TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 17 MAART 2021

Christen Democratisch Appèl (CDA)

Artikelindex

Concept verkiezingsprogramma CDA 2021-2025: Voor een land dat we door willen geven 

Standpunt veiligheid 

• Ons land is uitgegroeid tot een spil in de internationale drugshandel. Zowel het drugsgebruik als de productie en doorvoer van softdrugs, cocaïne en synthetische drugs zijn volledig uit de hand gelopen. De overlast heeft zich vanuit de grote steden uitgespreid over het hele land. In de vorm van bruut geweld, ernstige bedreigingen en het dumpen van drugsafval. We mogen ons niet neerleggen bij de verloedering, de afrekeningen en de gestage ondermijning van onze samenleving.
• Wij willen een duidelijke kentering in het drugsbeleid en een einde aan de normalisering en de romantiek van drugs en drugsgebruik. Legalisering van soft- en harddrugs is niet aan de orde. Wij versterken de voorlichting aan jongeren over de gevaren van drugsgebruik.
• Met een uitsterfbeleid voor coffeeshops dringen we het aantal verkooppunten terug, te beginnen met een wettelijk afstandscriterium tot scholen en sportvoorzieningen. We introduceren een nieuw sluitingscriterium om de concentratie van te veel coffeeshops in een klein gebied tegen te gaan.
• Drugscriminelen kiezen voor ons land vanwege het milde strafklimaat. Daarom worden de straffen voor drugshandel en druggerelateerde delicten verhoogd en meer in lijn gebracht met ons omringende landen.

 

Afbeelding

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rapport CDA 2017 Tot hier en niet verder.  

Het CDA wil de koffieshops sluiten.

"Omdat het overgrote deel van de in Nederland geproduceerde softdrugs bestemd is voor de export, biedt legalisering geen enkele oplossing. Het leidt alleen tot een sterkere vermenging van boven- en onderwereld en een verdere normalisering van het drugsgebruik. Daarom kiezen wij voor een terugdringing van het aantal coffeeshops, te beginnen in de buurt van scholen. De illegale handel in drugs, straatverkoop en illegale verkooppunten worden hard aangepakt. Uiteindelijk willen wij toe naar het sluiten van alle coffeeshops. Alleen op die manier kunnen we de drugshandel een halt toeroepen."

 


Europees verkiezingsprogramma 2019-2024 "Beschermen wat van waarde is. Daarom een sterk Europa"

"Ook moeten Europol, Interpol en de bevoegde autoriteiten in de lidstaten gaan samenwerken in onderzoekteams om zware drugscriminaliteit, met name in de grensregio's, te bestrijden." - p. 27

"Zo gaan wij dat doen: 5. We willen dat er structurele samenwerking komt op het gebied van de bestrijding van zware drugscriminaliteit, zodat dit doeltreffender kan worden aangepakt. Dit is met name van belang voor de grensregio's." - p.35

 

Europese Volkspartij (EVP) - European People’s Party (EPP)

De Europese Volkspartij (EVP) is de partij van christendemocratische stromingen in de Europese Unie en in enkele buurlanden van de EU. Het Nederlandse CDA is aangesloten bij de EVP, evenals bijvoorbeeld de Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) en de Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU) uit Duitsland, het Franse Les Républicains, de Spaanse Partido Popular en het Italiaanse Forza Italia.

 

Wetsontwerp experiment gesloten coffeeshopketen

De Tweede Kamer heeft het Wetsontwerp experiment gesloten coffeeshopketen op 22 januari 2019 aangenomen - Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, D66, VVD, CDA, ChristenUnie en FvD. Tegen: PVV, DENK en SGP.

Het voorstel ligt nu voor behandeling in de Eerste Kamer. Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) vindt plaats op 26 maart 2019.

De stemming werd vooraf gegaan door een plenair debat (in 2 delen) op 17 januari 2017. Er was in de Tweede Kamer verdeeldheid en onduidelijkheid over het wetsontwerp experiment gesloten coffeeshopketen (de AMvB was alleen in concept nog maar verschenen).

SP, GroenLinks en PvdA willen graag experimenteren met legale wietteelt, maar vinden de opzet van het wetsvoorstel te mager en hebben getracht de grenzen van het experiment te "verruimen", hierbij (vrijwel) altijd gesteund door het de Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, Denk, en 50PLUS.

cannabis kieswijzer CDA480x280

 

 

 

De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie bleken tegen elke poging van links het experiment te "verruimen". Hierbij vrijwel altijd gesteund door de PVV en SGP.

Stemmingen over de moties (22 januari 2019) - De SP, GroenLinks en PvdA willen o.a. dat het aantal gemeenten dat aan de proeven meedoet, niet op voorhand wordt vastgelegd op de zes tot tien die in het regeerakkoord zijn afgesproken. Zij zien bijvoorbeeld ook niets in een verplicht I-criterium. Een beperkt aantal vergunningen voor kwekers heeft ook niet hun voorkeur. De drie linkse partijen werden bij de stemmingen over de moties vaak gesteund door Partij voor de Dieren, Denk, Forum voor Democratie en 50PLUS. Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie waren zoals gezegd tegen "experiment-verruiming". Ze vonden hiervoor steun bij de PVV en SGP.


