Coffeeshopbeleid Apeldoorn

 

Gemeente Apeldoorn

Dit is het officiële logo van de Gemeente Apeldoorn.

Gemeente Apeldoorn, 11-4-2019 Wijziging beleidsregels coffeeshops Apeldoorn mbt schaarse rechten.

Op 2 november 2016, ABRS 201406676/1 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald dat voor de verdeling (en verlening) van schaarse rechten specifieke verdelingsnormen gelden. Zo dient het verdelende bestuursorgaan met het oog op het creëren van een gelijk speelveld voldoende mededingingsruimte te creëren door alle potentiële gegadigden expliciet in de gelegenheid te stellen om hun belangstelling voor de beschikbare schaarse rechten kenbaar te maken door middel van het indienen van formele aanvragen. Ook is het verdelende bestuursorgaan verplicht om een passende mate van openbaarheid te verzekeren als het gaat om de wijze waarop de beschikbare schaarse rechten worden verdeeld en verleend. De beschikbare schaarse rechten mogen alleen voor bepaalde tijd verleend worden.
In het coffeeshopbeleid 2013 is bepaald dat (maximaal) vijf gedoogverklaringen voor het vestigen van een coffeeshop mogen worden verleend. Alle vijf gedoogverklaringen zijn verleend en er zijn partijen die interesse hebben in het vestigen van een coffeeshop in Apeldoorn. Dit maakt de gedoogverklaring coffeeshop (in potentie) schaars.
De huidige coffeeshophouders in Apeldoorn exploiteren reeds vele jaren hun bedrijf. Vier van de vijf coffeeshophouders hebben een gedoogverklaring voor bepaalde tijd. De praktijk tot dusverre was dat de gedoogverklaring na afloop van de termijn steeds opnieuw werd verleend aan de zittende gedoogverklaringhouders. Eén coffeeshophouder (De Palm) heeft een gedoogverklaring voor onbepaalde tijd.
De rechtspraak over de verdeling van schaarse rechten maakt dat de huidige praktijk met één gedoogverklaring voor onbepaalde tijd en vier gedoogverklaringen voor bepaalde tijd die na afloop van de termijn steeds opnieuw worden verleend aan de zittende gedoogverklaringhouders – zonder andere gegadigden in de gelegenheid te stellen om mee te dingen - niet langer kan blijven voortbestaan.

Ontwerpbesluit experiment gesloten coffeeshopketen voorgelegd aan ...

Apeldoorn raadsinformatie 18-01-2014, Coffeeshopbeleid gemeente Apeldoorn

In dit beleid zijn de volgende sluitingscriteria opgenomen. Sluiting van een verkooppunt van softdrugs volgt indien:
a. geconstateerd wordt dat harddrugs worden verhandeld, aanwezig zijn of worden gebruikt
in het verkooppunt;
b. het aantal verkooppunten van softdrugs in Apeldoorn meer dan 6 bedraagt;
c. het verkooppunt gevestigd is buiten de binnenstad;
d. de directe omgeving van het verkooppunt bestaat uit bebouwing gebruikt voor bewoning (niet in woonwijken/woonstraten);
e. het verkooppunt in de directe omgeving (loopafstand tot 300 meter) is gelegen van een onderwijsinstelling voor jongeren of een jongerencentrum;
f. vestiging van een verkooppunt op minder dan 300 meter loopafstand van een ander verkooppunt van softdrugs.
Verder dient de exploitatie van een coffeeshop te voldoen aan de bestemmingsplanvoorschriften en indien het om een alcoholvrije gelegenheid gaat, aan de vereisten van de drank- en horecaverordening 1994 (deze vervalt binnenkort en de bepalingen voor het alcoholvrije bedrijf worden opgenomen in de Algemene plaatselijke verordening).