TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 17 MAART 2021

GROENLINKS - 2015 -2012

Artikelindex

Periode 201 - 2012

Softdrugs -  Bezit en gebruik van softdrugs worden nu gedoogd, maar teelt en handel zijn strafbaar. Dat wringt. GroenLinks wil softdrugs legaliseren. De drugscriminaliteit neemt dan af en er komt betere controle op de handel en de kwaliteit van softdrugs.GroenLinks wil teelt en handel van softdrugs volledig legaliseren. Verkopers moeten een vergunning hebben en aan strenge kwaliteitseisen voldoen. De huidige drugsbestrijding kost enorm veel geld, tijd en mankracht. De politie kan zich veel beter bezighouden met het bestrijden van diefstal, vandalisme en geweld. Lees meer op de site van GroenLinks

GroenLinks wil softdrugs legaliseren. Nu bevinden softdrugs zich in een vaag tussengebied: je mag het wel kopen als burger maar de coffeeshop mag het niet inkopen. Aan deze onduidelijkheid moet een einde komen. Dan kan de band tussen georganiseerde criminaliteit en coffeeshops definitief worden doorgesneden. Bovendien kan er dan BTW geheven worden over softdrugs. (Bron: Stelling 3 - De teelt van softdrugs voor coffeeshops moet legaal worden - ProDemos Stemwijzer 2015 Eerste Kamer)

Eerste Kamer

De wijziging van de Opiumwet om alle handelingen die illegale hennepteelt voorbereiden en bevorderen strafbaar te stellen (met een gevangenisstraf tot 3 jaar of een geldboete) werd in het najaar van 2014 in de Eerste Kamer behandeld. De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 4 november 2014 en de stemming hierover een week later. Het wetsvoorstel is op 11 november 2014 bij hoofdelijke stemming met 39 stemmen voor (van VVD, CDA, PVV, ChristenUnie, SGP en OSF) en 31 stemmen tegen (van PvdA, SP, D66, GroenLinks, 50PLUS en PvdD) aangenomen. Dit zijn 70 van de 75 Eerste Kamerzetels: 5 Eerste Kamerleden hadden zich wegens ziekte of verblijf elders afgemeld.

Tijdens hetzelfde debat werd de motie - Ter Horst (PvdA) c.s.  (EK 32.842, L ) ingediend. In deze motie wordt de regering verzocht een commissie in te stellen om haar te adviseren over het toekomstige softdrugsbeleid in Nederland dat effectief de criminaliteit bestrijdt en de volksgezondheid dient. De motie werd mede ondertekend door M.M. de Boer (GroenLinks), Th.C. de Graaf (D66), J.G. Nagel (50PLUS),R.F. Ruers (SP). Na stemming bij zitten en opstaan op 11 november 2014 verworpen. PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD en 50PLUS stemden voor.

Zie ook Cannabis in de Eerste Kamer.

Tweede Kamer

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks): GroenLinks roept de Minister op tot het volgende. De komende twee jaar goed gemonitord een aantal experimenten toestaan, waarbij de gemeenten kunnen kiezen uit de volgende vier opties. De steden die het strenge Opstelten beleid plus pasjes willen kiezen, steden die willen experimenteren met cannabisclubs, steden die willen experimenteren met een gemeentelijke wietkwekerij, of gemeenten die willen experimenteren met aangewezen, gecertificeerde telers. Na die twee jaar wordt gekeken wat de effecten van deze aanpak zijn. Het meest succesvolle model of modellen worden uitgebreid naar die gemeenten die daarvoor kiezen. Over vijf jaar heeft elke gemeente zelf een wiethandhavingsmodel. Dit moet gepaard gaan met een goede voorlichtingscampagne voor wiet en jongeren. Onder de 18 jaar niks, en er moet een bijsluiter komen bij cannabis waarin helder staat waar het om gaat. (Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Tweede Kamer, 19 februari 2014)

24077-325 - Motie van het lid Van Tongeren (GroenLinks) over de in een gerechtelijke uitspraak vervatte voorwaarden verwerken tot een beleidsregel. 33 VOOR - D66, GroenLinks, de PvdD en de SP. 117 TEGEN - VVD, PvdA,  CDA, PVV, ChristenUnie, SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, Van Vliet, 50Plus/Klein, Bontes/Van Klaveren. Verworpen.

24077-323 - 16 oktober 2014 - Motie van de leden Berndsen-Jansen (D66) en Van Nispen (SP) over een proef met gereguleerde en gecertificeerde hennepteelt ten behoeve van coffeeshops. 73 Voor - 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, SP. 77 Tegen - PVV, CDA, Groep Bontes/Van Klaveren, ChristenUnie, SGP, VVD, Van Vliet. Verworpen.

24077-324 - 16 oktober 2014 - Motie van de leden Berndsen-Jansen (D66) en Van Nispen (SP) over aanvullend onderzoek naar de internationale ruimte voor het legaliseren, decriminaliseren, beleidsmatig gedogen en/of anderszins reguleren van cannabisteelt. 35 Voor: 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP. 115 Tegen: VVD, PvdA, CDA, PVV, CU, SGP, Groep Bontes/Van Klaren, Van Vliet. Verworpen.

24077-328 - Motie van het lid Van der Staaij (SGP) c.s. over bevorderen dat in het gemeentelijk coffeeshopbeleid uitdrukkelijk ook de verbinding wordt gelegd met een preventief beleid ter voorkoming van drugsverslaving. 148 VOOR - VVD, PvdA, SP, CDA, D66, PVV, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, PvdD, 50PLUS/Baay-Timmerman, Van Vliet, 50Plus/Klein . 2 TEGEN - Groep Bontes/Van Klaren, Van Vliet. Aangenomen.

Landelijk verkiezingsprogramma "Groene kansen voor Nederland "

Website GroenLinks .

Standpunten over Cannabis GroenLinks .

 

16 oktober 2014 | Moties 24077-323 t/m 24077-332 Lees meer...

16 oktober 2014 | Algemeen overleg Coffeeshopbeleid (tweede termijn). Lees meer...

19 februari 2014 | Algemeen overleg Coffeeshopbeleid. Lees meer...

3 juli 2013 | Algemeen overleg Coffeeshopbeleid. Lees meer...

17 januari 2013 | Moties 24077-298 t/m 24077-306. Lees meer...

13 december 2012 | Algemeen overleg Clubpas. Lees meer...

Gecontroleerde cannabis in Duits regeerakkoord!

04 december 2021 Nieuws
Eerdere tekenen wezen er al op, maar sinds woensdagmiddag 24 november is het officieel met de publicatie van het Duitse regeerakkoord Mehr Fortschritt wagen - Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit: De nieuwe Duitse stoplichtcoalitie van SPD (sociaal democraten en FDP (liberalen) en…

Partijen 2e kamer 2021

Verkiezingsprogramma DENK 2021-2025 Denk anders Gedoogbeleid rondom cannabis reguleren, gecombineerd met een stevig ontmoedigingsbeleid. Geen enkele vorm van...

Lees meer...