Tweede Kamerverkiezingen 2017

Uit het CDA verkiezingsprogramma - KEUZES VOOR EEN BETER NEDERLAND

2.4 – Het kan en moet veiliger
Veiligheid is een basisbehoefte in een sterke samenleving, waarin mensen zich thuis en geborgen voelen.
Dalende criminaliteitscijfers kunnen niet verhullen dat zich serieuze problemen opstapelen. Schietpartijen op klaarlichte dag, wietplantages in de wijk en rondtrekkende inbrekersbendes veroorzaken gevaarlijke situaties op straat en vormen een ernstige aantasting van de rechtsstaat, vooral in de grote steden en in Noord-Brabant en Limburg. (pagina 11)

2.4.4 – Aanpak coffeeshops en synthetische drugs Het Nederlandse drugsbeleid is failliet.
Veel coffeeshops en de achterliggende handel en productie zijn in handen van de zware, georganiseerde misdaad. De productie van synthetische drugs is fors toegenomen, met alle risico’s voor omwonenden, de volksgezondheid en de veiligheid. Hoe groot de belangen zijn, mag blijken uit de genadeloze afrekeningen die in het milieu plaatsvinden en de bedreigingen aan het adres van boeren, lokale volksvertegenwoordigers en bestuurders.

Omdat het overgrote deel van de in Nederland geproduceerde softdrugs bestemd is voor de export, biedt legalisering geen enkele oplossing. Het leidt alleen tot een sterkere vermenging van boven- en onderwereld en een verdere normalisering van het drugsgebruik. Daarom kiezen wij voor een terugdringing van het aantal coffeeshops, te beginnen in de buurt van scholen. De illegale handel in drugs, straatverkoop en illegale verkooppunten worden hard aangepakt. Uiteindelijk willen wij toe naar het sluiten van alle coffeeshops. Alleen op die manier kunnen we de drugshandel een halt toeroepen.

Er moet er een einde komen aan het gedogen van het bezit van harddrugs: bezit is strafbaar en er dient dan ook vervolging en bestraffing plaats te vinden. Om de productie van synthetische drugs in laboratoria, schuurtjes of woonhuizen terug te dringen gaan wij het (grootschalig) bezit van legale chemische stoffen strafbaar stellen als duidelijk is dat deze worden gebruikt voor het maken van drugs. (pagina 12/13)

Verklarende woordenlijst
Synthetische drugs: In een laboratorium nagemaakte plantaardige drugs (o.a. paddenstoelen, wiet) (pagina 49)

Op de website van het CDA vinden we onder standpunten:

Drugs, alcohol en tabak
Het CDA is tegen alle vormen van drugs. We moeten niet doen alsof drugs veilig is maar juist voorkomen dat mensen drugs gaan gebruiken. Drugsbeleid is failliet Het Nederlandse drugsbeleid is failliet. Veel coffeeshops en de achterliggende handel en productie zijn in handen van de zware, georganiseerde misdaad. De productie van synthetische drugs (zoals xtc) is fors toegenomen, met alle risico’s en negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en de veiligheid. Er vinden afrekeningen plaats in het criminele circuit en overheidspersoneel en omwonenden worden bedreigd. Dit mag niet zo doorgaan.

Minder coffeeshops
Omdat het overgrote deel van de in Nederland geproduceerde softdrugs bestemd is voor de export, biedt legalisering geen enkele oplossing. Het leidt alleen tot een sterkere vermenging van boven- en onderwereld en een verdere normalisering van het drugsgebruik. Daarom kiezen wij voor een terugdringing van het aantal coffeeshops, te beginnen in de buurt van scholen. De illegale handel in drugs, straatverkoop en illegale verkooppunten worden hard aangepakt. Uiteindelijk willen wij toe naar het sluiten van alle coffeeshops. Alleen op die manier kunnen we de drugshandel een halt toeroepen.

Stevige aanpak harddrugs
Er moet er een einde komen aan het gedogen van het bezit van harddrugs: bezit is strafbaar en er dient dan ook vervolging en bestraffing plaats te vinden. Om de productie van synthetische drugs in laboratoria, schuurtjes of woonhuizen terug te dringen gaan wij het (grootschalig) bezit van legale chemische stoffen strafbaar stellen als duidelijk is dat deze worden gebruikt voor het maken van drugs.


 Op 1 en 14 februari 2017 is in de Tweede Kamer de initiatiefwet (*) "Gesloten coffeeshopketen" van D66 besproken.Deze wet moet ervoor zorgen dat er mogelijkheden komen om "gedoogd" cannabis te telen. Tijdens het debat zijn er drie amendementen (**) en zeven moties (***) aangekondigd en ingediend. (Meer weten!?)

