TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 17 MAART 2021

Christen Democratisch Appèl (CDA) - Verkiezingen TK 2010

Artikelindex

Verkiezingen 9 juni 2010

Niet echt een cannabisvriendelijke stem, het CDA wil de growshops verbieden (en direct dichtdoen) en de coffeeshops per direct sluiten. Gereguleerde teelt is als onwenselijk aangemerkt. Denk aan de motie (31200 VI nr.52 ) van Van Haersma Buma om de growshops te sluiten!

Slagvaardig en samen, verkiezingsprogram 2010-2015

CDA-programmapunt 2.4.23

Het CDA wil een eind aan het gedogen van coffeeshops, te beginnen met een vermindering van het aantal coffeeshops. Waarbij de eerste prioriteit zal liggen bij het op de kortst mogelijke termijn sluiten van coffeeshops in de omgeving van scholen, sportaccommodaties, jongerencentra en in kinderrijke buurten.(Tot 2006 stond er alleen "op termijn" [en dat betrof alle coffeeshops]. Iemand heeft dit met 2 woorden uitgebreid, namelijk "korst mogelijke"  - red.) Een afstandscriterium dient onderdeel te worden van de bestaande gedoogcriteria voor coffeeshops. Het CDA bepleit een drugsbeleid dat is gericht op het tegengaan van drugsgebruik en beperking van de maatschappelijke overlast en individuele schade. Om een einde te maken aan het drugstoerisme en de grootschalige verkoop worden de coffeeshops na een legitimatie met paspoort of identiteitsbewijs en een versobering van de horecaactiviteiten teruggebracht tot lokale verkooppunten voor een besloten kring (een sociëteitsvergunning? - red). De handel in drugs, straatverkoop, de illegale verkooppunten en de handel rondom scholen en horecagelegenheden wordt steviger aangepakt. Gereguleerde teelt is zowel in internationaal opzicht niet haalbaar als vanuit het tegengaan van gedoogsituaties niet wenselijk en daarom voor het CDA niet aan de orde. Programma’s voor verslaafden zoals gratis methadonverstrekking, zijn altijd gericht op afkicken [pag.20].

CDA-programmapunt 7.2.14

Het aantal verkeersslachtoffers is te hoog. Achter elk slachtoffer schuilt een familiedrama. In het bijzonder moet het aantal verkeersslachtoffers in de leeftijd tussen 15 tot 30 jaar worden teruggebracht door gerichte maatregelen te nemen. Het verkeer is veiliger geworden, alleen het aantal ongelukken met alcohol en drugs blijft al jaren gelijk. Goede voorlichting over verkeersveiligheid en het gebruik van genotsmiddelen is nodig, gekoppeld aan een hardere aanpak voor alcohol- en drugsgebruikers in het verkeer[pag. 55, 56]. (In 34 jaar had de Vereniging Veilig Vekeer Nederland op dit punt weinig initiatieven ontwikkeld, hun campagne richt zich tegen beschonken rijden - red.)


CDA-programmapunt 2.4.15

Nieuwe drugstesten kunnen het gebruik van verdovende middelen in het verkeer of bij geweldsincidenten aantonen. [pag. 19]

(Van het aanvankelijk plan aan de hand van de (nog uit te kiezen) speekselmeter vast te stellen of iemand drugs gebruikt had, hebben we gelukkig niks meer gehoord. Eerst verdedigde Sander de Rouwe het plan, maar de aanwezigen op ons symposium "Wordt de voordeur een achterdeur? Deel 2", 22 juni 2009 te Oenkerk bestookten hem met kritische vragen en relativerende opmerkingen wat betreft de betrouwbaarheid der spuugmeters en benadrukten het belang van drempelwaarden en "vals positieve" testresultaten. Er kwam een aangepast plan 'de' spuugmeter te zien als een voorselectiemiddel, waarbij aan de hand van de bloedtest wettelijk vastgesteld wordt of er drugs gebruikt zijn (dus net als bij alcohol). Nagegaan moet worden of er eenduidige drempelwaarden opgesteld kunnen worden - minister Eurlings (CDA, Verkeer en Waterstaat) beloofde medio maart 2010 met onderzoeksresultaten te komen wat betreft drempelwaarden. In december 2009 liep Eurlings vertraging op, in februari 2010 viel het kabinet. Van voorstel tot wijziging van wet en van wetenschappelijke onderzoeksresultaten hebben we niets meer gehoord. In december bleek sprake te zijn van een controverse in het kabinet, het onderwerp geen drugs in het verkeer kan ergens op de lijst controversiële onderwerpen staan (Kamerstukken II, 32333, nr. 20, 16-03-2010) of niet. Voorzichtigheidshalve heeft het CDA dit in punt 2.4.15 van het verkiezingsprogramma gezet - nadere gegevens moeten nog worden toegevoegd - red).

CDA-programmapunt 11.4

De krijgsmacht zal nadrukkelijk ook worden ingezet om op te komen voor Nederlandse belangen, zoals in het kader van bescherming van koopvaardijschepen tegen piraten. Tevens vindt inzet plaats in de strijd tegen drugs, terrorisme en illegale immigratie [pag 92].

Overigens, dat CDA is een fusieproject van Piet Steenkamp (Katholieke VolksPartij, KVP), de CHU (Christelijk Historische Unie, denk aan Roelof Kruisinga, Berend Udink, de freule) en de ARP (Anti-Revolutionaire Partij, denk aan Biesheuvel, (de oude Gaius) de Gaay Fortman, Aantjes). Deze 3 partijen zijn ooit wel beschreven als de "bloedgroepen" van het CDA. Het CDA beloofde een nieuwe aanpak - alleen maar beloven, het stond progressieve CDA-ers tegen, ze bedankten voor het CDA-lidmaatschap en richtten de Politieke Partij Radicalen (PPR) op, denk aan Bas de Gaay Fortman, Ria Beckers, Erik Jurgens. De partij bestaat inmiddels niet meer, het congres besloot zich op te laten gaan in GroenLinks. 

Opnieuw manifest van burgemeesters: legaliseer cannabis!

23 september 2021 Nieuws
De overheid moet veel meer doen tegen ondermijnende criminaliteit, vinden bijna veertig burgemeesters die daarover een manifest hebben ondertekend. De burgemeesters willen dat het onderwerp prominent op de politieke agenda van het nieuwe kabinet komt te staan. Het rapport is gepubliceerd op de dag…

Partijen 2e kamer 2021

Verkiezingsprogramma DENK 2021-2025 Denk anders Gedoogbeleid rondom cannabis reguleren, gecombineerd met een stevig ontmoedigingsbeleid. Geen enkele vorm van...

Lees meer...