TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 17 MAART 2021

Piratenpartij

Artikelindex

Verkiezingsprogramma Piratenpartij 2021-2025 

Legaliseren cannabis

De wietproef is overbodig. Coffeeshops blijken tot de vitale sectoren te horen, sinds ze na 24 uur lockdown weer open gingen. Internationale of Europese verdragen zijn geen belemmering voor legalisatie van cannabis gezien de voorbeelden in het buitenland waaronder de VS en Luxemburg.

De Piratenpartij stelt het volgende voor:

Cannabis (hennep) wordt per direct geschrapt uit de opiumwet. De plant is vrij te telen en te gebruiken.

Er komt een overgangsjaar waarin de huidige situatie met coffeeshops in stand blijft. Het kweken wordt niet meer aangepakt, tenzij de veiligheid in het geding is.
In dat overgangsjaar wordt in samenwerking met de cannabissector/gemeenschap regelgeving voorbereid voor de handel en productie van cannabisproducten voor menselijke consumptie (warenwet).

Bedrijven in de cannabissector staan te springen om slagen te maken op het gebied van kwaliteitsverbetering maar worden nu tegen gehouden door de wet. Eerlijke voorlichting of het testen van producten is nu verboden.

De verkoop van cannabisproducten die THC (>1%) bevatten zal uiteindelijk in speciaalzaken plaatsvinden. Dit kan in de vorm van een (web)winkel (detailhandel) of als horecagelegenheid (coffeeshop).

Nederland sluit actief handelsverdragen met landen die een legale cannabisindustrie hebben om internationale cannabishandel en wereldwijde legalisatie te bevorderen.
Er komt een Generaal Pardon voor mensen die veroordeeld zijn voor hennep gerelateerde zaken (tot een bepaalde grens) en strafbladen worden geschrapt.

Reguleer XTC, paddo's en andere psychedelica
Middelen die bij verantwoord gebruik relatief onschadelijk zijn, dienen gelegaliseerd te worden. Verkoop kan plaatsvinden via speciaalzaken met opgeleid personeel, zoals bijvoorbeeld een smartshop.

Geen verbod op lachgas
De Piratenpartij is tegen een verbod op lachgas om het simpele feit dat drugsverboden niet helpen. Voorlichting én legale beschikbaarheid van andere middelen zal dit de overlast verminderen.

Overige drugs reguleren op basis gezondheidsrisico
Hoewel drugsverboden contraproductief zijn, hoeven niet alle middelen vrij verkrijgbaar te zijn, zolang ze maar wel op een veilige manier beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld heroïne kan beter verstrekt worden via een apotheek. Bezit en gebruik wordt niet meer bestraft.

War on drugs mislukking
Criminalisering van drugs is een spectaculaire mislukking van beleid. Er worden meer drugs geproduceerd, verhandeld en gebruikt dan ooit en politie en justitie hebben hun handen er vol aan. De war on drugs is ontstaan na de drooglegging. Toen die hopeloos mislukte ging de Amerikaanse overheid andere drugs verbieden, zoals opium, cannabis en cocaïne, en sleepte landen als Nederland hierin mee. Tijdens de Vietnam werd dit geintensiveerd. De strategie was vooral gericht tegen linkse antioorlogsactivisten en de zwarte bevolking door ze met drugs te associëren, en die dan zwaar te criminaliseren.

De Piratenpartij wil een rationeler en humaner drugsbeleid, door de middelen veiliger te maken en verslaafden hulp te bieden in plaats van straf. Zo spelen we capaciteit vrij bij politie en justitie om achter moordenaars, dieven en verkrachters aan te gaan.

Drugsbeleid
De strijd tegen drugs richt meer schade aan dan de middelen zelf. Als we goed kunnen omgaan met één van de meest schadelijke drugs, namelijk alcohol, dan moet het met andere middelen ook mogelijk zijn. De Piratenpartij wil een rationeler en humaner drugsbeleid, cannabis legaal, en overige drugs decriminaliseren en reguleren.

Een verstandig drugsbeleid

Inmiddels is duidelijk dat de 'war on drugs' meer kwaad doet dan goed. Drugsverboden hebben niet geleid tot een daling van productie, handel en gebruik. De prijzen van drugs stijgen niet door schaarste. Dit verbod levert ons – al jaren – meer zware criminaliteit, meer corruptie, meer ernstige gezondheidsproblemen en milieuschade op. In het zuiden van het land mogen buitenlanders de coffeeshops niet meer in – dus meer straathandel, criminaliteit en overlast van drugstoeristen. Er zijn tal van andere voorbeelden.

