Coffeeshopbeleid Leeuwarden - 2011

Artikelindex

Brief aan de gemeenteraad van Leeuwarden Motie Pilot Coffeeshops gereguleerd/ toezegging brede discussie coffeeshop- en drugsbeleid 20 september 2011


Jaarverslag handhaving bijzondere wetten 2010 10 februari 201110 februari 2011


Besluitenlijst raadsvergadering 31 januari 2011

 

4. 3. Amendement Geldigheidsduur gedoogverklaring – VVD, PvdA, PALGroenLinks

“De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 31 januari 2011, behandelende de Beleidsnota Bijzondere Wetten,

overwegende dat:

· in de conceptbeleidsnota Bijzondere Wetten van het college van B&W Leeuwarden de geldigheidsduur van de gedoogverklaring voor coffeeshops van een 1 jaar naar 5 jaar
zou worden gebracht, dit als lastenvermindering voor de ondernemer;
· in de voorliggende definitieve beleidsnota Bijzondere Wetten het college van B&W heeft besloten dit voorstel weer terug te draaien, gelet op de landelijke ontwikkelingen;
· het beleid dus nu weer ongewijzigd blijft en er geen lastenvermindering voor de ondernemer is;
· Leeuwarden de vermindering van regels en administratieve lasten voor ondernemers van groot belang vindt;
· gelet op het feit dat er de komende 2 jaar nieuw landelijk beleid ingevoerd gaat worden door het kabinet, een oplossing zou kunnen zijn de gedoogverklaring de
eerste 2 jaar nog per jaar te verstrekken en daarna per 5 jaar;
· indien landelijk wordt bepaald dat de gedoogverklaring verplicht slechts 1 jaar geldig is, dit natuurlijk ook voor Leeuwarden gaat gelden;


besluit:

1. het onder punt I paragraaf 2.2.1 “geldigheid gedoogverklaring” zo aan te passen, dat de gedoogverklaring de komende 2 jaar nog een geldigheidsduur van 1 jaar heeft,
maar daarna de geldigheid van de gedoogverklaring 5 jaar wordt (en dus ook de regel uit de tabel met wijzigingen op pagina 3 van de beleidsnota ook aan te passen).
2. indien het landelijk verplicht mocht worden om jaarlijks een gedoogverklaring te verstrekken, de gedoogverklaring in Leeuwarden natuurlijk een geldigheidsduur van 1
jaar blijft houden.

Conclusie:Dit amendement wordt aangenomen met 24 stemmen voor en 10 stemmen tegen. Voor stemden de fracties van VVD, PvdA, PalGroenLinks, SP, FNP en D66.

 

4. 5. Amendement Openingstijden coffeeshops – PalGroenLinks, PvdA, D66, FNP, SP, VL

“De raad van de gemeente Leeuwarden, bijeen op 31 januari 2011, behandelende de nota Bijzondere Wetten,

overwegende dat:

- de praktijk is dat de meeste coffeeshops feitelijk open zijn tot 01.00 uur;
- er op dit moment de mogelijkheid bestaat om dezelfde openingstijden te hebben dan de horeca in de directe omgeving;
- het voor de openbare orde en de na te streven scheiding van wiet en alcohol in de horeca wenselijk is dat een naast elkaar gelegen coffeeshop en alcoholcafé dezelfde
openingstijden kunnen hebben;
- het niet is aangetoond dat een vroegere sluiting van een coffeeshop in een ‘alcoholhorecagebied’ een positieve invloed zal hebben op de vermindering van overlast;
- de nachtelijke overlast in een horecaconcentratiegebied niet gerelateerd kan worden aan de eventuele nachtelijke openingstijden van een coffeeshop;

besluit:

- het onder punt I gestelde aan te vullen met: “met dien verstande dat er geen wijziging komt in de mogelijke avond- en nachtopeningstijden van coffeeshops in de
concentratie- en consolidatiegebieden horeca”;
- het onder punt II, onderdeel B, lid 6 van artikel 2:29 te schrappen onder vernummering van de volgende leden.

Conclusie: Dit amendement wordt aangenomen met 21 stemmen voor en 13 stemmen tegen. Voor stemden de fracties van PalGroenLinks, PvdA, D66, FNP, SP en VL.

