Coffeeshopbeleid Leeuwarden

Artikelindex

Leeuwarden • 12 coffeeshops •

Leeuwarden kende eind negentiger jaren van de vorige eeuw op het hoogtepunt meer dan 20 verkooppunten van cannabis. Onder deze verkooppunten bevonden zich "klassieke" coffeeshops, een platenwinkeltje en zogenaamde "huiskamers". Een deel van personen betrokken bij deze verkooppunten was afkomstig uit de scene van het in Leeuwarden vermaarde jongerencentrum Hippo.

Vanaf 1997 kent Leeuwarden officieel een coffeeshopbeleid: In eerste instantie zonder een maximum aantal shops (dat werd overgelaten aan de markt), later een aantal van 12 coffeeshops plus 2 coffeeshops in een uitsterfsituatie en heden ten dage 12 coffeeshops. Vestigingseisen werden vastgesteld (shops binnen de grachtenring en op Het Vliet), toen verscherpt (alleen binnen de grachten) en daarna weer verruimd (binnen de grachten of op Het Vliet of in het Stationskwartier). Het I-criterium werd ingevoerd, maar wordt bestuurlijk niet gehandhaafd. Ooit was er geen afstandseis tot voortgezet onderwijs en mbo, toen een officieuze van 250 meter, toen officieel 250 meter (gevolg 2 vehuizingen) en daarna 100 meter officieel.

Het vormgeven van coffeeshopbeleid is bij uitstek het terrein van de lokale overheid. Samen met politie en Openbaar Ministerie wordt dit beleid gehandhaafd. Naast de landelijke voorwaarden, kunnen gemeenten zelf toevoegingen in hun beleid opnemen, om meer grip op de coffeeshops te houden. De burgemeester speelt een centrale rol in de handhaving met eigenstandige bevoegdheden.

De burgemeester is hèt bevoegd gezag voor het coffeeshopbeleid. De gemeenteraad kan hierover dan ook geen beleidsregels vaststellen. Wel kan de raad het coffeeshopbeleid agenderen en bijvoorbeeld op andere beleidsterreinen nagaan welke ondersteunende maatregelen (preventie, nazorg) ontwikkeld kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het lokaal gezondheidsbeleid en/of jeugdbeleid.

Om de kaders van het lokale coffeeshopbeleid mede te bepalen, kan de gemeenteraad de burgemeester vragen om het coffeeshopbeleid te bespreken tijdens een (informatieve) raadsvergadering. Dit kan gaan over de spreiding van coffeeshops, het aantal coffeeshops, drugsoverlast, de afstand tot scholen, pilot voor lokale cannabisteelt, etc.

Daarom is dit overzicht gemaakt aan de hand van de achtereenvolgende ambtsperioden:

 drs. Haijo (H.H.) Apotheker D66 (1993 - 1998)

Mevr. Loekie (L.B.M.) van Maaren-van Balen PvdA (1999 - 2001)

Mevr. Margreeth (M.) de BoerPvdA (2001 - 2004)

 mr.dr. Geert (G.D.) Dales VVD (2004 - 2007)

drs. Ferd (F.J.M.) Crone PvdA (2007 - 2019)

mr. Sybrand (S.) van Haersma Buma CDA (2019 - heden)

Op de volgende pagina staat een overzicht van de hedendaagse 12 coffeeshop in Leeuwarden. Aan dit overzicht wordt nog volop gewerkt. In eerste instantie is iedere coffeeshop in beeld vastgelegd. Er wordt gewerkt aan interviews met de eigenaren over hun coffeeshoponderneming. Zie hieronder het concept van de lijst met te stellen vragen.

Bovendien zijn er een aantal thema's uitgelicht:

Buurtgastheren (eerst een buurtproject, vervolgens een gemeentelijk project)

De experimenteerwet (exeperiment gesloten coffeeshopketen) 

Buma burgemeester (voor het eerst in 74 jaar een confessionele burgemeester)

sybrand van haersma bruma 4 5

 

 

 

 


Sinds de sluiting van coffeeshop 058 vorig jaar beschikt de gemeente Leeuwarden over de diensten van 12 coffeeshops - het maximum aantal zoals dat opgenomen is in het Leeuwarder coffeeshopbeleid. Eer Leeuwarden dit aantal bereikte zijn er ca. 20 jaar verstreken. Misschien neemt verstandig coffeeshopbeleid wat tijd, wie zal het zeggen. In die 20 jaar zijn een aantal shops (al dan niet gedwongen door het beleid) verhuisd. Zo wilde D66 in 2016 onderzoek naar verplaatsing coffeeshops aan de rand van de stad. Er zijn in die 20 jaar coffeeshops tijdelijk dan wel voor altijd gesloten, shops verdwenen en nieuwe kwamen terug.

Een historisch overzicht is misschien helemaal prachtig wat betreft overzicht, maar vooralsnog geven we overzicht in beeld en woord van de 12 hedendaagse coffeeshops. Hieronder volgt een overzicht. Door op de "voordeur" te klikken, treed je als het ware de coffeeshop binnen. Alle coffeeshops hebben een eigen webpagina waar allerlei informatie te vinden is over deze specifieke coffeeshop in de vorm van beeldmateriaal en teksten (krantenartikelen e.d.).

Coffeeshop De Eenhoorn

DSC 0300 2Klik op de voordeur


Coffeeshop Liberty

DSC 0290Klik op de voordeur


Coffeeshop Relax

DSC 0214 2Klik op de voordeur


 Coffeeshop Flowerpower

DSC 0219Klik op de voordeur


 Coffeeshop De Vriendschap

DSC 0225Klik op de voordeur


 Coffeeshop Smokey

DSC 0237Klik op de voordeur


 Coffeeshop Downtown

DSC 0245Klik op de voordeur


 Coffeeshop Repelsteeltje

DSC 0255Klik op de voordeur


 Coffeeshop Utoop

DSC 0263Klik op de voordeur


 Koffiehuis De Zone

DSC 0269Klik op de voordeur


 Coffeeshop Miami

DSC 0276Klik op de voordeur


 Koffieshop De Os

DSC 0279Klik op de voordeur

 Andries Ekhart overleden

Fractievoorzitter van de Pvda Leeuwarden en oud-wethouder Andries Ekhart is donderdag 21 mei 2020 plotseling thuis overleden. In maart volgde hij Lutz Jacobi op als fractievoorzitter. Hij is 66 jaar geworden.

ekhart 04 04 2019 2

Op 4 november 2019 werd de begroting besproken in de gemeenteraad van Leeuwarden. Fractievoorzitter Sytse Brouwer van het CDA Leeuwarden zei dit over drugs en coffeeshops tijdens zijn algemene politieke beschouwing: "Het CDA maakt zich überhaupt ernstig zorgen over druggerelateerde criminaliteit in de stad. De actuele problemen op Het Vliet spreken boekdelen: dealen op straat, drugspanden, naalden in speeltuinen en jongens onder invloed van drugs tussen spelende kinderen. Het CDA wil vóór begrotingsjaar 2020 dan ook het coffeeshopbeleid in deze gemeente opnieuw ter discussie stellen: verkoop van drugs hoort niet tussen woonhuizen, hoort niet in speeltuinen en hoort niet naast scholen." (...)

Interruptie van Andries Ekhart (PvdA Leeuwarden): "Zeg maar ja of nee."

[Ekhart] "Ik kan het heel kort houden. Deze discussie komt volgens mij elk jaar 3 keer terug. Wilt u nou wel of geen coffeeshops? Wilt u ze gewoon afschaffen? Zeg dat nou gewoon, dan weten we waar we aan toe zijn."

[Brouwer] "Maar ja, voorzitter, ik mag niet herhalen."

Gelach in de raad en op de tribune

[Ekhart] "De vraag is anders. U komt er telkens weer op terug. wilt u gewoon zeggen: Leeuwarden mag geen coffeeshops hebben? Dat is tenminste duidelijk. Zeg maar ja of nee. Lijkt me een kort antwoord."

[Brouwer] "Ik wil het verkiezingsprogramma van het CDA graag citeren: Er is in Leeuwarden geen plaats voor coffeeshops."

 

 
 
 
20200201 125126
 
 
 
20200201 130356
 
 
Besluitvorming (raad) woensdag 4 december 2019 20:30 - 23:00 - KIJK LIVE!

Locatie: Raadzaal
Voorzitter: Sybrand Buma
 

Agendapunten

5.2.1 Aangekondigde moties

2019-12-04 VVD D66 Integrale aanpak problematiek Vlietzone
2019-12-04 D66 VVD Motie Implementatie verhuurdersvergunning Leeuwarden
2019-12-04 GBL Motie opvang en huisvesting kwetsbare groepen

2019-12-04 CDA Motie Vliet Coffeeshopvrij

De Raad van de gemeente Leeuwarden bijeen, in vergadering op 4 december 2019, behandelende de situatie op Het Vliet.

Overwegende dat:

- de burgemeester (op voorspraak van de meerderheid van De Raad) in 2017 besloten heeft ook coffeeshops buiten de gracht toe te staan
- Dit tot gevolg heeft dat er nu een tweede coffeeshop op Het Vliet komt

- Het Vliet een straat is met veel nering en woningen

Constaterende dat:

- De bewoners van Het Vliet niet zitten te wachten op coffeeshops in hun buurt

Verzoekt het college op:

a) het Vliet niet meer als vestigingsgebied voor coffeeshops aan te wijzen;
b) met een voorstel te komen hoe er omgegaan wordt met de bestaande coffeeshop(s) op het Vliet. Te denken valt aan een uitsterfbeleid (voor elke coffeeshop die stopt op Het Vliet mag geen nieuwe komen op Het Vliet);
c) gelet op bovenstaande een advies te schrijven of 10 dan wel 12 coffeeshops in deze gemeente wenselijk is;
d) uitkomsten van bovenstaande voor 1 maart 2020 aan de Raad aan te bieden.
En gaat over tot de orde van de dag,
 
 

Sytse Brouwer, CDA Leeuwarden 


 

LC 03-12-2019 CDA in Leeuwarden bindt strijd met coffeeshops aan

"Het CDA wil het Leeuwarder coffeeshopbeleid verandert. Het Vliet moet weer coffeeshopvrij worden. De partij komt met dit punt op het moment dat er juist een tweede shop op het Vliet lijkt bij te komen.

Volgens het CDA heeft de raad in 2018 een fout gemaakt bij het vaststellen van een nieuw vestigingsbeleid in Leeuwarden. Door dat besluit is het mogelijk voor coffeeshops om zich ook buiten de stadsgrachten te vestigen."


 

LC 28-11-2019 Buma: niet meer dan twee coffeeshops op het Vliet

"Dan moet je wel een heel leuk feestje gehad hebben, als je het Vliet als twee straten ziet”, probeerde Buma de zorgen van onder meer D66 weg te nemen. ,,Iedereen ziet dat het een straat is.” Dat juristen de redenatie van Buma in twijfel trekken, evenals enkele wijkbewoners, deed Buma niet twijfelen. ,,Ik ben zelf van huis uit jurist, ik zou een rechtszaak met vertrouwen tegemoet zien."

buma en tjeerdema november 2019

 

brouwer november 2019

 

bruijnincx nov 2019

 


 

Leeuwarden 26 november 2019 Burgemeester en wethouders van Leeuwarden - Antwoord van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Leeuwarden, ingediend op 1 november 2019 door de heer S. Brouwer namens CDA Leeuwarden inzake coffeeshops het Vliet.

Vraag 1: Is het college, net als het CDA, van mening dat een extra coffeeshop op Het Vliet, ongeacht de juridische houdbaarheid, onwenselijk is?

Antwoord: Op grond van het Coffeeshopbeleid Leeuwarden mogen er 12 coffeeshops worden gevestigd in de daarvoor aangewezen gebieden. De eventuele verplaatsing van deze coffeeshop past binnen het vastgestelde beleid. Uit onderzoek is gebleken dat een coffeeshop niet extra bijdraagt aan eventueel aanwezige overlast in de straat. Alleen verkeersoverlast doet zich wel eens voor en dat is juist de reden geweest om panden aan ’t Vliet en de Stationsweg aan te wijzen in het vorig jaar vastgestelde beleid. De samenloop met de geconstateerde problemen binnen de wijk is ongelukkig.


 

LC 14-11-2019 Vier coffeeshops op het Vliet? De raad grijpt in.

"De komst van een tweede shop viel niet goed in de wijk die te kampen heeft met grote problemen. Maar het vorig jaar vastgestelde beleid lijkt zelfs vier coffeeshops op het Vliet mogelijk te maken.

In het beleidsstuk staat dat er maximaal twee coffeeshops per straat mogelijk zijn. Maar wat in de volksmond ‘Het Vliet’ wordt genoemd bestaat uit het Noordvliet en het Zuidvliet. Twee straten dus, met de straatnaambordjes Noordvliet en Zuidvliet aan weerszijden van de straat.

,,Het kan niet zo zijn dat er daardoor straks nog twee coffeeshops op het Vliet bijkomen”, zegt Julie Bruijnincx van D66. Ook onder meer de PvdA, het CDA, de VVD en Lijst058 reageren geschrokken op de suggestie dat er vier coffeeshops mogelijk zouden zijn. ,,Dat kan zeker niet in de Vlietzone met alle problemen die daar nu al spelen”, reageert Marcel Visser van de VVD."

 

LC 2019 11 14 vliet


 

Coffeeshopoverleg 28-10-2019

Fractiekamer 1 van het stadhuis. Aanwezig: Namens de gemeente Leeuwarden 2 beleidsambtenaren, een ambtenaar voor de verslaglegging, namens de Politie de wijkagent van de binnenstad en 13 eigenaren of vertegenwoordigers van 11 van de 12 coffeeshops. Dit waren: De Eenhoorn, De Zone, De Os, Flower Power, Miami, Liberty, Utoop, De Vriendschap, Repelsteeltje, Smokey en Relax. Downtown was niet vertegenwoordigd.

Agendapunt 4: Schaarse vergunningen, geagendeerd door de gemeente Leeuwarden.

Verslag citaat:

"• Gemeente Leeuwarden (Marjan): ontwikkeling waar we niet allemaal op zitten te wachten. Is een vergunning die is ingezet bij Amsterdam op de rondvaartboten. Vergunning werd telkens verlengd. Begrip schaarse vergunningen: daar waar de vraag groter is als het aanbod. Dit geldt ook voor de coffeeshops. Er worden nu geen nieuwe coffeeshophouders toe gelaten en de verklaringen werden tot nu toe ieder jaar verlengd voor de coffeeshophouders die er op dit moment zitten. Gemeente Leeuwarden gaat een beleidsstuk maken op dit punt. Voor alle schaarse vergunningen. Niet alleen voor de coffeeshops. Op het moment dat er een coffeeshop stopt wordt er een open loting opgesteld: iedereen kan dan een aanvraag indienen en er wordt dan een loting gedaan wie een nieuwe coffeeshop mag beginnen, nadat er gekeken is of een aanvraag aan alle criteria voldoet. Elke keer als er een gedoog verklaring vrij valt, gaat er een verloting plaats vinden.
• Koffieshop De Os (Gerrit Jan) geeft aan dat zij als coffeeshophouders juridisch gezien niet onder dit stelsel kunnen vallen. Hij wil de gemeente er op wijzen dat we in een gedoogsituatie zitten en waarschuwt de gemeente om zichzelf niet in de vingers te snijden. Ook geeft hij aan dat er gedacht moet worden aan een langere geldigheidsduur voor de verklaring, omdat anders investeringen niet terug te verdienen zijn.
• Gemeente Leeuwarden (Marjan) geeft aan dat het beleid nog geschreven moet worden. Dit punt wil zij graag mee geven zodat ook de coffeeshophouders hierover mee kunnen denken. De ontwikkeling is nu nog pril.
• Gemeente Leeuwarden (Rinnie) en geeft aan dat coffeeshophouders ideeën altijd mee kunnen geven aan de gemeente."

(Verslag is nog niet goedgekeurd door de deelnemers aan het coffeeshopoverleg)


 

Sytse Brouwer 04-11-2019 Een krachtige samenleving met een dienende overheid

Op 4 november werd de begroting besproken in de gemeenteraad van Leeuwarden. Fractievoorzitter Sytse Brouwer van het CDA Leeuwarden zei dit over drugs en coffeeshops tijdens zijn algemene politieke beschouwing.

sytse brouwer 04 11 2019 3 6

(...)"Een belangrijke randvoorwaarde die de overheid moet scheppen voor een krachtige samenleving is veiligheid. De handhaving hiervan is bij uitstek een taak van de dienende overheid en niet van de samenleving. Als CDA zijn we trots op de handhavers in deze gemeente. Niet alleen de eigen BOA’s maar ook de politie in deze gemeente doet goed werk. Ook de burgemeester neemt hier een belangrijke plek in. Wij spreken onze steun uit voor de door de burgemeester gesloten drugspanden. Het baart het CDA zorgen dat het steeds meer worden. Aan de andere kant wordt er een duidelijk signaal gegeven: in Leeuwarden is geen plek voor drugs!

Het CDA maakt zich überhaupt ernstig zorgen over druggerelateerde criminaliteit in de stad. De actuele problemen op Het Vliet spreken boekdelen: dealen op straat, drugspanden, naalden in speeltuinen en jongens onder invloed van drugs tussen spelende kinderen. Het CDA wil vóór begrotingsjaar 2020 dan ook het coffeeshopbeleid in deze gemeente opnieuw ter discussie stellen: verkoop van drugs hoort niet tussen woonhuizen, hoort niet in speeltuinen en hoort niet naast scholen." (..)

sytse brouwer 04 11 2019 2

Op een vraag van Julie Bruijnincx (fractievoorzitter D66 Leeuwarden) naar aanleiding van bovenstaand betoog antwoordde Sytse Brouwer: "Geen coffeeshop in deze stad en al helemaal niet in de buurt van woonhuizen!"