Uit het Manifest Joint Regulation36) blijkt dat 77% van de totale opsporingscapaciteit wordt besteed aan het handhaven van drugsverboden. Politie, justitie, rechtbank en gevangeniswezen kunnen hun capaciteit allemaal beter besteden. Dit geldt ook voor diensten die afval moeten opruimen dat in een legale situatie eenvoudig verwerkt kan worden.

Verschillende grootschalige onderzoeken laten zien dat ons drugsbeleid is ingehaald door de realiteit. De meest schadelijke stoffen (alcohol, tabak) zijn legaal verkrijgbaar bij de supermarkt, terwijl we mensen opsluiten voor stoffen die veel minder risico’s met zich meebrengen. Recent onderzoek van het RIVM laat duidelijk zien dat ons beleid is gebaseerd op misinformatie en perverse belangen en beslist niet op wetenschap en feiten.

Drugsverdragen op basis van wetenschap

De meeste internationale verdragen met betrekking tot de voorbereiding, bewerking en consumptie van psychoactieve stoffen zijn verouderd en niet gebaseerd op wetenschappelijke feiten. Wetenschappelijk bewijs suggereert bijvoorbeeld dat legalisatie van cannabis minder schadelijk is voor mens en maatschappij dan een verbod. Internationale drugsverdragen zijn in strijd met mensenrechtenverdragen: drugsverboden belemmeren de medische toepassing van de middelen. In Nederland lopen veel zieke mensen het risico op een strafblad of huisuitzetting, puur omdat hun medicijn bestreden wordt.

De Piratenpartij stelt voor dat Nederland werkt aan het veranderen van de internationale conventies met betrekking tot psychoactieve stoffen naar een wetenschappelijk onderbouwde aanpak. We willen een kader opstellen dat de wetenschappelijke aanpak faciliteert, dat onder andere informatie moet uitwisselen en onderzoek naar psychoactieve stoffen moet helpen financieren. Dat kader moet wetgeving en regulering van cannabis in de afzonderlijke lidstaten bepleiten, om de zwarte markt te beperken. We willen verdragen sluiten met landen die cannabis gelegaliseerd hebben om onderlinge handel mogelijk te maken.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Als je boven de 18 bent moet je het zelf weten. De Piratenpartij vindt dat drugsgebruik voor volwassenen onder het zelfbeschikkingsrecht valt. Drugsbezit moet daarom uit het strafrecht worden gehaald en gedecriminaliseerd worden. Cannabis wordt volledig gelegaliseerd. Als er sprake is van problematisch gebruik is dit een taak voor gezondheidszorg en niet voor justitie, net zoals bij alcohol en tabak. De productie en handel in drugs moet gereguleerd worden. Daardoor kun je de criminele markt veranderen in een nieuwe (innovatieve)industrie, die tal van voordelen met zich meebrengt.

 


Gezamenlijk Europees Verkiezingsprogramma - Dit is een vertaling van het “Common European Election Programme” van de Europese Piratenpartij.

Drugswetgeving

De meeste internationale verdragen met betrekking tot de voorbereiding, manipulatie en consumptie van psychoactieve stoffen zijn verouderd en niet gebaseerd op wetenschappelijke feiten. Wetenschappelijk bewijs suggereert bijvoorbeeld dat legalisatie van cannabis minder schadelijk is voor mens en maatschappij dan een verbod.

Europese Piraten stellen voor dat de EU:

Werkt aan het veranderen van de internationale conventies met betrekking tot psychoactieve stoffen naar een wetenschappelijk onderbouwde aanpak.

Een kader opstelt dat de wetenschappelijke aanpak faciliteert, dat onder meer informatie moet uitwisselen en onderzoek naar psychoactieve stoffen moet helpen financieren.

Wetgeving en regulering van cannabis in de afzonderlijke lidstaten bepleit, om de zwarte markt te beperken.

De lijst vandeRegio & Piratenpartij is een gecombineerde lijst. Op de lijst staan mensen met jarenlange ervaring in b.v. onderzoek en ICT, die eigenlijk altijd te druk waren met hun werk goed doen om tijd te hebben voor “de politiek”. Daarnaast hebben we ook mensen met ervaring in de lokale politiek die die ervaring naar Europa willen brengen. Er zijn twee belangrijke redenen waarom we als vandeRegio & Piratenpartij in het Europees Parlement willen. Aan de ene kant om voor die dingen die echt in Europa moeten worden beslist mee te beslissen en wij meer kennis in huis hebben dan de beroepspolitici. Dossiers zoals privacy en al die andere issues waar het belang van de Europese kiezer haaks staat op dat van de “big five” van het internet, big pharma, de fossiele brandstof industrie, of andere grote multinationals. De andere reden is dat er heel veel is dat juist niet op Europese schaal moet worden besloten. Dan willen we in het parlement juist de beslissingsbevoegdheid weer teruggeven aan landen, regio’s, steden en dorpen, of zelfs aan individuele burgers.


