TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 17 MAART 2021

GROENLINKS

Artikelindex

Concept Verkiezingsprogramma Groen Links 2021-2025 Tijd voor nieuw realisme 

We legaliseren softdrugs en drugs zoals xtc en paddo’s.

Tegelijkertijd zorgen we voor betere voorlichting over drugs, net als over roken en alcohol.

Door legalisering ondermijnen we het verdienmodel van de georganiseerde misdaad, beperken we slachtoffers door foute drugs, pakken we brandgevaarlijke wietplantages aan en beperken we de milieuschade van afvaldumping.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GroenLinks wil teelt en handel in softdrugs legaliseren. Als je een vergunning hebt om te verkopen moet je aan streng kwaliteitseisen voldoen. Met het geld dat dit oplevert kan de politie zich richten op de bestrijding van geweld, diefstal en vandalisme. Drugs als XTC en paddo's worden gelegaliseerd (2017)

Concept verkiezingsprogramma 2021
“We legaliseren softdrugs en drugs zoals xtc en paddo’s. Tegelijkertijd zorgen we voor betere voorlichting over drugs, net als over roken en alcohol. Door legalisering ondermijnen we het verdienmodel van de georganiseerde misdaad, beperken we slachtoffers door foute drugs, pakken we brandgevaarlijke wietplantages aan en beperken we de milieuschade van afvaldumping"

 


Het Europese Groen Linksverkiezingsprogramma 2019 heet “Voor verandering

'De EU zet zich in om genetische diversiteit van planten te behouden, ook met het oog op de noodzakelijke aanpassing op klimaatverandering.’ p.52

‘In het drugsbeleid van de EU komt het beperken van risico’s voor gebruikers en hun omgeving centraal te staan.’ p.56 

‘De EU moderniseert de regels voor het reizen met medicijnen die onder de drugswetgeving vallen. Patiënten mogen vrij rondreizen met een maandvoorraad aan medicijnen als deze in de hele EU zijn toegelaten. Voor de overige medicinale drugs, waaronder cannabis op doktersrecept, verstrekken de lidstaten een certificaat dat minstens een jaar geldig is in de hele EU.’ p.64  (zie ook verkiezingsprogramma 2014)

EGP Logo 2017

Europese Groene Partij (EGP) - European Greens (EP)

De Europese Groene Partij is een overkoepelende partij van groene partijen uit de EU en uit niet-EU-landen. Nationale partijen kunnen kandidaat-, volwaardig of geassocieerd lid worden. De partij is opgericht in 2004 en was de eerste volwaardige politieke partij op Europees niveau. Sindsdien hebben verschillende partijen zich aangesloten, waaronder ook het Nederlandse GroenLinks en De Groenen. Voordien werkten de verschillende Europese groene partijen wel samen, maar niet in partijverband.

 


Wetsontwerp experiment gesloten coffeeshopketen

De Tweede Kamer heeft het Wetsontwerp experiment gesloten coffeeshopketen op 22 januari 2019 aangenomen - Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, D66, VVD, CDA, ChristenUnie en FvD. Tegen: PVV, DENK en SGP.

Het voorstel ligt nu voor behandeling in de Eerste Kamer. Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) vindt plaats op 26 maart 2019.

De stemming werd vooraf gegaan door een plenair debat (in 2 delen) op 17 januari 2017. Er was in de Tweede Kamer verdeeldheid en onduidelijkheid over het wetsontwerp experiment gesloten coffeeshopketen (de AMvB was alleen in concept nog maar verschenen).

cannabis kieswijzer GROENLINKS480x280

 

 

 

SP, GroenLinks en PvdA willen graag experimenteren met legale wietteelt,maar vinden de opzet van het wetsvoorstel te mager en hebben getracht de grenzen van het experiment te "verruimen", hierbij (vrijwel) altijd gesteund door het de Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, Denk, en 50PLUS.

De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie bleken tegen elke poging van links het experiment te "verruimen". Hierbij vrijwel altijd gesteund door de PVV en SGP.

Stemmingen over de moties (22 januari 2019) - De SP, GroenLinks en PvdA willen o.a. dat het aantal gemeenten dat aan de proeven meedoet, niet op voorhand wordt vastgelegd op de zes tot tien die in het regeerakkoord zijn afgesproken. Zij zien bijvoorbeeld ook niets in een verplicht I-criterium. Een beperkt aantal vergunningen voor kwekers heeft ook niet hun voorkeur. De drie linkse partijen werden bij de stemmingen over de moties vaak gesteund door Partij voor de Dieren, Denk, Forum voor Democratie en 50PLUS. Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie waren zoals gezegd tegen "experiment-verruiming". Ze vonden hiervoor steun bij de PVV en SGP.