De stemming in de Tweede Kamer over de wet was hoofdelijk in plaats van bij hand opsteken. De volgende fracties stemden voor de Initiatiefwet: 77 voor, te weten PvdA, SP, D66, GroenLinks, Groep Kuzu/Öztürk (DENK), PvdD, Groep Bontes/Van Klaveren (VNL), Van Vliet, 50 Plus, Klein (Vrijzinnige Partij), Houwers, en Monasch (Nieuwe Wegen) en 72 stemmen tegen (SGP, VVD, CDA, ChristenUnie en PVV)

Namens het CDA voerde mevrouw Van Toorenburg het woord. De meest opmerkelijke uitspraken plaatsen we hierna:

 • Cannabis is een sluipmoordenaar, aldus de verslavingsinstelling Novadic-Kentron afgelopen maand bij de presentatie van haar jaarverslag. Van de 809 jongeren die bij deze verslavingsinstelling in behandeling zijn, gaat het in bijna de helft van de gevallen om cannabis. Op nummer twee staan middelen als cocaïne en amfetamine, met 111 cliënten. Het hoofd behandelzaken bij de instelling was er duidelijk over: "Jongeren gebruiken vaak al vanaf 13, 14 jaar. Niet zelden stagneert hun ontwikkeling daardoor bijna volledig. Ze presteren niet meer op school, werken niet en komen tot niks meer. Als ze dan op hun 24ste bij ons terechtkomen omdat ze zien dat hun leeftijdsgenoten wél verder gaan met hun leven, staat hun ontwikkeling al tien jaar stil. Maar omdat de problemen zich heel langzaam en onopvallend opbouwen, blijft dit probleem grotendeels onzichtbaar. Cannabis is een sluipmoordenaar die zich in een rustig hoekje schuilhoudt, maar ondertussen wel je hele leven laat stagneren."

 • Laten we dit eens op ons inwerken. Onze jeugd draait in grote getale totaal vast door het gebruik van deze sluipmoordenaar, maar hier in het parlement tekent zich een meerderheid af voor verdere normalisering. Ik vind dit echt ongelofelijk. Hoe kun je met droge ogen pleiten voor regulering van cannabis?

 • Het CDA vindt softdrugs niet normaal. Het is troep en het is lang niet meer zo onschuldig als gebruikers je willen laten geloven. Ze zijn schadelijk voor de volksgezondheid en veroorzaken overlast. Geen enkele ouder hoopt dat zijn of haar kind gaat blowen. Wij als CDA blijven naast deze ouders staan, in hun strijd tegen deze sluipmoordenaar. Hoe kunnen zij immers hun kinderen uitleggen hoe desastreus het is als de overheid het het stempel "oké" heeft meegegeven?

 • Nee, ik heb met stijgende verbazing nog dat laatste stuk van de VNG gelezen, dat linkse stuk dat we naar binnen gespiesd kregen. Daar geloof ik niets, maar dan ook helemaal niets van. Ik denk daarvan: hoe komen ze erbij om dit te zeggen. Dus nee, het zal niet mijn advies aan mijn fractie doen veranderen dat dit gewoon echt helemaal niets is.

 • Vele jaren geleden hebben we gedacht dat we met een paar coffeeshops een oplossing zouden kunnen bieden voor de problemen met criminaliteit en voor de paar mensen die softdrugs wilden gebruiken. We zijn inmiddels vele jaren verder en coffeeshops zijn ongeveer de enige warenhuizen in Nederland die nog overeind staan. We zien in Brabant dat de ondermijning enorm is en het één groot drama is geworden. Dan moet je ook de moed hebben om te zeggen: kap er maar mee.

 • Mijnheer Koolmees kan dit ongeloofwaardig vinden; ik vind dat helemaal prima. Er zullen burgemeesters zijn die het een goed idee vinden. Mijn fractie vindt het echter helemaal niks, en ons congres ook niet. Dat is wat ik hier vandaag vertel. Het kan best zo zijn dat er een aantal burgemeesters is dat hier anders over denkt, misschien daartoe gestimuleerd door de colleges of door de gemeenteraden. Maar de lijn die het CDA kiest, is volgens mij vandaag wel heel helder.

 • De reden dat ik geen positieve woorden wijd aan deze initiatiefwet, is dat ik het echt heel erg verschrikkelijk vind dat onze jeugd weer een voorbeeld krijgt van normaliseren. Daardoor gaat onze jeugd kapot. En als ik mij helemaal suf knok om te voorkomen dat de jeugd kapot gaat, mag mevrouw Van Tongeren dat erg vinden. Prima.

 • We maken softdrugs acceptabel, we normaliseren het en we vinden dat het overal maar kan. We hadden inderdaad dat ingewikkelde en inconsequente beleid, waarmee we dachten het te kunnen regelen. Maar nu denken we niet: het werkt niet en het loopt uit de hand, dus gaan we terug. In plaats daarvan gaan we ermee verder. Dat is wat ik bedoel met normaliseren. Straks kunnen we helemaal niet meer tegen onze jeugd zeggen dat het slecht is, want het heeft overal een stempel met "oké" van de overheid meegekregen. Sterker nog, als ik sommige leden hier moet geloven, wordt het straks zelfs nog gezond.

 • Dan hebben we nog de gedachte dat er een soort belastingplichtige coffeeshopketen ontstaat. Ook daar twijfelt het CDA zeer aan. Het is immers nog steeds internationaal verboden en dat maakt belastingheffing problematisch. We willen graag nog een duidelijke reflectie van de regering op dit punt. Initiatiefneemster kijkt door een roze bril, maar wij kijken nuchter naar de regelgeving.