Tweede Kamerverkiezingen 2017

Verkiezingsprogramma "PROGRAMMA PIRATENPARTIJ"

JUSTITIE
Politie en Justitie hebben een hele belangrijke publieke taak: ze handhaven de openbare orde in onze samenleving. De Piratenpartij wil het justitieel apparaat verbeteren zonder afbreuk te doen aan de persoonlijke vrijheid van burgers. Ons belangrijkste instrument is een onmiddellijk einde aan de 'war on drugs'. Er wordt dan direct veel capaciteit vrijgemaakt bij politie, justitie, rechtbank en gevangeniswezen. (pagina 24)

Een ander drugsbeleid
Inmiddels is duidelijk dat de 'war on drugs' meer kwaad doet dan goed. Drugsverboden hebben niet geleid tot een daling van productie, handel en gebruik. De prijzen van drugs stijgen niet door schaarste. Dit verbod levert ons - al jaren - meer zware criminaliteit, meer corruptie, meer ernstige gezondheidsproblemen en milieuschade. In het zuiden van het land mogen buitenlanders de coffeeshops niet meer in - dus meer straathandel, criminaliteit en overlast van drugstoeristen. Er zijn tal van andere voorbeelden.

Uit het Manifest Joint Regulation blijkt dat 77% van de totale opsporingscapaciteit wordt besteed aan het handhaven van drugsverboden. Politie, justitie, rechtbank en gevangeniswezen kunnen hun capaciteit allemaal beter besteden.

Verschillende grootschalige onderzoeken laten zien dat ons drugsbeleid is ingehaald door de realiteit. De meest schadelijke stoffen (alcohol, tabak) zijn legaal verkrijgbaar bij de supermarkt, terwijl we mensen opsluiten voor stoffen die veel minder risico’s met zich meebrengen. Recent onderzoek van het RIVM laat duidelijk zien dat ons beleid is gebaseerd op misinformatie en perverse belangen en beslist niet op wetenschap en feiten.

Drugsgebruik- en bezit
De Piratenpartij vindt dat drugsgebruik voor volwassenen onder het zelfbeschikkingsrecht valt. Drugsbezit moet daarom uit het strafrecht worden gehaald en gedecriminaliseerd worden. Cannabis wordt volledig gelegaliseerd. Als er sprake is van problematisch gebruik is dit een taak voor gezondheidszorg en niet voor justitie, net zoals bij alcohol en tabak.

Productie van drugs
De Piratenpartij wil productie en handel van drugs waar mogelijk reguleren. Dit zorgt ervoor dat de nodige capaciteit bij justitie vrijkomt die kan worden geïnvesteerd in de aanpak van(zware) criminaliteit. Door een criminele markt te veranderen in een gereguleerde markt, kunnen we de omstandigheden waaronder drugs geproduceerd en verkocht worden controleren. Dit levert nieuwe banen op en draagt zo bij aan de economie.

Dit levert tevens belastingen/accijns op, die kunnen worden ingezet voor preventie van gezondheidsproblemen (harm reduction), maar natuurlijk ook voor tal van andere zaken.

Met gestandaardiseerde producten, kwaliteitscontroles en voorwaarden aan verkoop (wat betreft leeftijd, reclame en gespecialiseerde verkooppunten zonder winstoogmerk) ontstaat hier een hele nieuwe (innovatieve) industrie, die tal van voordelen met zich meebrengt.

Mensen worden niet meer hun huis uitgezet omdat ze plantjes kweken. Drugsafval wordt niet meer in de natuur gedumpt, maar wordt verwerkt als farmaceutisch afval. Onderzoeken naar de helende werking en medicinale gebruiken van drugs zijn veelbelovend en dienen te worden gestimuleerd in plaats van tegengewerkt.