Tweede Kamerverkiezingen 2017

Uit het GroenLinks verkiezingsprogramma - TIJD VOOR VERANDERING

Softdrugs en drugs zoals XTC en paddo’s worden gelegaliseerd. Drugsbezit door eindgebruikers wordt gedecriminaliseerd. Politiecapaciteit moet niet worden ingezet tegen eindgebruikers. Bij grootschalige evenementen is er een mogelijkheid om drugs te laten testen. (pagina 65)

Van de GroenLinks website

Op de website is het standpunt over drugs te vinden

GroenLinks wil softdrugs en drugs als XTC en paddo’s legaliseren. Harddrugs moeten verboden blijven.

Softdrugs

GroenLinks wil teelt en handel van softdrugs legaliseren. Op die manier neemt drugscriminaliteit af en neemt de controle op handel en kwaliteit van softdrugs toe. Nu wordt bezit en gebruik gedoogd, terwijl teelt en handel strafbaar zijn. Dat is een scheve situatie.

Verkopers van softdrugs moeten, als het aan GroenLinks ligt, een vergunning hebben en aan strenge kwaliteitseisen voldoen. De huidige drugsbestrijding kost veel tijd, geld en mankracht. De politie kan zich veel beter richten op de bestrijding van geweld, diefstal en vandalisme.

GroenLinks vindt het goed dat het kabinet Rutte III experimenten toestaat met de legale productie en verkoop van wiet. Om de experimenten tot een succes te maken, moeten gemeenten, coffeeshophouders én consumenten nauw betrokken worden. Daarvan is nu geen sprake.

Het overmatig en verkeerd gebruik van alcohol, tabak en drugs wil GroenLinks ontmoedigen, onder meer door meer en betere voorlichting voor ouders en jongeren. Zo ontstaat bewustzijn. Bovendien wil GroenLinks reclame voor verslavende middelen uitbannen.

XTC en paddo’s

Drugs zoals XTC en paddo’s moeten worden gelegaliseerd. Politiecapaciteit moet niet worden ingezet tegen eindgebruikers. Mensen die deze drugs gebruiken moeten weten wat zij innemen. Daarom wil GroenLinks het mogelijk maken drugs te testen bij grootschalige evenementen zoals technofeesten.

Andere harddrugs

Overige harddrugs moeten verboden blijven. Wel wil GroenLinks een andere aanpak van de problemen die gevolg zijn van het gebruik van deze harddrugs. Voor harddrugsverslaafden moeten in alle grote steden kleinschalige gebruikersruimten komen. Zo wordt de overlast op straat verminderd. In een aantal steden wordt heroïne op medisch voorschrift verstrekt onder strikte voorwaarden. GroenLinks wil dit uitbreiden, gecombineerd met psychosociale zorg. Dit werkt beter dan afkicken onder dwang.


Op 1 en 14 februari 2017 is in de Tweede Kamer de initiatiefwet (*) "Gesloten coffeeshopketen" van D66 besproken. Deze wet moet ervoor zorgen dat er mogelijkheden komen om "gedoogd" cannabis te telen. Tijdens dit debat zijn er drie amendementen (**) en zeven moties (***) aangekondigd en ingediend. (Meer weten!?)

De stemming in de Tweede Kamer over de wet was hoofdelijk in plaats van bij hand opsteken. De volgende fracties stemden voor de Initiatiefwet: 77 voor, te weten PvdA, SP, D66, GroenLinks, Groep Kuzu/Öztürk (DENK), PvdD, Groep Bontes/Van Klaveren (VNL), Van Vliet, 50 Plus, Klein (Vrijzinnige Partij), Houwers, en Monasch (Nieuwe Wegen) en 72 stemmen tegen (SGP, VVD, CDA, ChristenUnie en PVV)

Namens GROENLINKS voerde mevrouw Van Tongeren het woord. De meest opmerkelijke uitspraken plaatsen we hierna:

 • Dit is een maatschappelijk probleem van jewelste, dat nu weer goed geagendeerd is.

 • Het Nederlandse drugsbeleid mag je gerust een groot succes noemen. GroenLinks is ervan overtuigd dat de pragmatische benadering van het drugsprobleem erger heeft voorkomen. Niet voor niets kopiëren steeds meer landen — uitgerekend ook de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten, die over het algemeen toch niet bekendstaan om hun toegeeflijke houding — het Nederlandse drugsbeleid. Overal ter wereld ziet men inmiddels in dat een totaalverbod en een war on drugs uiteindelijk niets oplossen.