 • Want het is genoegzaam bekend en ik kan het niet vaak genoeg zeggen: het CDA wil de softdrugs aanpakken in plaats van gedogen. Dat willen we doen door het aantal coffeeshops verder terug te dringen, als het even kan naar nul. Door in elk geval alle coffeeshops in de buurt van scholen te sluiten. Door de illegale handel in drugs, de straatverkoop en de illegale verkooppunten aan te pakken in plaats van toe te staan. Door een versterking van de gemeenschappelijke aanpak van gemeenten, politie, justitie, Belastingdienst en sociale dienst; de bestuurlijke aanpak. Want het is naïef, zelfs gevaarlijk naïef, om te denken dat verdere normalisering, wat deze regulering feitelijk is, enige bijdrage levert aan de strijd tegen deze sluipmoordenaar.

 • Dus louter voor de Handelingen zeg ik het nog één keer: het CDA steunt dit voorstel niet. Een sluipmoordenaar reguleer je niet. Die bestrijd je met alles wat in je zit!

 • Het is dus echt zo dat wij uiteindelijk even wachten tot de verkiezingen en de VVD daarna pas echt komt met het reguleren van drugs. Want iedere keer was het beeld nog alsof dat niet zo zou zijn. Met een hoop vragen maskeert de VVD vandaag toch echt dat dit een prima voorstel is dat eigenlijk een beetje te vroeg kwam.

 • Mevrouw Bergkamp geeft terecht aan dat ook tabak en alcohol enorme problemen met zich brengen. Waarom zou je dan als overheid dezelfde gevaarlijke route opgaan als met tabak en alcohol? Is het niet een heel rare redenering om te zeggen: we hebben enorme problemen ten aanzien van alcohol en tabak, laten we er dus met elkaar voor zorgen dat we die problemen ook krijgen ten aanzien van drugs?

 • Ook het Openbaar Ministerie hinkt hierop, omdat het feitelijk een woordenspel wordt. Het wordt een woordenspel omdat we niet zeggen dat we het reguleren, maar dat eigenlijk wel doen. We zeggen dat het niet zo is, maar vervolgens mag je niet worden vervolgd als je je volgens de regels gedraagt. Dit is de facto heel duidelijk een niet langer restrictief beleid. Dat is de reden dat we voorheen wel het ingezetenencriterium konden hanteren en straks niet meer. Het gaat er juist om dat we nu een heel restrictief beleid hebben.

 • Een parlementaire carrière kent hoogtepunten en dieptepunten. Laat ik heel duidelijk zijn: dit is voor mij een dieptepunt. Het is een absoluut dieptepunt dat we vandaag weer een stap verder zijn in de behandeling van dit wetsvoorstel en dat het wellicht zelfs wordt aangenomen.

Lees het complete verslag van 1 februari 2017

Kijk naar het debat op debat gemist 1 februari 2017

Lees het complete verslag van 14 februari 2017 februari 2017

Kijk naar het debat op debat gemist 14 februari 2017

Link naar de amendementen in het voorstel en de moties van 21 februari 2017

Link naar stemmingsuitslagen van 21 februari 2017:

Stemmingen over de amendementen en het voorstel

Stemmingen over de Moties.

Conclusie over het CDA: Wiet is een sluipmoordenaar. En een sluipmoordenaar reguleer je niet, die bestrijd je met alles wat in je zit. Het CDA is kortom niet erg groen te noemen. 

(*)    Een initiatiefwet is een wetsvoorstel van een kamerlid.
(**)   Een amendement is een (voorgestelde) wijziging van het voorliggende voorstel. 
(***)  Een motie is een opdracht/ verzoek aan het kabinet. Het voorliggende voorstel wijzigt door een motie niet.


Christen-Democratisch Jongeren Appèl (CDJA)

Het Christen Democratisch Jongeren Appèl (CDJA) is een onafhankelijke politieke jongerenorganisatie die verbonden is met het CDA. De organisatie is opgericht in 1981 en is lokaal, landelijk en internationaal actief. Het CDJA heeft circa vijftig afdelingen die zich richten op provinciale en lokale politiek.

Het CDJA is via deze weblink te bereiken.

Citaten van de Jongerenwebsite.

In het promo filmpje van de CDJA geeft de jongerenorganisatie aan dat Party en Politiks binnen het CDJA prima samengaan. Op de promofoto staat een jongere met een biertje aan de lippen om dat beeld kracht bij te zetten.

Als we dan kijken naar de standpunten van de jongerenorganisatie vinden we onder softdrugs de visie van de CDA jongeren op cannabis en cannabisgebruik. Kort door de bocht komt het erop neer:

 • Koffieshops komen onder controle van de overheid;
 • Er komen er veel minder;
 • Er komen schone lichte en mooie koffieshops met veel parkeergelegenheid;
 • Ver van bewoning;
 • Jongeren van onder de 18 mogen niet (meer??) naar binnen;
 • De overheid produceerd de cannabis en controleert op kwaliteit en op THC-gehalte, dit mag niet te hoog zijn.
 • Er wordt belastingen en accijnsen over cannabisproducten geheven;
 • Met de opbrengsten wordt een zero tolerance beleid betaald tegen illigale softdrugs(verkooppunten) en hard-drugs;

Dit plan van aanpak heeft de jongren organisatie in 2010 gelanceerd als een dringende oproep aan het kabinet. Nu 7 jaar later is de landelijke partij CDA er nog steeds van overtuigd dat gewerkt moet worden aan het verbieden van (soft)drugs en moeten alle coffeeshops worden gesloten.