 

4. 6. Amendement Aantal coffeeshops – CDA, NLP, CU

“De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 31 januari 2011, behandelende de nota Bijzondere Wetten,

Overwegende dat:

1. coffeeshops op grond van landelijk beleid bedoeld zijn om het gebruik van cannabis te reguleren en dat daarbij strenge normen zijn gesteld om het gebruik van cannabis op
zichzelf te ontmoedigen;
2. cannabisgebruik in toenemende mate gezondheidsrisico’s kent en de gemeentelijke wens om hier preventief in te willen optreden haaks staat op het toestaan van een hoog aantal verkooppunten;
3. door diverse gemeenten als uitgangspunt van haar coffeeshopbeleid de landelijke norm van 1 coffeeshop per 15.000 (tot 20.000) inwoners wordt gehanteerd;
4. Leeuwarden momenteel ruimte biedt aan 12 coffeeshops en daarmee op een norm van 1 coffeeshop per 7900 inwoners uitkomt, wat het dubbele is van de landelijk gehanteerde norm;
5. de rechtvaardiging van het overdreven aantal coffeeshops vaak wordt gevonden door onze stad een regiofunctie op het gebied van de verkoop van coffeeshops toe te dichten;
6. een regiofunctie betekent dat Leeuwarden in verhouding tot de omliggende regio alle met de verkoop van cannabis samenhangende overlast en veiligheidsproblematiek in huis heeft gehaald;
7. het aantal coffeeshops leidt tot hogere kosten van handhaving door gemeente en politie;
8. veel Nederlandse gemeenten overgaan tot het terugbrengen van het aantal coffeeshops, wat ertoe geleidt heeft dat van de 754 coffeeshops in 2003 er in 2009 landelijk nog maar 666 over waren;
9. de discussie rond de nota Bijzondere Wetten zich gekenmerkt heeft door discussies over het coffeeshopbeleid in het licht van het inperken van overlast en het tegengaan van overtredingen;
10. Leeuwarden geen regiofunctie op het gebied van de verkoop van softdrugs zou moeten willen hebben omdat dit haaks staat op het oorspronkelijke idee achter de totstandkoming van coffeeshops: het reguleren van de lokale (!) vraag naar het gebruik van cannabis;
11. het niet op het pad van de gemeente Leeuwarden ligt om coffeeshops in andere delen van de provincie te bepleiten aangezien dit een bevoegdheid van afzonderlijke gemeenten betreft.

Verzoekt het college:

1. de nota Bijzondere Wetten, en daarmee het coffeeshopbeleid, zodanig aan te passen dat er voortaan in Leeuwarden plaats zal zijn voor maximaal 1 coffeeshop per 15.000 inwoners;
2. de gemeenteraad eind 2011 een voorstel te doen om tot de realisatie van dit beleid te komen.

Conclusie: Dit amendement wordt verworpen met 9 stemmen voor en 25 stemmen tegen. Voor stemden de fracties van CDA, CU en NLP.

 

4. 7. Amendement Sluitingstijden coffeeshops – CDA, NLP, CU

“De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 31 januari 2011, behandelende de nota Bijzondere Wetten,

Overwegende dat:

1. uit onderzoeken blijkt dat jongeren op steeds jongere leeftijd experimenteren met het gebruik van softdrug. Het aantal keren dat scholieren van 15 en 16 jaar meer dan drie
keer cannabis gebruik hebben in ons land hoog ligt; alleen Spanje heeft hogere cijfers (Denemarken 4%, Noorwegen 1%);
2. uit onderzoek van het Trimbos Instituut blijkt dat er een verband is aangetoond tussen het jong gebruiken van softdrugs en het ontwikkelen van depressies op latere
leeftijd en het rapport “Middelengebruik en vroegtijdig schoolverlaten” op de eerste pagina stelt: ‘de laatste jaren is uit de wetenschappelijke literatuur steeds duidelijker
geworden dat vroeg en frequent (alcohol- en) cannabisgebruik gerelateerd is aan ongunstige ontwikkelingsuitkomsten;
3. de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek door het Trimbos-instituut 2009 “Evaluatie van het Nederlands Drugsbeleid” verscherping van beleid rechtvaardigen;
4. scholen steeds vaker worden geconfronteerd met softdrugsgebruik door jongeren en de negatieve effecten die dit heeft op de gedragingen tijdens de lesuren en de
individuele schoolprestaties;
5. de nota Bijzondere Wetten voorafgaande aan de inspraak een voorstel in zich had om de openingstijden van coffeeshops te bepalen van 16:00 uur tot en met 01:00 uur ’s
nachts;
6. dit voorstel door het college werd beargumenteerd met het streven om het softdrugsgebruik onder jongeren, conform de afspraken binnen de Vereniging
Nederlandse Gemeenten op basis van de Hoofdlijnenbrief drugsgebruik van het vorige kabinet, tegen te gaan tijdens schooltijd;
7. de burgemeester in zijn reactie op de inspraak vaststelt dat het tegengaan van softdrugsgebruik door jongeren niet opweegt tegen de opmerkingen van politie,
omwonenden en de eigenaren van coffeeshops over gederfde inkomsten en mogelijke concentratie van overlast;
8. het tegengaan van overlast bij vestigingen van coffeeshops ook andere oplossingen kent dan het handhaven van de huidige openingstijden en dat verzet tegen gewijzigde
openingstijden niet opweegt tegen het doel om jongeren te belemmeren in het gebruik van softdrugs;
9. openingstijden van coffeeshops niet uitsluitend een aangelegenheid kan zijn van direct omwonenden, maar in relatie staat tot alle inwoners van Leeuwarden met schoolgaande kinderen;
10. het dicht houden van coffeeshops tot 16:00 uur een bijdrage kan leveren aan het terugdringen van verzuim in verband met softdrugsgebruik en de aanschaf van softdrugs tijdens lesuren.

