TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 17 MAART 2021

Partij voor de Dieren (PvdD)

Artikelindex

Concept Verkiezingsprogramma 2021-2025 - Plan B: idealisme is het nieuwe realisme

Er staan welgeteld twee zinnen in het 52 pagina's lange PvdD verkiezingsprogramma over softdrugs & coffeeshops:

"De overheid draagt zorg voor een goede voorlichting over de gezondheidsrisico's van het gebruik van softdrugs. Er komen geen nieuwe coffeeshops in de buurt van scholen".

"Er komt een Ministerie voor Klimaat en Biodiversiteit. Dit Ministerie krijgt dezelfde status als het Ministerie voor Financien: het beleid van andere Ministeries wordt voortaan getoetst op duurzaamheid." Welke betekenis dit heeft voor het experiment met een gesloten coffeeshopketen of het vezelhennep-beleid zou dus interessant zijn. 

"De PvdD wil een verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd naar 16 jaar"; Resulteert dit er dan ook in dat mensen vanaf 16 de coffeeshop softdrugs kunnen aanschaffen? Dat zou tenminste wel consequent zijn en hoeven 16 jarigen die ervoor kiezen om te willen blowen niet meer blootgesteld worden aan handelaren op straat die ook zwaardere middelen, zoals coke, in de aanbieding hebben.  

Afbeelding

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

De Partij voor de Dieren pleit voor de legalisering van softdrugs en voor een minder restrictief softdrugsbeleid in Europa. De PvdD is tegen een verbod op softdrugs. Dit gaat in tegen de persoonlijke keuzevrijheid van mensen. De PvdD is tegen een betuttelende overheid en wil het gebruik en de productie van softdrugs legaliseren. Over de teelt van wiet kan dan accijns worden geheven. Goede voorlichting over de gezondheidsrisico's door de overheid is belangrijk.
Zie ook PvdD-standpunt softdrugs


Europees verkiezingsprogramma 2019 van Partij voor de Dieren heet ‘Plan B voor Europa’.

Hierin wordt op p.10 over teelt in het algemeen gesteld dat:

‘Planten- en dierenrassen en variëteiten kunnen geen eigendom van bedrijven zijn’ en octrooien op vormen van leven worden verboden. Het kwekersrecht (het recht van boeren en veredelaars om zelf te kweken met zaden van hun eigen planten) is belangrijk voor de diversiteit van voedselgewassen en wordt versterkt. Boeren en veredelaars moeten vrij gebruik kunnen maken van de aanwezige agro-biodiversiteit, zonder dat octrooien dat onmogelijk maken. Registratieregels mogen de vrije handel in zaden niet belemmeren. De belangen van kleine boeren en tuinders, voedselzekerheid en diversiteit van gewassen horen voorop te staan. De ontwikkeling van biologische weerbare rassen en gewassen wordt ondersteund door de EU. Europa teelt geen genetisch gemanipuleerde gewassen (inclusief crispr-cas en cisgenese) en importeert deze ook niet’.
Over biodiversiteit wordt op p22 gesteld: ‘Wereldwijd is de biodiversiteit in crisis: iedere dag sterven plant- en diersoorten uit en ecosystemen raken steeds verder uit balans. De EU heeft een belangrijk aandeel in de achteruitgang van de natuurlijke rijkdommen elders op Aarde.’

Al wordt er in ‘Plan B voor Europa’ niet over softdrugs gesproken wordt op de website van de Partij voor de Dieren wel het standpunt over softdrugs uiteengezet:

“De Partij voor de Dieren is tegen een verbod op softdrugs. Dit gaat in tegen de persoonlijke keuzevrijheid van mensen. Wij pleiten voor de legalisering van softdrugs en voor een minder restrictief softdrugsbeleid in Europa."

"De Partij voor de Dieren is tegen een betuttelende overheid. De keuze om al dan niet softdrugs te gebruiken betreft de persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid van de individuele burger. Via voorlichting moet de overheid de nadelen die kleven aan het gebruik van drugs duidelijker aan jongeren communiceren. Het ligt niet voor de hand het ene stimulerende middel toe te staan en het andere te verbieden zonder dat er duidelijk onderscheid in termen van gevaren is tussen bijvoorbeeld alcohol, cannabis en xtc. Ook de verstrekking van softdrugs voor medische doeleinden moet minder ingeperkt worden. Juist door softdrugs in het criminele of grijze circuit te drukken bestaat de kans dat jongeren sneller in aanraking komen met gevaarlijke harddrugs.”

gue ngl

De Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links (GUE/NGL) is een fractie in het Europees Parlement.