  Het is natuurlijk een lastig onderwerp voor rechts, omdat de VVD normaal gesproken altijd pleit voor keuzevrijheid van goed geïnformeerde consumenten, maar op dit terrein niet. Zij wil wel keuzevrijheid voor tabak en alcohol, maar zij wil geen goed geïnformeerde keuzevrijheid op het terrein van cannabis, hoewel het VVD-congres gelukkig beetje voor beetje tot inkeer komt, zoals mijn SP-collega al opmerkte. Uiteindelijk gaat het dus ook in Nederland gebeuren; daar is mijn partij van overtuigd.

 • Ik wijs op goede voorlichting, op gebruik door volwassenen en op de kwaliteit van het geleverde, zonder landbouwgiffen en zware metalen en met een herkenbaar gehalte. Dat is veel beter voor de volksgezondheid dan de huidige situatie.

 • In de indexering van inherent schadelijke stoffen staat deze softdrugs ver onder alcohol en tabak. In een RIVM-ranking van drugs uit 2009 worden alcohol en tabak in één zin genoemd met heroïne en crack. Het enige verschil: de sociale acceptatie van alcohol en tabak, die veelzeggend genoeg "genotsmiddelen" genoemd worden, en de morele afkeuring van drugsgebruik door het strafrecht en de wetgever.

 • Binnen de rechterlijke macht zie je een belangrijke verschuiving. Steeds meer strafrechters verklaren het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk of pardonneren bonafide hennepkwekers. Zoals een rechter van de rechtbank Den Haag het in 2012 treffend formuleerde: "Hoe men ook denkt over het bestaan van coffeeshops en het wijdverspreide gebruik van softdrugs, het alternatief in de vorm van een compleet verbod en illegale straathandel is in ieder geval nog minder aanlokkelijk. In zoverre vervullen de Nederlandse coffeeshops als minste van de twee kwaden een maatschappelijke functie."

 • Een bestuurlijke werkgroep van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten spreekt van het failliet van het gedogen. Het gedoogbeleid past niet meer bij de huidige omstandigheden. De cannabishandel en -productie zorgt voor grote maatschappelijke en bestuurlijke problemen; hij ondermijnt zelfs de lokale democratie.

 • Tegelijkertijd bestaat er volgens GroenLinks voldoende ruimte voor regulering en legalisering, mits er wordt voorzien in een gesloten systeem. De initiatiefwet komt hieraan tegemoet. Het voorgestelde stelsel levert maatschappelijke voordelen op.

 • GroenLinks mist een ding in dit initiatiefvoorstel, waarvoor ik een amendement heb geschreven, namelijk een regeling voor gebruikers van medicinale cannabis. Ik ben via de e-mail en uiteindelijk ook via de telefoon met wat mensen in contact gekomen. We zullen daar allemaal bericht over hebben. Er zijn mensen met ernstig ziektes die hun leven enorm belemmeren die echt profijt hebben van medicinale cannabis. Sommigen sturen hun mantelzorger of hun kind naar de coffeeshop. Anderen zetten toch maar wat plantjes neer, maar worden zo nu en dan zelfs uit hun huurwoning gezet of worden daarmee bedreigd. Voor deze mensen zou een gedoogmogelijkheid een enorme verlichting zijn. Dan kunnen zij het zelf opkweken, zonder landbouwgif, zware metalen en andere verontreinigende stoffen erin.

 • Ik proef bij deze collega van de VVD vooral een mate van boosheid. Hij verheft zijn stem. Waar zit dat in? Is dat omdat het allemaal te snel gaat? Net zoals lijsttrekker Zijlstra vond dat het afschaffen van Zwarte Piet te snel ging? We debatteren er pas twintig jaar over.

 • De Jellinek zegt dat er jaarlijks 4.000 mensen overlijden als rechtstreeks gevolg van alcohol en dat er geen sterfte is als gevolg van hasj of wiet.

 • GroenLinks wil een pragmatische en werkbare aanpak in het softdrugsbeleid, waarbij vooral de gezondheidsargumenten voorrang krijgen boven louter morele argumenten.

