. Wel van belang is dat het project nog even doorgaat, want op avonden dat er geen buurt gastheren zijn, verslapt het wel. Van de ongeveer 100 mensen die hij wegstuurt, zijn er 2 à 3 die agressief reageren.
♦ Y. Westerman (buurtgastheer namens Koffieshop De Os): Alleen het feit dat de buurtgastheren er staan, zorgt ervoor dat mensen goed gaan parkeren.
♦ L. van den Burgt (Gemeente Leeuwarden, JVZ): We hebben de vorige keer geconstateerd dat zowel coffeeshopbezoekers als winkelbezoekers hier even ‘kort’ (fout) willen parkeren. Is er back-up voor de buurtgastheren?
♦ G.J. ten Bloemendal (Koffieshop De Os): Ja, ze werken altijd in koppels en hebben een rechtstreeks 06-nummer van de wijkagent. Daarnaast worden de buurtgastheren vermeld in de briefings van de politie.
Als dit project een half jaar verder is welk een ‘constructie’ (vorm) geven we er dan aan? Bonnie (Dijkstra, buurtgastheer namens de bewoners) kan niet ‘eeuwig’ vrijwilliger zijn. Nemen De Os en Miami op den duur samen een buurtgastheer in dienst? Nemen we als buurt(-vereniging) een buurtgastheer in dienst? En hoe ziet de gemeente dit? Is het een zaak van de coffeeshops of van de buurt? Worden de (alle) coffeeshops straks verplicht buurtgastheren aan te nemen middels het (nog te evalueren) coffeeshopbeleid?
♦ H. van der Veen (Politie Fryslân, wijkagent): Kan geen uitspraken doen over het toekomstige coffeeshopbeleid, maar zegt wel dat coffeeshops zelf de overlast zoveel mogelijk moeten beperken.
♦ B. Dijkstra (bewoner en buurtgastheer): Alle Leeuwarder coffeeshops verenigen en van daaruit een preventieplan ter voorkoming van overlast bedenken?
♦ L. van den Burgt (Gemeente Leeuwarden, JVZ): Coffeeshops dienen zelf verkeer- en parkeeroverlast te voorkomen. Dit is specifiek opgenomen in de APV. Interne reacties bij de gemeente Leeuwarden over dit project zijn zeer positief. Ook de betrokkenheid en de positieve benadering van de buurtbewoners is positief en kan de verantwoordelijkheid verbreden. Het opleggen van buurtgastheren aan coffeeshops kan de gemeente nu niet. Ook niet voor cafés. In Leeuwarden is dit nog niet in beleid geregeld.
♦ H. van der Veen (Politie Fryslân, wijkagent): Constateert wel dat overlast door coffeeshops een hot item is in Leeuwarden op dit moment en dat dit in de toekomst wel eens ‘strak’ geregeld kan gaan worden.
♦ G.J. ten Bloemendal (Koffieshop De Os): Wil wel een bijeenkomst voor alle coffeeshops in Leeuwarden organiseren (mocht dit nodig zijn), maar kan niet garanderen dat al deze ondernemers daadwerkelijk reageren en komen naar zo’n bijeenkomst.
♦ L. van den Burgt (Gemeente Leeuwarden, JVZ): Over mogelijke vervolgprojecten kan de gemeente nu nog niks zeggen. Het is een gezamenlijk keus van de buurtbewoners en de ondernemers hier of het project van de buurtgastheren een specifieke zaak van de beide coffeeshops wordt of een project van de gehele buurt blijft. Pas na de evaluatie van Bijzondere Wetten (o.a. het coffeeshopbeleid) door de gemeenteraad kan er iets over overlastpreventie opgenomen worden in het toekomstig coffeeshopbeleid, bijvoorbeeld dat dan wel bepaald wordt dat overlastpreventie (door buurtgastheren) expliciet een project (taak) voor coffeeshops is. In Alkmaar bijvoorbeeld is een stichting voor portiers in de horeca later een commercieel bedrijf geworden. Met betrekking tot de buurtgastheren ‘nu’: hou het bij jezelf.
♦ G.J. ten Bloemendal (Koffieshop De Os): Het maakt een groot verschil of je zoals nu met een vrijwilliger uit de buurt werkt (Bonnie) of dat je iemand in dienst hebt als buurtgastheer.
♦ H. van der Veen (Politie Fryslân, wijkagent): Als het op handhaving aankomt, kan alleen de coffeeshop aangesproken worden op de overlast (bestuurlijke sancties).
♦ L. van den Burgt (Gemeente Leeuwarden, JVZ): De gemeente heeft op dit moment geen middelen om dit project buurtgastheren te financieren. Als er echter een voorstel komt voor een zogenaamde ‘pilot’ voor dit jaar (met een kostenraming) zou dit in het kader van de evaluatie van het coffeeshopbeleid voorgelegd kunnen worden (aan de gemeenteraad?)."