De fractie verzet zich tegen het supranationale en "neo-liberale" karakter van de Europese Unie. Lidmaatschap of geassocieerd lidmaatschap staat open voor partijen en individuele Europarlementsleden. De fractie ontstond in 1995 als fusie van twee bestaande fracties. De fractie werd gevormd door (al dan niet voormalige) communistische, marxistische, maoïstische, links-populistische partijen en door groene Eurosceptische partijen uit de landen van de Noordse Raad. Deze fractie in het Europees Parlement bestaat hoofdzakelijk uit partijen met een (soms voormalige) communistische achtergrond, zoals de Duitse partij Die Linke, de Griekse en Tsjechische communisten. De SP heeft zich hierbij ook aangesloten, evenals de Partij voor de Dieren.


Wetsontwerp experiment gesloten coffeeshopketen

De Tweede Kamer heeft het Wetsontwerp experiment gesloten coffeeshopketen op 22 januari 2019 aangenomen - Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, D66, VVD, CDA, ChristenUnie en FvD. Tegen: PVV, DENK en SGP.

Het voorstel ligt nu voor behandeling in de Eerste Kamer. Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) vindt plaats op 26 maart 2019.

De stemming werd vooraf gegaan door een plenair debat (in 2 delen) op 17 januari 2017. Er was in de Tweede Kamer verdeeldheid en onduidelijkheid over het wetsontwerp experiment gesloten coffeeshopketen (de AMvB was alleen in concept nog maar verschenen).

cannabis kieswijzer PVDD480x280

SP, GroenLinks en PvdA willen graag experimenteren met legale wietteelt,maar vinden de opzet van het wetsvoorstel te mager en hebben getracht de grenzen van het experiment te "verruimen", hierbij (vrijwel) altijd gesteund door het de Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, Denk, en 50PLUS.

De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie bleken tegen elke poging van links het experiment te "verruimen". Hierbij vrijwel altijd gesteund door de PVV en SGP.

Stemmingen over de moties (22 januari 2019) - De SP, GroenLinks en PvdA willen o.a. dat het aantal gemeenten dat aan de proeven meedoet, niet op voorhand wordt vastgelegd op de zes tot tien die in het regeerakkoord zijn afgesproken. Zij zien bijvoorbeeld ook niets in een verplicht I-criterium. Een beperkt aantal vergunningen voor kwekers heeft ook niet hun voorkeur. De drie linkse partijen werden bij de stemmingen over de (moties vaak) gesteund door Partij voor de Dieren, Denk, Forum voor Democratie en 50PLUS. Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie waren zoals gezegd tegen "experiment-verruiming". Ze vonden hiervoor steun bij de PVV en SGP.


Tweede Kamerverkiezingen 2017

Uit het PvdD verkiezingsprogramma PLAN B

7. Veiligheid, privacy, burgerrechten en integer bestuur

De politie staat dicht bij de burger

Het gebruik en de productie van softdrugs wordt gelegaliseerd, zodat teelt legaal wordt en er accijns over kan worden geheven. De overheid draagt zorg voor een goede voorlichting over de gezondheids- risico’s van het gebruik van softdrugs.(pagina 30)

Van de PvdD website

Onder het standpunt over Maatschappij en Ethiek vinden we onder drugs:

Drugs

De Partij voor de Dieren is tegen een verbod op softdrugs. Dit gaat in tegen de persoonlijke keuzevrijheid van mensen. Wij pleiten voor de legalisering van softdrugs en voor een minder restrictief softdrugsbeleid in Europa. De Partij voor de Dieren is tegen een betuttelende overheid. De keuze om al dan niet softdrugs te gebruiken betreft de persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid van de individuele burger. Via voorlichting moet de overheid de nadelen die kleven aan het gebruik van drugs duidelijker aan jongeren communiceren. Het ligt niet voor de hand het ene stimulerende middel toe te staan en het andere te verbieden zonder dat er duidelijk onderscheid in termen van gevaren is tussen bijvoorbeeld alcohol, tabak en cannabis. Ook de verstrekking van softdrugs voor medische doeleinden moet minder ingeperkt worden. Juist door softdrugs in het criminele of grijze circuit te drukken bestaat de kans dat jongeren sneller in aanraking komen met harddrugs. 


Op 1 en 14 februari 2017 is in de Tweede Kamer de initiatiefwet (*) "Gesloten coffeeshopketen" van D66 besproken. Deze wet moet ervoor zorgen dat er mogelijkheden komen om "gedoogd" cannabis te telen. Tijdens dit debat zijn er drie amendementen (**) en zeven moties (***) aangekondigd en ingediend. (Meer weten!?)