 • Ik wil graag ook nog even het liberale deel van de Kamer toespreken. In heel veel debatten die ik op andere terreinen met de VVD mag voeren, gaat het altijd over zelf kiezen, over mensen zelf hun risico laten inschatten. 130 km/u rijden op onze wegen leidt aantoonbaar tot meer dodelijke slachtoffers. Dat wordt gedoogd. Hier wordt gezegd: we willen dit absoluut niet. Er worden een heleboel vragen opgeworpen. Maar de eigen instituten in Nederland zeggen dat het geen aantoonbare overlijdensgevallen veroorzaakt. Je zou dan denken: denk mee om te komen tot een fatsoenlijke, pragmatische aanpak. De VVD buiten Den Haag is daar ook vaak voor. Wees een man en doe dat hier in de Kamer ook, voor alle Nederlanders die nu zo'n last hebben van de georganiseerde criminaliteit of van de illegale straathandel.

Lees het complete verslag van 1 februari 2017

Kijk naar het debat op debat gemist 1 februari 2017

Lees het complete verslag van 14 februari 2017 februari 2017

Kijk naar het debat op debat gemist 14 februari 2017

Link naar de amendementen in het voorstel en de moties van 21 februari 2017

Link naar stemmingsuitslagen van 21 februari 2017:

Stemmingen over de amendementen en het voorstel

Stemmingen over de Moties.

Conclusie: GroenLinks is een groene keus.

(*)    Een initiatiefwet is een wetsvoorstel van een kamerlid.
(**)   Een amendement is een (voorgestelde) wijziging van het voorliggende voorstel. 
(***)  Een motie is een opdracht/ verzoek aan het kabinet. Het voorliggende voorstel wijzigt door een motie niet.


DWARS is de jongerenafdeling van GROENLINKS. DWARS is via deze link te bereiken.

Citaten van de Jongerenwebsite.

Onder standpunt vrijheid vinden we:

Vrijheid
DWARS staat voor een vrije, open samenleving. Dit betekent dat de staat niet achter de voordeur kijkt, het publieke debat niet beperkt en ieders burgerrechten respecteert. Tegelijkertijd verliest vrijheid haar waarde als niet iedereen dezelfde kans krijgt om van deze vrijheid gebruik te maken. Daarom moet de staat niet alleen de burgervrijheden niet beperken, maar dient ze ook een actieve rol te nemen in het bevorderen van gelijke kansen.
Vrijheid betekent ook dat je vrij bent om wat stoms te doen, zolang je je medeburger niet benadeelt. Daarom wordt naast alcohol en tabak ook een flink aantal soft- en harddrugs gelegaliseerd en wordt het verbod op openbaar naakt en seks afgeschaft.

Bij het standpunt Uitburgering vinden we:

Uitburgering
DWARS wil dat alle softdrugs gelegaliseerd worden. Daarnaast vinden wij dat er in algemene zin meer ontspannen omgegaan moet worden met drugs. Al was het maar omdat ze dan beter te reguleren zijn. Daarom wordt wat ons betreft een deel van de harddrugs, die niet in extreme mate verslavend of destructief zijn, eveneens gelegaliseerd. Onder andere paddo’s en XTC maken hier onderdeel van uit. DWARS wil de wietpas met onmiddellijke ingang afschaffen.

Politiekprogramma (2016 - 2020) van DWARS: "Eerlijk duurt het langst" Dwarse ideeën voor een andere samenleving.

Rechten, vrijheden en democratie
Vrijheid betekent ook dat je vrij bent om wat stoms te doen, zolang je je medeburger niet benadeelt. Daarom wordt naast alcohol en tabak ook een flink aantal soft- en harddrugs gelegaliseerd en wordt het verbod op openbaar naakt en seks afgeschaft. (pagina 4)

Vrijheden
De binnenlandse productie en verkoop van soft- en harddrugs worden gelegaliseerd en gereguleerd. Drugs die extreem verslavend zijn, bijvoorbeeld heroïne, of drugs die niet volledig binnen Nederland geproduceerd kunnen worden en daarmee internationale grootschalige en gewelddadige criminaliteit in de hand werken, zoals cocaïne, blijven verboden. Er komt een actief ontmoedigingsbeleid voor gelegaliseerde drugs die tot gezondheidsschade kunnen leiden, onder andere door accijnzen te heffen. (pagina 5)


Periode 201 - 2012

Softdrugs -  Bezit en gebruik van softdrugs worden nu gedoogd, maar teelt en handel zijn strafbaar. Dat wringt. GroenLinks wil softdrugs legaliseren. De drugscriminaliteit neemt dan af en er komt betere controle op de handel en de kwaliteit van softdrugs.GroenLinks wil teelt en handel van softdrugs volledig legaliseren. Verkopers moeten een vergunning hebben en aan strenge kwaliteitseisen voldoen. De huidige drugsbestrijding kost enorm veel geld, tijd en mankracht. De politie kan zich veel beter bezighouden met het bestrijden van diefstal, vandalisme en geweld. Lees meer op de site van GroenLinks