 

LC 20100529 Leuk idee drive in coffeeshop

 

De Os brief aan buurtbewoners 07-06-2010 uitnodiging buurtbijeenkomst 15-06-2010

"Leeuwarden, 7 juni 2010

Geachte buren,

Zoals afgesproken op de bijeenkomst van 11 mei 2010 zou ik zorg dragen voor de verslaglegging van deze bijeenkomst. Het verslag van deze vergadering zit als bijlage bij deze brief.

Verder hebben we afgesproken dat ik ook de uit nodiging zou regelen. Op verzoek van een aantal mensen is de vergadering deze keer ’s avonds.Weliswaar is onze shop dan geopend, maar in de rookruimte (des gewenst rookvrij) kan ongestoord vergaderd worden. Dus bij deze de uitnodiging om dinsdag 15 juni 2010 om 19.00 uur deel te nemen aan de derde bijeenkomst aangaande de verkeer-en parkeeroverlast.

De wijkagent H.van der Veen zal ook deze keer weer aanwezig zijn om vanuit zijn deskundigheid het één en ander toe te lichten.De Gemeente Leeuwardenzal wederom vertegenwoordigd worden door Lanie van den Burgt(dienst Algemene Zaken [JVZ]) en deze keer ook een medewerker van de dienst Stadsontwikkeling en –beheer [Verkeer]).

Graag tot volgende week dinsdag!"

 

Koffieshop De Os verslag buurtbijeenkomst 15-06-2010

verslag buurtbijeenkomst 15 06 2010Gemeente Leeuwarden Projectplan Pilot overlast coffeeshops 2010-2011 15-06-2010

"2. Gegevens van de gemeente Leeuwarden en de omliggende gemeenten

Hieronder zijn kwalitatieve en kwantitatieve gegevens van de gemeente Leeuwarden weergegeven die relevant zijn voor de pilot.

- Leeuwarden is de hoofdstad van Friesland en telt 93.498 inwoners;
- Leeuwarden heeft een regiofunctie voor de provincie voor de coffeeshops;
- Leeuwarden is een centrum gemeente voor een grotere regio voor werken, winkelen, onderwijs, uitgaan etc;
- Leeuwarden telt 14.556 jongeren in de leeftijd van 10-14 jaar;
- Leeuwarden telt 4.481 jongeren in de leeftijd van 15-18 jaar;
- Leeuwarden telt 5.546 jongeren in de leeftijd van 19-21 jaar;
- Er zijn 40 basisscholen met in totaal 8.389 leerlingen;
- Er zijn 5 scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs met in totaal 8.389 leerlingen;
- Er zijn 3 instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs met in totaal 11.196 leerlingen;
- Er zijn 3 HBO scholen met in totaal 17.330 leerlingen.