En op de vraag van plaatsvervangende fractievoorzitter Andries Ekhart (PvdA Leeuwarden) of het CDA nu wel of geen shops wil hebben in Leeuwarden: In Leeuwarden is geen plaats voor coffeeshops", daarbij verwijzend naar het verkiezingsprogramma van 2017.

KIJK HIER TERUG. Sytse schittert van 0:27:15 tot 0:42:15

sytse brouwer 04 11 2019 4

De redactie vraagt zich af welk verkiezingsprogramma de jonge fractievoorzitter nu bedoelt. Het kan onmogelijk zijn eigen "Dichtbij, voor elkaar – Verkiezingsprogramma CDA Leeuwarden 2018-2022" zijn, want daar staat geheel iets anders!

Dichtbij voor elkaar cda leeuwarden 2018 2022

"Het CDA ontmoedigt drugsgebruik en wil mede daarom ook het hoge aantal coffeeshops in onze gemeente terugdringen. Er mogen geen coffeeshops in de dorpen gebouwd worden. Er komen geen nieuwe coffeeshops bij en bij sluiting wordt dat niet ergens anders gecompenseerd. Het CDA staat open voor de eventuele concentratie van bestaande coffeeshops, als die bijdraagt aan het tegenhouden en terugdringen van drugsoverlast in de wijken en dorpen. De gemeente gaat in gesprek met coffeeshophouders over het THC-gehalte, een van de werkzame stoffen in hasj en wiet."

Enig naslawerk leerde ons dan ook dat hij (waarschijnlijk) verwijst naar het landelijke verkiezingsprogramma KEUZES VOOR EEN BETER NEDERLAND uit 2017. 

keuzes voor een beter nederland cda 2017 2021

"2.4.4 – Aanpak coffeeshops en synthetische drugs

Het Nederlandse drugsbeleid is failliet.
Veel coffeeshops en de achterliggende handel en productie zijn in handen van de zware, georganiseerde misdaad. De productie van synthetische drugs is fors toegenomen, met alle risico’s voor omwonenden, de volksgezondheid en de veiligheid. Hoe groot de belangen zijn, mag blijken uit de genadeloze afrekeningen die in het milieu plaatsvinden en de bedreigingen aan het adres van boeren, lokale volksvertegenwoordigers en bestuurders.

Omdat het overgrote deel van de in Nederland geproduceerde softdrugs bestemd is voor de export, biedt legalisering geen enkele oplossing. Het leidt alleen tot een sterkere vermenging van boven- en onderwereld en een verdere normalisering van het drugsgebruik. Daarom kiezen wij voor een terugdringing van het aantal coffeeshops, te beginnen in de buurt van scholen. De illegale handel in drugs, straatverkoop en illegale verkooppunten worden hard aangepakt. Uiteindelijk willen wij toe naar het sluiten van alle coffeeshops. Alleen op die manier kunnen we de drugshandel een halt toeroepen.

Er moet er een einde komen aan het gedogen van het bezit van harddrugs: bezit is strafbaar en er dient dan ook vervolging en bestraffing plaats te vinden. Om de productie van synthetische drugs in laboratoria, schuurtjes of woonhuizen terug te dringen gaan wij het (grootschalig) bezit van legale chemische stoffen strafbaar stellen als duidelijk is dat deze worden gebruikt voor het maken van drugs. (pagina 12/13)"

 sybrand 04 11 2019

De nieuwe burgemeester van Leeuwarden reageerde als volgt op de oproep van Sytse Brouwer om het coffeeshopbeleid aan te passen als volgt:

"Volgende opmerking. Die was van de heer Brouwer en ging over drugscriminaliteit voorzover het De Vlietzone betreft. Het is bijna vanzelfsprekend dat we daar op terug zullen komen."

WORDT VERVOLGD.


 

CDA Leeuwarden 01-10-2019 CDA tegen komst coffeeshop in Vlietzone

"Door een, ons inziens, verkeerde beslissing in juni 2018 is het nu mogelijk om coffeeshops buiten de grachten te vergunnen. De bewoners van Het Vliet gaan hier nu de wrange vruchten van plukken. Tijdens het open podium van woensdag jl. heeft het CDA in het openbaar aan de afvaardiging van de wijk gevraagd of zij zitten te wachten op een tweede coffeeshop. Het antwoord laat zich raden: absoluut niet.

(...)

Het CDA zal zich in de komende tijd overigens wederom inzetten om het coffeeshopbeleid in Leeuwarden zodanig aan te passen dat wijken niet geconfronteerd worden met de bijbehorende drugsoverlast.

Naar aanleiding van bovenstaande hebben we daarom de volgende vragen;

1. Is het college, net als het CDA, van mening dat een extra coffeeshop op Het Vliet, ongeacht de juridische houdbaarheid, onwenselijk is?
2. Is het college van mening dat de vergunningsprocedure juridisch houdbaar is wanneer de aanvraag niet op overheid.nl is gepubliceerd? Zo nee, gaat u de procedure voor een exploitatievergunning opnieuw opstarten?
3. Is het college van mening dat de bewoners van de Vlietzone voldoende betrokken zijn geweest bij de vergunningsprocedure?
4. Bent u van mening dat de gemeenteraad actiever had moeten worden geïnformeerd, gelet op de politieke gevoeligheid die de problematiek in deze wijk veroorzaakt heeft?

vragen cda leeuwarden coffeeshop vliet 01 11 2019


Geplaagde Vlietzone krijgt een tweede coffeeshop, Leeuwarder Courant, 29-10-2019 

"In de Vlietzone komt waarschijnlijk een tweede coffeeshop. Coffeeshop Smokey uit de Nieuwesteeg wil zich vestigen op de plek waar nu nog de Resko Bar zit. De aanvraag is op 2 augustus bij de gemeente binnengekomen. Op 21 augustus heeft de gemeente de aanvraag gepubliceerd in de Huis aan Huis. Het gaat om een zogenaamd ‘voorgenomen besluit om een exploitatievergunning en gedoogverklaring te verlenen’.

De kans dat de coffeeshop daadwerkelijk verhuist naar de Vlietzone is heel groot. De aanvraag voldoet namelijk aan de eisen die de gemeenteraad heeft vastgesteld. En dat betekent dat de gemeente de aanvraag eigenlijk niet kan weigeren. ‘De burgemeester is voornemens de vergunning te verlenen’ staat dan ook te lezen in de bekendmaking van de gemeente.

Uitgebreid

Tot juni vorig jaar mochten coffeeshops zich in Leeuwarden alleen binnen de grachten vestigen. De enige coffeeshop die al op het Vliet zat, kreeg een uitzonderingspositie. Maar door een beleidswijziging in juni 2018 werd het gebied waarin coffeeshops een vergunning konden krijgen, uitgebreid. Sindsdien is het maximumaantal coffeeshops voor de Vlietzone vastgesteld op twee. Omdat er ook al een horecabestemming op het pand Noordvliet 13 zit, is er geen enkele belemmering voor de verhuizing van coffeeshop Smokey naar de Vlietzone."


 

De Monitor NPO2 27-10-2019 Uitzending: wat zit er in mijn wiet?

Naamloos

Teun van der Keuken( De Monitor - KRO/NCRV) doet research in Koffieshop De Os.

KIJK TERUG

"De oproep van de Leeuwardse coffeeshophouder Gerrit Jan ten Bloemendal om tijdens het experiment élke coffeeshop de mogelijkheid te geven om de cannabis te laten testen op pesticiden vindt in politiek Den Haag geen weerklank. Zelfs D66, groot voorstander van het experiment, zegt dat in het experiment er verschillen tussen gemeenten moeten zijn om de effecten van het experiment goed te onderzoeken."


 

De Monitor, 11-10-2019 Wietroker zit straks goed in Groningen, maar niet in Leeuwarden

" ‘De blower in Groningen heeft straks de garantie van een schoon product, maar de blower in Leeuwarden niet.’ Gerrit-Jan ten Bloemendal, één van de vijf eigenaren van Koffieshop De Os in Leeuwarden, hoopt dat hij tijdens het wiet-experiment meer ruimte krijgt om zijn cannabis te laten testen, ook al doet zijn gemeente niet mee aan de proef."


 

LC 27-09-2019 Weer drie drugspanden gesloten in Leeuwarden: twee in verband met witwasonderzoek

"Opslaglocatie van Leeuwarder coffeeshop

Ten aanzien van de woning aan het Wilhelminaplein heeft de politie vastgesteld dat dit een stashlocatie, oftewel: opslaglocatie, was van een coffeeshop in Leeuwarden. De politie trof hier 3.400 joints, 11.032,40 gram hennep en 10.652,08 gram hasj aan."


 

LC 26-09-2019 Leeuwarden gaat terug naar twaalf coffeeshops nu één vergunning is ingetrokken

"Tot het definitief sluiten van coffeeshop 058 - eerder coffeeshop Afrika - waren er in Leeuwarden dertien verkooplocaties van softdrugs. Twaalf binnen de grachten, een erbuiten aan het Vliet. Vorig jaar stelde de gemeente nieuw beleid vast voor de shops. Het gebied waarin ze zich mogen vestigen werd uitgebreid.

Tegelijkertijd stelde de raad vast dat twaalf coffeeshops het maximum zou moeten zijn in Leeuwarden. Nu de vergunning van coffeeshop 058 is ingetrokken is dat aantal behaald. Op het moment dat een van de overgebleven shophouders wil stoppen, kan een nieuwe ondernemer die zaak en vergunning overnemen - mits die ondernemer aan de voorwaarden van de gemeente voldoet."

 20190926 115832


 

LC 23-09-2019 Vier drugspanden die betrokken waren bij het grote witwasonderzoek in Leeuwarden gesloten

"Burgemeester Buma heeft vrijdag vier panden aan d’Hondecoeterstraat in Leeuwarden gesloten. Het gaat om twee ‘growshops’, een garagebox en een woning waar een inval is gedaan tijdens de grote politie-actie die 11 juni in Leeuwarden plaatsvond."

" ‘Stashlocatie’ voor coffeeshop

De woning aan d’Hondecoeterstraat diende volgens de politie als ‘stashlocatie’ voor een coffeshop in Leeuwarden. Hier werd allerhande drugs opgeslagen, die vervolgens in de coffeeshop verkocht zou worden. Zo werden er 734 joints, 43.800 gram hennep en 4.610 gram hasj in beslag genomen. Ook hier stonden weer weegschalen en vele dozen aan verpakkingsmateriaal.

Naast de drugs en de drugsgerelateerde goederen vond de politie een taser, een groot mes, een doosje met 2-9mm patronen, een holster voor een handvuurwapen, een vlinderbom en een granaat."


 

Antwoord van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen, 27 augustus 2019, als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Leeuwarden, ingediend op 2 juli 2019. De vragen zijn afkomstig van D66 en gaan over het blowverbod op grond van de APV.

"Een persoon die in de openbare ruimte een joint rookt, vertoont niet per definitie overlastgevend gedrag. Het is echter wel zo dat door (soft)drugsgebruik op straat er sneller een openbare orde-situatie is of kan ontstaan, doordat dit eerder als hinderlijk of overlastgevend wordt ervaren. Dat is het relevante verschil vanuit oogpunt van handhaving."

antwoorden benw leeuwarden blowverbod 27 08 2019 1antwoorden benw leeuwarden blowverbod 27 08 2019 2antwoorden benw leeuwarden blowverbod 27 08 2019 3


hah aug 2019 smokey leeuwarden

Toen er vanwege het artikel "Coffeeshophouders Leeuwarden vrezen komst Buma" (over de hierbovenstaande informatie en overwegingen) een reactie kwam van CDA-zijde uit de Leeuwarder gemeenteraad, heb ik Sytse Brouwer een vraag gesteld (zie hieronder) over de eventueel zoektgeraakte verhouding tussen bestuurlijk pragmatisme en politieke idealen. Bij beantwoording liet hij zich ook uit over het verschil tussen Buma de politicus en Buma de bestuurder. Sytse Brouwer was zo vriendelijk zijn toestemming te geven voor publicatie.

Vraag

Hoi Sytse,

Ik had een bericht geplaatst op LinkedIn:

https://www.liwwadders.nl/coffeeshophouders-leeuwarden-vrezen-komst-buma/

@Abel Reitsma reageerde hierop: "Er zit toch wel een verschil tussen een burgemeester en een politiek leider?"

Nadat ik de hoop had uitgesproken dat dit inderdaad zo zou zijn, berichtte ik Abel het volgende: "En ik hoop dat we met onze nieuwe burgemeester in dezelfde openhartige sfeer als tijdens het bezoek aan onze koffieshop van de CDA-fractie vorig jaar juli een constructief gesprek kunnen voeren over het evenwicht tussen bestuurlijk pragmatisme en politieke idealen."

Reactie Abel: "Daar heb ik alle vertrouwen in. Leuk werkbezoek destijds met goed gesprek ?"

Mijn respons: "Gesproken over het evenwicht tussen bestuurlijk pragmatisme en politieke idealen. Sytse Brouwer was op 31 oktober 2018 wat uit balans? " zie pdf-bijlage.

Zijn antwoord hierop: "Vraag het hem! ;)"

Welnu: Was het evenwicht hier wat zoek?

Ik ben benieuwd naar je antwoord en hoop tevens dat je mijn connectieverzoek wil honoreren.

Met vriendelijke groet,

Gerrit Jan (redacteur Cannabis-Kieswijzer)

"Dag Gerrit Jan,

Ons standpunt aangaande coffeeshops is helder, zie ook ons verkiezingsprogramma. Wij weten echter ook hoe de meerderheid van de Raad over deze problematiek denkt. M.a.w. ons ideaal zal geen meerderheid krijgen, het is dan ook pragmatisch om meerderheden te zoeken die deze richting uit gaan.

Het citaat van mij in het artikel van de LC verwijst naar ons ideaal en het verzoek aan de burgemeester om daar op te reageren.

Ik weet overigens dat wij daar anders over denken.

Wat de burgemeester betreft, Buma is straks geen politicus meer en zal naar eer en geweten de stad besturen als bestuurder.

Met hartelijke groet, Sytse Brouwer"

Een eerste vingeroefening als "burgemeester met coffeeshops" stond hem al te wachten. We waren benieuwd naar zijn antwoorden op onderstaande schriftelijke vragen uit de raad.

Schriftelijke vragen 03-07-2019 Bruijnincx, J. (D66) Blowverbod in hele gemeente

blowverbod d66 leeuwarden 03 07 2019

blowverbod d66 leeuwarden 03 07 2019 2

Zo luidde het antwoord van Buma c.s.:

"Een persoon die in de openbare ruimte een joint rookt, vertoont niet per definitie overlastgevend gedrag. Het is echter wel zo dat door (soft)drugsgebruik op straat er sneller een openbare orde-situatie is of kan ontstaan, doordat dit eerder als hinderlijk of overlastgevend wordt ervaren. Dat is het relevante verschil vanuit oogpunt van handhaving."


Donderdag 16 mei 2019 heeft de gemeenteraad besloten de heer Sybrand van Haersma Buma voor te dragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Leeuwarden. De datum waarop hij begint met zijn werkzaamheden is 26 augustus 2019. 

@sybrandbuma 16 mei 2019 - Na 17 jaar in de landelijke politiek vertrek ik naar Friesland om daar burgemeester te zijn van Leeuwarden. Het is een voorrecht om aan de slag te mogen voor een mooie toekomst van de stad en dorpen er omheen.


Bijzondere raadsvergadering - Installatie burgemeester Mr. Van Haersma Buma, maandag 26 augustus 2019 14:30 - 16:30, Locatie: Grote of Jacobijnerkerk, Bredeplaats 4, 8911 EP Leeuwarden

buma 26 08 2019

We hopen dat de nieuwe burgemeester uit hetzelfde bestuurlijke hout is gesneden als de oude. Als CDA-fractievoorzitter in de Tweede kamer had 'Us Sybrand" nou niet bepaald een visie op coffeeshopbeleid waar we erg vrolijk, laat staan euforisch van werden. Deze visie werd in ieder geval niet gekenmerkt door feiten en pragmatisme.  Overleg en inspraak? We gaan het meemaken. Of niet. We zijn benieuwd of de nieuwe burgemeester komt kennismaken met zijn coffeehopondernemers. Het eerste Coffeeshopoverleg 10 oktober 2019 liet de bestuurlijk onervaren Buma verstek gaan. Het tweede coffeeshopoverleg dat hij als nieuwe burgemeester kon en zou bijwonen (maart 2020) is geannuleerd vanwege COVID-19.