GroenLinks wil softdrugs legaliseren. Nu bevinden softdrugs zich in een vaag tussengebied: je mag het wel kopen als burger maar de coffeeshop mag het niet inkopen. Aan deze onduidelijkheid moet een einde komen. Dan kan de band tussen georganiseerde criminaliteit en coffeeshops definitief worden doorgesneden. Bovendien kan er dan BTW geheven worden over softdrugs. (Bron: Stelling 3 - De teelt van softdrugs voor coffeeshops moet legaal worden - ProDemos Stemwijzer 2015 Eerste Kamer)

Eerste Kamer

De wijziging van de Opiumwet om alle handelingen die illegale hennepteelt voorbereiden en bevorderen strafbaar te stellen (met een gevangenisstraf tot 3 jaar of een geldboete) werd in het najaar van 2014 in de Eerste Kamer behandeld. De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 4 november 2014 en de stemming hierover een week later. Het wetsvoorstel is op 11 november 2014 bij hoofdelijke stemming met 39 stemmen voor (van VVD, CDA, PVV, ChristenUnie, SGP en OSF) en 31 stemmen tegen (van PvdA, SP, D66, GroenLinks, 50PLUS en PvdD) aangenomen. Dit zijn 70 van de 75 Eerste Kamerzetels: 5 Eerste Kamerleden hadden zich wegens ziekte of verblijf elders afgemeld.

Tijdens hetzelfde debat werd de motie - Ter Horst (PvdA) c.s.  (EK 32.842, L ) ingediend. In deze motie wordt de regering verzocht een commissie in te stellen om haar te adviseren over het toekomstige softdrugsbeleid in Nederland dat effectief de criminaliteit bestrijdt en de volksgezondheid dient. De motie werd mede ondertekend door M.M. de Boer (GroenLinks), Th.C. de Graaf (D66), J.G. Nagel (50PLUS),R.F. Ruers (SP). Na stemming bij zitten en opstaan op 11 november 2014 verworpen. PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD en 50PLUS stemden voor.

Zie ook Cannabis in de Eerste Kamer.

Tweede Kamer

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks): GroenLinks roept de Minister op tot het volgende. De komende twee jaar goed gemonitord een aantal experimenten toestaan, waarbij de gemeenten kunnen kiezen uit de volgende vier opties. De steden die het strenge Opstelten beleid plus pasjes willen kiezen, steden die willen experimenteren met cannabisclubs, steden die willen experimenteren met een gemeentelijke wietkwekerij, of gemeenten die willen experimenteren met aangewezen, gecertificeerde telers. Na die twee jaar wordt gekeken wat de effecten van deze aanpak zijn. Het meest succesvolle model of modellen worden uitgebreid naar die gemeenten die daarvoor kiezen. Over vijf jaar heeft elke gemeente zelf een wiethandhavingsmodel. Dit moet gepaard gaan met een goede voorlichtingscampagne voor wiet en jongeren. Onder de 18 jaar niks, en er moet een bijsluiter komen bij cannabis waarin helder staat waar het om gaat. (Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Tweede Kamer, 19 februari 2014)

24077-325 - Motie van het lid Van Tongeren (GroenLinks) over de in een gerechtelijke uitspraak vervatte voorwaarden verwerken tot een beleidsregel. 33 VOOR - D66, GroenLinks, de PvdD en de SP. 117 TEGEN - VVD, PvdA,  CDA, PVV, ChristenUnie, SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, Van Vliet, 50Plus/Klein, Bontes/Van Klaveren. Verworpen.

24077-323 - 16 oktober 2014 - Motie van de leden Berndsen-Jansen (D66) en Van Nispen (SP) over een proef met gereguleerde en gecertificeerde hennepteelt ten behoeve van coffeeshops. 73 Voor - 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, SP. 77 Tegen - PVV, CDA, Groep Bontes/Van Klaveren, ChristenUnie, SGP, VVD, Van Vliet. Verworpen.

24077-324 - 16 oktober 2014 - Motie van de leden Berndsen-Jansen (D66) en Van Nispen (SP) over aanvullend onderzoek naar de internationale ruimte voor het legaliseren, decriminaliseren, beleidsmatig gedogen en/of anderszins reguleren van cannabisteelt. 35 Voor: 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP. 115 Tegen: VVD, PvdA, CDA, PVV, CU, SGP, Groep Bontes/Van Klaren, Van Vliet. Verworpen.