De gemeente Leeuwarden heeft zoals eerder al is genoemd een regiofunctie voor de gehele provincie Friesland. Hieronder ziet u de inwonersaantallen van de omliggende gemeenten waarin geen coffeeshop wordt geëxploiteerd, zodat er een beeld wordt geschetst van het totale verzorgingsgebied van de gemeente Leeuwarden.

De cijfers zijn van het CBS per januari 2009.

Naam Gemeente  Aantal inwoners
Gemeente Dongeradeel  24.610
Gemeente Ferwerderadiel  8.825
Gemeente Het Bildt    10.887
Gemeente Leeuwarderadeel    10.358
Gemeente Menaldumadeel 13.708
Gemeente Kollumerland  13.048
Gemeente Dantumadeel     19.367
Gemeente Tytjerksteradiel  32.211
Gemeente Littenseradiel  10.932
Gemeente Boarnsterhim    19.306

 

Totaal aantal omliggende gemeenten 163.252
Gemeente Leeuwarden  93.498
Verzorgingsgebied coffeeshops Leeuwarden             
256.750

 

Andere gemeenten in Friesland waar een of meerdere coffeeshop geëxploiteerd worden zijn:

- Gemeente Harlingen is 28 km vanaf Leeuwarden, daar is 1 coffeeshop gevestigd;
- Gemeente Sneek is 27 km vanaf Leeuwarden, daar zijn 2 coffeeshops gevestigd;
- Gemeente Heerenveen is 32 km vanaf Leeuwarden, daar zijn 4 coffeeshops gevestigd;
- Gemeente Smallingerland (Drachten) is 29 km vanaf Leeuwarden, daar zijn 2 coffeeshops gevestigd."

 

"5. Buurtgastheren

Het concept ‘Buurtgastheren’ is een initiatief van coffeeshop de Os uit Leeuwarden. Tijdens een buurtbijeenkomst op 15 april 2010 met ondernemers van de Korfmakersstraat, bewoners, de wijkagent en ambtenaren van de gemeente Leeuwarden is dit initiatief ontstaan. Doel van dit buurtinitiatief is enerzijds de overlast door parkeeren verkeersovertredingen van automobilisten te voorkomen. Anderzijds worden jongeren aangesproken die niet worden toegelaten in de coffeeshops en andere bezoekers van de coffeeshop vragen om softdrugs voor hen te halen. Bij het initiatief zijn 2 coffeeshops (Korfmakersstraat), de buurt en politie intensief betrokken.

Het team van de buurtgastheren bestaat uit vrijwilligers. De buurtgastheren werken in koppels bestaande uit 1 persoon werkzaam bij de coffeeshop en een buurtbewoner. De buurtgastheren spreken de mensen aan als ze fout parkeren, motor uitzetten, muziek uitzetten, niet over de stoep rijden, snelheid matigen. Ook spreken ze minderjarigen en rondhangende bezoekers aan in de buurt van de coffeeshops. De buurtgastheren hebben een rechtstreeks 06-nummer van de wijkagent. Daarnaast wordt in de briefings van de politie aandacht besteed aan de buurtgastheren.

De buurtgastheren werken op donderdag van 17.00 – 22.00 uur, vrijdag van 16.00 – 21.00 uur en zaterdag van 14.00 – 21.00 uur. Op die momenten is de overlast namelijk het grootst. In de praktijk is de afgelopen maanden gebleken dat bezoekers van de beide coffeeshops de buurtgastheer werkzaam bij een coffeeshop ook herkennen als medewerker van de shop. Argumenten als “onze coffeeshop ontvangt klachten over overlast van fout parkerende klanten” en “we kunnen vanwege overlast uiteindelijk gesloten worden” worden door de bezoekers (klanten) meestal welwillend geaccepteerd. Overige binnenstadbezoekers zijn hier een stuk minder gevoelig voor. Een duidelijke en zichtbare band tussen de buurtgastheren en de coffeeshops (medewerkers nu) is dus van belang."