De stemming in de Tweede Kamer over de wet was hoofdelijk in plaats van bij hand opsteken. De volgende fracties stemden voor de Initiatiefwet: 77 voor, te weten PvdA, SP, D66, GroenLinks, Groep Kuzu/Öztürk (DENK), PvdD, Groep Bontes/Van Klaveren (VNL), Van Vliet, 50 Plus, Klein (Vrijzinnige Partij), Houwers, en Monasch (Nieuwe Wegen) en 72 stemmen tegen (SGP, VVD, CDA, ChristenUnie en PVV).

De PvdD heeft niet aan het debat deelgenomen maar wel voor de initiatiefwet gestemd.

Lees het complete verslag van 1 februari 2017

Kijk naar het debat op debat gemist 1 februari 2017

Lees het complete verslag van 14 februari 2017 februari 2017

Kijk naar het debat op debat gemist 14 februari 2017

Link naar de amendementen in het voorstel en de moties van 21 februari 2017

Link naar stemmingsuitslagen van 21 februari 2017:

Stemmingen over de amendementen en het voorstel

Stemmingen over de Moties.

Conclusie: Een groene keus

(*)    Een initiatiefwet is een wetsvoorstel van een kamerlid.
(**)   Een amendement is een (voorgestelde) wijziging van het voorliggende voorstel. 
(***)  Een motie is een opdracht/ verzoek aan het kabinet. Het voorliggende voorstel wijzigt door een motie niet.


PINK!

PINK! is de jongerenafdeling van de Partij voor de Dieren. PINK! is via deze link te bereiken.

Over PINK!

"PINK is de onafhankelijke jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren. Net als de partij hangen de jongeren niet een bepaalde ideologie aan, maar leiden ze hun standpunten af uit hun kernwaarden.Ons doel is om jongeren tussen de 14 en 28 de mogelijkheid te geven zich om onze maatschappij om te vormen op een manier die ons allemaal ten goede zou komen, via politiek in brede zin."

Citaten van de Jongerensite.

Op de site van PINK! staat onder de standpunten over de Overheid onder Burgerrechten:

Burgerrechten

Het gebruik en de productie van softdrugs moet worden gelegaliseerd, maar mensen moeten wel weten wat de gezondheidsrisico’s zijn door goede voorlichting vanuit de overheid. Door legalisering kunnen er accijns worden geheven. Mensen die daar behoefte aan hebben krijgen ongehinderd toegang tot medicinale cannabis. Er komt geen wietpas en ook binnen Europa gaat Nederland pleiten voor een soepeler softdrugsbeleid.


Periode 2015 - 2012

Drugs - De Partij voor de Dieren is tegen een verbod op softdrugs. Dit gaat in tegen de persoonlijke keuzevrijheid van mensen. Wij pleiten voor de legalisering van softdrugs en voor een minder restrictief softdrugsbeleid in Europa. De Partij voor de Dieren is tegen een betuttelende overheid. De keuze om al dan niet softdrugs te gebruiken betreft de persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid van de individuele burger. Via voorlichting moet de overheid de nadelen die kleven aan het gebruik van drugs duidelijker aan jongeren communiceren. website PvdD

De Partij voor de Dieren vindt het onbestaanbaar dat de verkoop van softdrugs wel gedoogd wordt, maar de teelt en inkoop ervan niet. De huidige regelgeving bevordert de instandhouding van een illegaal teeltcircuit en moedigt daarmee een criminele sector aan tot wetsovertreding. Legalisering van de teelt is een goede oplossing. (Bron: Stelling 3 - De teelt van softdrugs voor coffeeshops moet legaal worden - ProDemos Stemwijzer 2015 Eerste Kamer)

Softdrugs legaliseren - De Partij voor de Dieren vindt dat mensen vrij moeten zijn in de keuze om softdrugs te gebruiken. Daarbij is het wel van belang dat de gebruiker zich bewust is van de gezondheidsrisico’s van softdrugs: -  Het gebruik en de productie van softdrugs wordt gelegaliseerd, zodat teelt legaal wordt en er accijns over kan worden geheven. - De overheid draagt zorg voor een goede voorlichting over de gezondheidsrisico’s van het gebruik van softdrugs. - Nederland pleit binnen Europees verband voor een minder restrictief softdrugsbeleid. - Mensen die vanwege medische redenen cannabis willen gebruiken krijgen daar onbelemmerde toegang toe. - De (nationale) invoering van de wietpas wordt teruggedraaid.  (pag. 32 - Landelijk verkiezingsprogramma "Hou vast aan je idealen ")