De feiten over Buma en coffeeshops kort samengevat

De Gelderlander, 10 maart 2017 Sybrand Buma wil alle coffeeshops sluiten

"Alle coffeeshops moeten op termijn dicht. Het gedoogbeleid is failliet en regulering van wietteelt is naïef en geen oplossing. Die boodschap bracht CDA-leider Sybrand Buma vrijdag in het lijsttrekkersinterview bij De Gelderlander. ,,Ik wil dat de voordeur meer dicht gaat. Of de coffeeshops helemaal dicht moeten? Op termijn wel ja. In een vorig CDA-kabinet zijn er al stappen gezet, door de minimale afstand tot scholen groter te maken. Dat heeft al geleid tot de sluiting van coffeeshops. Het is namelijk niet logisch dat scholieren in hun pauze cannabis gaan halen.’’ "

Buitenhof 26 feb 2017 12:10 • VPRO • AVRO • BNNVARA Sybrand Buma: Coffeeshops Sluiten En Dienstplicht Invoeren

Maart 2017 CDA: Sybrand Buma en Madeleine van Toorenburg over georganiseerde criminaliteit

Het opblazen van een gemeentehuis, de bedreiging van burgemeesters en raadsleden, het dumpen van levensgevaarlijk XTC-afval. Keer op keer heeft het CDA de afgelopen jaren gewaarschuwd voor de sluipende opmars van criminelen in regio´s als Brabant, Zeeland, Limburg en Gelderland. Het kabinet liet de zaak uit de klauwen lopen en was te druk met haar eigen propagandamachine. Zo kan het niet langer! Sybrand en Madeleine waren in Den Bosch, waar zij spraken met de burgemeester over deze grote problemen. Het CDA zet hier graag de streep en komt met maatregelen om deze georganiseerde criminaliteit aan te pakken: http://bit.ly/2j450oX.

Omroep PowNed - De Hofbar - dinsdag 12 maart 2019 - Handgranaten aan de deur van cafés, beschietingen van coffeeshops: heeft de politiek nog wel grip op de georganiseerde misdaad? In de Hofbar CDA-fractievoorzitter Sybrand Buma en bezorgde burgers.

 


Experiment gesloten coffeeshopketen

Coffeeshopoverleg 16-05-2019

Fractiekamer 1 van het stadhuis. Aanwezig: Namens de gemeente Leeuwarden 2 beleidsambtenaren, een ambtenaar voor de verslaglegging, namens de Politie de wijkagent van de binnenstad en  16 eigenaren/vertegenwoordigers van 12 van de 13 coffeeshops. Dit waren: De Eenhoorn, De Zone, De Os, 058, Flower Power, Miami, Downtown, Liberty, Utoop, De Vriendschap, Repelsteeltje en Relax. American was afwezig.

Agendapunt 3: Experiment gesloten coffeeshopketen, geagendeerd door De Os. Verslag:

“Rinnie is naar een bijeenkomst experiment gesloten coffeeshopketen voor gemeenten in Utrecht geweest en Marjan in Groningen. Meeste aanwezige gemeenten kunnen nog geen uitsluitsel geven of ze meedoen aan het experiment omdat ze het nog moeten voorleggen aan de Raad en/of in overleg moeten met de coffeeshopexploitanten of zij mee willen doen aan het experiment. Gemeente Leeuwarden heeft aangegeven niet mee te doen.”

“Gerrit Jan is 28 januari bij het politiek café met Vera Bergkamp (D66) in Zalen Schaaf geweest, evenals Hendrik van der Veen van de politie. De gemeente en de gemeenteraad was ook vertegenwoordigd. Link naar kort verslag van de avond gemaakt door D66.

“Er mogen maximaal tien telers die tijdens het experiment legaal hennep mogen produceren en verkopen. Als niet deelnemende gemeente (experiment gesloten coffeeshopketen) kan het voorkomen dat er een teler in onze gemeente wil beginnen. Daarvoor is een vergunning van de Minister nodig, maar de burgemeester heeft hierin een adviserende rol met betrekking tot de openbare orde en veiligheid. De telers moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals bv. ervaring en kennis met betrekking tot de teelt van gewassen. Tot op heden is het nog niet bekend dat er een teler in onze gemeente een legale hennepteelt wil beginnen.”

Coffeeshopoverleg - Het coffeeshopoverleg dat sinds 2010 gehouden wordt (als een uitvloeisels van de Projectgroep Buurtgastheren), vindt minimaal 2 keer per jaar plaats, meestal in het stadhuis.. Deelnemers aan dit overleg zijn de (beleids-)ambtenaren van de Sector Juridische en Veiligheidszaken van de gemeente Leeuwarden, wijkagenten van de binnenstad (en/of politiefunctionarissen verantwoordelijk voor de reguliere controles van de Leeuwarder coffeeshops) en de eigenaren (of hun vertegenwoordigers) van de dertien coffeeshops die Leeuwarden rijk is. De burgemeester zelf is met enige regelmaat ook deelnemer aan het overleg. Alle deelnemers kunnen voor het overleg agendapunten aanvoeren. Een ambtenaar van de gemeente draagt zorg voor de vergaderlocatie, de agenda en het verslag.


Email Koffieshop De Os 30-04-2019 aan Gemeente Leeuwarden: agendapunt coffeeshopoverleg 16-05-2019

"MAYA’S GROW VOF
KOFFIESHOP DE OS

Aan de burgemeester van Leeuwarden en alle overige deelnemers van het coffeeshopoverleg

Onderwerp: Coffeeshopoverleg 16 mei 2019

Leeuwarden, 30 april 2019

Beste meneer Crone, beste mensen,

Sinds 23 april 2019 kunnen gemeenten zich aanmelden voor deelname aan het experiment gesloten coffeeshopketen. Hoewel op dit moment de parlementaire behandeling van het ontwerpbesluit (de zgn. voorhangprocedure bij een AMvB) nog op zich laat wachten, weten we dankzij de concepttekst van de AMvB al heel veel meer dan tijdens het vorige coffeeshopoverleg op 11 oktober 2018.

De vraag voor het komende coffeeshopoverleg is: zijn er in de concepttekst van de AMvB wezenlijke veranderingen in het experiment aangebracht, zodat we het gezamenlijke nee moeten herzien? Het korte antwoord luidt volgens ons nee!

Naast enkele voordelen, zoals bonnen van de gedoogde telers voor onze boekhouding, productinformatie op basis van tests voor de consumenten, blijven er een aantal wezenlijke bezwaren tegen deelname aan het experiment bestaan.

Mocht Leeuwarden deelnemen aan het experiment dan zal een grote verstoring van de huidige cannabismarktmarkt optreden: van het huidige aanbod zal een aanzienlijk deel van de menukaarten van coffeeshops verdwijnen, denk hierbij aan o.a. aan “edibles” (etenswaren, zoals o.a. spacecake, muffins), kant en klare producten zoals joints met of zonder tabak en niet te vergeten de importproducten zoals Marokkaanse en andere hasj en de buitenlandse wiet. De Nederlandse buiten geteelde wiet is nergens terug te vinden in de kabinetsstukken: dus ook die staat op de lijst af te voeren producten. Grof geschat spreken we over 30 tot 50 procent van het huidige aanbod. Dit omvangrijke deel van het huidige zichtbare aanbod gaat allemaal buiten zicht verhandeld worden op een illegale markt met alle gevolgen voor de volksgezondheid en openbare orde.

De verplichte deelname van alle shops in een deelnemende gemeente is ons inziens zeer onwenselijk. Afgezien van dat je bij vrijwillige deelname (sommige shops wel, en sommige niet) ook kunt waarnemen hoe in een gemeente een gesloten keten bij (de deelnemende) coffeeshop(s) functioneert, je kunt dan tevens aan de hand van consumentengedrag zien of de gekozen experimenteerwijze ook meer klanten oplevert. Sommige ondernemers vrezen bij verplichte deelname aan het voorgestelde experiment een aanzienlijke krimp van hun bedrijfsomvang (niet alleen qua afzet, maar ook qua medewerkers, omdat veel van de huidige taken door coffeeshopmedewerkers zullen verschuiven naar de gedoogde kweker). De vraag is gerechtvaardigd of dit in bedrijfseconomische zin te dragen is.

Het experiment bestaat uit vier fasen: de voorbereidingsfase, waaronder een overgangsfase, de experimenteerfase en de afbouwfase. Kenmerk van iedere fase: er zit een einde aan! Vroeg of laat is het voorbij, ook met de afbouwfase. Reken even mee: Voorbereidingsfase: minimaal één jaar (dit is inclusief de “nieuwe” overgangsfase van maximaal 6 weken); Experimenteerfase: minimaal vier jaar - uiterlijk vijf en een half jaar en een Afbouwfase: uiterlijk zes maanden. Maximaal 7 jaar vanaf zeg maar nu: medio 2026 is het echt voorbij. Of toch niet? Het zal dan aan het dan bestaande kabinet en Parlement zijn of het niet al dan niet definitief afgeblazen wordt.

Coffeeshopondernemers functioneren al jaren in een onmogelijke markt met een half afgemaakt gedoogbeleid. Er is een ding zeker: het beleid van ons bedrijf baseren we liever niet op koffiedik kijken. Er zijn teveel nadelen en onzekerheden: voor de consumenten, de coffeeshopondernemingen, de gemeente, voor de leefbaarheid in de stad (volksgezondheid en openbare orde), maar ook de kleinschalige kwekers die er nu al zijn en vanwege de grootschaligheid sowieso buiten de boot vallen. In die zin blijven we voorstander voor wat we het model Crone hebben genoemd. Onder verantwoordelijkheid van de coffeeshop wordt de kweek en bevoorrading geregeld. De importproducten worden niet verboden.

Samengevat: wat ons betreft is er niks wezenlijks veranderd en zien we geen reden om het gezamenlijke nee te wijzigen. Het lijkt ons wijs de deelname aan het experiment opnieuw te agenderen voor het aanstaande coffeeshopoverleg van 16 mei. Tevens zouden we de burgemeester willen vragen om hiervoor (kort) aanwezig te zijn. Dan is er opnieuw een gezamenlijk en onderbouwd nee. Daarnaast zouden we als deelnemers aan het coffeeshopoverleg ook gelegenheid hebben even formeel afscheid te nemen van burgemeester Crone. Nu al zingen er wat namen rond voor zijn opvolger (m/v).

Het is onder de bewindsperiode van Crone geweest dat het Coffeeshopoverleg zich heeft ontwikkeld tot een structureel overleg. We hebben daarvoor veel waardering. Onder zijn leiding was er sprake van een coffeeshopbeleid gebaseerd op feiten, pragmatisme, overleg en inspraak. We hopen dat een nieuwe burgemeester uit hetzelfde hout is gesneden.

Stand van zaken april 2019

Voor een feitelijk juiste beeldvorming hebben we het een en ander op een rijtje gezet.

• Het kabinet en het parlement.

De ministeries van J&V en VWS hebben een brochure gemaakt getiteld: Spelregels experiment gesloten coffeeshopketen[1]. Deze verscheen tegelijktijdig met de tekst van het zogenaamde: “ontwerp-Besluit, houdende regels over het experiment met een gesloten coffeeshopketen“

De brochure is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over het experiment met een gesloten coffeeshopketen (ook wel ‘wietexperiment’) en benieuwd is naar hoe dit experiment eruit komt te zien. Na een algemene introductie worden in drie delen de voorwaarden die gelden voor coffeeshops in deelnemende gemeenten, de deelnemende gemeenten en aspirant-telers uiteen gezet. Daarna wordt de opzet van het experiment, met de verschillende fases, uitgelegd.

Het “ontwerp-Besluit” is bedoeld voor de parlementaire behandeling in Tweede en Eerste Kamer. Op 11 april 2019 stuurden de ministers van J&V en VWS brieven naar beide Kamers met daarin de voorlegging van het ontwerpbesluit. Dit gebeurt in het kader van de voorhangprocedure die in artikel 13 van het voorstel van Wet experiment gesloten coffeeshopketen is voorgeschreven. Deze biedt de beide Kamers de mogelijkheid om zich gedurende vier weken uit te spreken over het ontwerpbesluit, voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd. Het is op dit moment niet bekend wanneer het op de agenda zal staan.

• VNG

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft in een hoorzitting op 18 april 2019 gesproken met Tweede Kamerleden over het experiment gesloten coffeeshopketen. De VNG had naar aanleiding van het verschijnen van de AMvB gevraagd om een hoorzitting. Ze hebben de Kamerleden hierbij tevens een zgn. “position paper” overhandigd: VNG-position paper t.b.v. gesprek experiment gesloten coffeeshopketen op 18 april.

Samengevat volgens eigen zeggen: “In de AMvB zitten nog twee elementen die tot problemen kunnen leiden in de uitvoering: • Er wordt vastgehouden aan het ingezetenencriterium. Dat zorgt voor veel praktische problemen voor grensgemeenten. De VNG pleit ervoor dat grensgemeenten zelf kunnen bepalen om de verkoop van wiet al of niet uitsluitend toe te staan aan de eigen inwoners/pashouders. Gemeenten zitten niet te wachten op overlast rond coffeeshops en kunnen de noodzaak prima zelf beoordelen. • Er wordt vastgehouden aan de eis dat alle coffeeshops in de gemeente deel moeten nemen. Het lastige aan deze eis is dat gemeenten instrumenten missen om te kunnen toetsen of coffeeshops mee willen en kunnen doen. Deze toets zou in de AMvB opgenomen moeten worden”.

Tot zover de meest actuele informatie. Het kan zijn dat we nog meer agendapunten en/of informatie zullen aandragen voor het komende overleg.

We zouden graag zien dat deze mail doorgeleid wordt aan de burgemeester en alle deelnemers van het coffeeshopoverleg.

Met vriendelijk groet namens Koffieshop De Os,
Gerrit Jan ten Bloemendal"


LinkedIn GJtB 01-02-2019 In dit summiere verslag wordt van veel geen verslag gedaan.

"Ik heb die avond ook gesproken over de aanzienlijke verstoringen van de cannabismarkt in Leeuwarden, mocht het experiment in zijn huidige vorm in deze stad plaatsvinden. Met grote gevolgen voor consumenten en coffeeshops. De marktsegmenten die zullen wegvallen bij de shops, zijn de nieuwe markten voor illegale dealers: volksgezondheid en open orde lopen risico’s.

Ook heb ik verteld dat bij het laatste coffeeshopoverleg de aanwezige 10 coffeeshops (van de 13) zich unaniem tegen het wietexperiment hebben uitgesproken. De burgemeester liet op zijn beurt de shops weten dat hij de verplichte deelname van de shops aan het experiment en het na verloop van tijd stoppen, onverteerbare elementen vindt in de huidige opzet. Voorgaande heeft de burgemeester de gemeenteraad ook medegedeeld.

Nadrukkelijk heb ik er ook op gewezen dat we juist constructieve kritiek leveren: ook wij willen een experiment, maar niet in de huidige vorm.

Lees het allemaal nog maar eens na.

Koffieshop De Os."


D66 Leeuwarden 31-01-2019 Verslag Politiek Café Wietexperiment met Vera Bergkamp

"Op maandag 28 januari organiseerde D66 Leeuwarden een politiek café over het experiment met de gelegaliseerde wietteelt in het historische Zalen Schaaf. Daar is ooit de grootste wietkwekerij in de Leeuwarder geschiedenis opgerold.

Te gast was Tweede Kamerlid Vera Bergkamp, zij is de drijvende kracht achter het experiment met de legalisatie van wietteelt. Er was veel belangstelling van Leeuwarder raadsleden, ambtenaren, coffeeshopondernemers, wietteelt en uiteraard D66 leden.

We begonnen de avond met een korte presentatie van Hendrik van de Veen van de politie Leeuwarden. Hij heeft in het verleden onderzoek gedaan naar de Leeuwarder coffeeshops.

Daarna was het woord aan Vera, zij gaf een uitgebreide toelichting op de huidige stand van zaken rond het experiment. Aansluitend vond een pittige discussie plaats met Gerrit Jan ten Bloemendal, een van de eigenaren van coffeeshop De Os. Hij maakt zich zorgen over de risico’s die hij loopt wanneer Leeuwarden deel zou nemen aan het experiment.

Tot slot was er voor het publiek nog de gelegenheid om vragen te stellen. Al met al een geslaagd en interessant politiek café. Wordt ongetwijfeld vervolgd."


D66 Leeuwarden 17-01-2019 Burgemeesters: doe mee met het wietexperiment

"Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het wietexperiment. De fracties van D66 hebben op initiatief van D66 Venlo de krachten gebundeld en doen een oproep aan iedereen die betrokken is bij het experiment: doe mee! We vragen onze burgemeesters, welke politieke kleur ze ook hebben, om zich in te schrijven voor het experiment.

Frans Aerts en Remy Maessen, Venlo (AD 17-01-2019 D66: Meedoen aan proef haalt wiet uit schimmenrijk) - Toon van Gent, Nijmegen - Stef Stevens, Helmond - Loes ten Dolle, Winterswijk - Rene van den Kerkhof, Den Bosch - Alexander Hammelburg, Amsterdam - Has Bakker, Utrecht - Karel Eggen, Emmen - Gernand Ekkelenkamp, Zoetermeer - Dilia Leitner, Haarlem - Julie Bruijnincx, Leeuwarden - Sanne de Wilde, Lelystad - Martine van Bemmel, Almere - Tyas Bijlholt, Amersfoort - Robin Verleisdonk, Eindhoven - Claudia van Bruggen, Zwolle - Pieter Herngreen, Doetinchem - Tiko Smetsers, Flevoland - Han Boer, Berkelland - Koen Mookhoek, Apeldoorn - Susan van Ommen, Arnhem - Francien Zeggelt, Leiden - Gert van den Ham, Alphen aan den Rijn - Benjamin Hofland, Westland - Robin Visker, Zeewolde - Wim van Wegen, Noordoostpolder - Joek van Pul, Breda - Hanneke van der Werf, Den Haag - Peter de Kraker, Terneuzen - Jan Stoop, Tilburg - Elene Walgenbach, Rotterdam - Ine Woudstra, Oude IJsselstreek - Saskia Verheij, Goes - Josephine Elliott, Vlissingen - Iris Rutjes, Enschede - Pieter Herngreen, Doetinchem - Han Boer, Berkelland - Marc ten Barge, Hengelo"


FD 02-11-2018 Leeuwarden haakt af bij wietproef

"Je moet bijvoorbeeld het roken van tabak in de coffeeshop ontmoedigen. Dat begrijp ik nog wel, maar ik snap niet waarom het dan verboden wordt om wiet in eetbare producten, als spacecake te verkopen. Dit soort producten zal, net als soorten wiet en hasj die buiten het experiment vallen, alsnog gekocht worden op de zwarte markt. En op de zwarte markt wordt niet aan leeftijdscontrole gedaan en wordt wiet tegelijk met harddrugs verkocht. Dan zijn we terug bij de situatie van dertig jaar geleden."