De CDA- jongeren willen dat iets ruimer maar de beperkingen laten volgens ons voldoende ruimte voor illegale verkoop van cannabisproducten.

Softdrugs

Het CDJA wil gecontroleerde een gecentraliseerde legalisering van softdrugs. De huidige aanpak van gedoogbeleid werkt niet. Er zijn namelijk veel problemen met jongeren die slecht presteren door drugsgebruik, er is nog steeds veel overlast rond coffeeshops, de controle van wietplantages kost veel (politie)capaciteit en tenslotte is er in de grensregio’s erg veel overlast van drugsgebruikers en drugsrunners. Kortom, dit kan niet langer zo doorgaan.

Als het aan het CDJA Ligt wordt het aantal coffeeshops sterk gereduceerd en gecentreerd op strategische plaatsen. Iedere overblijvend verkooppunt van softdrugs krijgt een eigen verzorgingsgebied en wordt strikt door de overheid gereguleerd. Hierdoor blijft het voor personen mogelijk om aan softdrugs te komen, maar niet langer op elke hoek van de straat. De randvoorwaarden van de verkooppunten van softdrugs worden geoptimaliseerd voor gebruikers en omwonenden. Dat wil zeggen dat de verkooppunten er mooi uitzien, goed bereikbaar zijn, voldoende parkeergelegenheid hebben en een eind van woonkernen afliggen, zodat omwonenden geen overlast zullen ondervinden. Zo is het mogelijk de overlast van softdrugsgebruik voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken en is softdrugsgebruik niet langer één van de typerende elementen van het Nederlandse straatbeeld. Dit alles wordt geregeld, zónder dat de overheid intreedt in de private levenssfeer van mensen (thuisgebruik blijft namelijk toegestaan).

De productie van wiet zal voortaan door de overheid worden gereguleerd. Alle geldstromen van de productie én consumptie van softdrugs zullen hierdoor worden gereguleerd door de overheid, zodat er geen zwarte geldstromen meer zijn. Bij de door de staat uitbesteedde en gereguleerde productie van wiet wordt er streng gelet op kwaliteit en THC-gehalte. Dit is de enige weg waarop de scheidslijn tussen soft- en harddrugs kan worden gehandhaafd. Het gemiddelde THC gehalte in cannabis is inmiddels zo hoog dat niet langer gesproken kan worden van cannabis als een softdrug. Gezien het huidige beleid en het kinderlijke gemak waarmee jongeren zich cannabis kunnen verschaffen is dit erg zorgelijk. Het CDJA ziet het als de plicht van de overheid hier tegen op te treden, zich daarbij ook beroepend op de zorgplicht van de overheid. Als de staat de wietteelt volledig reguleert is daarbij zowel de kwaliteit als het niet-te-hoge THC-gehalte gewaarborgd, dit is de enige manier en daardoor noodzakelijk. Ook vergt dit softdrugsbeleid niet te veel van de schaarse publieke middelen. Immers, alle geldstromen zijn transparant voor de overheid en te denken valt ook aan belastingheffingen en accijnzen. Lees hierover verder op de website van het CDJA...


Periode 2012 -2015

Eerste Kamer

De wijziging van de Opiumwet om alle handelingen die illegale hennepteelt voorbereiden en bevorderen strafbaar te stellen (met een gevangenisstraf tot 3 jaar of een geldboete) werd in het najaar van 2014 in de Eerste Kamer behandeld. De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 4 november 2014 en de stemming hierover een week later. Het wetsvoorstel is op 11 november 2014 bij hoofdelijke stemming met 39 stemmen voor (van VVD, CDA, PVV, ChristenUnie, SGP en OSF) en 31 stemmen tegen(van PvdA, SP, D66, GroenLinks, 50PLUS en PvdD) aangenomen. Dit zijn 70 van de 75 Eerste Kamerzetels: 5 Eerste Kamerleden hadden zich wegens ziekte of verblijf elders afgemeld.

Tijdens hetzelfde debat werd de motie - Ter Horst (PvdA) c.s.  (EK 32.842, L ) ingediend. In deze motie wordt de regering verzocht een commissie in te stellen om haar te adviseren over het toekomstige softdrugsbeleid in Nederland dat effectief de criminaliteit bestrijdt en de volksgezondheid dient. De motie werd mede ondertekend door M.M. de Boer (GroenLinks), Th.C. de Graaf (D66), J.G. Nagel (50PLUS), R.F. Ruers (SP). Na stemming bij zitten en opstaan op 11 november 2014 verworpen. PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD en 50PLUS stemden voor.

Zie ook Cannabis in de Eerste Kamer.