Eerste Kamer

De wijziging van de Opiumwet om alle handelingen die illegale hennepteelt voorbereiden en bevorderen strafbaar te stellen (met een gevangenisstraf tot 3 jaar of een geldboete) werd in het najaar van 2014 in de Eerste Kamer behandeld. De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 4 november 2014 en de stemming hierover een week later. Het wetsvoorstel is op 11 november 2014 bij hoofdelijke stemming met 39 stemmen voor (van VVD, CDA, PVV, ChristenUnie, SGP en OSF) en 31 stemmen tegen (van PvdA, SP, D66, GroenLinks 50PLUS en Partij voor de Dieren) aangenomen. Dit zijn 70 van de 75 Eerste Kamerzetels: 5 Eerste Kamerleden hadden zich wegens ziekte of verblijf elders afgemeld.

Tijdens hetzelfde debat werd de motie - Ter Horst (PvdA) c.s.  (EK 32.842, L ) ingediend. In deze motie wordt de regering verzocht een commissie in te stellen om haar te adviseren over het toekomstige softdrugsbeleid in Nederland dat effectief de criminaliteit bestrijdt en de volksgezondheid dient. De motie werd mede ondertekend door M.M. de Boer (GroenLinks), Th.C. de Graaf (D66), J.G. Nagel (50PLUS), R.F. Ruers (SP). Na stemming bij zitten en opstaan op 11 november 2014 verworpen. PvdA, GroenLinks, SP, D66, Partij voor de Dieren en 50PLUS stemden voor.

Zie ook Cannabis in de Eerste Kamer.

Tweede Kamer

24077-323 - Motie van de leden Berndsen-Jansen (D66) en Van Nispen (SP) over een proef met gereguleerde en gecertificeerde hennepteelt ten behoeve van coffeeshops. 73 VOOR - 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, SP. 77 TEGEN - PVV, CDA, Groep Bontes/Van Klaveren, ChristenUnie, SGP, VVD, Van Vliet. Verworpen.

24077-328 - Motie van het lid Van der Staaij (SGP) c.s. over bevorderen dat in het gemeentelijk coffeeshopbeleid uitdrukkelijk ook de verbinding wordt gelegd met een preventief beleid ter voorkoming van drugsverslaving. 148 VOOR - VVD, PvdA, SP, CDA, D66, PVV, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, Partij voor de Dieren, 50PLUS/Baay-Timmerman, Van Vliet, 50Plus/Klein . 2 TEGEN - Groep Bontes/Van Klaren, Van Vliet. Aangenomen.

24077-329 - Motie van het lid Van Nispen (SP) c.s. over afschaffen van het ingezetenencriterium. 33 VOOR - D66, GroenLinks, de Partij voor de Dieren en de SP. 117 TEGEN - VVD, PvdA, CDA, PVV, ChristenUnie, SGP, Groep Bontes/Van Klaveren, 50PLUS/Klein, 50PLUS/Baay-Timmerman, Van Vliet. Verworpen.

Landelijk verkiezingsprogramma "Hou vast aan je idealen "

Website Partij van de Dieren .

Standpunten over Cannabis Partij voor de Dieren .

16 oktober 2014 | Moties 24077-323 t/m 24077-332 Lees meer...

16 oktober 2014 | Algemeen overleg Coffeeshopbeleid (tweede termijn). Lees meer...

19 februari 2014 | Algemeen overleg Coffeeshopbeleid. Lees meer...

3 juli 2013 | Algemeen overleg Coffeeshopbeleid. Lees meer...

17 januari 2013 | Moties 24077-298 t/m 24077-306. Lees meer...

13 december 2012 | Algemeen overleg Clubpas. Lees meer...


Verkiezingen 12 september 2012

www.partijvoordedieren.nl

Verkiezingsprogramma "Hou vast aan je idealen"

Citaten uit het verkiezingsprogramma.

Softdrugs legaliseren.

De Partij voor de Dieren vindt dat mensen vrij moeten zijn in de keuze om softdrugs te gebruiken. Daarbij is het wel van belang dat de gebruiker zich bewust is van de gezondheidsrisico’s van softdrugs.