24077-328 - Motie van het lid Van der Staaij (SGP) c.s. over bevorderen dat in het gemeentelijk coffeeshopbeleid uitdrukkelijk ook de verbinding wordt gelegd met een preventief beleid ter voorkoming van drugsverslaving. 148 VOOR - VVD, PvdA, SP, CDA, D66, PVV, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, PvdD, 50PLUS/Baay-Timmerman, Van Vliet, 50Plus/Klein . 2 TEGEN - Groep Bontes/Van Klaren, Van Vliet. Aangenomen.

Landelijk verkiezingsprogramma "Groene kansen voor Nederland "

Website GroenLinks .

Standpunten over Cannabis GroenLinks .

 

16 oktober 2014 | Moties 24077-323 t/m 24077-332 Lees meer...

16 oktober 2014 | Algemeen overleg Coffeeshopbeleid (tweede termijn). Lees meer...

19 februari 2014 | Algemeen overleg Coffeeshopbeleid. Lees meer...

3 juli 2013 | Algemeen overleg Coffeeshopbeleid. Lees meer...

17 januari 2013 | Moties 24077-298 t/m 24077-306. Lees meer...

13 december 2012 | Algemeen overleg Clubpas. Lees meer...


 

Verkiezingen 12 september 2012

www.groenlinks.nl

Verkiezingsprogramma "Groene kansen voor Nederland ".

Citaten uit het verkiezingsprogramma.

6. Met wet- en regelgeving en prijsmaatregelen wordt gezondheidsschade door roken en overmatig alcoholgebruik zoveel mogelijk voorkomen.

7. De leeftijd voor de verkoop van alcoholische dranken wordt verhoogd naar 18 jaar. Het in het bezit hebben van alcoholische dranken door jongeren onder de 18 jaar wordt strafbaar gesteld. Ouders en kinderen krijgen indringende voorlichting over de gevolgen van alcohol op de korte en lange termijn. (Pagina 25)

3. Softdrugs worden gelegaliseerd, de verstrekking van harddrugs gereguleerd, waarbij duurzame en milieubewuste productie in het oog worden gehouden. Er komt intensieve voorlichting over middelengebruik. De wietpas wordt afgeschaft. (Pagina 28)

Citaten van de partijwebsite:

Softdrugs

Het bezit en gebruik van softdrugs wordt gedoogd. De teelt en handel is strafbaar. Dat wringt. GroenLinks wil softdrugs legaliseren. De drugscriminaliteit zal hierdoor afnemen, terwijl de handel en de kwaliteit van softdrugs controleerbaar worden.

GroenLinks wil teelt en handel van softdrugs volledig legaliseren. Verkopers moeten een vergunning hebben en aan strenge kwaliteitseisen voldoen. De huidige drugsbestrijding kost enorm veel geld, tijd en mankracht. De politie kan zich veel beter bezig houden met het bestrijden van diefstal, vandalisme en (huiselijk) geweld.

Het gebruik van alcohol, tabak, soft- en harddrugs wil GroenLinks ontmoedigen door meer en betere voorlichting te geven aan jongeren en ouders. Ook wil GroenLinks reclame voor alcohol, tabak en drugs tegengaan.

Harddrugs moeten verboden blijven. Wel wil GroenLinks een andere aanpak. Het is belangrijk dat mensen die drugs gebruiken weten wat ze innemen. GroenLinks wil een terugkeer van checkpoints op houseparty’s zodat mensen de kwaliteit van hun drugs kunnen laten controleren.

In alle grote steden moeten kleinschalige gebruikersruimten voor harddrugsverslaafden komen. Overlast op straat neemt daarmee af. Daarnaast is GroenLinks voor uitbreiding van medicinale verstrekking van harddrugs, gecombineerd met psycho-sociale zorg. Dat werkt beter dan inzetten op afkicken onder dwang.

Versnel de evaluatie van de wietpas

GroenLinks wil dat de evaluatie naar de invoering van de wietpas versneld wordt uitgevoerd. Bovendien moet minister Ivo Opstelten (Justitie) bekendmaken hoeveel meldingen van drugsoverlast er de afgelopen maanden zijn geregistreerd. Volgens de Volkskrant is het kopen van wiet op straat tegenwoordig kinderlijk eenvoudig. GroenLinks vindt dit een gevaarlijke ontwikkeling. Het ontbreekt op straat aan kwaliteitscontrole en men kan bij straatdealers eenvoudiger aan andere drugs komen. Daarnaast is voor buurtbewoners de overlast de afgelopen maanden gestegen.