LC 01-11-2018 Eisen te streng: geen proef met wietteelt

"Het aanvankelijke enthousiasme hierover in Friesland is inmiddels echter verdwenen. Na overleg met coffeeshophouders ,,heb ik zelf de afweging gemaakt om niet mee te doen’’, zei de Leeuwarder burgemeester gisteren op vragen van D66 in de gemeenteraad. De door het rijk gestelde eisen bieden ,,geen goede route’’."


Coffeeshopoverleg 18-10-2018

Fractiekamer 1 van het stadhuis. Aanwezig: Namens de gemeente Leeuwarden 2 beleidsambtenaren, een ambtenaar voor de verslaglegging en de burgemeester, namens de Politie de wijkagent van de binnenstad en 10 eigenaren/vertegenwoordigers van 10 van de 13 coffeeshops. Dit waren: De Eenhoorn, De Zone, De Os, 058, Flower Power, Miami, Downtown, Liberty, Utoop en De Vriendschap. Repelsteeltje, Relax en American waren niet aanwezig.

Agendapunt 2: Gedachtenwisseling deelname experiment legale wietteelt, ingediend door de gemeente en De Os. Het experiment met legale wietteelt en deelname door de gemeente Leeuwarden hieraan zou besproken worden alvorens een gezamenlijk besluit te nemen over wel of geen deelname. In het verslag van deze vergadering staat hierover het volgende:

“De voorwaarden van het experiment zijn inmiddels in grote lijnen bekend. Zowel burgemeester Crone als de aanwezige coffeeshophouders van Leeuwarden zien op dit moment geen heil in deelname van aan het experiment in de huidige vorm. Mochten er ontwikkelingen zijn of veranderen de voorwaarden dan wordt er een aanvullend overleg gepland met coffeeshophouders en de burgemeester.”


 Email Koffieshop De Os 05-10-2018 aan Gemeente Leeuwarden: agendapunt coffeeshopoverleg 18-10-2018

"MAYA’S GROW VOF
KOFFIESHOP DE OS

Hoi Elisabeth,

“Coffeeshophouders zijn het niet eens met de huidige insteek. Zij verzoeken de burgemeester om voor toezegging om tafel te gaan met de coffeeshophouders van Leeuwarden. Marjan geeft dit door aan de burgemeester, maar geeft ook aan dat wat betreft Crone de toezegging van gemeente Leeuwarden af hangt van de voorwaarden van het experiment.” Citaat verslag Coffeeshopoverleg Leeuwarden, 17 mei 2018.

Gezien het tijdstip van het komende overleg (11 oktober 2018) staat wat De Os betreft het agendapunt “Wel of geen deelname door de Leeuwarder coffeeshopondernemingen aan het experiment gesloten coffeeshopketen” prominent op de agenda. En dit, zoals toegezegd, in aanwezigheid van de burgemeester. Voor een overzicht van de belangrijkste bezwaren tegen het experiment gesloten coffeeshopketen verwijzen we naar het overzicht op de website www.cannabis-kieswijzer.nl : “Inventarisatie bezwaren en vragen binnen gemeenten om zich aan te melden voor het experiment gesloten coffeeshopketen” . We willen bij dit agendapunt ook nog de volgende stukken agenderen: Persbericht D66 Leeuwarden 18 september 2018 (zie bijlagen) en de brief van Femke Halsema (burgemeester Amsterdam) aan de ministers Grapperhaus en Bruins van 27 september 2018 (zie bijlagen).

Groet Gerrit Jan."


 

Persbericht D66 Leeuwarden 18-09-2018Persbericht D66 Leeuwarden 18 september 2018


Omrop Fryslân 21 november 2017 - 19:27 VIDEO: Legale wietteelt, goed idee of niet?

"Is het wel zo'n goed idee om als gemeente mee te doen aan het experiment voor de legale wietteelt? De gemeente Leeuwarden lobbyt al jaren voor een experiment, en dit lijkt steeds dichterbij te komen. De nieuwe regering wil in tien gemeenten proberen of het kweken van wiet legaal kan worden. Maar bij veel coffeeshops zijn twijfels, en de VVD in Leeuwarden vindt het experiment in hun stad helemaal geen goed idee. Gerrit Jan te Bloemendal van coffeeshop De Os in Leeuwarden en Harry Bevels van de VVD in Leeuwarden discussiëren in Fryslân Hjoed over de kwestie."


D66 Leeuwarden 10 juni 2015 Politiek café: D66 is voor het reguleren van wietteelt.

"10 juni 2015 organiseerde D66 Leeuwarden een politiek cafe over de toekomst van het softdrugsbeleid. Er waren verschillende gastsprekers aanwezig, Magda Berndsen, lid van de Tweede-Kamerfractie van D66, Hendrik van der Veen namens de politie Leeuwarden, Jacqueline van wijk, hoofd regionaal expertise en informatie centrum Noord (RIEC) en tot slot Gerrit Jan ten Bloemendaal, coffeeshop eigenaar te Leeuwarden. De presentatie was in handen van Danny Hoogstad, politiek commissaris van de Jonge Democraten Friesland. Aan de hand van een aantal stellingen gingen de gastsprekers het debat aan met het publiek.

Meerdere coffeeshophouders riepen op tot een aanpassing van het huidige Coffeeshopbeleid, zodat de mogelijkheid ontstaat om ook buiten het centrum een coffeeshop te openen. Op die manier zou de overlast, die de bewoners van de binnenstad ervaren, verminderd kunnen worden. Genoeg stof tot nadenken voor de aanwezige raadsleden!

Wij kijken terug op een succesvolle avond!

Namens de fractie van D66 Leeuwarden

Julie Bruijnincx"

D66 is voor het reguleren van wietteelt. D66-Tweede Kamerlid Magda Berndsen: “De huidige gedoogsituatie waarbij je wel cannabis mag verkopen, maar niet mag telen en aanvoeren werkt niet. Reguleer daarom de wietteelt! Dat zorgt voor minder gezondheidsrisico’s, meer veiligheid en levert 500 miljoen op.” Begin dit jaar diende D66 hierover al een wetsvoorstel in. Vanavond debatteert de Tweede Kamer over het reguleren van wietteelt in steden. Wat vind jij? Youtube filmpje

Democraten66 26 februari 2015

"Kamerlid Magda Berndsen vertelt over het D66 initiatiefwetsvoorstel, waarmee zowel de voor- als achterdeur van de coffeeshop gereguleerd wordt. D66 vindt dat de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten en belastingplichtige coffeeshopketen moet plaatsvinden. Berndsen: “Het reguleren van zowel de voor- als de achterdeur is noodzakelijk. De huidige gedoogsituatie waarbij je wel cannabis mag verkopen, maar niet mag telen en aanvoeren is onhoudbaar. Het zorgt voor te hoge gezondheidsrisico’s, kost te veel politiecapaciteit en is een gevaar voor de algemene veiligheid." "


 Terug luisteren Radio EenVandaag 18-03-2014 14:00 Burgemeester Leeuwarden zet wietteelt door

"Minister Opstelten wil er niets van weten. Toch gaat de burgemeester van Leeuwarden, Ferd Crone, een plan optuigen dat de wietteelt in zijn stad zal toelaten. Zo wil hij klaar zijn voor de dag dat de Tweede Kamer de hennepkweek en -aanvoer zal gedogen.

Nu is dit wettelijk nog niet mogelijk. Het ‘model Crone’ houdt in dat in Leeuwarden de coffeeshops verantwoordelijk worden voor de teelt, het vervoer en de verkoop van wiet. Bij Radio EenVandaag is Gerrit-Jan ten Bloemendal, eigenaar van coffeeshop de Os in Leeuwarden te gast."


 achterdeurplan De Eenhoorn Leeuwarden 11 02 2013

achterdeurplan De Eenhoorn Leeuwarden 11 02 2013 2


Gemeente Leeuwarden Brief Motie Pilot Coffeeshop gereguleerd toezegging brede discussie coffeeshop en drugsbeleid 20-09-2011


We gaan Ferd Crone missen. Het was tijdens zijn ambtsperiode dat het Coffeeshopoverleg zich heeft ontwikkelt tot een structureel overleg. Onder zijn leiding en verantwoordelijkheid was er in Leeuwarden sprake van een coffeeshopbeleid gebaseerd op feiten, pragmatisme, overleg en inspraak. We hebben daarvoor veel waardering.

20160704 213058

Het coffeeshopoverleg vindt minimaal 2 keer per jaar plaats, meestal in het stadhuis. Deelnemers aan dit overleg zijn de (beleids-)ambtenaren van de Sector Juridische en Veiligheidszaken van de gemeente Leeuwarden, wijkagenten van de binnenstad (en/of politiefunctionarissen verantwoordelijk voor de reguliere controles van de Leeuwarder coffeeshops) en de eigenaren (of hun vertegenwoordigers) van de dertien (nu 12) coffeeshops die Leeuwarden rijk is. Burgemeester Ferd Crone was regelmatig ook deelnemer aan het overleg.

Het Coffeeshopoverleg van 18 oktober 2019 vond zoals wel vaker plaats in Fractiekamer 1 van het stadhuis. Aanwezig waren 2 beleidsambtenaren, een ambtenaar voor de verslaglegging, de burgemeester, de wijkagent van de binnenstad en 10 eigenaren/vertegenwoordigers van 10 van de 13 coffeeshops. Dit waren: De Eenhoorn, De Zone, De Os, 058, Flower Power, Miami, Downtown, Liberty, Utoop en De Vriendschap. Repelsteeltje, Relax en American waren niet aanwezig.

Agendapunt 2 die middag luidde: "Gedachtenwisseling deelname experiment legale wietteelt, ingediend door de gemeente en De Os". Het experiment met legale wietteelt en deelname door de gemeente Leeuwarden hieraan zou besproken worden alvorens een gezamenlijk besluit te nemen over wel of geen deelname. In het verslag van deze vergadering staat hierover het volgende:

“De voorwaarden van het experiment zijn inmiddels in grote lijnen bekend. Zowel burgemeester Crone als de aanwezige coffeeshophouders van Leeuwarden zien op dit moment geen heil in deelname van aan het experiment in de huidige vorm. Mochten er ontwikkelingen zijn of veranderen de voorwaarden dan wordt er een aanvullend overleg gepland met coffeeshophouders en de burgemeester.”

In antwoord op vragen van Julie Bruijnincx (D66) tijdens de begrotingsdebatten in de Leeuwarder Raad op 31 oktober 2018 antwoordde burgemeester Crone dat hij na overleg met coffeeshophouders ,,zelf de afweging om niet mee te doen’’ heeft gemaakt. De door het rijk gestelde eisen bieden ,,geen goede route’’. LC 01-11-2018 Eisen te streng: geen proef met wietteelt.


 

LC 18-07-2019 Leeuwarden scherpt regels rondom drugs op festivals aan

"Leeuwarden bindt de strijd aan met drugs op festivals en bij evenementen. Nieuwe regels gaan per 1 januari in.

De verkoop van lachgas op festivals en bij evenementen zoals Bevrijdingsdag is per 1 januari verboden in de gemeente Leeuwarden. En ook wordt er geen verkoop van (soft-) drugs meer getolereerd bij festivals als bijvoorbeeld Psy-fi. Dat staat in de nieuwe 'Beleidsregel evenementen in de open lucht' die de gemeente deze week heeft vastgesteld.

Ook het bezit van meer dan vijf gram softdugs als wiet wordt niet meer getolereerd. De gemeente zal vanaf 1 januari ook strenger controleren, aldus een woordvoerder. ,,Indien nodig gaan we over tot honderd procent controle, in plaats van steekproefgewijs fouilleren." "


 

Gemeenteblad 2019, 174867 15-07-2019 09:00 “Beleidsregel evenementen in de open lucht”

"Leeuwarden voert een zerotolerancebeleid ten aanzien van drugs bij evenementen. Het is wettelijkverboden om drugs te bezitten of te verhandelen. Dit geldt ook bij evenementen. De gemeenteLeeuwarden streeft naar drugsvrije evenementen. De enige uitzondering geldt voor een gebruikershoeveelheid softdrugs tot maximaal 5 gram. Hiervoor blijft het in Nederland algemeengeaccepteerde gedoogbeleid gelden. Bij de behandeling van een aanvraag om eenevenementenvergunning wordt een inschatting gemaakt of er sprake is van een verhoogd risico opdrugsgebruik en drugshandel. Afhankelijk van de risico’s zal bepaald worden welke maatregelen,bijvoorbeeld ten aanzien van de visitatie, in de vergunningsvoorwaarden worden opgelegd.

De verkoop en het gebruik van lachgas tijdens evenementen is niet toegestaan. Het gebruik van lachgasvormt mogelijk een risico voor de volksgezondheid, openbare orde en veiligheid. Het gebruik kan doorandere bezoekers als aanstootgevend worden ervaren, waardoor botsingen en irritaties kunnen ontstaan. Bovendien is de drempel om het gebruik te combineren lager op evenementen. Combinatiegebruikvan lachgas met alcohol zorgt mogelijk voor extra risico’s. De verkoop en het gebruik van lachgastijdens evenementen wordt per 1 januari 2020 verboden. Dit geeft organisatoren de mogelijkheid hieropte anticiperen bij hun verzoek tot plaatsing op de Evenementenkalender en de aanvragen voorevenementen in het nieuwe kalenderjaar."


 

LC 04-07-2019 D66: blowverbod in strijd met Opiumwet

"De NOS berichtte woensdag dat 218 van de 355 Nederlandse gemeenten een algeheel verbod op drugsgebruik hebben afgekondigd in de APV. In Friesland geldt dit voor zeven gemeenten, waaronder Leeuwarden.

Volgens de Opiumwet is gebruik van soft- en harddrugs niet strafbaar.

D66 vindt dat 'het zware instrument van een APV-verbod alleen moet worden ingesteld op basis van gedegen juridische gronden en zuivere argumentatie'.

Ze vraagt het college daarom hoe een algeheel blowverbod zich verhoudt tot de Opiumwet. Ook wil ze weten of de overlast van een sigarettenroker volgens burgemeester en wethouders fundamenteel verschilt van iemand die een joint rookt."


 

Schriftelijke vragen 03-07-2019 Bruijnincx, J. (D66) Blowverbod in hele gemeente

blowverbod d66 leeuwarden 03 07 2019

blowverbod d66 leeuwarden 03 07 2019 2


 

LC 03-07-2019 Aanpak drugs op straat in Friesland nog dode letter

"Van de achttien gemeenten in Friesland hebben zeven het gebruik van drugs op straat strafbaar gesteld. Speuren naar overtredingen gebeurt echter niet."

"Leeuwarden deed dit een jaar geleden al. Het leidde hier nog niet tot boetes voor drugsgebruik op straat. ,,We gaan niet met speurhonden door de stad om maar iemand te kunnen pakken", zegt Tjalling Landman van de gemeente. ,,De regel is meer bedoeld voor overlastsituaties. Dan hebben we nu een middel om er wat aan te doen."

Vorig jaar zijn er landelijk 151 boetes uitgedeeld voor drugsgebruik op straat: 90 voor softdrugs, 61 voor harddrugs. Rotterdam was met 67 bekeuringen de koploper. Friese gemeenten komen geen enkele keer voor in de cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), dat de strafbeschikkingen verstuurt en de boetes int. Ook in de twee voorgaande jaren is er in Friesland niemand voor beboet.

Eilanden: gebruik niet strafbaar

Terschelling is een van de gemeenten bij uitstek waar vooral in het zomerseizoen weleens een jointje wordt opgestoken in de buitenlucht. Maar dat is op het eiland bepaald geen reden om het dan maar strafbaar te maken. ,,Je hebt hier genoeg duinpannetjes waar vast weleens iets gebeurt. Alleen heeft niemand daar last van", zegt gemeentewoordvoerder Marjolein Izeboud. Ook de andere eilandgemeenten hebben het gebruik niet strafbaar gesteld.

Als er groepjes jongeren op bijvoorbeeld schoolpleintjes in de dorpen een joint roken, dan is dit op Terschelling wel aanleiding om contact te leggen. ,,Dat is vervelend voor de omgeving en dan moet je actie ondernemen. Dit is in principe een taak van de fietsende agenten die we hier hebben", zegt Izeboud. Omdat het op Terschelling niet is opgenomen in de APV, zal er op blowen in de openbaarheid geen boete volgen. Izeboud: ,,Als je er geen last van hebt, hoef je er ook geen oplossing voor te vinden. Dan krijg je regels om de regels en daar heb je niks aan." "


 

Het Parool (Tessel ten Zweege) 26-07-2019 ‘Het blowverbod wordt nu al ‘Marokkaantje pesten’ genoemd’

"Een blowverbod kan als bijeffect etnisch profileren hebben, stelt Tessel ten Zweege, lid van feministisch ­collectief Pisswife, in dit opiniestuk. ‘Is het overdreven te denken dat vooral mensen van kleur de dupe worden?’