 • Het gebruik en de productie van softdrugs wordt gelegaliseerd, zodat teelt legaal wordt en er accijns over kan worden geheven.
 • De overheid draagt zorg voor een goede voorlichting over de gezondheidsrisico’s van het gebruik van softdrugs.
 • Nederland pleit binnen Europees verband voor een minder restrictief softdrugsbeleid.
 • Mensen die vanwege medische redenen cannabis willen gebruiken krijgen daar onbelemmerde toegang toe.
 • De (nationale) invoering van de wietpas wordt teruggedraaid.(Pagina 32)

Preventie is de basis.

Gezonder leven, eten en bewegen spelen een belangrijke rol als het gaat om voorkomen van ziekte en ongemak. Preventieve gezondheidszorg drukt de zorgkosten als geheel.

  • De overheid stimuleert een gezonde leefwijze en zet zich in voor een gezonde leefomgeving.
  • Vergoeding voor preventie – zoals de diëtist en hulp bij stoppen met roken – blijft in het basispakket.
  • Burgers krijgen eerlijke voorlichting over een gezond leefpatroon.
  • Op alle zenders komt een reclameverbod voor alcoholische dranken.
  • Er komt een verbod voor reclame voor snoep en fastfood die gericht is op kinderen onder 12 jaar.
  • Schoolkantines worden gezond: geen fastfood, snoepautomaten of energiedrankjes.
  • Er komt een leeftijdsgrens van 18 jaar voor het gebruik van alcohol om schadelijk alcoholgebruik onder jongeren aan te pakken. De negatieve en onomkeerbare effecten van alcohol op de zich ontwikkelende hersenen rechtvaardigen een dergelijke maatregel.(Pagina 34)

Citaten van de partijwebsite.

Welk beleid wil de Prtij voor de Dieren te aanzien van (Soft)drugs
Wij vinden dat de overheid de nadelen van drugsgebruik duidelijker aan jongeren moet communiceren. Goede voorlichting is belangrijk. De keuze om wel of geen softdrugs te gebruiken beschouwen we wel als de persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid van de burger. Het ligt niet voor de hand het een middel toe te staan (alcohol, tabak) en het andere te verbieden (cannabis), zonder dat er duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de gevaren die eraan kleven.Legalisering van softdrugs is nodig. Juist door softdrugs in het criminele of grijze circuit te drukken bestaat de kans dat jongeren sneller in aanraking komen met harddrugs. De mogelijkheden om softdrugs te verstrekken voor medische doeleinden moeten worden verruimd.

Citaten uit het drugsdebat (1 & 28 maart 2012)

De partij van de dieren heeft als enige partij in de Tweede Kamer niet deelgenomen aan het drugsdebat.


Verkiezingen 9 juni 2010

Marianne Thieme (1) en haar zetels hebben op 11 maart 2008 tegen motie 214 gestemd. En hebben ook verder een realistische kijk op de groene plant.

Hoewel er in het verkiezingsprogramma "Recepten voor mededogen en duurzaamheid" niets te vinden is over cannabis en coffeeshops, kun je op de website van de partij in het hoofdstuk "De Partij" onder "Veelgestelde Vragen" bij "Veiligheid" het één en ander vinden: door op "Veiligheid" te klikken vind je de vraag "Welk beleid wil de Partij voor de Dieren ten aanzien van (soft)drugs?". Zie hieronder het antwoord van de PvvD op deze vraag.

"Wij vinden dat de overheid de nadelen van drugsgebruik duidelijker aan jongeren moet communiceren. Goede voorlichting is belangrijk.

De keuze om wel of geen softdrugs te gebruiken beschouwen we wel als de persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid van de burger. Het ligt niet voor de hand het een middel toe te staan (alcohol, tabak) en het andere te verbieden (cannabis), zonder dat er duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de gevaren die eraan kleven.

Legalisering van softdrugs is nodig. Juist door softdrugs in het criminele of grijze circuit te drukken bestaat de kans dat jongeren sneller in aanraking komen met harddrugs. De mogelijkheden om softdrugs te verstrekken voor medische doeleinden moeten worden verruimd."

Opnieuw manifest van burgemeesters: legaliseer cannabis!

28 september 2021 Nieuws
De overheid moet veel meer doen tegen ondermijnende criminaliteit, vinden bijna veertig burgemeesters die daarover een manifest hebben ondertekend. De burgemeesters willen dat het onderwerp prominent op de politieke agenda van het nieuwe kabinet komt te staan. Het rapport is gepubliceerd op de dag…

Partijen 2e kamer 2021

Verkiezingsprogramma DENK 2021-2025 Denk anders Gedoogbeleid rondom cannabis reguleren, gecombineerd met een stevig ontmoedigingsbeleid. Geen enkele vorm van...

Lees meer...