Coffeeshopbeleid Den Haag

Home

11-04-2021 Den Haag Centraal Waar kunnen de coffeeshops naar toe? 

Het wil maar niet lukken om coffeeshops uit het Zeeheldenkwartier en Regentes-Valkenbos te verplaatsen. De druk op de politiek neemt toe om pijnlijke keuzes te maken.

Een ‘beheersbare branche’, dat is al jaren het doel van het Haagse coffeeshopbeleid. Telde de stad halverwege de jaren negentig nog zo’n 125 coffeeshops, inmiddels zijn dat er nog 36. Maar één kwestie krijgt het stadsbestuur niet opgelost: de overconcentratie van shops in het Zeeheldenkwartier en de Weimarstraat. Die gaat gepaard met overlast, van asociaal rijgedrag tot een unheimisch straatbeeld. Buurtbewoners dringen aan op verplaatsing. In de zuidelijke helft van Den Haag staat geen enkele coffeeshop. Wat moet Regentes-Valkenbos er met acht?

De vraag ligt weer op tafel sinds burgemeester Jan van Zanen een brief schreef over het gedoogbeleid en er een buurtprotest ontstond in Nieuw Waldeck. Een van de shophouders uit de Weimarstraat wil zijn zaak verhuizen naar een kiosk langs de Oude Haagweg. Hij heeft in november een beginseluitspraak – een soort testvergunning – aangevraagd. Buurtbewoners zijn fel gekant tegen de komst van een coffeeshop in Waldeck. Hun petitie is door ruim 1500 mensen ondertekend. Ook CDA-wethouder Hilbert Bredemeijer, die in de wijk woont, zette zijn krabbel. Dat deed hij ‘als vader van drie kinderen’, verklaarde hij aan AD Haagsche Courant. Na felle kritiek van hoogleraren en raadsleden trok de wethouder zijn handtekening in.

Het vinden van vervangende locaties blijkt een crime. Zo mag een shop zich niet vestigen in een woonstraat, vlak bij een school, in een kinderrijke buurt, in een winkelcentrum of dicht bij een café of discotheek. Daarmee heeft de raad wel een erg ‘hoge drempel’ opgeworpen, schrijft Van Zanen. Aan de shophouders ligt het niet. De coffeeshops zijn een klassiek ‘nimby’-probleem (not in my backyard). In de wirwar van belangen zal de politiek pijnlijke keuzes moeten maken. Burgemeester Van Zanen wil voor de zomer in debat met de raad

08-04-2021 NUnl Gemeente Den Haag neemt spullen in beslag bij drie Haagse growshops  

De gemeente Den Haag heeft woensdagmiddag bij drie growshops goederen in beslag genomen die gebruikt worden voor het telen van wiet. Het Haags Economisch Interventie Team voerde controles uit bij winkels aan de Apeldoornselaan, de Lekstraat en de Weimarstraat.

Bij de controle waren verschillende gemeentelijke diensten, de politie, de Omgevingsdienst Haaglanden en de Belastingdienst betrokken. Hoewel de winkels zich voordeden als tuincentrum, verkochten deze ondernemers middelen die bedoeld zijn voor professionele hennepteelt.

Bij de controles zijn onder meer tuinaarde, groeimiddelen voor hennepplanten en ventilatoren in beslag genomen. Burgemeester Jan van Zanen noemt in een reactie deze vorm van ondermijning funest voor de samenleving. "Het is duidelijk dat deze tuincentra geen hyacinten lieten groeien, maar hielpen met hennep kweken. Daar treden we tegen op."

01-04-2021 AD Kou uit de lucht in de discussie over Haagse coffeeshops, maar het echte debat start nog

Met de verklaring van de Haagse wethouder Hilbert Bredemeijer dat hij zijn handtekening onder een petitie tegen de komst van een coffeeshop in een woonwijk terugtrekt, is de acute kou in de coalitie uit de lucht. Maar de discussie over het verplaatsen van coffeeshops uit gebieden waar er nu veel zijn, zou de komende tijd nog wel eens flink kunnen oplaaien. Want al jaren is dit een heikel onderwerp.