Een jointje opsteken in het openbaar, mag dat? De wietwalm die over elk park in Nederland hangt doet vermoeden van wel, maar de praktijk is anders. De Opiumwet meldt niets over het gebruik van softdrugs, terwijl de wet het handelen en produceren ervan verbiedt. Het staat gemeenten vrij om hier zelf beslissingen over te nemen, en boetes uit te delen aan mensen die in de publieke ruimte ‘Alien Kush’ nuttigen.

Inmiddels besloten 218 van de 355 gemeenten dat blowen in publieke ruimtes ongewenst is en dus verboden moet worden. Gemeenten als Ommen, Berg en Dal en Rijssen-Holten, doorgaans niet geassocieerd met drugsoverlast, stelden het verbod al in. Zij lapten de Opiumwet aan hun laars en stellen een Algemene Plaatselijke Verordering in, ofwel: gemeentelijke regelgeving waar iedereen in de gemeente zich aan moet houden. Er ging een lange discussie aan vooraf, maar in 2014 besloot de rechtbank dat een Algemene Plaatselijke Verordering die ­blowen verbiedt legaal is."


 

Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden. Vastgesteld in de raadsvergadering van 7 februari 2018. Bekendgemaakt op 22 februari 2018.

Hoofdstuk 2 Openbare orde

Afdeling 1 Bestrijding van ongeregeldheden

Artikel 2:1d Openlijk gebruik en handel van drugs

1. Het is verboden op of aan de weg in een voor publiek toegankelijk gebouw of vaartuig voorwerpen of stoffen openlijk voorhanden te hebben ten behoeve van gebruik van middelen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet.

2. Onverminderd het bepaalde in de Opiumwet is het verboden op of aan de weg post te vatten of zich daar heen en weer te bewegen en zich op of aan de wegen in of op een voertuig te bevinden indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit gebeurt om middelen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet of daarop gelijkende waar, al dan niet tegen betaling af te leveren, aan te bieden of te verwerven, daarbij behulpzaam te zijn of daarin te bemiddelen.

3. Het in het eerste lid en tweede lid gestelde verbod is niet van toepassing op voorwerpen of activiteiten die in het belang van de Volksgezondheid, in het bijzonder de preventie, de bestrijding van drugsverslaving of de hulpverlening aan de verslaafden, van overheidswege worden bevorderd of zijn goedgekeurd.

Afdeling 14 Drugsoverlast

Artikel 2:74 Verzameling van personen in verband met drugs of heling

Onverminderd het bepaalde in de Opiumwet is het verboden zich op een openbare plaats op te houden met het kennelijke doel om middelen als bedoeld in artikel 2 en 3 van de Opiumwet, of daarop gelijkende waar, al dan niet tegen betaling, af te leveren, aan te bieden of te verwerven, daarbij behulpzaam te zijn of daarin te bemiddelen.

Artikel 2:74a Openlijk drugsgebruik

Het is verboden op of aan de weg, op een andere openbare plaats of in een voor publiek toegankelijk gebouw middelen als bedoeld in de artikelen 2 of 3 van de Opiumwet of daarop gelijkende waar te gebruiken, toe te dienen, danwel voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen voorhanden te hebben.

 

Handhavingsjaarverslag HUP 2018. Fysieke leefomgeving en veiligheid. Vastgesteld bij collegebesluit van … 2019.

"Coffeeshops

In 2018 heeft de gemeente Leeuwarden voor dertien coffeeshops een vergunning en gedoogverklaring afge-geven. Coffeeshops moeten voldoen aan de AHOJG-criteria (geen affichering; geen harddrugs; geen over-last; geen verkoop aan jeugdigen onder de 18 jaar en hoeveelheden per transactie kleiner dan 5 gram) en aan de voorwaarden gegeven in de exploitatievergunning en gedoogverklaring.

Bij de coffeeshops worden door de politie en de gemeente jaarlijks minimaal drie preventieve controles uit-gevoerd. In het jaar 2018 zijn er 41 controles uitgevoerd. Er is in 2018 bij één coffeeshop een minderjarige aangetroffen. De coffeeshop is tijdelijk voor de duur van drie maanden gesloten geweest.

Viermaal is bij de coffeeshops vastgesteld dat de voorschriften van de gedoogverklaring werd overtreden. Eénmaal was er geen leidinggevende aanwezig. Tweemaal waren de deuren (voor- en tussendeur) van de portiek open, wat zorgde voor geuroverlast in de nabije omgeving en éénmaal veroorzaakte een automobi-list en tevens bezoeker (parkeer)overlast nabij de coffeeshop. Van alle vastleggingen zijn waarschuwingen verstuurd. Bij 36 controles in de coffeeshop is er geen overtreding vastgesteld."


LC 22-11-2018 Tabaksverbod coffeeshop: jointjes straks met kruiden

LC 20181122 Tabaksverbod coffeeshop

Leeuwarden, Ruimtelijk-functionele visie Retailpark De Centrale KB Winkels 25-10-2018

Leeuwarden Ruimtelijk functionele visie Retailpark De Centrale KBWinkels 25 10 2018

Leeuwarden Ruimtelijk functionele visie Retailpark De Centrale KBWinkels 25 10 2018 2


 

Handhavingsjaarverslag HUP 2017. Fysieke leefomgeving en veiligheid. Vastgesteld bij collegebesluit van … juni 2018.

"Coffeeshops

In 2017 heeft de gemeente Leeuwarden voor dertien coffeeshops een vergunning en gedoogverklaring afgegeven. Coffeeshops moeten voldoen aan de AHOJG-criteria (geen affichering; geen harddrugs; geen overlast; geen verkoop aan jeugdigen onder de 18 jaar en hoeveelheden per transactie kleiner dan 5 gram) en aan de voorwaarden gegeven in de exploitatievergunning en gedoogverklaring.

Bij de coffeeshops worden door de politie en de gemeente jaarlijks drie preventieve controles per coffeeshop uitgevoerd. In het jaar 2017 zijn er daarmee zesendertig preventieve controles uitgevoerd. Er is in 2017 bij geen enkele coffeeshop een overtreding geconstateerd. Begin 2017 zijn er wel twee coffeeshops voor de duur van drie maanden gesloten geweest. Deze maatregel is opgelegd omdat eind 2016 in deze coffeeshops een minderjarige was aangetroffen. In één coffeeshop werd de politie gehinderd in de uitvoering van de werkzaamheden. Naar aanleiding hiervan is een gesprek met de ondernemer en de leidinggevende geweest."


 

Coffeeshopbeleid Leeuwarden 9 mei 2018

Coffeeshopbeleid2018ib869dd6c 80f7 4a84 bd04 47a21f30e514


advertentie De Os LC 20 november 2017

 

 

advertentie HAH 15 07 2017

 

Vergadering Politiek Podium - Debat/besluit 9 oktober 2017 5 Uitwerking motie onderzoek verruiming vestigingseisen coffeeshops

KIJK TERUG

Getekende motie coffeeshops 09 10 2017 still

getekende motie herstel coffieshopbeleid 09 10 2019


 

Brief burgemeester Leeuwarden Uitwerking Motie onderzoek verruiming vestigingseisen coffeeshops 17-07-2017 Bijlage: Rapport locatiebeleid coffeeshops Leeuwarden

"Geachte leden van de raad,

Ik stel u voor kennis te nemen van het Rapport locatiebeleid coffeeshops Leeuwarden en de daarop gebaseerde (mogelijke) wijzigingen van het coffeeshopbeleid.

Inleiding

Op 18 januari 2016 heeft uw raad een motie aangenomen waarin wordt verzocht om onderzoek te doen naar verruiming van de vestigingseisen voor coffeeshops. Onderzocht moest worden welke gebieden buiten de grachtenring geschikt zouden zijn voor verplaatsing van coffeeshops, rekening houdend met de gevolgen voor handhaving, veiligheid, de omwonenden, verkeerstromen en omgevingsbelangen. Ook moest onderzocht worden wat het nut en de noodzaak is van de indeling van de coffeeshops in horecacategorie 4 en de mogelijkheden om dat te verlagen.

Een onderzoek naar de gebieden heeft in 2016 plaats gevonden en heeft dit jaar geresulteerd in bijgaand rapport.
Hieronder treft u mijn standpunt aan ten aanzien van de mogelijke en ook noodzakelijke wijzigingen binnen het coffeeshopbeleid. Het vaststellen van het coffeeshopbeleid behoort tot mijn bevoegdheden. Ik heb deze wijzigingen uiteraard ook besproken in het college.

Hoofdlijn van mijn beleid blijft een beperking van het aanbod van coffeeshops tot 12 maar daarbij het aantal gebieden c.q. panden voor vestiging te verruimen zodat beperkt meer spreiding mogelijk is."

Brief gemeente Leeuwarden Rapport locatiebeleid coffeeshops Leeuwarden 17 07 2017


Brief van Burgemeester aan raad over voorgenomen beleidswijzigingen 12 juli 2017

brief bm leeuwarden juli 2017

 


 

Horecabeleid Leeuwarden 21 maart 2017

3.2 Openings-en sluitingstijden

Voor wat betreft de openingstijden wordt de gemeente verdeeld in drie gebieden, die niet overeenkomen met de gebieden, zoals genoemd in het vestigingsbeleid. Dit stelsel is vastgelegd in de APV. De indeling van de sluitingstijden kent, net als nu,een eigenkaart, die bij de wijziging van de APV wordt vastgesteld(Bijlage 2).

Naar aanleiding van de inspraak is er voor gekozen om gebieden, die in het concept-beleid in het 03.00 uurs-gebied lagen, maar waar eerder een sluitingstijd van 05.00 uur gold en geen sprake was van overlast, in te delen in het 05.00 uurs-gebied.

Naar aanleiding van de inspraak is er ook voor gekozen daghoreca in het 05.00 uurs-en 03.00 uurs-gebied (rood en roze) toe te staan een uur eerder open te gaan.Daardoor wordt de indeling als volgt.

3.2.1Gebiedsindeling sluitingstijden

Gebied 1(rood)

Binnen gebied 1 geldt:

  • Voor alle horecabedrijven een sluitingstijd van 05.00 tot 08.00 uur met een toelatingstijd van 03.00 uur voor “natte” horeca(horeca met een Drank-en Horecavergunning) en coffeeshops;
  • Voor daghorecazaken (Horeca 1) en afhaalbedrijven (Detailhandel) geldt een sluitingstijd van 22.00 uur tot 07.00uur;
  • Voor “droge” horeca (snackbars etc, zonder Drank-en Horecavergunning) geldt geen toelatingstijd;

Binnen dit gebied is het toegestaan een terras geopend te hebben en aldaar bezoekers toe te laten of te laten verblijven van 08:00 uur tot 01:00 uur, met dien verstande dat het in de maanden juni, juli, augustus en september toegestaan is het terras in de nachten van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag tot 02:00 uur geopend te hebben.

Gebied 2(roze)

Binnen gebied 2 geldt:

  • Voor alle horecabedrijven een sluitingstijd van03.00 tot08.00 uur met een toelatingstijd van 02.00 uur voor “natte” horeca en coffeeshops;
  • Voor daghorecazaken (Horeca 1) en afhaalbedrijven (Detailhandel)geldt een sluitingstijd van 22.00 uurtot 07.00 uur;
  • Voor “droge” horeca (snackbars etc) geldt geen toelatingstijd.

Binnen dit gebied is het toegestaan een terras geopend te hebben en aldaar bezoekers toe te laten of te laten verblijven van 08:00 uur tot 01:00 uur, met dien verstande dat het in de maanden juni, juli, augustus en september toegestaan is het terras in de nachten van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag tot 02:00 uur geopend te hebben.

Gebied 3 (wit)

In gebied 3 geldt:

  • Voor “natte” horeca en coffeeshops een sluitingstijd van 01.00 uur tot 08.00 uur, met een toelatingstijd van 00.00 uur;
  • Voor daghorecazaken (Horeca 1) en afhaalbedrijven (Detailhandel)geldt een sluitingstijd van 22.00 uur tot 08.00 uur;
  • Voor “droge” horeca(snackbars etc) geldt geen toelatingstijd.

Binnen dit gebied is het toegestaan een terras geopend te hebben en aldaar bezoekers toe te laten of te laten verblijven van 08:00 uur tot 24:00 uur.

kaart horecabeleid sluitingstijden leeuwarden 2017 2

 

"3 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Horeca-activiteiten bieden de bezoeker van een horeca-inrichting over het algemeen een plezierig verblijf, vaak in samenhang met het schenken van alcoholische dranken. Soms zijn er echternadelige gevolgen voor de omgeving. Daarbij kan gedacht worden aan verstoring van de openbare orde door openlijke geweldpleging, vernielingen, vervuiling en verstoring van de nachtrust van de bewoners in de omgeving van de horeca.Om deze nadelige gevolgen te beperken, zijn er de volgende instrumenten.

3.1Exploitatievergunning

Op grond vande APV is het verboden om een openbare inrichting te exploiteren zonder vergunning van de burgemeester. In het kader van deregulering is sinds 2009 deze vergunning niet langer nodig voor horecabedrijven die alcohol schenken. Dit houdt in dat horecabedrijven die alcohol schenken alleen een Drank-en Horecavergunning nodig hebben op basis van de Drank-en Horecawet. Als het horecabedrijf een terras exploiteert, dan is er naast de Drank-en Horecavergunning een terrasvergunning nodig.

De exploitatievergunning bestaat welvoor droge horecabedrijven(zonder alcohol),voor afhaalbedrijvenen coffeeshops, zodat er vooraf getoetst kan worden welke ondernemer zich in de gemeente wil gaan vestigen. Daarnaast biedt de exploitatievergunningeen basis om een BIBOB-toets uit te kunnen voeren. In de exploitatievergunning kunnen onder meer voorschriften opgenomen worden om overlast te voorkomen. Ook kunnen er nadere eisen van zedelijkheid ten aanzien van de houder van de inrichting gesteld worden. Naast de exploitatievergunning is, indien er een terras is, ook een terrasvergunning nodig.

De aanvraag voor een exploitatievergunning kan op grond van artikel 2:28 van de APV geweigerd worden als er sprake is van strijd met het bestemmingsplan, de aanvrager geen Verklaring omtrent het gedrag kan tonen, of naar het oordeel van de burgemeester de woon-en leefsituatie in de omgeving van de openbare inrichting of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed. Bij de toepassing van deze laatste weigeringsgrond houdt de burgemeester rekening met het karakter van de straat en de wijk, waarin de openbare inrichting is gelegen of zal zijn gelegen, de aard van de openbare inrichting en de spanning, waaraan het woonmilieu ter plaatse reeds blootstaat of bloot zal komen te staan door de exploitatie van de openbare inrichting.

Deze vergunningen worden voor onbepaalde tijd verstrekt. Indien er wijzigingen zijn met betrekking tot de inrichting, de leidinggevenden of bij een overname, dan dient de exploitant de wijziging door te geven of eennieuwevergunning aan te vragen."


 

Reactie en antwoordnota zienswijzen concept horecabeleid betreffend sluitingstijden Eindverslag van Inspraak Concept-Horecabeleid 4 maart 2017

Eindverslag van Inspraak Concept Horecabeleid d.d. 4 maart 2017


 

LC 31-01-2017 Welke kroegen in Leeuwarden moeten eerder dicht?

"De nieuwe concept-nota voor Leeuwarder horecabeleid stelt voor, om een aantal cafés en eetgelegenheden vroeger te laten sluiten.

Kort geleden is een nieuw voorstel gepresenteerd voor horecabeleid in Leeuwarden. De binnenstad krijgt drie zones. Gebieden waar weinig kan omdat er veel mensen wonen, gebieden met meer mogelijkheden en zones waar cafés om vijf uur dicht mogen. Dat zijn het Ruiterskwartier, het stationsgebied en de Grote Hoogstraat."

Overzicht van gewijzigde sluitingstijden voor café's, coffeeshops en eetgelegenheden in de Leeuwarder binnenstad


 

Suksawat 17-05-2017 Vrije sluitingstijden horeca: gemeente Leeuwarden is onwetend, bang en niet capabel

"D66 heeft in de gemeenteraad voorgesteld om een groter gebied in Leeuwarden te vrijwaren van verplichte sluitingstijden voor horeca. Het voorstel heeft het niet gehaald. Want Leeuwarden wordt geregeerd door angst en onwetenden."


 

Suksawat 24-01-2017 Over een paar weken definitief besluit sluitingstijden - wat wil jij?

"Over een paar weken staat het weer hoog op de politieke agenda: het nieuwe horecabeleidsplan met daarin de aanpassing van de sluitingstijden voor de Leeuwarder horeca.

Halverwege vorig jaar wordt de conceptnota voor het eerst gepresenteerd. De insteek van de nota is om het makkelijker te maken voor nieuwe horeca. Als je nu een café of club wilt openen, loop je vast in allerlei ambtelijke procedures.
Nieuwe plannen nodig voor nieuwe horeca

Dat is niet de bedoeling. Want Leeuwarden moet bruisen. Zeker richting 2018. Tijd dus voor een nieuw beleid waarin opgeworpen drempels worden weggeslagen. In dat nieuwe beleid zit ook de aanpassing voor de sluitingstijden van de horeca.

De binnenstad wordt in de plannen opgedeeld in drie regio’s met elk een eigen sluitingstijd. Het gebied rondom het Ruiterskwartier (heel toevallig de spot van Neushoorn) mag tot vijf uur in de nacht door. Wel moet je voor drie uur binnen zijn.