Verzoekt het college:

haar oorspronkelijke voorstel om coffeeshops voortaan pas toe te staan om vanaf 16:00 uur geopend te zijn te handhaven en de nota Bijzondere Wetten op dit punt aan te
passen.

Conclusie: Dit amendement wordt verworpen met 9 stemmen voor en 25 stemmen tegen. Voor stemden de fracties van CDA, CU en NLP.

 

9. Motie Softdrugs, pilot – SP, FNP, D66, PalGroenLinks, PvdA

“De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen d.d. 31 januari 2011, behandelende de Nota Bijzondere wetten

overwegende dat:

· de zorg omtrent het THC gehalte verder toeneemt,
· de verkoop van softdrugs door de coffeeshops gedoogd wordt, maar de aanvoer van softdrugs verboden is,
· door dit verbod de illegale handel in stand gehouden wordt, met de daarbij overlastgevende activiteiten,
· de productie van softdrugs de laatste tijd steeds meer gepaard gaat met zware criminaliteit, waaronder beroving, afpersing en ontvoering,
· door regulering c.q. legalisering van de aanvoer en teelt van softdrugs de levering aan coffeeshops uit het illegale circuit gehaald zou kunnen worden,
· door regulering c.q. legalisering van de aanvoer en teelt van softdrugs betere controle op het THC gehalte mogelijk is,
· door regulering c.q. legalisering van de aanvoer en teelt van softdrugs illegale werkgelegenheid omgezet wordt in legale werkgelegenheid,
· door regulering c.q. legalisering van de aanvoer en teelt van softdrugs op deze producten accijnzen geheven kunnen welke leiden tot extra inkomsten,
· door regulering c.q. legalisering van de aanvoer en teelt van softdrugs de politie inzet niet meer gericht hoeft te zijn op het bestrijden van de handel in en aanvoer van
softdrugs;

verzoekt het college:

· in contact te treden met andere gemeenten, waaronder in ieder geval de gemeente Eindhoven, met als doel te onderzoeken of de gemeente Leeuwarden een pilot
gemeente kan worden voor het reguleren c.q. legaliseren van de ‘achterdeur’,
· te onderzoeken op welke locatie binnen de gemeente begonnen kan worden met gereguleerde c.q. gelegaliseerde teelt waarbij leidend moet zijn dat de productie gericht moet zijn op de coffeeshops binnen de gemeentegrenzen, · de coffeeshops in Leeuwarden bij dit proces van begin af aan te betrekken en,
· de raad uiterlijk september 2011 te informeren over de stand van zaken m.b.t. het realiseren van een pilot;
· en gaat over tot de orde van de dag.

Conclusie: Deze motie is aangenomen met 20 stemmen voor en 14 stemmen tegen. Voor stemden de fracties van SP, PalGroenLinks, PvdA, FNP en D66.

 

Toezegging burgemeester Crone: Alle aspecten van het coffeeshopbeleid worden besproken in het najaar bij de brede discussie over het coffeeshop- en drugsbeleid.


Samenvattend schriftelijk verslag van de Commissie Bestuur & Middelen 17 januari 2011

KIJK TERUG

comissievergadering leeuwarden 17 01 2011

 

 

Reactienota op de ingebrachte zienswijzen op de conceptnota Bijzondere wetten 17 januari 2011

reactienota 17 01 2011


Raadsledenbrief Maya's Grow VOF (Koffieshop De Os) 14 januari 2011

Brief aan de leden van de gemeenteraad van Leeuwarden 14 januari 2011