Tweede Kamer

Vragen van het lid Van Toorenburg (CDA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht "Justitie gaat hennepteelt harder aanpakken": Softdrugs maken lamlendig. Het gaat om georganiseerde, de samenleving ernstig ondermijnende, misdaad, die bovendien heel schadelijk is voor de volksgezondheid. Het OM houdt voet bij stuk en wijst een ander drugsbeleid radicaal van de hand. Wij willen vandaag van de minister van Veiligheid en Justitie horen dat hij op dit punt van plan is om koers te houden. Zijn collega's van de Partij van de Arbeid, onder aanmoediging van gedoger D66, blijken wel degelijk gevoelig voor de lobby van de softdrugsindustrie. Wij zijn ook nog niet vergeten dat de Partij van de Arbeid in de senaat had bedacht om te moeten komen tot gereguleerde wietteelt. Lees meer: Van Toorenburgs liefdesverklaring aan Opstelten

De heer Oskam (CDA): Het is bepaald geen geheim dat er voor de CDA-fractie een tandje bij gezet mag worden in het huidige coffeeshopbeleid. Ik wil de Minister vandaag vooral meegeven dat hij zich niet laat gijzelen door de ideeën van de Partij van de Arbeid en D66 om het allemaal maar vrij te geven of om ermee te experimenteren. Wat ons betreft moet de Minister helemaal af van iedere vorm van gedogen. Weg met alle coffeeshops, en anders: handhaven. (Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Tweede Kamer, 16 oktober 2014)

De heer Oskam (CDA): We dachten dat de rest van Europa ons goede voorbeeld vanzelf zou volgen. Het is bekend dat de CDA-fractie vindt dat dit gedoogbeleid volledig door de feiten is ingehaald. Het is de zwaar georganiseerde criminaliteit die het in de softdrugswereld voor het zeggen heeft. Veel coffeeshops veroorzaken overlast of trekken harddrugshandel aan. Hier en daar woedt zelfs een heuse drugsoorlog. Schietpartijen, moorden, henneptelers die elkaar de tent uit vechten, bedreigde burgemeesters: softdrugs zijn hard crime. Daarom wil het CDA af van het gedoogbeleid. Niet vandaag, want we zijn ook realistisch en we zien ook wel dat je dat niet in een keer kunt doen, maar wel op termijn. Met deze minister konden we in het verleden goed zaken doen. Hij heeft zich onder het kabinet-Rutte I laten zien als een voorstander van een streng drugsbeleid. (Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Tweede Kamer, 13 december 2012)

24077-323 - Motie van de leden Berndsen-Jansen (D66) en Van Nispen (SP) over een proef met gereguleerde en gecertificeerde hennepteelt ten behoeve van coffeeshops. 73 VOOR - 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, SP. 77 TEGEN - PVV, CDA, Groep Bontes/Van Klaveren, ChristenUnie, SGP, VVD, Van Vliet. Verworpen.

24077-328 - Motie van het lid Van der Staaij (SGP) c.s. over bevorderen dat in het gemeentelijk coffeeshopbeleid uitdrukkelijk ook de verbinding wordt gelegd met een preventief beleid ter voorkoming van drugsverslaving. 148 VOOR - VVD, PvdA, SP, CDA, D66, PVV, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, PvdD, 50PLUS/Baay-Timmerman, Van Vliet, 50Plus/Klein . 2 TEGEN - Groep Bontes/Van Klaren, Van Vliet. Aangenomen.

24077-329 - Motie van het lid Van Nispen (SP) c.s. over afschaffen van het ingezetenencriterium. 33 VOOR - D66, GroenLinks, de PvdD en de SP. 117 TEGEN - VVD, PvdA, CDA, PVV, ChristenUnie, SGP, Groep Bontes/Van Klaveren, 50PLUS/Klein, 50PLUS/Baay-Timmerman, Van Vliet. Verworpen.

Landelijk verkiezingsprogramma "Iedereen"

Website CDA .

Standpunten over Cannabis CDA .

Wij staan achter de verhoging van de leeftijdsgrens van 16 naar 18 jaar voor aankoop en bezit van alcohol en tabak. Het alcohol- en drugsgebruik in het verkeer moet harder worden aangepakt.

16 oktober 2014 | Moties 24077-323 t/m 24077-332 Lees meer...

16 oktober 2014 | Algemeen overleg Coffeeshopbeleid (tweede termijn). Lees meer...

19 februari 2014 | Algemeen overleg Coffeeshopbeleid. Lees meer...

3 juli 2013 | Algemeen overleg Coffeeshopbeleid. Lees meer...

17 januari 2013 | Moties 24077-298 t/m 24077-306. Lees meer...

13 december 2012 | Algemeen overleg Clubpas. Lees meer...


Verkiezingen 12 september 2012

www.cda.nl

Verkiezingsprogramma "Iedereen".