Culturele Doodstad

Dezelfde restricties gelden voor het stationsgebied en een stukje Zaailand. De Grote Hoogstraat zou net zoals de complete Nieuwestad om drie uur de deuren moeten sluiten. Publiek moet dan om één uur binnen zijn. De rest van de binnenstad moet om één uur dicht.

Dat stuit veel mensen tegen de borst. Zowel nachtbrakers, stapliefhebbers als ondernemers komen in protest onder de noemer Culturele Doodstad. Met succes. Zo blijkt bij de presentatie van de vernieuwde plannen vorige week. Voor de Grote Hoogstraat is onder publieke druk een uitzondering gemaakt."


D 8ZvSWWkAAw3gv.jpg large

'Model Crone' reguleringsformat 2017 


 

GPTV 18-01-2017 Gemeente Leeuwarden presenteert concept horecanota

 


 

Onderzoeksrapport Locatiebeleid coffeeshops Leeuwarden 30 november 2016 (het rapport werd openbaar gemaakt per) brief van Burgemeester aan raad over voorgenomen beleidswijzigingen 12 juli 2017)

rapport 250 meter wardenier 30 112016

 


OVERZICHT REACTIESGESPREKSPARTNERS HORECABELEID 4 juli 2016


Actualisatie nota Bijzondere Wetten onderdeel horeca Concept t.b.v.Overleg en Inspraak 4 juli 2016


Brief Maya's Grow VOF (Koffieshop De Os) aan burgemeester Leeuwarden 14 maart 2016 (onderwerp: 250 meter wel of niet)

 

Brief Mayas Grow VOF Koffieshop De Os aan burgemeester Leeuwarden 14 maart 2015

LC 20160119 NO01022006 Onderzoek coffeeshops buiten centrum

VERSLAG Politiek Podium d.d. 18 januari 2016 BESLUITENLIJST 18 januari 2016

KIJK TERUG

still raadsvergadering 18 01 2016

 

getekende motie McWeed 18 01 2016


Beleidsnota Bijzondere wetten Horeca, coffeeshop, prostitutie en kansspelen 15 december 2015Beleidsnota Bijzondere wetten Leeuwarden 15 12 2015


Eenhoorn Buurtbewoners 19 mei 2015 zonder foto


 

Handhavingsarrangement bijzondere wetten Horeca, coffeeshops, prostitutie en kansspelen, Datum besluit: 31 maart 2015, Datum bekendmaking Huis aan Huis: 15 april 2015

Handhavingsarrangement bijzondere wetten 2015


LC 20141126 NO01030004 Buitenlander welkom in Leeuwarder coffeeshop


 

Motie Ingezetenen-criterium coffeeshops D66 24 november 2014 (behandelende de brief evaluatie I-criterium)Motie Ingezetenen criterium coffeeshops D66 24 november 2014 behandelende de brief evaluatie I criterium


LC 20141022 NO01022006 Siderius wint loting coffeeshopvergunning


 

Concept inspreken Maya's Grow VOF (Koffieshop De Os) tijdens Vergadering Politiek Podium 10 november 2014, Oranjezaal Forum, Evaluatie Ingezetene-criteriumConcept inspreken Mayas Grow VOF Koffieshop De Os tijdens Vergadering Politiek Podium 10 november 2014 Oranjezaal Forum Evaluatie Ingezetene criterium


LC 20140709 ZU01018006 Coffeeshops weg voor popcentrum


Handhavingsarrangement bijzondere wetten gemeente Leeuwarden 2014 Horeca, coffeeshops, prostitutie en kansspelenHandhavingsarrangement bijzondere wetten gemeente Leeuwarden 2014 Horeca coffeeshops prostitutie en kansspelen


LC 20140317 NO01001003 Crone zet wietteelt door


LC 20140127 Roep om legale wietteelt


 kieswijzer logo donker

kieswijzer logo licht 1

Definitieve uitslagen verkiezingen gemeenteraadsverkiezingen Leeuwarden 13 november 2013

Vrijdagochtend 15 november 2013 stelde de voorzitter van het hoofdstembureau, burgemeester Ferd Crone, de verkiezingsuitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Leeuwarden ongewijzigd vast. De nieuwe gemeenteraad wordt 2 januari 2014 geïnstalleerd, na de herindeling met hetnoordelijke deel van de gemeente Boarnsterhim.

Uitslag en zetelverdeling

De nieuwe gemeenteraad per 2 januari 2014 telt straks 39 zetels. De zetelverdeling inclusief restzetelverdeling is: PvdA 12, CDA 6, D66 4, NLP 4, PAL GroenLinks 4, VVD 4, ChristenUnie 2, FNP 2,Verenigd Links 1.

Opkomst

86.113 kiezers werden opgeroepen om een stem uit te brengen. 39,51% ging daadwerkelijk naar de stembus (33.916 geldige stemmen). Tijdens de reguliere gemeenteraadsverkiezingen van 2010 was het opkomstpercentage 50,04 %.

Kiesdeler

De kiesdeler gebaseerd op de voorlopige uitslagen is 869,641 en wordt als volgt berekend:
•het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen wordt gedeeld door het totaal aantal te verdelen zetels;
•het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen is 33.916. Het aantal te verdelen zetels voor de nieuw gemeente Leeuwarden is 39;
•dit geeft de volgende rekensom: 33916 / 39 = 869,641. Dit is de kiesdeler.

Voorkeursstem

Een voorkeurstem is een stem bij een verkiezing die niet op de nummer 1 van de kandidatenlijst van een politieke partij is uitgebracht, maar op een andere kandidaat van dezelfde lijst. Gegeven het aantal zetels dat een partij heeft behaald, kunnen voorkeurstemmen beïnvloeden aan welke kandidaten deze zetels worden toegewezen. Een kandidaat die laag op de lijst is geplaatst, kan door de voorkeurstemmen toch een zetel in de raad aan krijgen. Voor het verwerven van een voorkeurszetel, is 25% van de kiesdeler toereikend. Bij deze verkiezingen was de voorkeursdrempel 217 stemmen.

Opkomstbevordering

LaK, de vereniging Liwwadder actieve Koffieshopondernemers i.o., publiceerde via deze website de standpunten ten aanzien van het (soft) drugs- en coffeeshopbeleid van de 11 politieke partijen die deelnamen aan deze raadsverkiezingen in het grotere, heringedeelde Leeuwarden. Door op de hieronderstaande link te klikken, kon je als kiesgerechtigde een bewuste keuze kunt maken.

Je vindt hier de 11 partijen die deelnamen aan verkiezingen in Leeuwarden

“Laat je stem niet in rook opgaan, Stem bewust, Ga stemmen”. De cannabis-kieswijzer probeerde en probeert u te helpen met het vormen van een genuanceerd beeld van de politiek, het maken van een heldere keuze bij de komende verkiezingen. GJtB, 3 december 2013


058 13-11-13 Partijen

Welke partijen doen op 13-11-13 mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Leeuwarden?

De passages in de partijprogramma's over de standpunten ten aanzien van het (soft) drugs- en coffeeshopbeleid zijn terug te vinden, te lezen door op de onderstaande partijen te klikken, opdat je een op inhoud gefundeerde beslissing kan nemen op welke partij te stemmen. Ook tref je linkjes aan naar de partijen zelf en hun verkiezingsprogramma: zo kun je dus ook een compleet partijprogramma lezen, je opinie vormen. Verder vind je linkjes naar videoverslagen van raads- en commissievergaderingen over het coffeeshopbeleid (2011-2013).

Laat je stem niet in rook opgaan, stem bewust, ga stemmen.

Lijstnummer en aanduiding van de politieke groepering

1. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
2. VVD
3. PAL GROENLINKS
4. Christen Democratisch Appèl (CDA)
5. NIEUWE LEEUWARDER PARTIJ (NLP)
6. Democraten 66 (D66)
7. ChristenUnie
8. FNP
9. NEDERLANDSE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (NKP)
10. Verenigd Links-Feriene Lofts
11. Libertarische Partij (LP)
 
 

Verenigd Links en de Libertarische Partij doen voor het eerst mee aan de raadsverkiezingen in Leeuwarden. De nieuwe gemeeenteraad van Leeuwarden zal 39 zetels gaan tellen (nu nog 37) en op 1 januari 2014 worden geïnstalleerd. De zetelverdeling in de huidige 37 leden tellende gemeenteraad is als volgt: PvdA 10 raadsleden, CDA 5 raadsleden, VVD 4 raadsleden, PAL-GroenLinks 5 raadsleden, Nieuwe Leeuwarder Partij (NLP) 5 raadsleden, ChristenUnie 2 raadsleden, D66 2 raadsleden, Verenigd Links 2 raadsleden, FNP 1 raadslid en de groep Brakenhoff 1 raadslid. Deze laatste "partij" doet niet mee aan deze verkiezingen. De Nederlandse Klokkkenluiders Partij deed in maart 2010 wel mee aan de verkiezingen, maar behaalde onvoldoende stemmen.

In antwoord op vragen

Op 28 oktober 2013 stuurde LaK (Liwwadder actieve Koffieshopondernemers) de aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemende politieke politieke partijen een e-mail met het verzoek om nadere informatie en verkiezingsmaterialen. In de e-mail informeerde LaK of de standpunten ten aanzien van het (soft) drugs- en coffeeshopbeleid uit het verkiezingsprogramma 2013 ook gewijzigd waren ten opzichte van de standpunten in het huidige verkiezingsprogramma 2010. Het verzoek verkiezingsprogramma's en andere verkiezingsmaterialen ter beschikking te stellen, maakt het voor de aan LaK deelnemende coffeeshops mogelijk deze materialen in de coffeeshops te presenteren, zodat hun bezoekers er kennis van kunnen nemen. De VVD, de Libertarisch Partij en D66 hebben op dit verzoek gereageerd (zie bij desbetreffende partijen hierboven).

Opkomstbevordering.

Middels de leus: "Laat je stem niet in rook opgaan, Stem bewust, Ga stemmen." roept LaK niet alleen alle kiesgerechtigde bezoekers van de coffeeshops (sommige bezoekers wonen buiten de nieuwe gemeente Leeuwarden), maar eigenlijk alle kiesgerechtigden op om hun stem uit te brengen bij de komende verkiezingen. De leus "Laat je stem niet in rook opgaan, Stem bewust, Ga stemmen." is terug te vinden op de 6000 filtertipboekjes die LaK heeft laten maken. Op de 3000 flyers en de 100 posters adviseert het LaK bovendien: "Stem cannabisvriendelijk! Stem bijvoorbeeld PAL GroenLinks, PvdA, D66, Verenigd Links, FNP Libertarische Partij of VVD." Aan de opkomstbevorderingsactie van LaK wordt deelgenomen door 6 van 12 Leeuwarder koffieshopondernemeingen: Flower Power, De Eenhoorn, Liberty, De Vriendschap, Miami en De Os. Deze coffeeshops verspreiden de filtertips en flyers onder hun bezoekers, hebben de poster hangen en richten waar de ruimte het toelaat een plek in met verkiezingsprogramma's en andere verkiezingsmaterialen, zoals posters en kranten van de politieke partijen.

poster en flyer LaK gemeenteraadsverkiezingen 13 11 13

dsc 0877

dsc 0989

Opkomstbevordering 2010

Koffieshop De Os (lid LaK) hield voor de gemeenteraadsverkiezingen een opkomstbevorderingsactie in 2010. Lees hier het persbericht van 1 maart 2010.


 

Gemeenteraadsvergadering Leeuwarden 29 mei 2013 VI Bespreekpunten 6 Brief van het college: 'Plan op het gebied van wietteelt' Geagendeerd door D66: invoering en wijze van handhaving I-criteriumGemeenteraadsvergadering Leeuwarden 29 mei 2013 VI Bespreekpunten

brief 26 04 2013 aan Crone

brief 26 04 2013 aan Crone 2

brief 26 04 2013 aan Crone 3

 

 


Beleidsnota Bijzondere wetten Horeca, coffeeshop, prostitutie en kansspelen 26 november 2012 Beleidsnota Bijzondere wetten Horeca coffeeshop prostitutie en kansspelen 26 november 2012


Zienswijze Maya's Grow(Koffieshop De Os) Herijking Beleidsnota Bijzondere wetten 3 juli 2012

Koffieshop De Os 12 09 12 ZIENSWIJZE Herijking Beleidsnota Bijzondere wetten 3 juli 2012


Herijking Beleidsnota Bijzondere wetten 3 juli 2012 Naamlooherijking nota bijzondere wetten 3 juli 2012


Discussiemiddag Herijking beleidsnota Bijzondere wetten (coffeeshops) 31 mei 2012Herijking beleidsnota Bijzondere wetten coffeeshops 31 05 2012


Brief aan de gemeenteraad van Leeuwarden Motie Pilot Coffeeshops gereguleerd/ toezegging brede discussie coffeeshop- en drugsbeleid 20 september 2011


Jaarverslag handhaving bijzondere wetten 2010 10 februari 201110 februari 2011


Besluitenlijst raadsvergadering 31 januari 2011

 

4. 3. Amendement Geldigheidsduur gedoogverklaring – VVD, PvdA, PALGroenLinks

“De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 31 januari 2011, behandelende de Beleidsnota Bijzondere Wetten,

overwegende dat:

· in de conceptbeleidsnota Bijzondere Wetten van het college van B&W Leeuwarden de geldigheidsduur van de gedoogverklaring voor coffeeshops van een 1 jaar naar 5 jaar
zou worden gebracht, dit als lastenvermindering voor de ondernemer;
· in de voorliggende definitieve beleidsnota Bijzondere Wetten het college van B&W heeft besloten dit voorstel weer terug te draaien, gelet op de landelijke ontwikkelingen;
· het beleid dus nu weer ongewijzigd blijft en er geen lastenvermindering voor de ondernemer is;
· Leeuwarden de vermindering van regels en administratieve lasten voor ondernemers van groot belang vindt;
· gelet op het feit dat er de komende 2 jaar nieuw landelijk beleid ingevoerd gaat worden door het kabinet, een oplossing zou kunnen zijn de gedoogverklaring de
eerste 2 jaar nog per jaar te verstrekken en daarna per 5 jaar;
· indien landelijk wordt bepaald dat de gedoogverklaring verplicht slechts 1 jaar geldig is, dit natuurlijk ook voor Leeuwarden gaat gelden;


besluit:

1. het onder punt I paragraaf 2.2.1 “geldigheid gedoogverklaring” zo aan te passen, dat de gedoogverklaring de komende 2 jaar nog een geldigheidsduur van 1 jaar heeft,
maar daarna de geldigheid van de gedoogverklaring 5 jaar wordt (en dus ook de regel uit de tabel met wijzigingen op pagina 3 van de beleidsnota ook aan te passen).
2. indien het landelijk verplicht mocht worden om jaarlijks een gedoogverklaring te verstrekken, de gedoogverklaring in Leeuwarden natuurlijk een geldigheidsduur van 1
jaar blijft houden.

Conclusie:Dit amendement wordt aangenomen met 24 stemmen voor en 10 stemmen tegen. Voor stemden de fracties van VVD, PvdA, PalGroenLinks, SP, FNP en D66.

 

4. 5. Amendement Openingstijden coffeeshops – PalGroenLinks, PvdA, D66, FNP, SP, VL

“De raad van de gemeente Leeuwarden, bijeen op 31 januari 2011, behandelende de nota Bijzondere Wetten,

overwegende dat:

- de praktijk is dat de meeste coffeeshops feitelijk open zijn tot 01.00 uur;
- er op dit moment de mogelijkheid bestaat om dezelfde openingstijden te hebben dan de horeca in de directe omgeving;
- het voor de openbare orde en de na te streven scheiding van wiet en alcohol in de horeca wenselijk is dat een naast elkaar gelegen coffeeshop en alcoholcafé dezelfde
openingstijden kunnen hebben;
- het niet is aangetoond dat een vroegere sluiting van een coffeeshop in een ‘alcoholhorecagebied’ een positieve invloed zal hebben op de vermindering van overlast;
- de nachtelijke overlast in een horecaconcentratiegebied niet gerelateerd kan worden aan de eventuele nachtelijke openingstijden van een coffeeshop;

besluit:

- het onder punt I gestelde aan te vullen met: “met dien verstande dat er geen wijziging komt in de mogelijke avond- en nachtopeningstijden van coffeeshops in de
concentratie- en consolidatiegebieden horeca”;
- het onder punt II, onderdeel B, lid 6 van artikel 2:29 te schrappen onder vernummering van de volgende leden.

Conclusie: Dit amendement wordt aangenomen met 21 stemmen voor en 13 stemmen tegen. Voor stemden de fracties van PalGroenLinks, PvdA, D66, FNP, SP en VL.