Dat zei Van Zanen woensdag tijdens een debat in de Haagse gemeenteraad over de kwestie. De ondertekening van Bredemeijer van de petitie leidde tot grote verbazing bij coalitiegenoten in de gemeenteraad. 'Wethouder ben je 24 uur per dag, zeven dagen per week, 365 dagen per jaar en in een schrikkeljaar nog een dag extra', aldus Dennis Groenewold van D66. 'Je kan als privépersoon een petitie tekenen waarvoor je later als wethouder mogelijk verantwoordelijk wordt.'

De gemeenteraad had de burgemeester ook opgedragen om met de buurgemeenten te gaan praten. Want bijvoorbeeld in het Westland is helemaal geen coffeeshop. Van Zanen is op dat punt minder toeschietelijk. Hij wil in eerste instantie een oplossing voor de problemen in Den Haag zelf zoeken. Al stipt hij het wel aan in zijn overleg met de buren, belooft hij. 'Uiteraard blijft het college in zijn reguliere contacten wel in gesprek over de relatie tussen de overlast van bezoekers uit de buurgemeenten en de druk op de Haagse coffeeshops.'

De komende tijd gaat de gemeenteraad in debat met Van Zanen over diens plannen. Dan komt ongetwijfeld ook de mogelijk verhuizing van een shop uit de Weimarstraat naar de plek waar nu nog een snackbar zit aan de Oude Haagweg ter sprake. Want dat is wel degelijk een gedachte die leeft in het stadhuis, melden goede bronnen.

Het CDA herhaalde in het debat daarover woensdag hier geen voorstander van te zijn. Dit omdat er geen draagvlak in de buurt zou zijn. Met het oog op de naderende verkiezingen, zou dat nog wel tot nieuwe spanningen in de coalitie kunnen leiden. Van Zanen deinst daarvoor echter niet terug, liet hij al doorschemeren. 'Dit is heel delicaat en ingewikkeld. Maar we willen toch een doorbraak in een langslepend dossier. En soms moet je beslissingen nemen die niet zoveel draagvlak hebben. Of pas later draagvlak krijgen.'

15-07-2020 AD Den Haag onderzoekt 'McDrive' voor woon-wietverkeer Westlanders

Om de overlast van coffeeshops in woonwijken te verminderen, ziet burgemeester Van Zanen van Den Haag wel wat in het openen van een wietwinkel op een industrieterrein. Daar mag dan alleen worden afgehaald. Het lijkt hem een goed idee om een van de vijf coffeeshops die nu op een kluitje aan het einde van de Weimarstraat zitten, te verplaatsen. Daar is veel overlast.

Een coffeeshop op bedrijventerrein Zichtenburg, aan de zuidrand van Den Haag, kan het woon-wietverkeer uit het Westland flink terugdringen: dat scheelt heen en weer al snel twintig minuten. Ook coffeeshophouders zijn hier wel voor te porren, merkt voorzitter Abdul Sanhajdi van de Haagse Coffeeshop Vereniging. ,,Twee coffeeshops uit de Weimarstraat zijn al een tijdje op zoek naar een andere plek, maar dat is moeizaam.” Een wietwinkel op een industrieterrein zal geen drive in worden, schetst hij. ,,Want van klanten die in de auto zitten, kan het personeel niet goed de leeftijd en het identiteitsbewijs controleren.”

30-06-2020 NRC Jan van Zanen krijgt het slechts twee dagen rustig

09-07-2020 Dagblad 070 Van Zanen sluit coffeeshop in Weimarstraat

Burgemeester Van Zanen laat coffeeshop Galaxy aan de Weimarstraat drie maanden sluiten. Aanleiding is een conflict eind juni dat uitmondde in een schietpartij dicht bij de coffeeshop. Uit onderzoek is gebleken dat het incident direct verband hield met de winkel.

Op het moment van de schietpartij liepen en fietsten meerdere personen langs. Dit incident zet de openbare orde en het woon- en leefklimaat in de buurt verder onder druk, zo laat de kersverse burgemeester donderdagavond weten.

18-12-2019 Werkbespreking evaluatie blowverbod 2018 Den Haag, Politie xls; 120 registraties inclusief 44 bekeuringen. 

Image result for remkes stikstof

19-11-2019 Brief Burgemeester Remkes iz afdoening motie Groen Links van 13-06-2019: Blijf in gesprek over experiment gesloten coffeeshopketen.