Citaten uit het verkiezingsprogramma

Veilig naar school

 • Coffeeshops in de buurt van scholen moeten worden gesloten
 • De leeftijdsgrens voor het kopen en bezitten van alcohol moet worden verhoogd van 16 tot 18 jaar
 • De voorlichting tegen de gevaren van drugs en alcohol moet indringender worden (Pagina 13)

De krijgsmacht zal ook worden ingezet voor de bestrijding van drugshandel, illegale immigratie, terrorisme en piraterij. (Pagina 31)

Drugs, alcohol en tabak

 • Overmatig gebruik van alcohol, tabak en het gebruik van drugs veroorzaken zoveel schade dat een steviger aanpak noodzakelijk is.
 • Om overmatig gebruik van alcohol en tabak tegen te gaan, zal de leeftijdsgrens voor aankoop en bezit van alcohol en tabak worden verhoogd naar 18 jaar.
 • De terugdringing van het aantal coffeeshops zal onverkort worden doorgezet. Met name in de omgeving van scholen. Het CDA wil uiteindelijk alle coffeeshops verbieden. De wietpas, die coffeeshops alleen toegankelijk maakt voor meerderjarige ingezetenen van Nederland, is noodzakelijk.
 • De handel in drugs, straatverkoop, de illegale verkooppunten en de handelrondom scholen en horecagelegenheden wordt steviger aangepakt.
 • De voorlichting tegen drugs, tabak en alcohol wordt indringender: we moeten af van het beeld dat alcohol, tabak en drugs niet gevaarlijk zijn.(Pagina 76)

 

Citaten van de website

Wij willen de leeftijdsgrens voor aankoop en bezit van alcohol en tabak verhogen van 16 naar 18 jaar. Het alcohol- en drugsgebruik in het verkeer moet harder worden aangepakt. Het aantal coffeeshops, vooral in de omgeving van scholen, moet verder worden verminderd. Uiteindelijk moeten alle coffeeshops uit Nederland verdwijnen. Wij zijn voorstander van de wietpas, waardoor coffeeshops alleen toegankelijk zijn voor meerderjarige Nederlandse gebruikers. De handel in drugs, straatverkoop, de illegale verkooppunten en de handel rondom scholen en horecagelegenheden wordt harder aangepakt. De voorlichting tegen drugs en alcohol moet steviger. We moeten af van het beeld dat alcohol en drugs niet gevaarlijk zijn.

Noot van de redactie: Normaal zouden we naar deze uitspraak linken. Helaas is de site van het CDA anders ingericht en is dit citaat verdwenen. We verwijzen naar het standpunt van het CDA dat er minder coffeeshops moeten komen en dat cannabis meer gecriminaliseerd moet worden.

Citaten uit het drugsdebat (1 & 28 maart 2012)

Coscun Çörüz (CDA)

- Coffeeshops hebben alleen maar voor een gigantische markt gezorgd waar de zware georganiseerde criminaliteit het voor het zeggen heeft.
- Hennepkwekers telen in Nederland voor de wereldmarkt en worden schatrijk
- Coffeeshops vormen een bron van overlast en trekken randverschijnselen aan zoals illegale straathandel. De handelaar die binnen keurig pakjes van vijf gram verkoopt, heeft buiten een toeleverancier die klaarstaat met cocaïne, heroïne, xtc en hasj. Burgers, en niet alleen ouderen, voelen zich onveilig als gevolg van die overlast.
- Volgens mij is de beste voorlichting, de voorlichting die thuis wordt gegeven.
- (...) hoewel wij het liefst hadden gezien dat alle cannabis op lijst I terecht was gekomen.Nederwiet, zeker wiet met een hoog THC-gehalte, is gewoon een harddrug.
- Ik heb helemaal geen geheime agenda. Ik heb letterlijk uitgesproken: wat ons betreft, is het op naar de nul coffeeshops.
- Aan scholen van voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, zoals dat in de nadere brief van de minister staat, moeten basisscholen worden toegevoegd. Het CDA wil dit graag geregeld hebben in deze kabinetsperiode.

Lees hier de Handelingen Tweede Kamer 1 maart 2012

Lees hier de Handelingen Tweede Kamer 28 maart 2012

Lees hier over de stemmingen over de moties drugsdebat

Noot van de redactie: De heer Çörüz staat niet op de kieslijst voor de komende verkiezingen. Een andere woordvoerder van het CDA zal zijn plek innemen. Een andere stem met hetzelfde verhaal?


Verkiezingen 9 juni 2010

Niet echt een cannabisvriendelijke stem, het CDA wil de growshops verbieden (en direct dichtdoen) en de coffeeshops per direct sluiten. Gereguleerde teelt is als onwenselijk aangemerkt. Denk aan de motie (31200 VI nr.52 ) van Van Haersma Buma om de growshops te sluiten!

Slagvaardig en samen, verkiezingsprogram 2010-2015

CDA-programmapunt 2.4.23

Het CDA wil een eind aan het gedogen van coffeeshops, te beginnen met een vermindering van het aantal coffeeshops. Waarbij de eerste prioriteit zal liggen bij het op de kortst mogelijke termijn sluiten van coffeeshops in de omgeving van scholen, sportaccommodaties, jongerencentra en in kinderrijke buurten.(Tot 2006 stond er alleen "op termijn" [en dat betrof alle coffeeshops]. Iemand heeft dit met 2 woorden uitgebreid, namelijk "korst mogelijke"  - red.) Een afstandscriterium dient onderdeel te worden van de bestaande gedoogcriteria voor coffeeshops. Het CDA bepleit een drugsbeleid dat is gericht op het tegengaan van drugsgebruik en beperking van de maatschappelijke overlast en individuele schade. Om een einde te maken aan het drugstoerisme en de grootschalige verkoop worden de coffeeshops na een legitimatie met paspoort of identiteitsbewijs en een versobering van de horecaactiviteiten teruggebracht tot lokale verkooppunten voor een besloten kring (een sociëteitsvergunning? - red). De handel in drugs, straatverkoop, de illegale verkooppunten en de handel rondom scholen en horecagelegenheden wordt steviger aangepakt. Gereguleerde teelt is zowel in internationaal opzicht niet haalbaar als vanuit het tegengaan van gedoogsituaties niet wenselijk en daarom voor het CDA niet aan de orde. Programma’s voor verslaafden zoals gratis methadonverstrekking, zijn altijd gericht op afkicken [pag.20].