 

4. 6. Amendement Aantal coffeeshops – CDA, NLP, CU

“De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 31 januari 2011, behandelende de nota Bijzondere Wetten,

Overwegende dat:

1. coffeeshops op grond van landelijk beleid bedoeld zijn om het gebruik van cannabis te reguleren en dat daarbij strenge normen zijn gesteld om het gebruik van cannabis op
zichzelf te ontmoedigen;
2. cannabisgebruik in toenemende mate gezondheidsrisico’s kent en de gemeentelijke wens om hier preventief in te willen optreden haaks staat op het toestaan van een hoog aantal verkooppunten;
3. door diverse gemeenten als uitgangspunt van haar coffeeshopbeleid de landelijke norm van 1 coffeeshop per 15.000 (tot 20.000) inwoners wordt gehanteerd;
4. Leeuwarden momenteel ruimte biedt aan 12 coffeeshops en daarmee op een norm van 1 coffeeshop per 7900 inwoners uitkomt, wat het dubbele is van de landelijk gehanteerde norm;
5. de rechtvaardiging van het overdreven aantal coffeeshops vaak wordt gevonden door onze stad een regiofunctie op het gebied van de verkoop van coffeeshops toe te dichten;
6. een regiofunctie betekent dat Leeuwarden in verhouding tot de omliggende regio alle met de verkoop van cannabis samenhangende overlast en veiligheidsproblematiek in huis heeft gehaald;
7. het aantal coffeeshops leidt tot hogere kosten van handhaving door gemeente en politie;
8. veel Nederlandse gemeenten overgaan tot het terugbrengen van het aantal coffeeshops, wat ertoe geleidt heeft dat van de 754 coffeeshops in 2003 er in 2009 landelijk nog maar 666 over waren;
9. de discussie rond de nota Bijzondere Wetten zich gekenmerkt heeft door discussies over het coffeeshopbeleid in het licht van het inperken van overlast en het tegengaan van overtredingen;
10. Leeuwarden geen regiofunctie op het gebied van de verkoop van softdrugs zou moeten willen hebben omdat dit haaks staat op het oorspronkelijke idee achter de totstandkoming van coffeeshops: het reguleren van de lokale (!) vraag naar het gebruik van cannabis;
11. het niet op het pad van de gemeente Leeuwarden ligt om coffeeshops in andere delen van de provincie te bepleiten aangezien dit een bevoegdheid van afzonderlijke gemeenten betreft.

Verzoekt het college:

1. de nota Bijzondere Wetten, en daarmee het coffeeshopbeleid, zodanig aan te passen dat er voortaan in Leeuwarden plaats zal zijn voor maximaal 1 coffeeshop per 15.000 inwoners;
2. de gemeenteraad eind 2011 een voorstel te doen om tot de realisatie van dit beleid te komen.

Conclusie: Dit amendement wordt verworpen met 9 stemmen voor en 25 stemmen tegen. Voor stemden de fracties van CDA, CU en NLP.

 

4. 7. Amendement Sluitingstijden coffeeshops – CDA, NLP, CU

“De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 31 januari 2011, behandelende de nota Bijzondere Wetten,

Overwegende dat:

1. uit onderzoeken blijkt dat jongeren op steeds jongere leeftijd experimenteren met het gebruik van softdrug. Het aantal keren dat scholieren van 15 en 16 jaar meer dan drie
keer cannabis gebruik hebben in ons land hoog ligt; alleen Spanje heeft hogere cijfers (Denemarken 4%, Noorwegen 1%);
2. uit onderzoek van het Trimbos Instituut blijkt dat er een verband is aangetoond tussen het jong gebruiken van softdrugs en het ontwikkelen van depressies op latere
leeftijd en het rapport “Middelengebruik en vroegtijdig schoolverlaten” op de eerste pagina stelt: ‘de laatste jaren is uit de wetenschappelijke literatuur steeds duidelijker
geworden dat vroeg en frequent (alcohol- en) cannabisgebruik gerelateerd is aan ongunstige ontwikkelingsuitkomsten;
3. de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek door het Trimbos-instituut 2009 “Evaluatie van het Nederlands Drugsbeleid” verscherping van beleid rechtvaardigen;
4. scholen steeds vaker worden geconfronteerd met softdrugsgebruik door jongeren en de negatieve effecten die dit heeft op de gedragingen tijdens de lesuren en de
individuele schoolprestaties;
5. de nota Bijzondere Wetten voorafgaande aan de inspraak een voorstel in zich had om de openingstijden van coffeeshops te bepalen van 16:00 uur tot en met 01:00 uur ’s
nachts;
6. dit voorstel door het college werd beargumenteerd met het streven om het softdrugsgebruik onder jongeren, conform de afspraken binnen de Vereniging
Nederlandse Gemeenten op basis van de Hoofdlijnenbrief drugsgebruik van het vorige kabinet, tegen te gaan tijdens schooltijd;
7. de burgemeester in zijn reactie op de inspraak vaststelt dat het tegengaan van softdrugsgebruik door jongeren niet opweegt tegen de opmerkingen van politie,
omwonenden en de eigenaren van coffeeshops over gederfde inkomsten en mogelijke concentratie van overlast;
8. het tegengaan van overlast bij vestigingen van coffeeshops ook andere oplossingen kent dan het handhaven van de huidige openingstijden en dat verzet tegen gewijzigde
openingstijden niet opweegt tegen het doel om jongeren te belemmeren in het gebruik van softdrugs;
9. openingstijden van coffeeshops niet uitsluitend een aangelegenheid kan zijn van direct omwonenden, maar in relatie staat tot alle inwoners van Leeuwarden met schoolgaande kinderen;
10. het dicht houden van coffeeshops tot 16:00 uur een bijdrage kan leveren aan het terugdringen van verzuim in verband met softdrugsgebruik en de aanschaf van softdrugs tijdens lesuren.

Verzoekt het college:

haar oorspronkelijke voorstel om coffeeshops voortaan pas toe te staan om vanaf 16:00 uur geopend te zijn te handhaven en de nota Bijzondere Wetten op dit punt aan te
passen.

Conclusie: Dit amendement wordt verworpen met 9 stemmen voor en 25 stemmen tegen. Voor stemden de fracties van CDA, CU en NLP.

 

9. Motie Softdrugs, pilot – SP, FNP, D66, PalGroenLinks, PvdA

“De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen d.d. 31 januari 2011, behandelende de Nota Bijzondere wetten

overwegende dat:

· de zorg omtrent het THC gehalte verder toeneemt,
· de verkoop van softdrugs door de coffeeshops gedoogd wordt, maar de aanvoer van softdrugs verboden is,
· door dit verbod de illegale handel in stand gehouden wordt, met de daarbij overlastgevende activiteiten,
· de productie van softdrugs de laatste tijd steeds meer gepaard gaat met zware criminaliteit, waaronder beroving, afpersing en ontvoering,
· door regulering c.q. legalisering van de aanvoer en teelt van softdrugs de levering aan coffeeshops uit het illegale circuit gehaald zou kunnen worden,
· door regulering c.q. legalisering van de aanvoer en teelt van softdrugs betere controle op het THC gehalte mogelijk is,
· door regulering c.q. legalisering van de aanvoer en teelt van softdrugs illegale werkgelegenheid omgezet wordt in legale werkgelegenheid,
· door regulering c.q. legalisering van de aanvoer en teelt van softdrugs op deze producten accijnzen geheven kunnen welke leiden tot extra inkomsten,
· door regulering c.q. legalisering van de aanvoer en teelt van softdrugs de politie inzet niet meer gericht hoeft te zijn op het bestrijden van de handel in en aanvoer van
softdrugs;

verzoekt het college:

· in contact te treden met andere gemeenten, waaronder in ieder geval de gemeente Eindhoven, met als doel te onderzoeken of de gemeente Leeuwarden een pilot
gemeente kan worden voor het reguleren c.q. legaliseren van de ‘achterdeur’,
· te onderzoeken op welke locatie binnen de gemeente begonnen kan worden met gereguleerde c.q. gelegaliseerde teelt waarbij leidend moet zijn dat de productie gericht moet zijn op de coffeeshops binnen de gemeentegrenzen, · de coffeeshops in Leeuwarden bij dit proces van begin af aan te betrekken en,
· de raad uiterlijk september 2011 te informeren over de stand van zaken m.b.t. het realiseren van een pilot;
· en gaat over tot de orde van de dag.

Conclusie: Deze motie is aangenomen met 20 stemmen voor en 14 stemmen tegen. Voor stemden de fracties van SP, PalGroenLinks, PvdA, FNP en D66.

 

Toezegging burgemeester Crone: Alle aspecten van het coffeeshopbeleid worden besproken in het najaar bij de brede discussie over het coffeeshop- en drugsbeleid.


Samenvattend schriftelijk verslag van de Commissie Bestuur & Middelen 17 januari 2011

KIJK TERUG

comissievergadering leeuwarden 17 01 2011

 

 

Reactienota op de ingebrachte zienswijzen op de conceptnota Bijzondere wetten 17 januari 2011

reactienota 17 01 2011


Raadsledenbrief Maya's Grow VOF (Koffieshop De Os) 14 januari 2011

Brief aan de leden van de gemeenteraad van Leeuwarden 14 januari 2011


Handhavingsarrangement bijzondere wetten Horeca, coffeeshops, prostitutie en kansspelen 14 december 2010

Handhavingsarrangement bijzondere wetten december 2010


MEMO Aan: College van Burgemeester en wethouders Van: Roelof Offringa (JVZ) 2 december 2010 Onderwerp: Handhavingsarrangement bijzondere wetten


Raadsbrief Nota Bijzondere wetten (Horeca, coffeeshop, prostitutie en kansspelen) en 2e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden (APV) 23 november 2010


Beleidsnota Bijzondere wetten Horeca, coffeeshop, prostitutie en kansspelen, November 2010


Brief Maya's Grow VOF (Koffieshop De Os) aan de burgemeester van Leeuwarden 26 oktober 2010


Brief Maya's Grow VOF (Koffieshop De Os) aan de burgemeester van Leeuwarden 20 oktober 2010


Voorlopig verslag van de inspraakbijdrage Maya's Grow Vof (Koffieshop De Os) 15 oktober 2010


Brief Maya's Grow VOF (Koffieshop De Os) aan Burgemeester van Leeuwarden 26 april 2010 (Onderwerp: enquête bezoekers Koffieshop De Os & vraag m.b.t. evaluatie coffeeshopbeleid)


 

 

03 03 2010 pcn opkomstbevorderingsacties verkleind

Flyer stemadvies Koffieshop De Os 2

 

Persbericht Laat je stem niet in rook opgaan 03 03 2010

Persbericht Laat je stem niet in rook opgaan 03 03 2010 2


LeeuwardenCumRapport 00LeeuwardenCumRapport 01LeeuwardenCumRapport 01 2LeeuwardenCumRapport 02LeeuwardenCumRapport 02 2LeeuwardenCumRapport 03LeeuwardenCumRapport 03 2LeeuwardenCumRapport 04LeeuwardenCumRapport 05


 

Veiligheidsplan gemeente Leeuwarden 2005-2009 februari 2005

 


 


 

Coffeeshopbeleid Gemeente Leeuwarden, Sector Juridische en Veiligheidszaken, februari 2001coffeeshopbeleid Leeuwarden 2001 1

coffeeshopbeleid Leeuwarden 2001 2

LC 2001-01-31 Koffieshops hoeven niet om elf uur dicht

LC 20010131 Koffieshops hoeven niet om elf uur dicht

 

Brief gemeente leeuwarden 31-10-2000 heroriëntatie coffeeshopbeleid

 

brief gemeente leeuwarden 31 10 2000 coffeeshopbeleid

 

 

LC 1999-10-13 Landelijke discussie over teelt softdrugs

LC 19991013 Landelijke discussie over teelt softdrugs

 

LC 1999-03-27 Joint en folder samen over toonbank koffieshop

LC 19990327 Joint en folder samen over toonbank koffieshop

 hasj wiet Frysk

 

LC 1999-01-26 Koffieshops willen terras voor de deur

LC 19990126 Koffieshops willen terras voor de deur

 

LC 1999-01-23

LC 19990123

 

LC 1998-12-12 Kamervragen over wietplan Leeuwarden

LC 19981212 Kamervragen over wietplan Leeuwarden

 

LC 1998-12-10 Leeuwarden wil wietteelt gedogen

LC 19981210 Leeuwarden wil wietteelt gedogen


 

LC 1998-05-04 Wietrokers kiezen Rosenmüller als premier

LC 19980504 Wietrokers kiezen Rosenmüller als premier 

 

 

LC 1998-04-28 Overheid beraadt zich op Cannabisfeest

LC 19980428 Overheid beraadt zich op Cannabisfeest

 

Trouw 1997-12-22 Leeuwarden tracht geweld in te dammen

"De drie mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van Meindert Tjoelker staan morgen voor de rechter. Iedereen kent zijn naam, sinds de nacht van twaalf op dertien september. Er kwam een minuut stilte, een massaal protest tegen geweld dat ineens 'zinloos geweld' heette. Is er in Leeuwarden inmiddels iets veranderd?

Een kleine greep uit de plannen: het openbaar ministerie start speciale projecten voor agressieveligen. De politie ontwikkelt een 'media-plan' tegen geweld. Het Friese toneelgezelschap Tryater wordt gevraagd een productie voor scholen te ontwikkelen over geweld. Er komt een weerbaarheidstraining voor jonge kinderen 'tegen groepsdruk'. De horeca maakt t-shirts, viltjes of poster met de tekst 'Nee, tegen geweld'. "

 

CCF 000040

 

CCF 000038

 

LC 1997-10-25 Koffieshophouder gaat vrijuit

LC 19971025 Koffieshophouder gaat vrijuit

 

Trouw 1997-10-22 Leeuwarden wil geweld op straat stevig aanpakken

"Leeuwarden slaat de handen ineen om het geweld op straat de kop in te drukken. Diverse organisaties hebben voornemens tegen geweld vastgelegd in het rapport Nee! tegen geweld. Dat is tot stand gekomen naar aanleiding van de gewelddadige dood van Meindert Tjoelker op 13 september."

 

 

LC 1997-05-03 Klanten genoeg in Grou voor koffieshop

LC 19970503 Klanten genoeg in Grou voor koffieshop

 

LC 1997-04-17 Stookpunt Leeuwarden

LC 19970417 Stookpunt Leeuwarden

 

LC 1997-04-15 Leeuwarden gastvrij voor koffieeshops

LC 19970415 Leeuwarden gastvrij voor koffieeshops

 

LC 1997-03-20 Softdrugszaken in nauw door paperassen

LC 19970320 Softdrugszaken in nauw door paperassen

 LC 1997-03-05 Koffieshops krijgen status droog café

LC 19970305 Koffieshops krijgen status droog café

 

LC 1997-02-19 Raad Achtkarspelen snuift aan drugs

LC 19970219 Raad Achtkarspelen snuift aan drugs

 

LC 1996-12-12 Afstandseis geschrapt in voorstel koffieshops

LC 19961212 Afstandseis geschrapt in voorstel koffieshops

 

LC 1996-11-23 Ons gedoogbeleid is weloverwogen

LC 19961123 Ons gedoogbeleid is weloverwogen

LC 1996-11-20 Koffieshops faliekant tegen gedwongen sluiting

LC 19961120 Koffieshops faliekant tegen gedwongen sluiting

 

LC 1996-11-19 Twee koffieshops in binnenstad gesloten

LC 19961119 Twee koffieshops in binnenstad gesloten

 

LC 1996-10-24 Leeuwarder koffieshops maken vuist

LC 19961024 Leeuwarder koffieshops maken vuist

 

LC 1996-10-21 Gedogen kleiner kwaad geen waanzin

LC 19961021 Gedogen kleiner kwaad geen waanzin

 

LC 1996-10-17 Strenge aanpak schokt koffieshophouders

LC 19961017 Strenge aanpak schokt koffieshophouders

 

 LC 1996-10-16 Leeuwarden scherpt regels koffieshops aanLC 19961016 Leeuwarden scherpt regels koffieshops aan

 

LC 1996-10-04 Kritiek justitie op tal hasjcafés LeeuwardenLC 19961004 Kritiek justitie op tal hasjcafés Leeuwarden

 

LC 1996-09-27 Strengere controle op koffieshops

LC 19961003 PvdA wil meer greep overheid op koffieshops 

LC-1996-09-20 'Overlast Van een joint word je juist rustig'LC 19960920 Overlast Van een joint word je juist rustig

 

LC-1996-09-19 CDA sluit driekwart van koffieshopsLC 19960919 CDA sluit driekwart van koffieshops

 

LC-1995-08-31 'Aanvoer wiet via kleine kweker uit smokkelsfeer'LC 19950831 Aanvoer wiet via kleine kweker uit smokkelsfeer


 

BUURTGASTHEREN 2010 - 2012

"Niet alleen rijden de auto’s veel te snel, vaak moeten ze zich door nauwe straten wurmen. Coffeeshops worden in Leeuwarden uit het kernwinkelgebied geweerd en zitten daardoor vaak achteraf, in nauwe stegen. Daar kan het behoorlijk druk worden: de klanten komen niet alleen uit Leeuwarden, maar ook uit veel omringende dorpen. De coffeeshops zelf houden zich over het algemeen goed aan de regels: de overlast vindt buiten plaats. Coffeeshophouder Gerrit Jan ten Bloemendal kan zich de ergernis goed voorstellen. Hij vindt dat coffeeshops over de hele stad moeten worden gespreid."Leeuwarden bedient een gebied met 360.000 inwoners. Dat legt een enorme druk op de binnenstad." "

LC 20100414 Binnenstad is herrie beu bij coffeeshops

Koffieshop De Os brief aan buurtbewoners 05-04-2010 uitnodiging buurtbijeenkomst 15-04-2010

Leeuwarden, 5 april 2010

Geachte buren,

Vanwege haar ligging in de binnenstad, de vestiging van een groot aantal (horeca-)bedrijven in een straal van 50 meter, haar functie als doorgaande weg van Voorstreek richting Tuinen en de Oosterkade en bovendien vanwege de huidige situatie in verband met de nieuwbouw van het Provinciehuis is erin de Korfmakersstraat vaak sprake van overlast door parkeer-en verkeersovertredingen van automobilisten.