 

De tweet van Arnoud van Doorn van Partij van de Eenheid is burgemeester Pauline Krikke in het verkeerde keelgat geschoten.

16-07-2019 Brief Burgemeester Krikke iz afdoening motie Groen Links van 13-06-2019: Proportionele sanctionering J criterium. 

Het kwaliteitsbeleid ten aanzien van coffeeshops onder meer bestaat uit een strakkere handhaving van de AHOJG-criteria. Deze is in 2010 doorgevoerd in het door uw raad
vastgestelde handhavingsbeleid horeca (RIS168865). Sindsdien wordt al bij de eerste overtreding van het J-criterium overgegaan tot sluiting van de coffeeshop en beëindiging van de gedoogstatus. In 2016 is deze lijn ongewijzigd voortgezet in het huidige door uw raad vastgestelde handhavingsbeleid horeca (RIS288641) vanuit het grote belang om jongeren te beschermen tegen het gebruik van softdrugs. In 2012 en 2013 moesten twee coffeeshops worden gesloten op grond van overtreding van het J-criterium
(RIS271603). Daarmee kwam het totaal aan coffeeshops te staan op het huidige aantal van 36. 

Den Haag gaat coffeeshops meer verspreiden, AD, 15-06-2019

Den Haag gaat in opdracht van de gemeenteraad coffeeshop-houders rond de Weimarstraat en in het Zeeheldenkwartier actiever aansporen zich elders in de stad te vestigen. Een motie van die strekking van GroenLinks en de VVD* werd hierover unaniem aangenomen;

*verzoekt het college:

 in goed overleg te blijven met de coffeeshophouders en daarbij actief als klankbord te
fungeren bij mogelijke hervestigingen vanuit de overconcentratiegebieden;
 mogelijkheden tot hervestiging vanuit een overconcentratiegebied, die door
coffeeshophouders worden aangedragen, voortaan in een beginseloverleg te toetsen en
binnen 8 weken een advies uit te brengen of hervestiging op deze nieuwe locatie al dan niet
kansrijk is;
 te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om voorafgaand aan de beginselprocedure
specifieke voorwaarden, zoals de civielrechtelijke toestemming, op te schorten tot na de
beginseluitspraak;
 een inventarisatie naar alternatieve, goed onderbouwde locaties, uitgevoerd door de
coffeeshophouders, aan de hand van deze beginselprocedure te beoordelen en in het geval
van een positieve beginseluitspraak per specifieke locatie de coffeeshophouders, bewoners
en wijkverenigingen nauw te betrekken bij het vervolgproces richting een definitief besluit;
 de raad voor het einde van 2019 over de voortgang te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Stream comissievergadering Bestuur, 29-05-2019 iz stand van zaken coffeeshops/experiment gesloten coffeeshopketen.

Gemeente Den Haag Verslag raadscommissie Bestuur 29-05-2019 iz brief van de burgemeester, mevrouw Krikke over stand van zaken;

coffeeshops/experiment gesloten coffeeshopketen

Hierbij kan worden betrokken:

- Tussenbericht onderzoek illegale Wietteelt (F.2016/3)
- Beantwoording schriftelijke vragen Den Haag als proefgemeente legale wietteelt
- Beantwoording schriftelijke vragen overlast door coffeeshops in Zeeheldenkwartier en RegentesseValkenboskwartier
- Beantwoording schriftelijke vragen overlast rondom kruising Noorderbeekdwarsstraat met de
Weimarstraat
- Beantwoording schriftelijke vragen overlast Weimarstraat e.o
- E-mail van de Haagse Coffeeshop Vereniging d.d. 3 december 2018 over verhuizing coffeeshop
vanuit overconcentratiegebied
- E-mail van de Haagse Coffeeshop Vereniging d.d. 4 december 2018 over verzoek aanpassing J criterium in coffeeshopbeleid

De heer Smit spreekt in namens de Haagse Coffeeshops Vereniging. Mevrouw Gyömörei maakt gebruik van
het inspreekrecht voor de heer Blans. 