GroenLinks-Tweede Kamerlid Tofik Dibi: “We zijn altijd tegen invoering van de wietpas geweest, en de praktijk lijkt onze argumenten nu te ondersteunen. Opstelten kan het zich niet veroorloven langer met de evaluatie te wachten. Hij moet de klachten van buurtbewoners serieus nemen. Ik wil wel eens weten hoeveel meldingen inmiddels zijn binnengekomen en wat daar dan mee is gebeurd.”

De evaluatie van de wietpas staat pas gepland voor oktober. GroenLinks vindt dat er genoeg redenen zijn dit onderzoek nu versneld uit te voeren en niet te wachten tot een nieuw kabinet hier tijd voor heeft. Dibi: “Het is belangrijk dat de evaluatie er vlak na de verkiezingen ligt. Een nieuw te vormen kabinet kan dan een wijs besluit nemen.”

Uit het Volkskrant-artikel blijkt dat slechts vijftien procent van de voormalige klanten van coffeeshops zich heeft geregistreerd. Veel klanten kopen hun wiet nu liever op straat, omdat ze vrezen voor hun privacy. Alleen al in Limburg zijn sinds 1 mei meer dan 400 mensen aangehouden wegens illegale koop of verkoop van wiet.

Schriftelijke vragen

Schriftelijke vragen van het lid Dibi (GroenLinks) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat de verkoop van wiet is verplaatst naar de straat.

 1. Bent u bekend met het bericht waaruit blijkt dat de verkoop van wiet sinds de invoering van de wietpas is verplaatst van de coffeeshop naar de straat (‘Onder de brug is wiet kopen kinderlijk eenvoudig’, de Volkskrant, 30 juli 2012)?

 2. Hoeveel meldingen van overlast en andere klachten over straathandel zijn er bij gemeenten, politie en andere organisaties geregistreerd in de gebieden waar de wietpas is ingevoerd? En wat is er vervolgens met de meldingen gebeurd?

 3. Klopt het bericht dat in Limburg sinds 1 mei ruim 400 mensen zijn aangehouden wegens illegaal dealen of het illegaal kopen van wiet? Hoeveel aanhoudingen hebben er sinds 1 mei in Nederland plaatsgevonden op deze gronden?

 4. Is het waar dat coffeeshophouders de ledenlijst moeten overleggen aan autoriteiten bij controles? Deelt u de mening dat coffeeshophouders hun ledenlijst niet hoeven te overleggen als daar geen zwaarwegende redenen voor zijn? Zo nee, waarom niet?

 5. Deelt u de mening dat het een onwenselijke ontwikkeling is wanneer de wiethandel zich verplaatst van de coffeeshop naar de straat? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is deze ontwikkeling een aanleiding om het beleid omtrent de wietpas te heroverwegen?

 6. Bent u bereid om de geplande evaluatie naar de introductie van de wietpas versneld uit te voeren zodat deze vóór Prinsjesdag beschikbaar is.

Citaten uit het drugsdebat (1 & 28 maart 2012)

Tofik Dibi (GroenLinks)

- De coffeeshops, die de veilige concurrent waren van drugsdealers, zullen nu zodanig beperkt worden dat de meeste mensen buiten coffeeshops om aan hun drugs zullen willen komen, onder andere aan hasj.

- Niemand wil dat zijn naam terechtkomt in een of ander bestand waaruit blijkt dat hij of zij een jointje rookt. Waarom niet? We hebben de afgelopen weken en maanden gezien hoe vaak gegevens op straat komen te liggen.

Lees hier de Handelingen Tweede Kamer 1 maart 2012

Lees hier de Handelingen Tweede Kamer 28 maart 2012

Lees hier over de stemmingen over de moties drugsdebat

Noot van de redactie: De heer Dibbi staat op de kieslijst voor de komende verkiezingen. De vraag is of GROENLINKS voldoende stemmen haalt om de heer Dibbi in de kamer te laten terugkeren. Als hij niet terugkomt zal een andere woordvoerder van GROENLINKS zijn plek innemen. Een andere stem met hetzelfde verhaal?


Verkiezingen 9 juni 2010

Een cannabisvriendelijke stem. In het verkiezingsprogramma "Klaar voor de toekomst" staat: "Meer blauw op straat lukt alleen als we agenten verlossen van papieren rompslomp. En van de zinloze strijd tegen softdrugs. GroenLinks wil van wietteelt en coffeeshops een gewone bedrijfstak maken, met vergunningenen met wietaccijnzen." [pag. 8]. En ook: "Softdrugs worden gelegaliseerd, de verstrekking van harddrugs gereguleerd. Er komt intensieve voorlichting over middelengebruik." [pag. 30].