We beseffen dat een deel van deze automobilisten tot onze klantenkring behoren. De maatregelen die we nu kunnen treffen zijn onvoldoende. Daarnaast weten we ook dat ze tot de klantenkring behoren van andere bedrijven in en grenzend aan de Korfmakersstraat of dat ze passerend verkeer zijn.

Om een begin te maken met een oplossing van dit probleem lijkt het ons een goed idee om hier als direct betrokkenen eens van over gedachten te wisselen tijdens een korte bijeenkomst van een uur. Daarom willen wij u uitnodigen om donderdag 15 april 2010 om 10.00 langs te komen in onze shop voor dezebijeenkomst aangaande de verkeers-en parkeeroverlast. De wijkagent H.van der Veen zal aanwezig zijn om vanuit zijn deskundigheid het één en ander toe te lichten.

Graag vernemen we van u of u wil deelnemen aan ons initiatief.

Met vriendelijke groet,Maya’s Grow VOF en haar vennoten, namens deze hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd,

Gerrit Jan ten Bloemendal

 

Koffieshop De Os verslag buurtbijeenkomst 15-04-2010

verslag 15 04 2010 buurtbijeenkomst
DSC 0055
 IMGP1552 2

 

 

Koffieshop De Os brief aan buurtbewoners 22-04-2010 uitnodiging buurtbijeenkomst 11-05-2010

brief aan buurtbewoners d.d. 22 04 2010 uitnodiging buurtbijeenkomst 11 05 2010

LC 20100501 Buurtgastherentegen overlast bij coffeeshops

LC 20100503 Wijkwachters tegen hinder bij coffeeshops

 

Koffieshop De Os verslag buurtbijeenkomst 11-05-2010

"5. Buurtgastheren: overzicht (filmpje, foto’s, mondeling verslag en cijfers), evaluatie en “hoe nu verder?”

♦ G.J. ten Bloemendal (Koffieshop De Os): Vertoning van het filmpje over de buurtgastheren gemaakt door Jacek Trzcińki (filmregisseur Videofilmproducties.nl en werkzaam bij Coffeeshop Miami).
♦ B. Dijkstra (bewoner en buurtgastheer): Vertelt over zijn ervaringen. Het helpt echt; ook tegen (minderjarige) (hang-)jongeren. Het zijn niet allen klanten van de coffeeshops, maar ook veel mensen voor winkels op de Voorstreek. Van deze mensen krijgt hij ook relatief veel weerstand. Wel van belang is dat het project nog even doorgaat, want op avonden dat er geen buurt gastheren zijn, verslapt het wel. Van de ongeveer 100 mensen die hij wegstuurt, zijn er 2 à 3 die agressief reageren.
♦ Y. Westerman (buurtgastheer namens Koffieshop De Os): Alleen het feit dat de buurtgastheren er staan, zorgt ervoor dat mensen goed gaan parkeren.
♦ L. van den Burgt (Gemeente Leeuwarden, JVZ): We hebben de vorige keer geconstateerd dat zowel coffeeshopbezoekers als winkelbezoekers hier even ‘kort’ (fout) willen parkeren. Is er back-up voor de buurtgastheren?
♦ G.J. ten Bloemendal (Koffieshop De Os): Ja, ze werken altijd in koppels en hebben een rechtstreeks 06-nummer van de wijkagent. Daarnaast worden de buurtgastheren vermeld in de briefings van de politie.
Als dit project een half jaar verder is welk een ‘constructie’ (vorm) geven we er dan aan? Bonnie (Dijkstra, buurtgastheer namens de bewoners) kan niet ‘eeuwig’ vrijwilliger zijn. Nemen De Os en Miami op den duur samen een buurtgastheer in dienst? Nemen we als buurt(-vereniging) een buurtgastheer in dienst? En hoe ziet de gemeente dit? Is het een zaak van de coffeeshops of van de buurt? Worden de (alle) coffeeshops straks verplicht buurtgastheren aan te nemen middels het (nog te evalueren) coffeeshopbeleid?
♦ H. van der Veen (Politie Fryslân, wijkagent): Kan geen uitspraken doen over het toekomstige coffeeshopbeleid, maar zegt wel dat coffeeshops zelf de overlast zoveel mogelijk moeten beperken.
♦ B. Dijkstra (bewoner en buurtgastheer): Alle Leeuwarder coffeeshops verenigen en van daaruit een preventieplan ter voorkoming van overlast bedenken?
♦ L. van den Burgt (Gemeente Leeuwarden, JVZ): Coffeeshops dienen zelf verkeer- en parkeeroverlast te voorkomen. Dit is specifiek opgenomen in de APV. Interne reacties bij de gemeente Leeuwarden over dit project zijn zeer positief. Ook de betrokkenheid en de positieve benadering van de buurtbewoners is positief en kan de verantwoordelijkheid verbreden. Het opleggen van buurtgastheren aan coffeeshops kan de gemeente nu niet. Ook niet voor cafés. In Leeuwarden is dit nog niet in beleid geregeld.
♦ H. van der Veen (Politie Fryslân, wijkagent): Constateert wel dat overlast door coffeeshops een hot item is in Leeuwarden op dit moment en dat dit in de toekomst wel eens ‘strak’ geregeld kan gaan worden.
♦ G.J. ten Bloemendal (Koffieshop De Os): Wil wel een bijeenkomst voor alle coffeeshops in Leeuwarden organiseren (mocht dit nodig zijn), maar kan niet garanderen dat al deze ondernemers daadwerkelijk reageren en komen naar zo’n bijeenkomst.
♦ L. van den Burgt (Gemeente Leeuwarden, JVZ): Over mogelijke vervolgprojecten kan de gemeente nu nog niks zeggen. Het is een gezamenlijk keus van de buurtbewoners en de ondernemers hier of het project van de buurtgastheren een specifieke zaak van de beide coffeeshops wordt of een project van de gehele buurt blijft. Pas na de evaluatie van Bijzondere Wetten (o.a. het coffeeshopbeleid) door de gemeenteraad kan er iets over overlastpreventie opgenomen worden in het toekomstig coffeeshopbeleid, bijvoorbeeld dat dan wel bepaald wordt dat overlastpreventie (door buurtgastheren) expliciet een project (taak) voor coffeeshops is. In Alkmaar bijvoorbeeld is een stichting voor portiers in de horeca later een commercieel bedrijf geworden. Met betrekking tot de buurtgastheren ‘nu’: hou het bij jezelf.
♦ G.J. ten Bloemendal (Koffieshop De Os): Het maakt een groot verschil of je zoals nu met een vrijwilliger uit de buurt werkt (Bonnie) of dat je iemand in dienst hebt als buurtgastheer.
♦ H. van der Veen (Politie Fryslân, wijkagent): Als het op handhaving aankomt, kan alleen de coffeeshop aangesproken worden op de overlast (bestuurlijke sancties).
♦ L. van den Burgt (Gemeente Leeuwarden, JVZ): De gemeente heeft op dit moment geen middelen om dit project buurtgastheren te financieren. Als er echter een voorstel komt voor een zogenaamde ‘pilot’ voor dit jaar (met een kostenraming) zou dit in het kader van de evaluatie van het coffeeshopbeleid voorgelegd kunnen worden (aan de gemeenteraad?)."

 

LC 20100529 Leuk idee drive in coffeeshop

 

De Os brief aan buurtbewoners 07-06-2010 uitnodiging buurtbijeenkomst 15-06-2010

"Leeuwarden, 7 juni 2010

Geachte buren,

Zoals afgesproken op de bijeenkomst van 11 mei 2010 zou ik zorg dragen voor de verslaglegging van deze bijeenkomst. Het verslag van deze vergadering zit als bijlage bij deze brief.

Verder hebben we afgesproken dat ik ook de uit nodiging zou regelen. Op verzoek van een aantal mensen is de vergadering deze keer ’s avonds.Weliswaar is onze shop dan geopend, maar in de rookruimte (des gewenst rookvrij) kan ongestoord vergaderd worden. Dus bij deze de uitnodiging om dinsdag 15 juni 2010 om 19.00 uur deel te nemen aan de derde bijeenkomst aangaande de verkeer-en parkeeroverlast.

De wijkagent H.van der Veen zal ook deze keer weer aanwezig zijn om vanuit zijn deskundigheid het één en ander toe te lichten.De Gemeente Leeuwardenzal wederom vertegenwoordigd worden door Lanie van den Burgt(dienst Algemene Zaken [JVZ]) en deze keer ook een medewerker van de dienst Stadsontwikkeling en –beheer [Verkeer]).

Graag tot volgende week dinsdag!"

 

Koffieshop De Os verslag buurtbijeenkomst 15-06-2010

verslag buurtbijeenkomst 15 06 2010Gemeente Leeuwarden Projectplan Pilot overlast coffeeshops 2010-2011 15-06-2010

"2. Gegevens van de gemeente Leeuwarden en de omliggende gemeenten

Hieronder zijn kwalitatieve en kwantitatieve gegevens van de gemeente Leeuwarden weergegeven die relevant zijn voor de pilot.

- Leeuwarden is de hoofdstad van Friesland en telt 93.498 inwoners;
- Leeuwarden heeft een regiofunctie voor de provincie voor de coffeeshops;
- Leeuwarden is een centrum gemeente voor een grotere regio voor werken, winkelen, onderwijs, uitgaan etc;
- Leeuwarden telt 14.556 jongeren in de leeftijd van 10-14 jaar;
- Leeuwarden telt 4.481 jongeren in de leeftijd van 15-18 jaar;
- Leeuwarden telt 5.546 jongeren in de leeftijd van 19-21 jaar;
- Er zijn 40 basisscholen met in totaal 8.389 leerlingen;
- Er zijn 5 scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs met in totaal 8.389 leerlingen;
- Er zijn 3 instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs met in totaal 11.196 leerlingen;
- Er zijn 3 HBO scholen met in totaal 17.330 leerlingen.

De gemeente Leeuwarden heeft zoals eerder al is genoemd een regiofunctie voor de gehele provincie Friesland. Hieronder ziet u de inwonersaantallen van de omliggende gemeenten waarin geen coffeeshop wordt geëxploiteerd, zodat er een beeld wordt geschetst van het totale verzorgingsgebied van de gemeente Leeuwarden.

De cijfers zijn van het CBS per januari 2009.

Naam Gemeente  Aantal inwoners
Gemeente Dongeradeel  24.610
Gemeente Ferwerderadiel  8.825
Gemeente Het Bildt    10.887
Gemeente Leeuwarderadeel    10.358
Gemeente Menaldumadeel 13.708
Gemeente Kollumerland  13.048
Gemeente Dantumadeel     19.367
Gemeente Tytjerksteradiel  32.211
Gemeente Littenseradiel  10.932
Gemeente Boarnsterhim    19.306

 

Totaal aantal omliggende gemeenten 163.252
Gemeente Leeuwarden  93.498
Verzorgingsgebied coffeeshops Leeuwarden             
256.750

 

Andere gemeenten in Friesland waar een of meerdere coffeeshop geëxploiteerd worden zijn:

- Gemeente Harlingen is 28 km vanaf Leeuwarden, daar is 1 coffeeshop gevestigd;
- Gemeente Sneek is 27 km vanaf Leeuwarden, daar zijn 2 coffeeshops gevestigd;
- Gemeente Heerenveen is 32 km vanaf Leeuwarden, daar zijn 4 coffeeshops gevestigd;
- Gemeente Smallingerland (Drachten) is 29 km vanaf Leeuwarden, daar zijn 2 coffeeshops gevestigd."

 

"5. Buurtgastheren

Het concept ‘Buurtgastheren’ is een initiatief van coffeeshop de Os uit Leeuwarden. Tijdens een buurtbijeenkomst op 15 april 2010 met ondernemers van de Korfmakersstraat, bewoners, de wijkagent en ambtenaren van de gemeente Leeuwarden is dit initiatief ontstaan. Doel van dit buurtinitiatief is enerzijds de overlast door parkeeren verkeersovertredingen van automobilisten te voorkomen. Anderzijds worden jongeren aangesproken die niet worden toegelaten in de coffeeshops en andere bezoekers van de coffeeshop vragen om softdrugs voor hen te halen. Bij het initiatief zijn 2 coffeeshops (Korfmakersstraat), de buurt en politie intensief betrokken.

Het team van de buurtgastheren bestaat uit vrijwilligers. De buurtgastheren werken in koppels bestaande uit 1 persoon werkzaam bij de coffeeshop en een buurtbewoner. De buurtgastheren spreken de mensen aan als ze fout parkeren, motor uitzetten, muziek uitzetten, niet over de stoep rijden, snelheid matigen. Ook spreken ze minderjarigen en rondhangende bezoekers aan in de buurt van de coffeeshops. De buurtgastheren hebben een rechtstreeks 06-nummer van de wijkagent. Daarnaast wordt in de briefings van de politie aandacht besteed aan de buurtgastheren.

De buurtgastheren werken op donderdag van 17.00 – 22.00 uur, vrijdag van 16.00 – 21.00 uur en zaterdag van 14.00 – 21.00 uur. Op die momenten is de overlast namelijk het grootst. In de praktijk is de afgelopen maanden gebleken dat bezoekers van de beide coffeeshops de buurtgastheer werkzaam bij een coffeeshop ook herkennen als medewerker van de shop. Argumenten als “onze coffeeshop ontvangt klachten over overlast van fout parkerende klanten” en “we kunnen vanwege overlast uiteindelijk gesloten worden” worden door de bezoekers (klanten) meestal welwillend geaccepteerd. Overige binnenstadbezoekers zijn hier een stuk minder gevoelig voor. Een duidelijke en zichtbare band tussen de buurtgastheren en de coffeeshops (medewerkers nu) is dus van belang."

 

"6. Voorstel voor de pilot

De gemeente Leeuwarden vindt het concept buurtgastheren een uitstekend buurtinitiatief. Aangezien de eerste resultaten positief lijken, zou het goed zijn dit concept onderwerp te maken van de pilot. Zo kan dit concept verder worden uitgebouwd, overigens met instandhouding van het contact met de buurt en de coffeeshops.

Zoals hiervoor aangegeven werken de buurtgastheren in koppels van 2 personen. Hiervoor is gekozen uit veiligheidsoverwegingen. De buurtgastheren functioneren momenteel op vrijwillige basis. Naar het zich laat aanzien gaat er een preventieve werking uit van het optreden van de buurtgastheren. Het aantal mensen en bezoekers van de coffeeshops dat aangesproken wordt op hun overtredingen neemt zienderogen af. Ook het aantal klachten lijkt de laatste tijd af te nemen. Indien de activiteiten van de buurtgastheren stoppen, zal het waarschijnlijk niet lang duren dat het aantal overtredingen - en daarmee de overlast - weer op het ‘oude’ niveau zal zijn.

De buurtgastheren werken alleen in de Korfmakersstraat. Het voorstel is om met de pilot het werkgebied van de 2 buurtgastheren uit te breiden naar 4 betaalde buurtgastheren voor de donderdag, vrijdag en zaterdag. Te denken valt aan uitbreiding met de Wortelhaven (Down Town), de Eewal (Repelsteeltje), de Grote Hoogstraat (Utoop en Repelsteeltje), de Poststraat (De Zone), Uniabuurt (Africa) en het Herenwaltje (Sacramento). Deze coffeeshops liggen redelijk dicht bij elkaar in de buurt.

Deze buurtgastheren werken met de volgende buurtregels:

- Parkeer in de vakken
- Motor uit
- Muziek uit
- Niet over de stoep rijden
- Matig uw snelheid
- Niet voor de deur van de coffeeshop hangen

De aansturing (begeleiding) van de buurtgastheren, zal door de gemeente Leeuwarden worden gecoördineerd, in plaats van door de coffeeshophouders zelf. De lijnen moeten kort en duidelijk zijn. Er zullen diverse overleggen worden georganiseerd met de buurtbewoners, ondernemers, coffeeshophouders, de wijkagent en met ambtenaren van de gemeente Leeuwarden. Zo wordt de betrokkenheid van buurt, coffeeshops en politie bij de pilot in stand gehouden.

De fysieke maatregelen zoals het eventueel plaatsen van paaltjes, afsluiten van straten, eenrichtingsverkeer, het plaatsen van prullenbakken zal nog nader worden uitgezocht. Er wordt nog gewerkt aan een raadsvoorstel over het aantal coffeeshops en de openingstijden. Het uitbreiden van het concept buurtgastheren zou een uitstekende aanvulling zijn op de andere genoemde maatregelen."

 

Koffieshop De Os verslagbuurtbijeenkomst 31-08-2010


Koffieshop De Os brief aan buurtbewoners 23-09-2010 uitnodiging buurtbijeenkomst 27-09-2010


 

De Pers 07-09-2010 Doe een coffeeshop, daar wordt de buurt veiliger van

DePersdinsdag07september2010

DePersdinsdag07september2010 2


 

Koffieshop De Os verslag buurtbijeenkomst 27-09-2010

 

Koffieshop De Os brief aan buurtbewoners 29-10-2010 uitnodiging buurtbijeenkomst 02-11-2010

 

Koffieshop De Os verslag buurtbijeenkomst 02-11-2010

 

Gemeente Leeuwarden Verslag bijeenkomst pilot buurtgastheren 02-11-2010

 

Koffieshop De Os Voorlopig verslag bijeenkomst projectgroep Buurtgastheren 16-11-2010

 

Koffieshop De Os brief aan buurtbewoners 09-12-2010 uitnodiging buurtbijeenkomst 14-12-2010

Handhavingsarrangement bijzondere wetten 2010