Raadsinformatiebrief stand van zaken/experiment gesloten coffeeshopketen, 07-05-2019 

'De Haagse Coffeeshop Vereniging/HCV heeft zowel in de periodieke overleggen als in bijgevoegde brief d.d. 27 februari 2019, die tevens aan alle raadsleden is gestuurd, aangegeven dat de huidige inrichting van het experiment, onwerkbaar en onwenselijk is. Uitvoering daarvan zal ertoe leiden dat de kleine beheersbare Haagse
coffeeshopbranche geen stand zal kunnen houden. Wij verwijzen naar de inhoud van de brief van de HCV die door vrijwel alle coffeeshophouders is ondertekend. Ook om die reden meent het college dat Den Haag op grond van de huidige inrichting van het experiment niet moet overgaan tot deelname'.

handtekeningenlijst 1

Coffeeshops Den Haag onevenredig verdeeld over de stad, AD, 21-03-2019

,,Ik denk dat sommige zaken echt wel bereid zouden zijn om te verkassen naar wijken met weinig ‘concurrentie’, maar het gebeurt nu gewoon niet”, aldus de werknemer van de Mazzelaar. Voorlopig zitten zij goed waar ze zitten. ,,Bij ons is er ook weinig overlast, omdat er veel parkeerruimte is”

Raadsinformatiebrief aanscherping coffeeshopbeleid Den Haag, 15-03-2012 iz I-criterium, vergroting afstandscriterium van 250 naar 350 meter & overconcentratiegebieden.

 Image result for van aartsen vvd

Brief van Burgemeester van Aartsen aan comissie Bestuur, 08-07-2008 over de inwerktreding van het algemene rookverbod in de horeca:
Bij coffeeshops is het denkbaar, dat na de inwerkingtreding van het rookverbod, bezoekers buiten de zaak gaan gebruiken. Dit kan overlast veroorzaken voor de directe omgeving, zoals voor omwonenden en passanten. Een ander ongewenst effect van het rookverbod zou kunnen zijn, dat het blowen direct buiten de gelegenheid de (door)verkoop van softdrugs in de hand gaat werken. Een ander effect van het rookverbod in coffeeshops kan zijn, dat de coffeeshop meer dan voorheen bezocht wordt voor het afhalen van softdrugs, dan voor het gebruik ter plaatse. Hierdoor kan het karakter van de coffeeshop veranderen, waardoor de functie van de coffeeshop verandert in een afhaalloket in plaats van een horeca-inrichting waar men kan verblijven en gebruiken.
Indien bovengenoemde verschijnselen zich voordoen kan op grond van de APV en het coffeeshopbeleid handhavend worden opgetreden. Het is volgens de gedoogcriteria en de vergunningvoorschriften verboden om overlast te veroorzaken. Tegen overlast kan te allen tijde bestuursrechtelijk worden opgetreden. Blowverbod Een specifieke maatregel om het gebruik van softdrugs op de openbare weg te bestrijden is een blowverbod. In de nieuwe APV, waarmee de gemeenteraad in december 2007 heeft ingestemd, is een verbod op het gebruik van softdrugs opgenomen. Na inwerkingtreding van de nieuwe APV kan het college gebieden aanwijzen waar het gebruik of openlijk voorhanden hebben van softdrugs verboden is. Het streven was om de nieuwe APV voor het zomersreces inwerking te laten treden. Deze termijn leek voldoende om uitvoeringsbesluiten, mandaten en dergelijke aan te passen en om de werkprocessen van politie en Openbaar Ministerie gericht op strafrechtelijke handhaving bij te stellen. De VNG heeft echter eind mei bekend gemaakt dat de nummering van de model-APV ingrijpend is gewijzigd. Dit heeft tot gevolg dat nieuwe Haagse APV bepalingen omgenummerd moeten worden. Als dat niet gebeurt, gaat de beoogde aansluiting met de model-APV verloren. De omnummering en de doorvertaling daarvan naar uitvoeringsbesluiten, mandaten en de werkprocessen van politie en Openbaar Ministerie heeft tot gevolg dat de nieuwe APV niet eerder dan oktober 2008 in werking zal treden.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en verwacht dit najaar met uw commissie over het coffeeshopbeleid van gedachten te wisselen. Met de meeste hoogachting, J.J van Aartsen.

Brief gemeente Den Haag 4-10-2002 over 'Brainstorm-sessie' bij Parnassia Preventie aan Coffeeshops & de Canna Ambassy