We stellen de volgende maatregelen voor:
- Het huidige verbodssysteem vervangen door regelgeving.
- Gereguleerde cannabisteelt, achterdeur coffeeshop dicht.
- Cannabis social clubs zonder winstoogmerk mogelijk maken.
- Veilige thuisteelt van cannabis toestaan.
- Drempels voor medische en industriële toepassing van hennep opheffen.
- Drempels voor wetenschappelijk onderzoek naar psychedelica als medicijn opheffen.
- De prioriteit aan de opsporing van productie én handel in drugs wordt zover geminimaliseerd als internationale verdragen toestaan.
- Nederland wordt weer een progressieve voorloper op het gebied van drugsbeleid en zet zich in voor aanpassing van internationale verdragen. 
- Drugsgebruikers niet langer als criminelen behandelen; problematische gebruikers krijgen zorg, geen straf.
- Verkoop van psychedelica aan meerderjarigen toestaan in smartshops, door opgeleid personeel.
- Breed (wetenschappelijk) onderzoek naar psychotrope stoffen.
- Opleidingen en informatie voor banenzoekers in de cannabis branche. (pagina 27 en 28)

Website van de Piratenpartij.  De piratenpartij heeft ook een speciale site voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017.

Op de website zijn diverse oudere artikelen over wiet, coffeeshops en drugs te vinden. Uit die stukjes blijkt duidelijk dat de Piratenpartij toen en nu meer ziet legaliseren en reguleren dan in verbieden. Dat klopt precies met wat er in het verkiezingsprogramma staat.


 Verkiezingen 12 september 2012

www.piratenpartij.nl

Verkiezingsprogramma "Partijprogramma"

Citaten uit het verkiezingsprogramma.

Het recht om in morele en fysieke integriteit te leven.
Onder het recht om in morele en fysieke integriteit te leven valt ook het zelfbeschikkingsrecht. Dit betekent dat wij onder andere op willen komen voor:
* De keuze van de moeder om al dan niet een abortus te ondergaan.
* Legalisering van drugsgebruik
* Het recht om voor euthanasie te kiezen.
(Pagina 8)

Subsidiariteit
De Nederlandse Piratenpartij is van mening dat Europese samenwerking een onontkoombare realiteit is die noodzakelijk is om de nodige hervormingen te bewerkstelligen. Maar er dient wel nagedacht te worden over de vraag op welk niveau in de bestuurslagen bepaalde beslissingen genomen zouden moeten worden. De Piratenpartij hecht veel waarde aan het subsidiariteitsbeginsel. Dit wil zeggen dat de taakverdeling tussen 'hogere' en 'lagere' openbare overheden in het teken staat van het belang van de ontplooing van het individu tot een volwaardig burger. Het uitgangspunt hierbij is dat wetgeving en handhaving zo dicht mogelijk bij de burger dienen te worden vormgegeven.
(Pagina 10)

3.2 Zelfbeschikking is een recht, en mag niet zonder goede reden ontnomen worden.
Als samenleving moeten we staan voor het zelfbeschikkingsrecht, door ons te realiseren, en uit te dragen dat: "Mijn lichaam is geen staatseigendom". Alle beperkingen van dit recht moeten daarom aantoonbaar redelijk zijn en vooral dienen ter ondersteuning van de burger zelf. Toerekeningsvatbaarheid is in deze wel een vereiste. Een aantal voorbeelden die wij steunen en/of willen realiseren:
De keuze van de moeder om al dan niet een abortus te ondergaan
Legalisering van drugsgebruik
Het recht om voor euthanasie te kiezen


Citaten van de partijwebsite.

Ontmoet de Piratenpartij op Cannabis Bevrijdingsdag
zo, 17/06/2012 - 02:14 -- cath

Cannabis Bevrijdingsdag
Op zondag 17 juni wordt in het Amsterdamse Westerpark de jaarlijks Cannabis Bevrijdingsdag gevierd.
Op de markt vind je ook de stand van de Piratenpartij.
De Piratenpartij wil zich daar graag laten zien omdat dit past bij een paar van onze belangrijkste uitgangspunten.

Persoonlijke integriteit:
Het invoeren van de wietpas vinden wij een schandalige maatregel. Het is een grove schending van de privacy, het is stigmatiserend, discriminerend en het is riskant. Coffeeshops moeten ledenlijsten gaan bijhouden, maar nergens is vastgelegd hoe het zit met de beveiliging van de persoonsgegevens van de leden.
De belastingdienst heeft inmiddels al geëist dat deze lijsten 7 jaar bewaard moeten blijven!