CDA-programmapunt 7.2.14

Het aantal verkeersslachtoffers is te hoog. Achter elk slachtoffer schuilt een familiedrama. In het bijzonder moet het aantal verkeersslachtoffers in de leeftijd tussen 15 tot 30 jaar worden teruggebracht door gerichte maatregelen te nemen. Het verkeer is veiliger geworden, alleen het aantal ongelukken met alcohol en drugs blijft al jaren gelijk. Goede voorlichting over verkeersveiligheid en het gebruik van genotsmiddelen is nodig, gekoppeld aan een hardere aanpak voor alcohol- en drugsgebruikers in het verkeer[pag. 55, 56]. (In 34 jaar had de Vereniging Veilig Vekeer Nederland op dit punt weinig initiatieven ontwikkeld, hun campagne richt zich tegen beschonken rijden - red.)


CDA-programmapunt 2.4.15

Nieuwe drugstesten kunnen het gebruik van verdovende middelen in het verkeer of bij geweldsincidenten aantonen. [pag. 19]

(Van het aanvankelijk plan aan de hand van de (nog uit te kiezen) speekselmeter vast te stellen of iemand drugs gebruikt had, hebben we gelukkig niks meer gehoord. Eerst verdedigde Sander de Rouwe het plan, maar de aanwezigen op ons symposium "Wordt de voordeur een achterdeur? Deel 2", 22 juni 2009 te Oenkerk bestookten hem met kritische vragen en relativerende opmerkingen wat betreft de betrouwbaarheid der spuugmeters en benadrukten het belang van drempelwaarden en "vals positieve" testresultaten. Er kwam een aangepast plan 'de' spuugmeter te zien als een voorselectiemiddel, waarbij aan de hand van de bloedtest wettelijk vastgesteld wordt of er drugs gebruikt zijn (dus net als bij alcohol). Nagegaan moet worden of er eenduidige drempelwaarden opgesteld kunnen worden - minister Eurlings (CDA, Verkeer en Waterstaat) beloofde medio maart 2010 met onderzoeksresultaten te komen wat betreft drempelwaarden. In december 2009 liep Eurlings vertraging op, in februari 2010 viel het kabinet. Van voorstel tot wijziging van wet en van wetenschappelijke onderzoeksresultaten hebben we niets meer gehoord. In december bleek sprake te zijn van een controverse in het kabinet, het onderwerp geen drugs in het verkeer kan ergens op de lijst controversiële onderwerpen staan (Kamerstukken II, 32333, nr. 20, 16-03-2010) of niet. Voorzichtigheidshalve heeft het CDA dit in punt 2.4.15 van het verkiezingsprogramma gezet - nadere gegevens moeten nog worden toegevoegd - red).

CDA-programmapunt 11.4

De krijgsmacht zal nadrukkelijk ook worden ingezet om op te komen voor Nederlandse belangen, zoals in het kader van bescherming van koopvaardijschepen tegen piraten. Tevens vindt inzet plaats in de strijd tegen drugs, terrorisme en illegale immigratie [pag 92].

Overigens, dat CDA is een fusieproject van Piet Steenkamp (Katholieke VolksPartij, KVP), de CHU (Christelijk Historische Unie, denk aan Roelof Kruisinga, Berend Udink, de freule) en de ARP (Anti-Revolutionaire Partij, denk aan Biesheuvel, (de oude Gaius) de Gaay Fortman, Aantjes). Deze 3 partijen zijn ooit wel beschreven als de "bloedgroepen" van het CDA. Het CDA beloofde een nieuwe aanpak - alleen maar beloven, het stond progressieve CDA-ers tegen, ze bedankten voor het CDA-lidmaatschap en richtten de Politieke Partij Radicalen (PPR) op, denk aan Bas de Gaay Fortman, Ria Beckers, Erik Jurgens. De partij bestaat inmiddels niet meer, het congres besloot zich op te laten gaan in GroenLinks. 

Opnieuw manifest van burgemeesters: legaliseer cannabis!

23 september 2021 Nieuws
De overheid moet veel meer doen tegen ondermijnende criminaliteit, vinden bijna veertig burgemeesters die daarover een manifest hebben ondertekend. De burgemeesters willen dat het onderwerp prominent op de politieke agenda van het nieuwe kabinet komt te staan. Het rapport is gepubliceerd op de dag…

Partijen 2e kamer 2021

Verkiezingsprogramma DENK 2021-2025 Denk anders Gedoogbeleid rondom cannabis reguleren, gecombineerd met een stevig ontmoedigingsbeleid. Geen enkele vorm van...

Lees meer...