Jesse Klaver benadrukte tijdens het Cannabistribunaal (3 mei 2010, De Haag) nog maar 'ns dat zijn GroenLinks voorstander is van legalisatie van cannabis en ander verstandig drugsbeleid.

Het lijkt er op dat een milieubewust, ecologisch verantwoord plan van 8ertuindeurteelt aan het groeien is. Dit is van geen belang als het schrappen van Cannabis van Lijst II. van de Opiumwet aan de orde is (en iedereen kan groeien wat-ie wil). Maar onhandig als legalisatie beperkt blijft tot 1 bedrijf met het kwekersmonopolie plus strikte teelt- en verkoopvoorschriften.

De GroenLinkse Jongeren van DWARS schrijven in hun Politiek programma 2006-2010, 2025 DWARSE voorstellen voor de toekomst het volgende over cannabis (gerelateerde zaken):

Daarom wil DWARS:

 • Dat niet-rokers beschermd worden; het roken wordt nog verder ontmoedigd. [roken van tabak]

 • Dat we stoppen met gedogen; softdrugs zijn gelegaliseerd, en de productie ervan valt onder de warenwet.

 • Dat het gebruik van harddrugs sterk wordt ontmoedigd; er is een gecontroleerde en gereguleerde verstrekking door de overheid.

 • Dat we mensen bewust maken van de gevolgen van het gebruik van genotsmiddelen; er komt meer en een betere voorlichting over alcohol-, tabak- en drugsgebruik.[pag.8].

Van de Groen Links website nog de laatste stand van zaken:

Softdrugs

Het bezit en gebruik van softdrugs wordt gedoogd. De teelt en handel is strafbaar. Dat wringt. GroenLinks wil softdrugs legaliseren. De drugscriminaliteit zal hierdoor afnemen, terwijl de handel en de kwaliteit van softdrugs controleerbaar worden.

GroenLinks wil teelt en handel van softdrugs volledig legaliseren. Verkopers moeten een vergunning hebben en aan strenge kwaliteitseisen voldoen. De huidige drugsbestrijding kost enorm veel geld, tijd en mankracht. De politie kan zich veel beter bezig houden met het bestrijden van diefstal, vandalisme en (huiselijk) geweld.

Het gebruik van alcohol, tabak, soft- en harddrugs wil GroenLinks ontmoedigen door meer en betere voorlichting te geven aan jongeren en ouders. Ook wil GroenLinks reclame voor alcohol, tabak en drugs tegengaan.

Harddrugs moeten verboden blijven. Wel wil GroenLinks een andere aanpak. Het is belangrijk dat mensen die drugs gebruiken weten wat ze innemen. GroenLinks wil een terugkeer van checkpoints op houseparty’s zodat mensen de kwaliteit van hun drugs kunnen laten controleren.

In alle grote steden moeten kleinschalige gebruikersruimten voor harddrugsverslaafden komen. Overlast op straat neemt daarmee af. Daarnaast is GroenLinks voor uitbreiding van medicinale verstrekking van harddrugs, gecombineerd met psycho-sociale zorg. Dat werkt beter dan inzetten op afkicken onder dwang.

Bron: GroenLinks Website 

En ook nog:

“Meer blauw op straat lukt alleen als we agenten verlossen van papieren rompslomp. En van de zinloze strijd tegen softdrugs. GroenLinks wil van wietteelt en coffeeshops een gewone bedrijfstak maken, met vergunningen en met wietaccijnzen. Politie en justitie kunnen zich dan richten op winkeldiefstal, straatroof, inbraken en huiselijk geweld. Een hogere pakkans en sneller straffen, dat schrikt criminelen af.” (pagina 27)

“Softdrugs worden gelegaliseerd, de verstrekking van harddrugs gereguleerd. Er komt intensieve voorlichting over middelengebruik.” (pagina 30)

Bron: Klaar voor de toekomst 

Gecontroleerde cannabis in Duits regeerakkoord!

04 december 2021 Nieuws
Eerdere tekenen wezen er al op, maar sinds woensdagmiddag 24 november is het officieel met de publicatie van het Duitse regeerakkoord Mehr Fortschritt wagen - Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit: De nieuwe Duitse stoplichtcoalitie van SPD (sociaal democraten en FDP (liberalen) en…

Partijen 2e kamer 2021

Verkiezingsprogramma DENK 2021-2025 Denk anders Gedoogbeleid rondom cannabis reguleren, gecombineerd met een stevig ontmoedigingsbeleid. Geen enkele vorm van...

Lees meer...