 

"6. Voorstel voor de pilot

De gemeente Leeuwarden vindt het concept buurtgastheren een uitstekend buurtinitiatief. Aangezien de eerste resultaten positief lijken, zou het goed zijn dit concept onderwerp te maken van de pilot. Zo kan dit concept verder worden uitgebouwd, overigens met instandhouding van het contact met de buurt en de coffeeshops.

Zoals hiervoor aangegeven werken de buurtgastheren in koppels van 2 personen. Hiervoor is gekozen uit veiligheidsoverwegingen. De buurtgastheren functioneren momenteel op vrijwillige basis. Naar het zich laat aanzien gaat er een preventieve werking uit van het optreden van de buurtgastheren. Het aantal mensen en bezoekers van de coffeeshops dat aangesproken wordt op hun overtredingen neemt zienderogen af. Ook het aantal klachten lijkt de laatste tijd af te nemen. Indien de activiteiten van de buurtgastheren stoppen, zal het waarschijnlijk niet lang duren dat het aantal overtredingen - en daarmee de overlast - weer op het ‘oude’ niveau zal zijn.

De buurtgastheren werken alleen in de Korfmakersstraat. Het voorstel is om met de pilot het werkgebied van de 2 buurtgastheren uit te breiden naar 4 betaalde buurtgastheren voor de donderdag, vrijdag en zaterdag. Te denken valt aan uitbreiding met de Wortelhaven (Down Town), de Eewal (Repelsteeltje), de Grote Hoogstraat (Utoop en Repelsteeltje), de Poststraat (De Zone), Uniabuurt (Africa) en het Herenwaltje (Sacramento). Deze coffeeshops liggen redelijk dicht bij elkaar in de buurt.

Deze buurtgastheren werken met de volgende buurtregels:

- Parkeer in de vakken
- Motor uit
- Muziek uit
- Niet over de stoep rijden
- Matig uw snelheid
- Niet voor de deur van de coffeeshop hangen

De aansturing (begeleiding) van de buurtgastheren, zal door de gemeente Leeuwarden worden gecoördineerd, in plaats van door de coffeeshophouders zelf. De lijnen moeten kort en duidelijk zijn. Er zullen diverse overleggen worden georganiseerd met de buurtbewoners, ondernemers, coffeeshophouders, de wijkagent en met ambtenaren van de gemeente Leeuwarden. Zo wordt de betrokkenheid van buurt, coffeeshops en politie bij de pilot in stand gehouden.

De fysieke maatregelen zoals het eventueel plaatsen van paaltjes, afsluiten van straten, eenrichtingsverkeer, het plaatsen van prullenbakken zal nog nader worden uitgezocht. Er wordt nog gewerkt aan een raadsvoorstel over het aantal coffeeshops en de openingstijden. Het uitbreiden van het concept buurtgastheren zou een uitstekende aanvulling zijn op de andere genoemde maatregelen."

 

Koffieshop De Os verslagbuurtbijeenkomst 31-08-2010


Koffieshop De Os brief aan buurtbewoners 23-09-2010 uitnodiging buurtbijeenkomst 27-09-2010


 

De Pers 07-09-2010 Doe een coffeeshop, daar wordt de buurt veiliger van

DePersdinsdag07september2010

DePersdinsdag07september2010 2


 

Koffieshop De Os verslag buurtbijeenkomst 27-09-2010

 

Koffieshop De Os brief aan buurtbewoners 29-10-2010 uitnodiging buurtbijeenkomst 02-11-2010

 

Koffieshop De Os verslag buurtbijeenkomst 02-11-2010

 

Gemeente Leeuwarden Verslag bijeenkomst pilot buurtgastheren 02-11-2010

 

Koffieshop De Os Voorlopig verslag bijeenkomst projectgroep Buurtgastheren 16-11-2010

 

Koffieshop De Os brief aan buurtbewoners 09-12-2010 uitnodiging buurtbijeenkomst 14-12-2010

Handhavingsarrangement bijzondere wetten 2010