Zelfbeschikkingsrecht
De Piratenpartij vindt dat ieder mens recht heeft op zelfbeschikking en is dan ook voor legalisatie van drugs. Bovendien kan het niet zo zijn dat de meeste schadelijke drugs, zoals alcohol en tabak legaal zijn en hele lijsten van drugs waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat ze niet of nauwelijks schadelijk zijn, verboden zijn.
De piratenpartij wil een rationeel cannabisbeleid en is het dus niet eens met het huidige op emoties en vooroordelen gebaseeerde cannabisbeleid.
Daarom is de Piratenpartij graag aanwezig op het Cannabis Bevrijdingsfestival. Je vindt onze stand op de markt, waar de lijsttrekker van de Piratenpartij Dirk Poot ook aanwezig zal zijn.
Het evenement duurt van 14.00 tot 22.00 uur en de markt sluit om 21.00 uur.

Zie: http://www.voc-nederland.org/cannabisbevrijdingsdag-2012/

Invoering wietpas gevaarlijke inbreuk op privacy
wo, 02/05/2012 - 14:09 -- Nico J. Manz
Als het aan de Piratenpartij ligt, is de wietpas na de verkiezingen weer exit.
Op 1 mei is de wietpas ingevoerd in de zuidelijke provincies. Alleen clubleden mogen hun blowtje nu nog halen bij de coffeeshops. Om 'clublid' te worden moet je aan enkele eisen voldoen. Je moet de Nederlandse nationaliteit bezitten, in Nederland wonen en natuurlijk meerderjarig zijn. Om dit te bewijzen moet je een uittreksel van de Gemeentelijke Basis Administratie (waar je nog voor moet betalen ook) inleveren bij een coffeeshop naar keuze.
Privacy
Los van het feit dat het weigeren van Europese burgers gewoonweg discriminatie is, is de wietpas een inbreuk op de privacy. Mensen worden verplicht om zich te registreren als 'drugsgebruiker'. Het eventueel uitlekken van de informatie kan grote gevolgen hebben voor de kansen op de arbeidsmarkt van de wietgebruikers. De wietpas wordt ingevoerd, zonder dat duidelijk is hoe de privacy van de gebruiker gewaarborgd wordt. De regering verplicht haar burgers om alle noodzakelijke gegevens voor identiteitsdiefstal op een presenteerblaadje aan te bieden aan een branche die ze zelf niet vertrouwt. Op ideologische gronden verzaakt het demissionaire kabinet hiermee bewust de zorgplicht naar haar burgers.
Straatdealers
Er zijn echter ook mensen die dolblij zijn met de komst van de wietpas: de straatdealers en drugsrunners. Ze hebben nu een hele nieuwe markt erbij gekregen. De buitenlanders blijven naar Nederland komen, ook om een blowtje te halen. Als ze dit niet meer zelf in een shop kunnen halen, dan kopen ze het wel op straat. Ze hebben een heel eind gereden en zullen niet zomaar met lege handen weer willen vertrekken.
Meer overlast
Het doel van de wietpas is 'de drugsoverlast, met name in de grensstreken', te verminderen. De nieuwe regeling zal echter resulteren in meer overlast. Het gedoogbeleid in Nederland werd ingevoerd om de criminaliteit die met illegale drugshandel gepaard gaat terug te dringen. Door de wietpasregeling belanden we uiteindelijk in de situatie zoals deze was voor het gedoogbeleid.
Scholieren
Daarbij zullen straatdealers er ook geen probleem mee hebben om de markt van de Nederlandse schoolgaande jeugd aan te boren. Niet alleen zullen ze zich weinig gelegen laten liggen aan de strenge leeftijdsgrenzen van coffeeshops of de 500-meter grens rond middelbare scholen. Daarnaast mag je ervan uitgaan dat ze nog een compleet assortiment zwaar verslavende straat-drugs in de aanbieding hebben voor de scholieren van Zuid-Nederland. PVV, CDA en VVD worden bedankt.

Citaten uit het drugsdebat (1 & 28 maart 2012)
De Piratenpartij zit niet in de Tweede Kamer.

Gecontroleerde cannabis in Duits regeerakkoord!

04 december 2021 Nieuws
Eerdere tekenen wezen er al op, maar sinds woensdagmiddag 24 november is het officieel met de publicatie van het Duitse regeerakkoord Mehr Fortschritt wagen - Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit: De nieuwe Duitse stoplichtcoalitie van SPD (sociaal democraten en FDP (liberalen) en…

Partijen 2e kamer 2021

Verkiezingsprogramma DENK 2021-2025 Denk anders Gedoogbeleid rondom cannabis reguleren, gecombineerd met een stevig ontmoedigingsbeleid. Geen enkele vorm van...

Lees meer...